BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 30 december 2013

Advocaten Doel 2020 starten nieuwe procedures om leefbaarheid Doel af te dwingen

Actiecomités vragen Vlaamse overheid eind te maken aan loopgrachtenoorlog

Perstekst m.b.t. de persconferentie van het comité RODS (Rapenburg – Ouden Doel – Saftingen), de Derde Generatie, Doel 2020 en de boerengemeenschap uit de polder.

Vanuit die solidaire opstelling eisen wij dat er definitief een einde komt aan de intimidatiepolitiek en de pesterijen t.a.v. bewoners en landbouwers. In de plaats daarvan moeten overleg en dialoog de leidraad worden.

In tweede instantie hebben wij opdracht gegeven aan onze advocaten om de uitspraak van de Raad van State in de feiten af te dwingen voor de rechtbank. Zodat Doel ook écht weer woongebied wordt.

Ook voor wat de gehuchten en de rest van het poldergebied betreft hebben onze advocaten opdracht gekregen de verkrotting, leegstand en georganiseerde onleefbaarheid juridisch aan te vechten.

Wat na de gedeeltelijke schorsing van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen?

Op 3 december ll schorste de Raad van State een deel van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen op Linkeroever.

Er is een schorsing uitgesproken voor de Saeftinghezone. Ook voor de gebieden die na 2028 natuurgebied zouden worden. Niet voor de natuurcompensaties in Doelpolder, Prosperpolder en Nieuw-Arenberg.

De natuurcompensaties werden niet geschorst omdat de realisatie ervan geen "moeilijk te herstellen ernstig nadeel" of buitensporige hinder zou veroorzaken, inzonderheid niet aan de Doelenaars die de procedure hebben ingeleid. Dit staat evenwel los van de onwettigheid van de natuurcompensaties. Wel integendeel, door de schorsing staat de onwettigheid van het ganse GRUP op linkeroever zo goed als vast.

Wat betekent een vernietiging van het GRUP?

Alle werken komen stil te liggen omdat een nieuw plan-MER moet worden opgemaakt en de GRUP-procedure opnieuw moet worden doorlopen. Dit kan jaren duren en betekent dat de huidige honderden bewoners nog jaren in dit gebied zullen wonen. Als de bevoegde overheden nu hun plannen met volle kracht en in snel tempo trachten door te zetten en daarmee zoveel mogelijk onomkeerbare schade aanrichten, zal de schandvlek die Doel is geworden verder uitbreiden naar de rest van de polder.

De gevolgen van een overheid die halsstarrig weigert haar beleid te herzien en zich vastklampt aan 'beslist beleid', wordt spijtig genoeg meer dan duidelijk geïllustreerd in Doel. Diezelfde gevolgen hebben ook andere delen van de polders mogen ervaren nadat de nooit uitgevoerde plannen voor het Baalhoekkanaal werden goedgekeurd in de jaren '70, Indien de overheid iets zou moeten hebben geleerd uit de plannen voor het Baalhoekkanaal of de opruimplannen rond Doel, dan is het dat onomkeerbare ingrepen te mijden zijn wanneer de kans groot is dat de ruimtelijke plannen voor jaren van tafel worden geveegd. Enkel indien er definitieve zekerheid is over de rechtsgrond van de plannen, kan de overheid starten met de uitvoer.

Toenemende intimidatie van bewoners

In de gegeven omstandigheden zou men van de overheid en de betrokken administraties enige terughoudendheid kunnen verwachten. Maar het aantal incidenten neemt alleen maar toe. Daarbij zijn zowat alle betrokken administraties betrokken.

  • We verwijzen naar de absurde bedragen die op onrechtmatige wijze worden geëist door Interwaas van een handvol sociale huurders.
  • Er is de onnodige en moedwillige vernieling door de administratie van AWZ van een huis in Ouden Doel.
  • Er was vorige week de georchestreerde actie in de MLSO tegen een vergelijk mbt het verder gebruik van gemeenschapshuis De Doolen en de huizen die in Oud Arenberg al anderhalf jaar bezet worden door leden van de Derde Generatie.
  • Er is de VLM die waardevolle hoeves (ook buiten het projectgebied) systematisch laat verkommeren en nieuwe uitzettingsprocedures is opgestart tegen verschillende bewoners.

