BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 27 mei 2020

Rechtsgang Raad van State tegen ECA was/is onvermijdelijk

Vandaag werd bekend gemaakt dat er bij de Raad van State al twee verzoeken tot vernietiging van het voorkeursbesluit extra containercapaciteit voor de Haven van Antwerpen zijn ingediend. Die van de Polder Land van Waas en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. Ook de onafhankelijke Landbouwgemeenschap Wase Polder stapt naar de Raad van State. De kerkfabriek van Doel sluit zich daarbij aan. Bij de Vlaamse overheid drukt men zijn verbazing uit over de rechtsgang maar de ontwikkelingen van de laatste maanden maakten een rechtsgang zo goed als onvermijdelijk.

In 2016 vernietigde de Raad van State de plannen voor de havenuitbreiding en het Saeftinghedok, kort nadien ook de plannen voor de grootschalige natuurcompensaties. In het vervolg daarvan werd de procedure Complex Project opgestart en werden gesprekken opgestart tussen Doel 2020, de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf. In juni 2018 leidde dat tot een soort voorakkoord tussen bevoegd minister Ben Weyts en Doel 2020. De actie- en bewonersgroep Doel 2020 verklaarde zich bereid om verder mee te werken aan een alternatief binnen de ECA-procedure dat de toekomst van Doel vrijwaart "echter alleen wanneer minimaal wordt voldaan aan afgesproken principes, allen geformuleerd in het licht van de leefbaarheid van Doel en de omliggende polders." Die minimale principes vormden de basis waarop Doel 2020, de actiecomités, de lokale boeren bereid waren om – weliswaar met lange tanden – verder mee te werken aan een echt vergelijk.

Momenteel blijven veel van die afgesproken minimale principes onuitgevoerd. En er is ook geen zicht op uitvoering. (Zie in de bijlage met rood aangeduid). Meer nog, bepaalde actoren en figuren maken om de haverklap duidelijk dat wonen in Doel voor hen sowieso niet kan. Ondertussen werd – in tegenstelling met de afgesproken principes Prosperpolder-Zuid toch aangeduid als natuurcompensatiegebied. De megabuffer die de polderdorpen moet beschermen wordt amper verhoogd. Het waardevolle bouwkundig erfgoed staat twee jaar na het akkoord verder weg te zakken. Het moet niet verbazen dat in die context het project in zijn huidige vorm gecontesteerd wordt.

Ondertussen werkt het studiebureau Omgeving weliswaar aan een toekomstplan voor Doel. Maar over wat met die studie wel of niet zal gebeuren is geen enkele garantie. Het werk van het studiebureau en de begeleidende werkgroep Doel zou ook in volle onafhankelijkheid plaatsvinden maar de voor vandaag geplande vergadering werd gisteren plots afgeblazen omdat "op de vergadering van 18 mei van de 'politieke taskforce' een aantal vragen rezen." Daarmee lijken we voor wat de gehanteerde werkwijze betreft, weer helemaal naar af. Het feit dat er sinds de machtswissel in het Antwerps Havenbedrijf géén enkel rechtstreeks gesprek meer plaatsvond tussen de actiecomités en Havenbestuur heeft de zaak evenmin vooruit geholpen.

Doel 2020 blijft ervan overtuigd dat voor de havenontwikkeling een oplossing - gedragen door alle actoren - mogelijk blijft. Dat veronderstelt dat afgesproken principes worden onderkend én nagekomen. Dat er opnieuw wordt aangeknoopt bij de open communicatie zoals die aanvankelijk werd gehanteerd binnen het Complex Project. En dat wordt ingezet op een onderhandelde oplossing waarbij àlle actoren zich constructief opstellen en zoeken naar oplossingen.