BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 8 september 2021

Doel 2020 opgetogen met beslissing bufferdijk

Unieke kans voor ceo Jacques Vandermeiren en Havenbestuur

Doel 2020 reageert positief op het ontwerp van het 11 km lange bufferlint dat de polderdorpen in de toekomst moet afschermen van de hinder afkomstig uit de Waaslandhaven. Het actiecomité vraagt al jaren om een harde grens. Het maakte ook mee deel uit van het akkoord dat in 2018 werd gesloten met de toen bevoegde Vlaamse minister Ben Weyts.

Het actiecomité Doel 2020 pleit er al jaren voor dat de buffer in Doel (24 meter hoog) - die de geluids- en lichthinder effectief buffert - zou doorgetrokken worden tot in Verrebroek. Dat dat dringend nodig is bewijzen recente geluidsmetingen van de bewonersvereninging 'Polderdorpen leefbaar'. In grote delen van Kieldrecht waren er afgelopen maanden nog amper 'normale nachten'. De wettelijke norm van 35 dBA maximum per nacht in woongebied wordt er systematisch overschreden. En dat is uitsluitend te wijten aan geluidsoverlast afkomstig uit de haven. Met de aanleg van het bufferlint is dus grote urgentie gemoeid. In feite had hij er al jaren moeten liggen. Vooraléér de bewoners geconfronteerd werden met overlast en slapeloze nachten.

Dat de verantwoordelijke overheden bij de voorstelling van het ontwerp voor de buffer sterk inzetten op de recreatieve mogelijkheden en een landschapsheuvel "met bijzondere mogelijkheden voor recreatie" klinkt prettig. Maar de verwijzing naar de bevraging in deze is weinig ernstig. Het betreft namelijk een vrijblijvende (online) bevraging bij diegenen die deelnamen aan de 'bufferroute'-fietstocht (kleurwedstrijd voor de kinderen inbegrepen). Niets tegen de leukerige sfeer hierbij. Maar voor de bewoners in de omgeving van de Waaslandhaven is de absolute prioriteit de leefbaarheid van hun onmiddellijke omgeving. Dàt is al te lang verwaarloosd door alle betrokken instanties. En dat is waar nu de focus moet liggen.

In die zin is het goed nieuws dat de aanleg van de bufferdijk ter hoogte van Verrebroek werd losgekoppeld van de havenuitbreidingsplannen en de werken voor de verhoging van de buffer mogelijk al kunnen starten in 2022. Doel 2020 dringt er op aan dat dat ook voor de rest van het 11 kilometer lange bufferlint gebeurt. Er is geen enkele reden om de aanleg voor de buffer die er al jaren geleden moest liggen nog langer uit te stellen. Of langer gekoppeld te houden aan de ECA-plannen voor de havenuitbreiding. De toenemende overlast uit de Waaslandhaven is de bevestiging van deze urgentie.

De ceo van de Haven van Antwerpen, Jacques Vandermeiren, noemde bij zijn aantreden 'goed nabuurschap' een van zijn prioriteiten. Met de versnelde aanleg van dit bufferlint heeft hij de kans om zijn geloofwaardigheid te herwinnen én te bewijzen dat die uitspraak meer was/is dan een loze belofte.