Nieuwe juridische actie

Doel moet ook in de feiten opnieuw woongebied worden

Aangezien het vaststaat dat Doel opnieuw voor lange tijd woongebied zal zijn, wensen de inwoners van Doel dat hun dorp als een normaal dorp wordt behandeld. De Doelenaars verlangen dan ook dat hun veiligheid eindelijk opnieuw wordt gegarandeerd. Wij zullen nagaan hoe de overheid kan worden gedwongen om deze basisverplichting na te leven.

Anderzijds zullen de Doelenaars de rechtbank vatten die terzake eerder uitspraken deed om de verdere verloedering en verkrotting tegen te gaan. Eerstdaags zal een vordering worden ingeleid waarbij de rechtbank zal worden verzocht om ter plaatse te komen om zich te vergewissen van de onwezenlijke toestand.

Onteigeningsbesluiten in geplande natuurcompensatiegebieden in casu: Rapenburg en Ouden Doel zijn onwettig

Bij eventuele onteigeningsprocedures die betrekking hebben op de groenzones kan het arrest van de Raad van State wellicht met succes worden aangewend. Het arrest toont immers aan dat de basis van de onteigening, het GRUP dus, onwettig is.

Actie tegen verkrottingspolitiek

Ook voor de Saeftinghezone en andere delen van de polder zullen de bewoners samen met onze raadslieden nagaan wat we kunnen ondernemen tegen de verkrottingspolitiek die de verschillende administraties voeren.

Interwaas

Indien de Intercommunale van mening was dat de huurcontracten herleefden met de uitspraak van het Hof van Beroep in juni 2012 dan had zij daarvan de huurders reeds 19 maanden geleden in kennis kunnen stellen. Dat heeft zij nagelaten. Zij had bovendien ook haar verplichtingen als verhuurder moeten opnemen. Ook dat heeft zij nagelaten. Los van het ethisch aspect is er in deze zaak duidelijk sprake van rechtsmisbruik.

Maak een eind aan de loopgrachtenoorlog!

Sedert het vastleggen van het gewestplan in 1978 is er nog steeds geen noodzaak aangetoond om de haven uit te breiden buiten de grenzen die toen werden vastgelegd. In 1997 werden de eerste plannen geconcretiseerd om het dorp Doel van de kaart te vegen. Sedertdien werden die plannen steeds grootschaliger. Momenteel wil men niet minder dan 15 km2 innemen voor havenuitbreiding en daarmee verbonden natuurcompensaties. Maar 17 jaar nadat deze plannen werden ontwikkeld is nog altijd op geen enkele manier de noodzaak aangetoond van deze gigantische uitbreiding.

In de Antwerpse Haven is er nog altijd sprake van honderden ha braakliggende gronden en overcapaciteit voor de behandeling van containers. De met veel poeha aangekondigde inname van het Deurganckdok door MSC verandert daar niets aan. Het is trafiekverschuiving die het Deurganckdok ten gunste komt maar het Delwaidedok werkloos maakt.

De voorbije 17 jaar heeft vooral een enorm falen van de Vlaamse overheid aangetoond. Daarbij werd in opdracht van de Vlaamse Regering zelfs de rechtsstaat tijdelijk uitgeschakeld om het eigen groot gelijk te halen. Het Nooddecreet in 2002 vormde daarin een triestig hoogtepunt. Maar ook voorbije weken werd als reactie op de Raad van State opnieuw luidop gesproken over depannage met "nooddecreten". Hoe lang kan dit soort loopgrachtenoorlog nog doorgaan?

Als bewoners en actiecomités is het niet, is het nooit onze betrachting geweest de haven te saboteren. Maar wij vragen dat de Haven zich op een duurzame manier ontwikkelt in harmonie met zijn omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat natuur kan ingevuld worden zonder dat een eeuwenoud landschap met zijn hoeves en gehuchten moet verdwijnen.