BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Boekvoorstelling, Kallo, 1 april 2013

Rijk Polderland vernederd tot moerassenland.

Chronologische analyse van de linkeroeverpolderannexaties

Maandag 1 april stelt ir. Mon Reyn in Kallo zijn nieuw boek voor "Rijk Polderland vernederd tot moerassenland. Chronologische analyse van de linkeroeverpolderannexaties." Qua vormgeving en uitvoering is dit tweede boek vergelijkbaar met het eerste "Rijk Polderland verdwenen onder baggerzand" uitgegeven in 2007. Het gaat verder met de chronologische analyse in beeld en geschrift van de jaren 2007 tot en met 2013. Er werd gestreefd naar een overzichtelijk en goed gedocumenteerd geschiedkundig werkstuk met veel feitenmateriaal, persoonlijke ervaringen en opzoekingswerk naar de intenties, de correcte interpretaties en de oorzakelijke verbanden bij de Linkeroeverpolder annexaties door Antwerpen.

Een groot deel gaat over de vele politieke manipulaties rond de afbraak van Doeldorp dat steeds wettelijk woongebied gebleven is en de strijd van de bewoners om dit dorp leefbaar te houden. Verschillende hoofdstukken zijn ook gewijd aan de derde Scheldeverdieping, de getijdenstudies en de conclusies van het slibverhaal. Waar we in het eerste boek slechts kort konden verwijzen naar het thema van de linkeroever natuurcompensaties wordt deze recente evolutie zeer uitgebreid beschreven en gecommentarieerd. De oorspronkelijk inname voor industriële investeringen is totaal gewijzigd naar meervoudige natuurvernietiging voor de inrichting van moerassen als compensatie van vroegere haveninvesteringen.

Het boek levert opnieuw het bewijs hoe het respect voor het polderverleden nooit aandacht kreeg bij de ontwikkeling van de Antwerpse haven in de historische polders van de Linker Scheldeoever.

"Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten"

Deze week verscheen ook een tweede herwerkte druk van het boek "Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten", waaraan 6 auteurs van en om Doel 2020 meewerkten. De eerste druk verscheen eind september 2012 maar was in januari 2013 al volledig uitgeput. Voor de tweede druk werd de tekst geactualiseerd en aangevuld met de gebeurtenissen tot maart 2013. De herziene uitgave bevat ook een aantal extra-foto's.

Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten geeft een schets van wat zich de voorbije jaren in Doel heeft afgespeeld. Dat leest niet zelden als een thriller of een echt horror-verhaal. Voor wie in de Doel-saga al lang niet meer kan volgen geeft het boek naast een chronologisch verhaal en een begrippenapparaat ook een overzicht van al de waarden die hier de voorbije jaren, vaak op onthutsende wijze, onder druk kwamen te staan: menselijke waarden, democratische waarden, juridische waarden, natuurwaarden, cultuurwaarden, erfgoedwaarden,... Ook de economische waarden – de enige waar de overheid oog voor heeft – komen hier uitgebreid aan bod. Dat alles mét de nodige bronverwijzingen. Daarmee is dit boek een onmisbaar document voor iedereen die wil meepraten over dit dossier dat al 15 jaar op de tafel van de Vlaamse Regering ligt. Het boek is van de hand van Jan Creve, Ferdinand de Bondt, Johan De Vriendt, Denis Malcorps, Mon Reyn, Igor Rogiers en Paul Staes. Verkrijgbaar in de boekhandel voor 10 euro.

Beide boeken zijn te verkrijgen op de boekvoorstelling van het boek van Mon Reyn. En dat op maandag 1 april om 14u in het Hof van Keulen, Fabriekstraat 59 te Kallo.

Een recensie exemplaar van Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten kan u ook gewoon via mail aanvragen. We sturen u dan per kerende een exemplaar.

De nieuwe editie is ook online te bekijken: http://dl.dropbox.com/u/105165315/boekdoel.pdf

Meer info over het boek van mon Reyn: www.rijkpolderland.be

Mon Reyn kan u persoonlijk contacteren via info@rijkpolderland.be