BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 27 januari 2021

Doel 2020 vraagt Vlaamse Regering einde te maken aan obstructie Antwerps Havenbestuur

Doel is officieel woongebied en dat moet (eindelijk) erkend worden

Vorige week verscheen - simultaan in Knack en in het regionale blad de Koerier - een opiniestuk van Liese Stuer, inwoner van Doel. In haar bijdrage klaagt Liese Stuer de hypocrisie aan van het Antwerps Havenbestuur dat met zijn zogenaamde Havenland-initiatieven de natuur en het erfgoed in de ruime regio rond de Waaslandhaven gebruikt om de haven te promoten maar anderzijds doet of Doel niet bestaat. Dat laatste is letterlijk te nemen: op de kaarten die Havenland verspreidt is Doel een witte vlek. Nochtans is het dorp officieel woongebied. De Vlaamse Regering liet in 2018 weten dat Doel definitief blijft maar gemaakte afspraken worden niet langer nagekomen en de wettelijke bestemming (woongebied) wordt niet erkend. Daarmee dreigt de Vlaamse Regering zich andermaal in de kijker te zetten als een hoogst onbetrouwbare partner.

Politieke taskforce


Eind 2020 besliste Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) dat de kaaimuur in Doel wordt hersteld. Kort nadien werden de restauratie van de molen van Doel en instandhoudingswerken aan het Hoog Huis aangekondigd. Maatregelen die in de lijn liggen van de eerdere beslissing dat Doel definitief blijft. Anderzijds worden zo goed als alle lokale initiatieven die in de lijn liggen van het bestemmingsplan voor Doel (woongebied) of de versterking van de leefbaarheid gedwarsboomd. Daarmee dreigt het vertrouwen dat voorbije jaren moeizaam werd opgebouwd volledig verloren te gaan.

In 2018 kwam na 2 jaar van intense gesprekken door toedoen van minister Ben Weyts (N-VA) een princiepsakkoord tot stand tussen Doel 2020 en de Vlaamse overheid waarbij werd bepaald dat er slechts een beperkte havenuitbreiding zou komen en Doel en het omliggende poldergebied definitief zouden gevrijwaard worden. Later sloten ook de Erfgoedgemeenschap Doel & Polders en de lokale boeren zich bij het akkoord aan. In het kader van het princiepsakkoord werden ook concrete maatregelen afgesproken met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp, de ter beschikkingstelling van panden in en buiten het dorp en de afwikkeling van de natuurcompensaties. De Vlaamse Regering besliste om een Toekomststudie voor Doel te laten maken.

Toekomststudie naar af

Voor het eerst in het 20 jaar aanslepend conflict leek een oplossing mogelijk. Het princiepsakkoord bood een goede basis voor een definitief vergelijk. In december 2019 werd het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om de toekomststudie vorm te geven. Zij moesten in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel onderzoeken. Ondertussen werd ook (een begin van) oplossing gegeven aan het probleem van de vele leegstaande panden. Maar de voorlopige resultaten van de studie zinden het Antwerps Havenbestuur niet en in mei 2020 werden de onderzoekers al naar huis gestuurd. De beslissing kwam van de zogenaamde 'politieke taskforce', een schimmig onderonsje van kabinetsmedewerkers, politici en havenbestuurders die daarmee duidelijk maakten wat zij verstaan onder de "transparantie" van het ECA-project.

Ook aan de afspraken omtrent gebruik en ter beschikking stelling van panden kwam afgelopen jaar een einde. Net zoals vroeger worden leeggekomen panden opnieuw dichtgetimmerd en daarmee tot verkrotting veroordeeld, ook al zijn er geïnteresseerden. Kortom alles wat de leefbaarheid van Doel ten goede komt krijgt een rode kaart. Hoever de obstructie wel gaat wordt geïllustreerd door de komst van historische schip Ortelius naar Doel. De vzw de Maakschappij, gehuisvest in het atelier De Nijs in Doel, heeft de voormalige schooltjalk aangekocht van de stad Antwerpen om hem te restaureren in Doel. Daartoe vroeg zij het tijdelijk (!) gebruik van een braakliggend terrein vlak bij hun werkplaats maar dat wordt geweigerd door alle instanties die iets te maken hebben met Doel. "Om geen precedenten te scheppen." Stel u voor dat er nog mensen zijn die iets zinvol zouden willen beginnen op een braakliggend terrein in Doel...

De oorzaak voor al die obstructie ligt - naar ons wordt meegedeeld - bij het Antwerps Havenbestuur dat bevreesd is voor een 'Grobbendonkscenario', bewoners die op basis van klachten over geluids- of lichtoverlast de terminal zouden kunnen laten stilleggen. Maar de obstructie gaat verder dan het Havenberdrijf alleen.

"Goed nabuurschap", een absolute prioriteit voor CEO Jacques Vandermeiren

De vrees van het Havenbestuur is onterecht. De huidige buffer in Doel die zich tussen het dorp en het Deurganckdok bevindt bewijst dat effectieve buffering helpt. Klachten over geluidshinder afkomstig uit de haven komen momenteel uit de polderdorpen Kallo, Kieldrecht en Verrebroek. Niet uit Doel. Die klachten illustreren trouwens niet alleen de onvrede over de toenemende hinder in de ruime regio maar ook het onvermogen van de haven om tot een goed nabuurschap te komen. "Goed nabuurschap" was nochtans een van de drie prioriteiten die CEO Jacques Vandermeiren aanduidde in zijn nieuw beleid. Met betrekking tot Doel en de wijde omgeving lijkt hij daar alvast (nog) niet in geslaagd.

Ondertussen wordt er vooral veel tijd en geld geïnvesteerd in PR, niet (meer) in overleg of transparantie. Blinkende brochures, dure standbeelden en groots opgezette kleurwedstrijden voor de kleuters. Allemaal goed en wel. Maar in de regio wil men van de Havengemeenschap én van de Vlaamse Regering vooral garanties. De garantie dat lokale initiatieven niet langer nodeloos worden geblokkeerd. De garantie dat de buffer tussen de haven en de polderdorpen effectief buffert. De garantie dat de leefbaarheid van al de polderdorpen eindelijk voorop komt te staan. Daar wachten we op.