BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 29 juni 2012

Doel 2020 verbijsterd om reacties van Vlaamse overheid

Vredegerecht wijst ook vraag tot uitzetting in De Doolen van de hand

Doel 2020 reageert verbijsterd op de reacties van de Vlaamse regering, de MLSO en het gemeentebestuur van Beveren over de uitspraak van de Raad van State waarbij de gewestplanwijziging die Doel tot havengebied omvormde is vernietigd.

Volgens de verschillende betrokken overheden verandert er met de uitspraak niets aan de zaak. Dat is wel héél vreemd want het is de Vlaamse overheid zelf die voorbije jaren alles in het werk stelde om in deze kwestie een voor haar gunstige uitspraak te bedingen. Daartoe was zij zelfs bereid om de én de Raad van State én de Europese Commissie voor te liegen (zie tekst onderaan).

De Vlaamse overheid maakt met haar uitspraken ook duidelijk dat de Vlaamse Regering in al die jaren niets geleerd heeft uit haar juridisch nederlagen in het dossier Doel. Muyters zegt bovendien krek hetzelfde dan de vorige minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen, exact 10 jaar geleden. Die vertelde in augustus 2002, na de schorsing van het gewestplan namelijk nét hetzelfde: "er verandert niets". Sindsdien volgde voor de Vlaamse Regering de ene juridische nederlaag op de andere.

Muyters voegde er nog aan toe dat het onverstandig is om nieuwe bewoning toe te laten want het "nieuwe GRUP wordt in 2013 verwacht, waarna ook de onteigeningen kunnen beginnen." Daarmee geeft Muyters glashelder aan wat voor hem een openbaar onderzoek voor een GRUP betekent: NIETS.

Het is symptomatisch voor de Vlaamse Regering dat zij ondanks alle vonnissen en arresten waarin zij inzake Doel in het ongelijk wordt gesteld halsstarrig blijft doorgaan op de ingeslagen weg. Een weg die door gebrek aan maatschappelijk draagvlak en zorgvuldigheid opnieuw dreigt uit te komen in een doodlopende straat.

Deze morgen kregen de advocaten van Doel 2020 ook het vonnis inzake het gemeenschapshuis De Doolen in Doel. De Doolen is de voormalige jongensschool van Doel en speelt een sleutelrol in het verzet tegen de opruimingsplannen van het dorp Doel. Het pand wordt sedert 2000 beheerd door een vzw en is één van de weinige plaatsen in het dorp die gevrijwaard is van vandalisme en vernielingen. Blijkbaar is dat juist het probleem. Want sedert méér dan twee jaar proberen de gemeente Beveren en de Maatschappij Linkerscheldeoever de beheerders uit het pand te zetten. Zonder enige reden. Dat is blijkbaar ook de visie van de vrederechter want die heeft nu de door de MLSO gevraagde uitzetting afgewezen en het gebruik van het pand verlengd tot eind 2013.

Het verhaal achter de uitspraak van de Raad van State: Vals spel tegenover Europa en de Raad van State

De Europese Commissie besloot dat de gewestplanwijziging van 8 september 2000 niet voldeed aan de Europese richtlijnen en stelde Vlaanderen in gebreke.

In 2002 oordeelde ook de Raad van State dat de tweede gewestplanwijziging niet voldeed en ging over tot de schorsing.

In de jaren daarop pleegde de Vlaamse regering bedrog zowel ten aanzien van de Europese Commissie als de Raad van State door cruciale documenten achter te houden.

Toen de Raad van State de tweede gewestplanwijziging in 2002 voorlopig had geschorst, vroeg de Vlaamse regering aan de Europese Commissie om de procedure te laten vallen. Zij argumenteerde dat de Raad van State de gewestplanwijziging had geschorst waardoor het "zeer onwaarschijnlijk (was) dat het geschorste gewestplan ooit nog (definitieve) rechtskracht" zou krijgen. Hierdoor zou de gewestplanwijziging dus niet meer in voege treden en de havenuitbreiding niet doorgaan.

De Europese Commissie volgde de Vlaamse regering en seponeerde de zaak in 2003.

Op basis hiervan vroeg de Vlaamse regering vervolgens aan de Raad van State om de schorsing in te trekken en de Tweede Gewestplanwijziging opnieuw in voege te laten treden! De Vlaamse regering argumenteerde dat de Europese Commissie de zaak had geseponeerd en er dus geen reden meer was tot afwijzing van de Tweede Gewestplanwijziging. De correspondentie met de Europese Commissie die tot die seponering had geleid werd echter op bedrieglijke wijze achtergehouden...

Als gevolg hiervan velde de Raad van State in 2009 een bijzonder vreemd tussenarrest dat negatief uitviel voor de Doelenaars. Kort nadien, naar aanleiding van de hoorzitting in het Vlaams Parlement die de Doelenaars hadden afgedwongen, verkondigde burgemeester en Vlaams Parlementslid Mark van de Vijver dat het nog een kwestie van tijd was of het doek zou definitief vallen over Doel.

Ondertussen hadden de advocaten van Doel 2020 niet stil gezeten. Na enig speurwerk kregen zij de achtergehouden stukken te pakken. Daaruit blijkt dat de Vlaamse regering zowel de Europese Commissie als de Raad van State heeft bedrogen.

Na een klacht van de advocaten van de Doelenaars besloten de drie rechters van de Raad van State om zichzelf te wraken... Op basis van het bedrieglijk achterhouden van documenten werd op 13 september 2010 door de inwoners van Doel de uitzonderlijke procedure tot herziening van het arrest van 11 maart 2009 ingesteld. Bij herziening heeft de Raad van State uiteindelijk beslist om het gewestplan te vernietigen.