BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 4 februari 2015

GRUP Afbakening Haven van Antwerpen is in tegenspraak met Vlaams regeerakkoord

Doel 2020 gaat opnieuw naar Raad van State tegen GRUP-plannen

GRUP Afbakening Haven van Antwerpen is in tegenspraak met Vlaams regeerakkoord Doel 2020 gaat opnieuw naar Raad van State tegen GRUP-plannen

Het actiecomité Doel 2020 is namens de inwoners van Doel en de polders opnieuw naar de Raad van State gestapt om de plannen rond de vernietiging van Doel en de omliggende polders aan te vechten. In totaal gaat het om een historisch cultuurlandschap van 1500 ha (3000 voetbalvelden groot) dat de Vlaamse overheid wil laten verdwijnen voor havengebied en kunstmatig aangelegde natuur.

Wat voorafging

De plannen om Doel van de kaart te vegen gaan terug tot de Vlaamse regeringsbeslissing van 20 januari 1998. Maar in 2002 werden de plannen door de Raad van State geschorst en Doel werd weer woongebied. Het duurde tot 2013 vooraleer er een nieuw plan tot stand kwam. In al die jaren bleek er van een dringende havenuitbreiding geen sprake meer maar de plannen gingen ditmaal nog veel verder.

Eind 2013 schorste de Raad van de State opnieuw het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. Namelijk het deel van de zogenaamde Saeftinghezone.

Om de schorsing ongedaan te maken werd achter de schermen maandenlang gewerkt aan een zogenaamd reparatie-GRUP. Door een wijziging in het decreet op de ruimtelijke ordening in april 2014 werd de mogelijkheid gecreëerd om een GRUP aan te passen nadat het reeds is goedgekeurd. Zonder openbaar onderzoek en zonder beperking in de tijd.

Het gevolg hiervan is de goedkeuring in oktober 2014 van het zogenaamde reparatie-GRUP. Dit reparatie-GRUP heeft wel enkel maar betrekking op de geschorste delen van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. Voor de rest van het GRUP-gebied loopt ondertussen nog de procedure ten gronde bij de Raad van State.

De onwettigheid van het reparatie-GRUP

Volgens de advocaten van Doel 2020 is ook het reparatie-GRUP onwettig. Zij halen daarvoor niet minder dan 18 middelen aan.

De Raad van State heeft in zijn schorsingsarrest m.b.t. het vorige RUP gesteld dat de vernietiging van een aantal natuurwaarden (Putten Weiden en de slikken voor Doel) een betekenisvolle aantasting vormt van een aantal Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De aanleg van het Saefthingedok is bijgevolg maar mogelijk als een strenge afwijkingsprocedure wordt gevolgd. Deze procedure werd niet gevolgd. De Vlaamse regering stelt in het reparatie-GRUP dat het momenteel bezig is met de creatie van nieuwe natuur zodat er geen sprake is van een aantasting van de gebieden en de afwijkingsprocedure niet moet worden gevolgd. Het Hof van Justitie heeft evenwel in het zeer recente arrest Briels gesteld dat deze redenering niet opgaat: met deze zgn. autonome natuurcreatie mag geen rekening worden gehouden. De vraag rijst bovendien of de gebieden die men wil vernietigen überhaupt kunnen worden gecompenseerd. In het milieueffectenrapport (MER) dat n.a.v. van de aanleg van het Deurganckdok werd opgesteld werd uitdrukkelijk gesteld dat De Putten "onvervangbaar en niet compenseerbaar" zijn...

Verder schaft het nieuwe RUP ook de leefbaarheidsbuffer naast Doel af. Nochtans heeft het Nooddecreet destijds de aanleg van de leefbaarheidsbuffer van "dwingend groot algemeen en strategisch belang verklaard" Daarmee verplicht het de regering om de ruimtelijke bestemming van deze zone hiermee in overeenstemming te brengen. Het nooddecreet geldt tot op vandaag en het RUP is er mee in strijd.

Het RUP is ook in strijd met de aanbevelingen in het ruimtelijk veiligheidsrapport en het advies van het FANC mbt de veiligheid rond de kerncentrale af. Daar is niets aan veranderd.

Tot slot werden in het Milieueffectenrapport (MER) niet alle redelijke alternatieven onderzocht. Zo werd het behoud van Doel op geen enkel moment onderzocht. Zelfs niet in die varianten waarin de haven niet uitbreidt. Daardoor is de passende beoordeling van de milieueffecten van de nieuwe havenuitbreiding gebrekkig is zal er dus een nieuw MER voor de havenuitbreiding moeten worden opgesteld.

RUP in strijd met regeerakkoord

In de plannen zoals ze nu voorliggen wordt uitgegaan van de aanleg van een nieuw mega-containerdok (méér dan vier kilometer lang, 600 meter breed). Volgens het Antwerps Havenbedrijf zou het Saeftinghedok zelfs moeten klaar zijn in 2021! Dat laatste is niet alleen bijzonder voorbarig maar ook in strijd met het Vlaams regeerakkoord. Tot nu toe heeft de Vlaamse Regering nog altijd niet beslist of het Saeftinghedok er wel of niet komt. In het Vlaams regeerakkoord staat letterlijk dat het besluitvormingstraject nog moet worden opgestart.

Dit jaar komt op de rechteroever een volledig uitgeruste containerkade van 3 kilometer vrij die de grootste schepen ter wereld kan ontvangen. Waarom zou de Vlaamse regering honderden miljoenen uitgeven aan een nieuw Saeftinghedok als verderop het Delwaidedok leeg ligt? Dat zou niet echt getuigen van goed Vlaams bestuur.