BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 13 oktober 2015

Hypocrisie ten top... MLSO organiseert afbraken op maat in Doel

Professor Meire die vernietiging Wase polders bepleit wil behoud polderlandschap en bomenrijen voor zijn eigen deur...

Afgelopen weken was er heel wat te doen rond de afbraak van enkele woningen in Doel en de voorgenomen kap van honderden bomen in de Wase polders. Nu blijkt dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de verwoesting van dorp én polder bijzonder hypocriet te werk gaan. Volgens de directeur van de MLSO Peter Van de Putte waren "De huizen die we nu aan het afbreken zijn, zijn in zo'n slechte staat dat er niets anders kon gebeuren dan slopen"... Uit de foto's die afgelopen dagen werden genomen blijkt vooral dat de afbraak werd uitgevoerd om te voldoen aan een welbepaalde vraag. Op bijgaande foto is te zien hoe een van de zogenaamde krotten volledig gedemonteerd werd en afgevoerd naar onbekende bestemming. Verdere info daarover is terug te vinden op fb-groep 'Vlaanderen laat Doel niet los'.

Zowaar nog hypocrieter is de recente actie van professor Patrick Meire, voornaamste inspirator van de vernietiging van honderden ha polderland in de Wase polders. Die moeten in de visie van Meire verwoest worden om er 'Nieuwe Wildernis' te maken als natuurcompensatie in en voor de Antwerpse Haven. Daarvoor moeten honderden ha landbouwgrond en ganse gehuchten verdwijnen. Vreemd genoeg heeft Meire mbt zijn eigen achtertuin – in de polders rond Damme - een gans ander gedacht als wat hij in de Wase polders wil laten uitvoeren.

Zo heeft vorige week een bewoner van Damme - een zekere prof. Patrick Meire – een protestbrief geschreven aan het schepencollege van Damme waarin hij zich uitspreekt tegen de kap van meer dan 200 bomen door de Administratie Natuur en Bos. Volgens de briefschrijver zijn de bomen landschappelijk en ecologisch waardevol... Meire heeft het zowaar over een 'aantrekkelijk polderlandschap' gecreëerd door de aanwezigheid van... bomenrijen! Mbt zijn eigen achtertuin schrijft de bepleiter van zgn. robuuste natuur in Doel en omgeving: "Uiteraard ben ik ter beschikking om hierover verder van gedachten te wisselen en mee te werken aan een constructief plan in de hoop van een steentje bij te dragen aan het behoud van onze prachtige polder in het belang van de natuur en het toerisme." Faut le faire... een plan uittekenen om een historisch waardevol polderlandschap – mensen inbegrepen - compleet van de kaart te vegen en terzelfdertijd de argumenten van de tegenstanders gebruiken om de eigen omgeving te vrijwaren van ingrepen door de vrienden van de Administratie Natuur en Bos...

Hieronder de brief zoals die op de facebook-groep Red het Schipdonkkanaal staat:

Geachte Heer Burgemeester,
Geachte Schepenen,

Ik begreep dat de definitieve beslissing rond het rooien van de bomen langs de Polderstraat dinsdag 6 oktober 2015 besproken wordt op het Schepencollege. Met dit schrijven wil ik nog even een aantal elementen meegeven ter overweging immers het rooien van die bomen zorgt voor enige beroering en is iets wat bij vele inwoners van Damme gevoelig ligt.

Het rooien van bomen roept vaak emotionele reacties uit die soms tot foute beslissingen kunnen leiden. Ik wil evenwel een aantal rationele elementen aandragen die naar mijn bescheiden mening zouden moeten kunnen meegenomen worden in het beslissingsproces.

Vooreerst is er uiteraard de veiligheid. Bomen die een risico vormen moet gekapt worden, daar kan geen discussie over zijn. De studie, in bijlage, van een deskundige wijst er evenwel op dat het grootste deel van de bomen nog gezond zijn en dus geen risico vormen. Op basis hiervan zou men dus kunnen besluiten om de "risicobomen" te kappen en de andere te laten staan.

