BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Privacybeleid en -verklaring

Publicatie: 24 mei 2018

1. Preambule

1.1 Doel 2020 vindt het respect voor en het correct omgaan met privacy belangrijk. Dit schept vertrouwen tussen onze organisatie, onze medewerkers en al wie ons steunt.

1.2 Doel 2020 en zijn medewerkers baseren zich inzake privacy op de Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG/GDPR).

2. Welke gegevens verzamelt Doel 2020?

2.1 Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die u aan Doel 2020 en zijn medewerkers verstrekt via de website www.doel2020.org, via e-mail, telefonisch, via sociale media, per brief of via papieren formulieren of petities.

2.2 "Persoonlijke gegevens" zijn alle gegevens waarmee iemand direct of indirect te identificeren is: naam, voornamen, foto's, e-mailadressen, woonplaats, telefoonnummers en activiteiten die wij van u kunnen vragen, en die u vrijwillig aan ons overmaakt.

2.3 De website www.doel2020.org maakt geen gebruik van cookies of IP-registratie ten behoeve van Doel 2020 of zijn activiteiten.

2.4 De webhostingprovider van onze website (www.combell.com) logt binnen de wettelijke mogelijkheden en verplichtingen met het oog op beveiliging en technische verwerking wel de IP-adressen, verbindingsgegevens, typen en versies van gebruikte internetbrowsers, typen en versies van browser-plug-ins, besturingssystemen en platforms en gegevens over het navigatiepad.

2.5 De mailinglijstbeheerder van onze nieuwsbrief (www.flexmail.be) logt binnen de wettelijke mogelijkheden en verplichtingen met het oog op beveiliging en technische verwerking en voor de optimalisatie van de mailings en de statistische verwerking ervan, de IP-adressen, verbindingsgegevens, typen en versies van gebruikte mailclients, besturingssystemen en platforms en gegevens over het navigatiepad.

3. Wat doet Doel 2020 met die gegevens en waarom?

3.1 De gegevens die Doel 2020 verzamelt dienen enkel de werking van Doel 2020 met het oog op het verspreiden van informatie en het organiseren van activiteiten binnen het maatschappelijk doel van Doel 2020.

3.2 De gegevens die u Doel 2020 verstrekt worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt en worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk voor de realisatie of uitoefening daarvan.

3.3 Voor de mailinglijst en de nieuwsbrief registreren wij enkel uw e-mailadres, zonder dat dat gekoppeld is aan uw naam of andere persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verzenden en optimaliseren van de elektronische nieuwsbrief en wordt onder geen enkel beding aan derden doorgegeven. Als u zich schrapt van de mailinglijst wordt uw e-mailadres effectief geschrapt en niet op een alternatieve lijst bijgehouden, tenzij u uw gegevens ook voor een ander doel heeft opgegeven.

3.4 De gegevens die door de webhostingprivider (www.combell.com) binnen het wettelijk kader en de wettelijke termijnen worden verzameld worden door Doel 2020 niet gebruikt voor zijn werking. In geval van cybercriminaliteit kunnen ze wel gebruikt worden ter identificatie van de verantwoordelijken.

3.5 De gegevens die door de mailingdienst (www.flexmail.be) binnen het wettelijk kader en de wettelijke termijnen worden verzameld en verwerkt worden door Doel 2020 niet gebruikt op het niveau van de individuele gebruikers en abonnees. Enkel de statistisch verwerkte gegevens worden anoniem gehanteerd om de informatieverstrekking via de nieuwsbrief en de mailings te optimaliseren.

3.6 Gegevens die u op petitieformulieren (elektronisch en/of op papier) invult worden enkel gebruikt voor die petitie. Ze worden op geen enkele manier aan anderen doorgegeven dan vermeld op de petitie zelf. Doel 2020 houdt geen kopie van de petitieformulieren, elektronisch of op papier.

3.7 Gegevens die u via email naar de adressen info@doel2020.org, privacy@doel2020.org en webbeheerder@doel2020.org of aan Doel 2020 via sociale media doorstuurt, worden gebruikt voor de doeleinden die u aangeeft in de betreffende mail of berichten. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan individuele medewerkers en aan derden, zoals partners, als dit vereist is voor de opvolging van het voorziene doel. Doel 2020 kan uw contactgegevens ook gebruiken om u uit te nodigen om u in te schrijven op de nieuwsbrief en mailing lijst van Doel 2020.

