BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Jos Stassen, 8 mei 2009

Jos Stassen interpelleert Kris Peeters over een sloopverbod in Doel

Interpellatieverzoek van Jos Stassen tot Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse regering, over de gevolgen van het arrest van het Hof van Beroep in Gent

Het recente arrest van het Hof van Beroep in Gent over een sloopverbod in Doel tot er een uitspraak ten gronde is, is vernietigend voor de Vlaams regering. Alle sloophandelingen in het dorp Doel zijn voortaan onwettig zijn en bijgevolg verboden. Op bijna alle punten worden de klagers, allen bewoners van Doel, in het gelijk gesteld door de rechtbank. In het arrest heeft men het over nalatigheid van ambtenaren, wetsontduiking van de overheid en schending van de rechten van de bewoners.

Volgens de rechtbank moeten de wijzigingen in een woongebied met 'culturele, historische en/of esthetische waarde gericht zijn op een behoud. Het toekennen van sloopvergunnigen die de afbraak van veel woonhuizen in de dezelfde dorpskern tot voorwerp hebben lijkt een negatie te zijn van voormelde wetsbepaling.'

Volgens de rechtbank betekenen de sloopvergunningen 'een zware aantasting van het zicht en de leefomgeving' en maken ze 'een aantasting uit van de rechten van de bewoners'. Bovendien ziet de rechtbank 'geen enkel actueel rechtmatig belang om de sloopwerken al dan niet beperkt verder te zetten'. De rechtbank vermoedt zelfs dat de overheid door 'haar handelwijze betracht een onomkeerbare toestand te scheppen die de belangen van de bewoners op ernstige en blijvende wijze kan schaden. (...) De bewoners van Doel kunnen tot op heden aanspraken laten gelden op het respecteren van de gewestplanbestemming "woongebied" die niet kan worden aangetast door sloopvergunningen waarvan in het kader van onderhavige procedure voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat ze onwettig zijn.'

Het is zonder meer duidelijk. De Vlaamse regering met de Minister-president Kris Peeters op kop is teruggefloten. Ondertussen heeft men in Doel al stevig huisgehouden met de afbraak van 'tekenende' gebouwen zoals huis Camerman, het Paviljoentje, hotel Europe,...

Vandaar volgende vragen aan de minister:

  1. Wat is de reactie van de Vlaamse regering en de Minister-president op dit arrest?
  2. Stopt de Vlaamse regering nu definitief met afbraak in Doel, tot duidelijk is dat Doel weg moet voor een nieuw getijdendok, Saeftinghe?
  3. Wat zijn de gevolgen van de economische crisis voor de plannen voor een nieuw dok?

8 mei 2009
Jos Stassen