BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 18 november 2014

Maatschappij Linkerscheldeoever dient sloopaanvraag in voor landhuisjes in de Oud Arenberg

Nieuwe confrontatie tussen MLSO en polderbewoners

Vorige week heeft de Maatschappij Linkerscheldeoever een aanvraag tot sloop ingediend voor vijf huizen in het natuurhistorisch gebied De Putten in de Oud Arenberg te Kieldrecht. Het betreft vijf huizen die in de lente van 2012 bezet werden door jongeren van de Derde Generatie nadat de eerdere bewoners onder druk van de MLSO - en op basis van valse argumenten - de woonsten hadden verlaten.

De jongeren in kwestie stelden zich in orde met water, elektriciteit en brandverzekering, knapten de huizen op en dringen bij de MLSO al twee jaar aan op een vergelijk. Ook de gemeente Beveren wil rond de kwestie geen veldslag. Een poging in 2012 om de bewoners manu militari uit hun huizen te zetten werd door burgemeester Van de Vijver verhinderd. Sindsdien bleef het rustig in de Oud Arenberg. De nieuwe bewoners werden ook allemaal zonder problemen op hun adres gedomicilieerd.

Voor de komende jaren staat in het gebied geen enkel project op stapel. Bovendien liggen de huizen in het unieke natuurhistorische gebied De Putten, volgens de Plan-MER van het Deurganckdok 'oncompenseerbaar'.

Ook vanuit erfgoedstandpunt hebben de 19de eeuwse landhuisjes waarde. Volgens de Rurale Erfgoedstudie uit 2012 vormt deze groep huizen samen met de andere nog bestaande woningen het laatste restant van het gehucht 'De Wambuys' later bekend als 'Oud Hoefyzer', dat terug gaat tot de 17de eeuw. In de waarderingslijsten van het bouwkundig erfgoed krijgt de hoeve aan de overkant van betreffende landhuisjes juist omwille van ensemblewaarden (onderdeel van een groter belangwekkend geheel verbonden met streek en wijk) een maximale waardering.

Het bericht van de sloopaanvragen komt totaal onverwacht. Wie of wat achter deze sloopaanvraag zit is een raadsel. Heeft de MLSO dan geen werk genoeg met het beheer van de Linkeroeverhaven? Heeft de MLSO niets beters te doen dan vanalles en nog wat te bedenken om goed menende jongeren uit de polder de duvel aan te doen?!

De sloopaanvraag staat bovendien vol onwaarheden. Zo heeft men het over 'niet-bewoonde' huizen en spreekt men in de aanvraag over 'functieloze, onveilige, onbewoonbare, verkrotte en door talloos ongedierte geplaagde gebouwen'. Dat is zoals iedereen kan vaststellen een pertinente LEUGEN. De omschrijving zegt waarschijnlijk meer over de opstellers dan over de panden in kwestie.

Momenteel loopt over de voorgenomen sloop tot begin december een openbaar onderzoek. Daarna moet het college van burgemeester en schepenen van Beveren advies geven over de sloop. Dat kan moeilijk anders dan een negatief advies worden. In het bestuursakkoord van de huidige coalitie staat letterlijk dat 'het college wenst dat het gebied De Putten niet nodeloos wordt ingenomen en in elk geval zolang als mogelijk wordt ontzien.'. En verder dat 'het college voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO.'