BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 6 december 2013

GRUP havenuitbreiding onwettig: Doel opnieuw woongebied (zeker voor middellange termijn)

Ouden Doel en Rapenburg nog niet gevrijwaard maar ook hier ligt de onwettigheid voor handen

De Raad van State heeft in een arrest d.d. 3 december 2013 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen" gedeeltelijk geschorst.

Het GRUP wordt, wat linkeroever betreft, onwettig beschouwd wegens schendingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Het grootste deel van het linkerscheldeoevergebied is Vogelrichtlijngebied. Bepaalde delen zijn Habitatrichtlijngebied. Het GRUP voorziet o.a. in de vernietiging van het 60 hectaren tellende uitzonderlijke natuurgebied De Putten te Kieldrecht dat is aangeduid als Vogelrichtlijngebied en in het verdwijnen van de slikken en schorren aan Doel (Habitatrichtlijngebied).

De Raad van State oordeelt dat de voorafgaande realisatie van de compensaties (voor het verdwijnen van deze gebieden) niet afdoende wordt gegarandeerd.

De vraag rijst trouwens of de vernietigde gebieden Łberhaupt kunnen worden gecompenseerd nu bijv. het milieueffectenrapport (MER) dat n.a.v. van de aanleg van het Deurganckdok werd opgesteld, uitdrukkelijk stelt dat De Putten "onvervangbaar en niet compenseerbaar" zijn...

Uit het samenlezen van het arrest ťn het verslag van de auditeur blijkt dat de passende beoordeling van de milieueffecten van de nieuwe havenuitbreiding gebrekkig is en dat dus in wezen een nieuw MER voor de ganse havenuitbreiding zal moeten worden opgesteld.

De facto betekent dit dat Doel minstens de volgende 5 jaar woongebied blijft! De inwoners zullen ook eisen dat deze bestemming wordt gerespecteerd.

De schorsing heeft geen betrekking op Ouden Doel en Rapenburg. De Raad van State oordeelde dat de natuurcompensaties of groengebieden (waarin deze gehuchten vallen) kunnen worden aangelegd omdat de realisatie ervan aan de verzoekers geen zgn. "moeilijk te herstellen ernstig nadeel" zou berokkenen.

De inwoners van deze gehuchten zullen zich echter wellicht met succes kunnen verzetten tegen een mogelijke onteigening voor de Vrederechter. De onwettigheid van het plan betreft immers de ganse linkeroever. De compensaties hebben trouwens weinig zin zonder de geplande havenuitbreiding...

De kans is dan ook groot dat de uiteindelijke vernietiging betrekking heeft op de ganse linkeroever.

De inwoners van Doel en de omliggende polders eisen dan ook dat de verdere aantasting van het ganse poldergebied (ook voor de realisatie van zgz. natuurcompensaties) wordt gestaakt tot de uitspraak over de vordering tot vernietiging. Zij hopen verder dat er eindelijk een dialoog kan ontstaan met de inwoners over een realistisch plan dat afstapt van deze megalomane havenuitbreiding en voorziet in natuurcompensaties met respect voor mens en polder.