BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 7 maart 2015

Doel krijgt op proef één weekeinde politiepermanentie

Bewoners blijven aandringen op permanente maatregelen

Doel zal dit weekeinde dan toch politiepermanentie krijgen. Dat werd meegedeeld door de politiecommissaris van Beveren. Het betreft geen permanente maatregel maar op basis van deze ervaring wil de politie de inzet van manschappen in de komende weekeindes bekijken.

De bewoners en het comité Doel 2020 zijn blij met dit initiatief van de politiezone Beveren. Terzelfdertijd willen we wel onderstrepen dat het NIET bij een eenmalige maatregel mag blijven maar er blijvende - permanente - maatregelen nodig zijn. En die zijn dringend.

De bewoners begrijpen ook niet waarom er onduidelijkheid blijft bestaan over het herstel van de slagboom die nachtelijke vandalen uit het dorp moet houden. Die is namelijk al weken stuk. Daarnaar gevraagd op de gemeenteraad twee weken geleden kwam de burgemeester niet verder dan een "zo snel mogelijk". Over de afspraken terzake met de firma die hiervoor verantwoordelijk is kwamen de raadsleden niets te weten. Evenmin over "wat zo snel mogelijk" kan betekenen.

Dat het mogelijk is om op basis van gerichte informatie naar bezoekers toe en door preventie de meeste problemen te voorkomen in Doel werd vorige week nog bewezen. Toen hielden leden van de dorpswacht Doel gedurende het ganse weekeinde een gerichte actie tegen de overlast. Ondanks de aanwezigheid van 1.300 bezoekers werd de overlast daarbij zo goed als volledig teruggedrongen.

De dorpswacht zal dit weekeinde opnieuw aanwezig zijn maar zal zich gezien de politie-permanentie terughoudend opstellen.

Ondertussen werd aan alle gemeenteraadsleden van Beveren een uitnodiging gestuurd om morgen naar Doel te komen om zélf vast te stellen hoe een doorsnee zondag er verloopt. Ook de pers is van harte uitgenodigd om vast te stellen met welke problemen het dorp momenteel wordt geconfronteerd.

Hieronder vindt u de uitnodiging die naar de raadsleden werd verstuurd.

Beste gemeenteraadslid,

Afgelopen weken was er heel wat commotie rond de veiligheidssituatie in Doel. Vorig weekeind nam de dorpswacht van Doel zelf een aantal maatregelen om de overlast zoveel als mogelijk terug te dringen. Dat is ook grotendeels gelukt. Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat de dorpswacht doet wat feitelijk de taak is van de overheid.

Na onze actie van vorig weekeinde heeft de MLSO deze week een deel van de openstaande huizen dichtgemaakt met houten platen. Maar langs de achterzijde of op de bovenverdieping staan ze vaak nog open. Op tal van plaatsen laat de MLSO de gebroken glasscherven van ramen gewoon liggen. Zowel op straat als op het voetpad. De scherven van vernielde ramen op de bovenverdieping laten zij los in hun kader zitten. Dat is niet opgeruimd en vormt een acuut gevaar voor bezoekers, wandelaars, fietsers.

Wij kregen intussen bericht van de politie dat er zondag permanentie zal zijn in Doel. Naar wij vernamen betreft het geen permanente maatregel maar wil men op basis van deze ervaring de inzet van politie in de weekeindes bekijken. Dat is een eerste belangrijke stap. Maar wil men de problemen onder controle krijgen dan zijn er blijvende maatregelen nodig. Ook met de gebouwen in Doel die onder beheer staan van de gemeente moet dringend iets gebeuren. Zowel het politiekantoor als het Ontmoetingscentrum (voormalig klooster) staan er compleet verwaarloosd bij. Op die manier wekt de gemeente Beveren de indruk dat zij zelf geen interesse meer heeft in haar deelgemeente.

Doel is in de weekeindes één van dé toeristische "toppers" in het Waasland geworden. Dat bezoek gaat al te vaak gepaard met normloos gedrag. Dat kan niet zonder een pakket van gepaste maatregelen of één of andere vorm van permanentie of controle.

Wij nodigen u alleszins graag uit om u morgen - zondag - zélf rekenschap te geven van wat de situatie is in Doel, nog altijd een deelgemeente onder de verantwoordelijkheid van Beveren. U kan dan zelf oordelen over maatregelen die al of niet noodzakelijk zijn.

Alvast welkom in ons dorp.