BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 21 februari 2020

Vlaamse administratie wil in ruil voor buffering polderdorpen meer dan 500 bomen weg in Verrebroek.

Doel 2020 noemt kap van historische Drijdijk in Verrebroek respectloos en onaanvaardbaar.

Samen met de beslissing rond de Extra-containercapaciteit Haven van Antwerpen op 31 januari ll werd ook een definitieve beslissing genomen over de buffering van de polderdorpen. Dat is uiteraard een goede zaak. De aanleg van een kilometerslange buffer - in de vorm van een harde grens - was een van de voorwaarden die Doel 2020 stelde bij de totstandkoming van het voorlopig akkoord met Minister Weyts in 2018. Het werd in 2018 ook als dusdanig door de minister gecommuniceerd. Dat er nu een compensatie zou moeten komen voor die buffering (onder de vorm van een kap van bomen!) vindt het actiecomité onaanvaardbaar. Het begrijpt ook niet waarom het gemeentebestuur van Beveren hierin klakkeloos meegaat.

De kilometerslange Drijdijk is een van de meest bekende landschapszichten van Verrebroek. De dijk met zijn meer dan 500 populieren vormt een natuurlijke buffer met het havengebied. Maar hij is ook een toeristische topper voor wandelaars en fietsers. En hij is van grote historisch-landschappelijke waarde.De plannen tot kap zijn intussen al verschillende jaren oud. Volgens Natuur & Bos zouden de bomen een schuilplaats zijn voor roofvogels die de weidevogels kunnen opeten. Vanuit die (tunnel)visie zijn méér bomen schadelijk voor het soort van specifieke habitats die men wil creëren: vooral slik en schor en natte zgn. robuuste natuur waarin vooral strandvogels renderen. En daarom wil men zoveel als mogelijk bomen weg. Hoe onzinnig die redenering is valt elke dag vast te stellen in het ruime poldergebied. De buizerds die blijkbaar het grootste probleem vormen zitten niet zozeer in de bomen maar vooral op de lantaarn- en elektriciteitspalen...

Argumenten kloppen niet

Dat men n.a.v. de eerder beloofde aanleg van een bufferdijk met bomen alsnog de kap van de Drijdijk probeert binnen te halen als zogezegde compensatie getuigt niet echt van goede smaak. De gehanteerde argumenten blijken ook vals.

De kap van de bomen zou er moeten komen als compensatie voor bijkomende verstoring die de bomen op de kruin van de buffer voor de natuur veroorzaken. Maar blijkbaar vindt volgens het dossier over de buffer die verstoring enkel plaats ter hoogte van de Drijdijk. Voor de rest van het traject van de buffer wordt gesteld dat de bomen op de kruin van de dijk geen bijkomende verstoring veroorzaken omdat er aan de andere kant reeds een spoor en een ringweg ligt. M.a.w. de al bestaande verstoring van de natuur door de aanwezige haventrafiek wordt door het toekomstige bomenscherm niet verder versterkt maar juist geneutraliseerd. Ligt er dan achter de dijk in Verrebroek géén spoor? Géén havenweg?

Bovendien wordt het natuurgebied in Verrebroek vergroot doordat de dijk een stuk wordt opgeschoven richting haven. Winst voor de natuur dus. Aan de andere kant van de dijk werd de noord-zuid watergang recent omgevormd tot een biotoop voor strand- en plasvogels. Samen met de aanleg van de buffer wordt ook voorzien in het opruimen van bosjes en bomen in het wat verder gelegen natuurgebied De Putten. Er is ook gepland om er de gebouwen van de oude maalderij op te ruimen. Allemaal om verstoring voor de natuur tegen te gaan. De wegenis die Putten-Weiden en Putten-West van elkaar scheidt wordt bovendien opgebroken waardoor er een aaneengesloten natuurgebied ontstaat dat daardoor in kwaliteit sterk zal opgewaardeerd worden. Rond alle natuurgebieden komt vele kilometers vossendraad om broedsels maximaal te beschermen. Is dat allemaal geen extra-winst (compensatie) genoeg dat ook nog eens de Drijdijk – dixit: "een beperkte verstoring" - voor de bijl moet?

Gemeentebestuur: "grote historische landschappelijke waarde"

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat het gemeentebestuur van Beveren zich door in te stemmen met de kap heeft laten rollen. Tot nu weigerde het gemeentebestuur van Beveren telkens een kapvergunning voor de Drijdijk. Het college wilde niet dat aan dit belangrijk dorpsgezicht geraakt werd. Als argument drukte het gemeentebestuur daarbij herhaaldelijk op de grote historisch-landschappelijke waarde van Drijdijk.

Volgens de nieuwe visie van het gemeentebestuur van Beveren zal de kap gelijke tred houden met de aanleg van de buffer. Dat lijkt weinig meer dan een doekje voor het bloeden. Als - zoals gepland - komende winter de enkele bomenrij langs de oostzijde van de dijk wordt gekapt is het gedaan met het zogenaamd typische "kathedraaleffect" en wordt de Drijdijk landschappelijk gezien een miskleun. De vervanging op termijn van de drie bomerijen door knotwilgen - "geen gesloten rijen" (onderlijnd in de toelichting) maakt de vernieling van dit uniek erfgoedlandschap totaal. Dat is ten aanzien van de al zwaar getroffen polderdorpen respectloos en totaal onaanvaardbaar.