BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 28 mei 2021

Werkgroep Doel weer opgeschort

Vlaamse Regering start nieuwe onderhandelingen op voor ECA

Donderdagmiddag 27 mei kregen de leden van de WG Toekomstvisie Doel te horen dat de vergadering voor dezelfde avond opgeschort werd en er voorlopig ook geen vergaderingen meer komen. En dat "naar aanleiding van het negatief auditoraatsverslag dat verschenen is in een van de procedures die bij de Raad van State zijn ingesteld tegen het voorkeursbesluit" Minister-president Jambon en minister Diependaele stellen in de plaats een aangepaste manier van werken voor waarbij wordt ingezet op intensief bilateraal overleg met alle betrokken stakeholders. Het vroegere afdelingshoofd van Maritieme Toegang en de voormalige leider van de taskforce ECA, Freddy Aerts, zal daarin (opnieuw) een bepalende rol spelen.

Paniek

Reden voor de ommezwaai in de aanpak is het verslag van de auditeur bij de Raad van State. Dat heette aanvankelijk "slechts een verslag" maar heeft intussen geleid tot regelrechte paniek bij sommige betrokkenen. Annick de Ridder (N-VA) had het afgelopen woensdag in het Vlaams Parlement over "een catastrofe" en – met een opmerkelijke zin voor overdrijving – "dat daar 150.000 jobs van afhangen." Vlaams Belang spreekt ondertussen zelfs al van 200.000 jobs... Bij ons weten werken er in de Antwerpse Haven 60.000 mensen en is geen van die jobs in gevaar door het al of niet bouwen van een stuk extra-containerkade.

De Antwerpse (en Vlaamse) paniekreacties verbazen. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de historiek van de Antwerpse haven op Linkeroever wist dat dit er zat aan te komen. Diegenen die nu stellen dat het decreet complexe projecten niet werkt en moet hervormd worden omdat er na al die inspraak toch nog partijen zijn die naar de Raad van State zijn gegaan weten zéér goed dat die uitleg niet klopt en ze de hudige situatie volledig aan zichzelf hebben te danken.

Verantwoordelijkheid Vlaamse Regering

Doel 2020 e.a. hebben drie jaar actief deelgenomen aan tientallen vergaderingen en actorenbijeenkomsten. Wij hebben in onze vrije tijd duizenden pagina's aan onderzoeknota's doorploegd en becommentarieerd. We hebben tal van persoonlijke gesprekken gevoerd met de mensen uit de adminstratie, politici en actoren in de regio. Dat heeft uiteindelijk in juni 2018 geleid tot een akkoord dat een basis bood voor een duurzaam vergelijk. Bewoners, actiegroepen én landbouwers waren bereid mee te gaan in een project waar we op géén enkele manier zelf vragende partij in waren of zijn. Dat kon enkel in ruil voor garanties op vlak van leefbaarheid, aanleg buffers voor de polderdorpen, beperkt ruimtebeslag en behoud van landbouwgronden. Het is de Vlaamse Regering die vervolgens woordbreuk heeft gepleegd. Niet de actiegroepen, de landbouwers of de bewoners. Het is de Vlaamse Regering die vervolgens elke vraag tot verdere dialoog afblokte. Niet de actiegroepen, de landbouwers of de bewoners. Ondanks onze herhaalde vraag én de waarschuwingen voor het scenario dat nu dreigt kwam er voorbije twee jaar géén enkele ernstige reactie van de VR. Of van Annick De Ridder...

Toekomststudie

Enkele maanden geleden werd de Toekomststudie voor Doel die eerder was opgeschort opnieuw gelanceerd. Eind juni van dit jaar(!) moest de studie voltooid zijn. Daartoe moest vanaf nu wekelijks vergaderd worden. Met dezelfde mensen die eerder ook al in het kader van het complex project vele uren van hun vrije tijd hebben opgeofferd. Zonder ook maar enige garantie over wat er met de resultaten van de studie zou gebeuren. Zonder dat er voorbije maanden ook maar iets veranderde op het terrein. En intussen is de studie weer opgeschort en start men dus bilaterale gesprekken om de klagers bij de Raad van State alsnog te overtuigen hun procedure weer in trekken. Nochtans had de Vlaamse Regering eerder laten weten dat ECA en de toekomststudie los stonden van elkaar. Het lijkt ook niet echt logisch. De Polder Land van Waas en de Landbouwgemeenschap Wase Polder die naar de Raad van State gestapt zijn zitten niet in de WG Doel. Omgekeerd zijn de meeste actoren in de WG Doel NIET betrokken bij de procedure voor de Raad van State. Daarmee geeft de VR de indruk dat ze de studie andermaal wil gebruiken als een soort van pasmunt. Ze heeft daar géén enkel argument voor. Doel staat ten gevolge van eerdere uitspraken door de Raad van State op de kaart als "woongebied met bijzondere esthetische, historische en culturele" waarde. Daar kan zelfs ECA niet omheen. Hoog tijd dus dat de Vlaamse Regering ophoudt met allerhande kunstgrepen en na jaren van schuldige verwaarlozing de rechtstoestand in Doel erkent en herstelt.

Betrouwbaar?

Met de mogelijke vernietiging van het ECA-project in het vooruitzicht worden nu – hals over kop – nieuwe gesprekken gestart terwijl men ondertussen bijna drie jaar tijd én zo goed als alle vertrouwen verspeeld heeft. Op zo een moment met de vinger naar de bewoners, landbouwers en actiegroepen wijzen is het fatsoen ver voorbij. Wij blijven openstaan voor gesprek maar het is wel aan de Vlaamse Regering om te bewijzen dat ze (deze keer) een betrouwbare gesprekspartner is en effectief een oplossing wil.