Wat is dan het argument om de andere bomen te laten staan? Ik denk dat er in hoofdzaak 2 redenen zijn:

1) Landschappelijke argumenten. Het landschap rond Damme is zonder meer één van de aantrekkelijkste polderlandschappen en juist de aanwezigheid van bomenrijen zowel langs kanalen als wegen bepaalt de aantrekkelijkheid van dat landschap. Wanneer we onze polders vergelijken met bijvoorbeeld de polders van Uitkerke, dan is het verschil meteen duidelijk. De Uitkerkse polders zijn veel "kaler" omdat de landschap-structurerende bomenrijen er ontbreken.
Uiteraard worden bomen op een bepaald moment kaprijp en moeten ze vervangen worden door nieuwe. Het duurt na de aanplant echter meerdere tientallen jaren vooraleer de bomen die afmeting bereikt hebben waarbij ze weer structuurbepalend zijn. Momenteel zien we dat heel wat van de bomenrijen vervangen worden, denk aan de Pijpeweg, de Oude Damse Weg, Hulsterloo,... Wanneer ook de bomen langs de Polderstraat gekapt worden dan zijn ten oosten van de vaart eigenlijk geen oude bomenrijen meer over en zal het zeker 20 à 30 jaar duren voor de nieuwe bomen enige afmeting hebben (kijk nu naar die langs de Pijpeweg, die zijn niet zichtbaar in het landschap!).
Het behoud van een aantrekkelijk polderlandschap is uiteraard een zeer belangrijke toeristische troef voor Damme. Het is Immers het landschap dat wandelaars en fietsers naar hier trekt en daarmee kan en moet Damme het verschil maken met de andere poldergemeenten. Dat vereist een visie en een plan op lange termijn om de bomenrijen te behouden. Daarbij moet gestreefd worden naar een spreiding in leeftijd, zodat alle bomen niet rond dezelfde periode moeten verwijderd worden.
Het rooien van de bomen in de Polderstraat zal er bijgevolg alleen maar toe leiden dat we nu gedurende een lange periode met een veel kaler en minder aantrekkelijk landschap zullen zitten en dat binnen 70-80 jaar men hetzelfde probleem zal hebben als dan alles kaprijp zal zijn.

2) Ecologische rol van bomen Bomen zijn uiteraard een onderdeel van ons ecosysteem en dat ecosysteem levert veel ecosysteemdiensten, dat zijn de directe en indirecte baten van de natuur voor de mens. Zo nemen de bomen natuurlijk koolstof op, dragen ze bij tot een hogere biodiversiteit (en die is veel groter bij oude dan jonge bomen!), maar dragen ze vooral bij tot een betere gezondheid. Het probleem van fijn stof is gekend en een zeer belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Bomen zijn gekend voor hun vermogen om fijn stof te vangen en op die manier bij te dragen aan de zuivering van de lucht. Uiteraard dragen oude bomen door hun volume veel meer bij aan de verwijdering van fijn stof dan jonge bomen. Ook dat zou in belangrijke mate moeten meespelen in de besluitvorming.

Ik hoop, geachte Heer Burgemeester en Schepenen, dat deze argumenten mogen meespelen. Op basis van deze overwegingen lijkt het mij aangewezen om:

1) De ongezonde bomen te kappen uit veiligheidsstandpunt.

2) Indien men om juridische redenen niet anders kan op zijn minst te streven naar een compromis, waarbij ofwel slechts 1 rij (op sommige plaatsen staan er 3) gekapt wordt ofwel hier en daar er een paar bomen tussenuit gehaald worden.

3) Er een plan opgemaakt wordt dat de basis moet zijn voor het verlenen van kapvergunningen en waarbij het behoud van de landschappelijke karakteristieken centraal staan, wat wil zeggen dat er een spreiding in de periode van het kappen moet zijn.

4) Werk te maken van het onderhoud van de bomen en de schade bij het maaien aan de bomen te beperken, immers dat laatste is zowel bij jonge aanplant als bij oude bomen een zeer groot probleem.

5) Wanneer er bomen uit een rij moeten gekapt worden, dan is het perfect mogelijk om daar nieuwe jonge bomen tussen te zetten. Daar worden soms verschillende meningen over verkondigd maar langs de Romboutswervedijk zijn op verschillende plaatsen jonge bomen tussen de oudere geplaatst en ook een volledig jongere rij naast de oude aangeplant. Dit geeft aan dat dit zeker kan en dat ook op die manier de continuïteit van de bomenrijen kan gegarandeerd worden.

Ik ben er eveneens van overtuigd dat hierover met ANB een gesprek mogelijk moet zijn om te komen tot een goede oplossing. Uiteraard ben ik ter beschikking om hierover verder van gedachten te wisselen en mee te werken aan een constructief plan in de hoop van een steentje bij te dragen aan het behoud van onze prachtige polder in het belang van de natuur en het toerisme.

Met vriendelijke groet en in de hoop een constructieve bijdrage te leveren aan een moeilijke discussie,

Prof. Dr. Patrick Meire
Pottenbakkersstraat 7
8340 Damme