3.8 Doel 2020 en zijn medewerkers maken regelmatig foto's en filmpjes op activiteiten en het publieke domein dat binnen de doelstelling van onze organisatie valt. Doel 2020 publiceert regelmatig foto's en filmpjes van die aard in zijn publicaties.

3.9 Contactgegevens van persorganen en journalisten en gegevens, incluis foto's van politici, kunstenaars en andere publieke figuren en organen beschouwen we als publiek domein en vallen buiten het toepassingsgebied van deze privacyafspraken

4. Welke medewerkers hebben toegang tot je gegevens

4.1 De persoonlijke gegevens worden niet ruimer verspreid dan strikt noodzakelijk voor de voorziene doeleinden. Alle medewerkers en verantwoordelijken die met de persoonlijke gegevens omgaan zijn geÔnformeerd over deze privacyverklaring en verbinden er zich toe deze strikt na te leven.

4.2 De emailadressen van mailinglijst en de nieuwsbrief zijn enkel toegankelijk voor de beheerder van de nieuwsbrief en de adressenlijst, de webbeheerder, de administratief en financieel verantwoordelijke en indien nodig de verantwoordelijke inzake privacybescherming.

4.3 E-mails aan het adres info@doel2020.org, worden automatisch doorgestuurd naar de woordvoerder van Doel 2020, de webbeheerder van de website www.doel2020.org, de administratief en financieel verantwoordelijke, de uitbater van het Gemeenschapscentrum De Doolen, de beheerder van de nieuwsbrief en de verantwoordelijke inzake privacybescherming.

4.4 E-mails aan het adres privacy@doel2020.org worden automatisch doorgestuurd naar de webbeheerder van de website www.doel2020.org, de administratief en financieel verantwoordelijke en de verantwoordelijke inzake privacybescherming.

4.5 E-mails aan het adres webbeheerder@doel2020.org worden automatisch doorgestuurd naar de webbeheerder van de website www.doel2020.org

5. Welke rechten geniet je en hoe kan je die uitoefenen?

5.1 U kunt bezwaar maken tegen elke vorm van verwerking van uw gegevens, hetzij op het moment dat uw gegevens worden verzameld of door later contact met Doel 2020 op te nemen (recht van bezwaar).

5.2 U kan verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke ggegevens te beperken, als u de juistheid van uw gegevens betwist, indien u meent dat de verwerking van deze gegevens onwettig is en u deze verwerking wilt beperken in plaats van uw gegevens te verwijderen.

5.3 U kunt verzoeken dat Doel 2020 u alle persoonlijke gegevens verstrekt die Doel 2020 aangaande u heeft (toegangsrecht). U kunt dan van de gelegenheid gebruik maken om te controleren of ze juist zijn, en ze te laten corrigeren (recht op rectificatie) of te verwijderen (recht op verwijdering).

5.4 Voordat Doel 2020 op uw verzoek reageert, kunnen we u vragen uw identiteit te bewijzen en u vragen ons meer informatie te verstrekken.

5.5 Doel 2020 doet zijn best om aan uw verzoek te voldoen binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen.

6. Contactgegevens van onze medewerker inzake gegegevenbescherming

Als u vragen het over dit privacybeleid of uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met Doel 2020:

  • door een e-mail te sturen naar privacy@doel2020.org
  • door ons een brief te sturen naar Doel 2020, t.a.v. Jan Creve, Oud Arenberg 111, 9130 Kieldrecht
  • door ons te telefoneren op het nummer 03-773 28 33

7. Toepassing en wijzigingen aan het privacybeleid van Doel 2020

7.1 Deze privacyverklaring is de meest recente versie en treedt in werking op 25 mei 2018.

7.2 Het gebruik van de website www.doel2020.org, de e-mailadressen info@doel20.org, privacy@doel2020.org en webbeheerder@doel2020.org, de ondertekening van petities, deelname aan de activiteiten van Doel 2020 vanaf deze datum houdt in dat u deze privacyverklaring erkent en aanvaardt. Als u om welke reden dan ook deze verklaring niet aanvaardt, bent u vrij om zich te onthouden van contacten en activiteiten.

7.3 Doel 20202 behoud zich het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie van het nieuwe gedateerde privacybeleid.

7.3 Bij wijziging van de privacyverklaring van Doel 2020 wordt dit gemeld op de website www.doel2020.org en in de nieuwsbrief. Oudere versies van de privacyverklaring blijven op datum beschikbaar.

7.4 Deze privacyverklaring is beschikbaar via www.doel2020.org/privacy