BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 25 december 2015

Doel heeft absoluut nood aan een veiligheidsplan

Vlaamse overheid, gemeente Beveren en MLSO moeten einde maken aan idee dat àlles kan in Doel

Op 20 november ll. besliste de Raad van State dat het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen deels wordt geschorst en het dorp Doel opnieuw woongebied is. Aan die situatie zal de eerstvolgende jaren niet veel veranderen.

De vaststelling dat men het voorbije jaren veel te ver heeft laten komen kan bezwaarlijk als argument dienen om de zaken verder te laten ontsporen. Het feit dat Doel slechts enkele tientallen inwoners kent evenmin. Er zijn waarschijnlijk weinig plaatsen in Vlaanderen die dagdagelijks zoveel bezoek krijgen uit binnen- en buitenland als het dorp Doel. Dat is zelfs op een druilerige Kerstdag duidelijk... Toch beschikt het dorp niet over een politiepermanentie.


Hoog tijd dus voor een totaalpakket aan maatregelen die de situatie in het dorp weer enigszins normaliseren. Met die kerstboodschap gaat het actiecomité naar de verschillende betrokken overheden: Vlaamse Regering, MLSO en gemeente Beveren.

Het feit dat de MLSO slechts enkele weken na de schorsing van het GRUP (en daarmee samenhangend: de slopen die ze wilde uitvoeren in Doeldorp) al gelijk weer nieuwe afbraken aankondigt zegt veel over de zin voor provocatie bij de verantwoordelijken van deze overheidsinstelling. Maar het helpt de veiligheid en de normalisering in het dorp geen stap verder. Eerder integendeel. Het argument dat afbraken voor meer veiligheid zullen zorgen wordt volledig tegengesproken door de feiten. Sedert de MLSO in 2007 gestart is met afbraken in de dorpskern van Doel is de chaos en de onveiligheid alleen maar toegenomen. Dat kan ook moeilijk verbazen. Voor de MLSO lag / ligt de finaliteit bij de verdrijving van de bewoners en de vernietiging van het dorp, hoe dan ook. In die zin gebeurden de voorbije afbraken bijna steeds lukraak. Nooit vanuit een ruimere visie. Laat staan met de bedoeling om 'meer veiligheid' te creëren. De kaalgeslagen plekken zowat overal in het centrum van het dorp spreken op dat vlak boekdelen.

De aanstelling van een bewakingsfirma die nachtelijke patrouilles uitvoert (nu sedert 1 december) en de belofte van minister Ben Weyts om een gemeenschapswacht te voorzien tijdens de weekeindes (nog altijd niet operationeel) kunnen slechts renderen als tegelijkertijd een aantal elementaire maatregelen worden genomen. Die maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de MLSO, de gemeente Beveren en het Vlaams Gewest.

 1. Efficiënt dichtmaken van leegstaande huizen

  Tot op de dag van vandaag worden leegstaande huizen inefficiënt en onvolledig afgesloten. Dat kan gewoon de visu worden vastgesteld. Bijkomend is er nog altijd de indruk dat het verval met opzet in de hand wordt gewerkt. Huizen die op de benedenvloers zijn dichtgemaakt en waarvan de dakramen openstaan... Niet één enkele keer maar op tientallen plaatsen... Zo iets kan bezwaarlijk toeval genoemd. Het geeft bovendien aan bezoekers het idee dat het de eigenaar van de gebouwen op geen enkele manier uitmaakt hoe er met het patrimonium in Doel wordt omgesprongen.
   
 2. Gemeente moet haar eigen patrimonium onderhouden

  De gemeente Beveren heeft in Doel het beheer over nog slechts twee gebouwen: het klooster dat zij in erfpacht heeft van de kerkfabriek. En de gemeentelijke permanentie en politiepermanentie in de Pastorijstraat 5A waar elke dinsdagnamiddag iemand van de gemeenten en/of politie aanwezig is. De staat van beide gebouwen laat omtrent het engagement van Beveren t.a.v. zijn deelgemeente weinig aan de verbeelding over. Is er één gemeente in Vlaanderen waar de politie en / of de gemeentediensten permanentie houden in zo een pand? (zie foto). Voor wie mocht denken dat het hier om een grap gaat: met enige moeite vindt u het politielogo terug. Het adres en de permanentie worden ook vermeld op de webstek van de gemeente Beveren en politiezone Noord. Deze situatie is trouwens niet nieuw. De eerste graffiti dateert al van voor de zomer. Ondanks herhaalde vraag aan de gemeente werd er niets aan gedaan waardoor het gebouw week na week verder gevandaliseerd werd en wordt. Hoe kan men verwachten dat bezoekers respect opbrengen in Doel als zelfs het politiegebouw op deze wijze ongestraft kan worden toegetakeld? Het klooster (op de inventaris van het bouwkundig erfgoed) is een gelijkaardig verhaal. Elementaire onderhoudswerken, beveiliging en herstel werden zo lang uitgesteld tot men kon argumenteren dat herstel financieel niet meer te verantwoorden was. Enkele maanden geleden werd het pand volledig afgesloten maar een groot gat in het dak werd niet gedicht en ook hier staan de dakvensters open.
   


 3. Herstel Verkeersborden

  Verkeersborden en richtingaanwijzers die zijn beklad en gevandaliseerd worden al meer dan een jaar niet meer gereinigd of vervangen. Ook daarmee wordt een sfeer in stand gehouden van 'alles kan'.
   
 4. Onderhoud slagboom

  De slagboom die 's nachts ongewenst bezoek moet beperken is om de haverklap stuk. Herstelling blijft soms maanden op zich wachten.
   

Het is wraakroepend dat deze toestanden blijven bestaan. Het is zonder meer schrijnend dat wij als actiecomité, als bewoners moeten blijven vragen naar dit soort van maatregelen die eigenlijk de evidentie zelf zouden moeten zijn. Hoe men ook over de toekomst van Doel mag denken, NIETS kan dit rechtvaardigen. Hier iets aan verhelpen is een kwestie van elementair fatsoen die past bij een normaal functionerende rechtsstaat. Wij vragen dan ook dat àlle overheden het arrest van de Raad van State respecteren en in overeenstemming handelen met wat van een overheid in een woongebied en/of een probleemgebied kan verwacht worden.