BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 16 juli 2022

Gemeente Beveren verzwijgt belangrijke details en zet zichzelf klem met een afgekeurd plan over de molen van Doel

Zowel de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder als de vzw Molenzorg Vlaanderen zijn een beroepsprocedure gestart tegen de gemeente Beveren omwille van de afbraak- en nieuwbouwplannen voor de brasserie van de molen van Doel. Die actie is minder verbazend dan het lijkt. De gemeente Beveren negeerde voorbij maanden zowat alle adviezen en waarschuwingen mbt haar plannen. Daarmee liggen die – zo goed als zeker - bij voorbaat in de vuilbak.

De plannen voor renovatie gaan terug tot 2020. Er waren zorgen over de toestand van het gebouw en daarom werd een ingenieursbureau onder de arm genomen.

Ingenieursbureau ABT liet op 9 juli 2020 aan de gemeente Beveren het volgende weten:

"Voor het hoofdgebouw van de brasserie en de molen ziet ABT geen reden tot maatregelen. Deze bevinden zich in de stabiele zone van de dijk en er zijn geen grote restzettingen meer te verwachten. Aanbevolen wordt om het hoofdgebouw en de molen 5 jaar lang te monitoren middels meetstickers welke halfjaarlijks ten opzichte van TAW ingemeten worden, zodat het restrisico definitief weggeschreven kan worden."

"Gelet op het aangetroffen schadebeeld en de bevindingen van de stabiliteitsanalyse adviseert ABT of om de belasting op het talud te reduceren, of om het talud te versterken:

  • Volledig amoveren van de aanbouw en nieuwbouw op een paalfundering. Dit levert kwalitatief het beste resultaat, maar heeft ook grote impact voor de uitbaters van de brasserie.
  • Indrukken van een damwandscherm voor de brasserie langs met een SilentPiler. Deze variant heeft minimale gevolgen voor de bedrijfsvoering van de brasserie en is een beproefde methode om de taludstabiliteit te vergroten."

Het ingenieursbureau gaf ook een concrete raming van de kosten om de problemen op te lossen. Raming optie 1: afbraak en nieuwbouw bijgebouwen € 261.250,00. Raming optie 2: damwand en herstel schade aan constructie bijgebouwen € 84.150,00.

De bevindingen van het ingenieursbureau werden flagrant genegeerd en het college ging voor een prestigieus project waarbij het belangrijkste element in de opdracht aan het architectenbureau was: uitzicht over de Scheldedijk.

Op de gemeenteraad van maart 2022 werd de gunning voor het project geagendeerd én goedgekeurd door de meerderheid zonder dat er ook maar één document m.b.t. de plannen aanwezig was. Pas na aandringen van de fractie van Beveren 2020 kregen de gemeenteraadsleden (na de goedkeuring dus) simulaties en plannen doorgestuurd. Maar niet het volledige dossier. Niet de adviezen. Het duurde uiteindelijk tot mei vooraleer alle documenten werden toegestuurd. Daaruit bleek niet alleen dat de brasserie perfect te renoveren is voor een minimaal bedrag (zie nota ingenieursbureau ABT) maar ook, dat er een negatief advies is voor de gemeenteplannen door het Agentschap Onroerend Erfgoed! Dat advies dateert van 20 januari 2022. Vanaf dat moment wist het gemeentebestuur dat deze plannen ONMOGELIJK kunnen gerealiseerd worden.

Op basis van die documenten werd het punt door Beveren 2020 opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van mei 2022. Te herbekijken via https://beveren.notubiz.be/vergadering/928443/%2031-05-2022 Vanaf 3u58 tot 4u10.

Maar alle argumenten werden door het college genegeerd. Het college van burgemeester en schepenen had zich toen al zelf (op 2 mei 2022) een bouwvergunning toegekend. Het is tegen die bouwvergunning dat nu beroep is ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB). De kans dat de gemeente haar zelf toegekende bouwvergunning krijgt is zo goed als nul (0).

De huidige bewering van de gemeente Beveren dat zij "aanvankelijk het gebouw wilde renoveren maar dat de kosten zo hoog dreigden op te lopen dat er uiteindelijk is gekozen voor een nieuwbouw", dat klopt aantoonbaar niet. De gemeente Beveren heeft alle alternatieven aan de kant geschoven en heeft zonder enig overleg - een week na de ondertekening van het Toekomstverbond nota bene – gekozen voor een project met geen enkele zin voor maat. En dat bovendien botst met de regelgeving van onroerend erfgoed.

Het is duidelijk dat de gemeente Beveren haar huiswerk opnieuw moet doen. Dat kan het best door de bestaande vergunning onmiddellijk in te trekken en door te kiezen voor een bescheiden renovatie (zie hiervoor). Dan moet de brasserie van de molen ook niet voor jaren dicht. In haar argumentatie stelt het gemeentebestuur van Beveren dat het "nu Doel terug op de kaart staat een versnelling hoger wil schakelen om de monumenten van verval te redden." Dat klinkt niet echt geloofwaardig. Doel 2020 dringt er op aan dat de gemeente voor wat Doel betreft eindelijk eens in overleg gaat met de actoren op het terrein in plaats van steeds te kiezen voor het conflictmodel. Dat dat tot niets leidt wordt bij deze weeral eens bewezen.