BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 9 mei 2019

Gemeentebestuur Beveren wil geen overleg met Doel 2020 en Doelland over toekomst Doel

Het College van burgemeester en schepenen van Beveren heeft laten weten geen deel te willen uitmaken van een overlegorgaan waar ook Doel 2020 en Doelland, het project van de faculteit architectuur van de KULeuven, deel van uitmaken. Dat raakte onlangs bekend en werd op de laatste gemeenteraad aangekaart door gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020).

Momenteel is het nog altijd wachten op de voorlopige vaststelling van het voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering inzake ECA. Dat lijkt weinig meer dan een formaliteit. Bevoegd minister Ben Weyts maakte - na afgetoetst te hebben met alle betrokken partijen - al herhaaldelijk duidelijk dat het 9B scenario - een soort appendix aan het Deurganckdok - er komt. En dat Doel blijft. Definitief. Volgens Weyts zal er ook opnieuw gewoond worden in Doel. In welke vorm en omvang dat zal gebeuren is momenteel het onderwerp van gesprekken binnen de WG Doel die zich buigt over de toekomst van het dorp. Vanuit de WG werd een schrijfgroep gevormd die de contouren voor het studiewerk omtrent de toekomst van Doel moet vastleggen. In die schrijfgroep zitten het Havenbedrijf, de MLSO, vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid maar ook Doel 2020, de Derde Generatie en het Doelland-initiatief. De gemeente Beveren weigert om boven vermelde reden om deel uit te maken van deze schrijfgroep. Daarnaar gevraagd door gemeenteraadslid Stevenheydens bevestigde schepen Vlegels op de laatste gemeenteraad dat zij niet van dezelfde vergadering wensen deel uit te maken als Doel 2020 en Doelland.

Voor Doel 2020 is het moeilijk te begrijpen dat uitgerekend het college van burgemeester en schepenen van Beveren (waar Doel als deelgemeente deel van uitmaakt) zich zo halsstarrig blijft opstellen. Sedert 2016 wordt er tussen het Antwerps Havenbedrijf, de Vlaamse administratie en Doel 2020 gepraat. Dat gebeurt in een sfeer van dialoog, constructief overleg en wederzijds respect. Zelfs de bevoegde minister Ben Weyts voelde zich niet te beroerd om rechtsreeks met Doel 2020 in overleg te gaan. Maar voor de het college van burgemeester en schepenen van Beveren is dat blijkbaar allemaal van nul en generlei waarde.

Doel 2020 vraagt aan de burgemeester en het college om de nieuwe realiteit inzake Doel te aanvaarden en op te houden met nutteloze achterhoedegevechten, ingegeven door rancunes uit het verleden. Oplossingen voor de regio kunnen er alleen komen door dialoog. Niet door er van weg te lopen.

Uit het verslag College burgemeester en schepenen

Besluit
Het College van burgemeester en schepenen beslist

CP ECA - Werkgroep Doel - schrijversgroep - Weigering

Besluit
Het College van burgemeester en schepenen beslist

Artikel 1
kennis te nemen van de verslagen van de Werkgroep Doel die samenkwam in het kader van het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen.

Artikel 2
geen vertegenwoordiger af te vaardigen om mee te schrijven aan de opdrachtomschrijving en het bestek voor de uitwerking van een toekomstperspectief voor Doel omdat het gemeentebestuur niet gelijkgesteld kan worden met actiegroepen als Doel 2020 of Doelland.

Artikel 3
dat een bilateraal overleg met de gemeente uitgebouwd moet worden. Zowel ambtelijk als met de politieke beleidsverantwoordelijken van Beveren dient een realistische afstemming te gebeuren.