BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 1 februari 2018

Weyts plooit voor verlanglijstje grote reders en haalt terzelfdertijd zijn eigen complex project onderuit.

Actorenoverleg Complex Project 31 januari: alle Saeftinghedokvarianten scoren slecht tot zeer slecht op vlak van natuur, mobiliteit en veiligheid

Gisterenavond heeft minister Ben Weyts kennis gegeven van de 'politieke beslissing' om los van de 8 alternatieven die momenteel worden onderzocht nog een 9de alternatief te bestuderen. Een alternatief dat – gans toevallig waarschijnlijk – volledig beantwoordt aan de vraag van rederij MSC. En dat nog maar eens neerkomt op een ruimteverslindend project dat de streek volledig op de schop neemt. want laat ons wel wezen. In de hoofden van de reders is een 'kleiner' Saeftinghedok enkel aanvaardbaar als het op termijn ook kan verlengd worden...

Deze politieke beslissing werd gecommuniceerd uitgerekend op het moment dat een belangrijke ronde in het actorenoverleg 'complex project containercapaciteit Haven van Antwerpen' plaatsvond. Op die bijeenkomst, gisteren in het Elzenveld in Antwerpen, waren van 14u tot 21u méér dan 100 actoren aanwezig die kennis en opmerkingen deelden en deelnamen aan verschillende debatrondes met betrekking tot de studienota's van het complex project. Dat complex project is namelijk nog steeds lopende. Helemaal op het einde van de dag werd door het hoofd van de Task Force Freddy Aerts nog meegedeeld dat er tegen een volgende actorenoverleg einde maart een extra Saeftinghedok-bouwsteen zal worden onderzocht. Van een "9de alternatief", laat staan van een politieke beslissing werd op geen enkel moment gesproken. Daarmee lijkt Weyts – initiatiefnemer van het complex project en de grote openheid die er mee samenhangt – opnieuw aan te sluiten bij de voldongenfeitenpolitiek van weleer.

Dat men op het kabinet Weyts zelfs niet het fatsoen heeft om te wachten tot de belangrijke bijeenkomst van gisteren beëindigd was is ronduit grof. Het getuigt van een totaal gebrek aan respect ten overstaan van iedereen die afgelopen anderhalf jaar veel tijd en energie gestoken heeft in het complex project van Weyts.

Mocht Weyts gisteren aanwezig geweest zijn, hij zou waarschijnlijk twee keer nagedacht hebben vooraleer zijn ondoordachte demarche te lanceren. Op de bijeenkomst gisteren kwam namelijk tot uiting dat alle Saeftinghedokvarianten zonder uitzondering bijzonder slecht scoren.

In de sessie natuur en water stelde onderzoekster Erika Van den Bergh (INBO) dat voor alle Saeftinghedokalternatieven – en ook nog voor verschillende andere bouwstenen - een direct én indirect habitatverlies van significante soorten het gevolg zijn. Ook op vlak van water wordt bij alle Saeftinghedokvarianten een grote impact verwacht. Bovendien bestaat er grote onzekerheid omtrent de hydro-morfoligische effecten van een nieuw dok. Het maakt dat zowel voor de Kaderrichtlijn Water als in het Kader van de Europese natuurwetgeving (artikel 6.4) bij Europa de uitzonderingsprocedure moet gevolgd worden. De kans op slagen van een project met een dubbele uitzonderingsprocedure bij de Europese Commissie acht de onderzoekster erg klein. Volgens de logica van de Europese wetgeving moeten de alternatieven gekozen worden die de minste impact hebben op natuur. En daar zijn de Saeftinghedokvarianten NIET bij.

De vertegenwoordigers van de grote rederijen mochten dan in een andere sessie de lof zingen van het Saeftinghedok, voor professor Dirk Lauwers (UA) is er een groot probleem met de operationaliteit omdat de voorwaarden voor een vlotte doorstroom naar het hinterland niet vervuld zijn. Volgens Lauwers wordt de impact van de alternatieven op de mobiliteit ook veel te licht ingeschat. Zo blijft het effect van de filewaarde (lengte en duur) buiten beeld. Ook het feit dat er op de Antwerpse Ring al file ontstaat vanaf een capaciteit van 60% wordt nergens meegenomen. Lauwers bekritiseerde ook de vage voorstelling met % en het gebrek aan concrete cijfers. De mobiliteitsstudie vertrekt ook te veel van aannames waarvan nog afgewacht moet worden of ze effectief hard kunnen gemaakt worden. In die zin verduidelijkte Wim Van Hees (Ademloos) dat de allereerste vergadering van het 'Toekomstverbond' olv gouverneur Cathy Berckx net gestart is.

Vooral bij de doelstellingen van modal shift werden ernstige vragen gesteld. De veronderstelde stijging van 37% naar 42% voor de binnenvaart omvat in realiteit de omslag van honderdduizenden containers extra. Volgens Patrick Van Bockstal (Waterwegen en Zeekanaal) is dat materieel onmogelijk tenzij volop geïnvesteerd wordt in multi-modale platformen in het achterland. "Maar dat zal geld kosten". Volgens verschillende wetenschappers bestaat er momenteel onvoldoende monitoring rond hoe de modal shift evolueert. Maar de opvatting heerst dat de modal split momenteel omgekeerd verloopt en het vrachtverkeer nog toeneemt.

Ernstige bedenkingen bij de Saeftinghedokvarianten werden ook gemaakt door Electrabel, de uitbater van de Kerncentrale en het Federaal Agentschap Voor Nucleaire Controle (FANC). Zij waarschuwden zowel bij de aanleg als de uitbating van het dok voor verhoogde risico's. Ook in de aanvoer van onbekende lading en toenemend verkeer zien beide instanties toenemende risico's voor de nucleaire veiligheid.

Dat wordt dus allemaal genegeerd door de minister. En daarmee zit Weyts met een groot probleem qua geloofwaardigheid. Want de kans dat hij ooit landt met zijn alternatief 9 is zo goed als nul.