BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 28 juni 2012

Raad van State vernietigt Gewestplan Doel!

Arrest heeft consequenties voor GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Gisteren heeft de Raad van State het gewestplan dat voorzag in de bestemmingswijziging van Doel en omgeving tot zeehavengebied vernietigd. Dat kregen Mr. Matthias Storme en Mr. Igor Rogiers, de advocaten van Doel 2020, vandaag te horen. Het nieuws staat ook te lezen op de webstek van de Raad van State (Zie hieronder).

In het arrest wordt expliciet verwezen naar de 'Lijn de Bondt' die sedert de goedkeuring van het gewestplan van 1978 geldt als een scheidingslijn tussen de Linkeroeverhaven en het landbouw- en woongebied ten noorden van die lijn. Met de gewestplanwijziging van 2000 en de geplande vernietiging van het dorp Doel en omgeving werd deze lijn overschreden.

De vernietiging van het gewestplan is de illustratie van de onvoorstelbare lichtzinnigheid en onzorgvuldigheid waarmee in dit dossier is te werk gegaan. Het maakt ook duidelijk hoe de Vlaamse overheid de voorbije jaren een loopje heeft genomen met de democratische spelregels.

e vernietiging van de gewestplanwijziging is ook een enorme blaam voor de Vlaamse Regering die ondanks de schorsing van dit gewestplan deed alsof er niets aan de hand was en gewoon doorging met allerhande acties om de bewoners uit het dorp te verjagen en de onleefbaarheid van het dorp te bevorderen.

In een eerste reactie stelt het kabinet Muyters dat het arrest niets uitmaakt want dat voor het GRUP alles in orde is... Dat is natuurlijk prietpraat. Volgens de Raad van State is er geen enkel ernstig onderzoek gebeurd naar de effecten die een uitbreiding van de haven boven de Lijn-De Bondt zou hebben. Het is zeer de vraag of dat onderzoek er sindsdien wel geweest is. Bovendien baseert het GRUP waar nu een openbaar onderzoek voor loopt zich onder meer op de gewestplanwijziging die nu vernietigd is.

De vernietiging heeft ook nog andere ernstige consequenties: Al de acties van de Vlaamse Regering, het Antwerps Havenbedrijf, de MLSO worden daarmee nietig en zonder waarde. Het gaat over de aankopen in der minne, de slopen, de verkoop van de gemeentelijke eigendommen, het beŽindigen van huurcontracten, het weigeren om woonsten ter beschikking te stellen. Daarmee staat de Vlaamse Regering met haar procedures om de streek te vernietigen nog maar eens met de billen bloot. En in de plannenmakerij even ver als bij de aankondiging van de plannen in 1998...

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de Vlaamse Regering het nu ťcht wel over een andere boeg moet gooien. Wil zij met het GRUP niet nog een groter debacle ondergaan.

Zij moet ophouden met haar politiek van voldongen feiten en (eindelijk) in dialoog treden met bewoners en actiegroepen. Een ander alternatief is er NIET.

Bij arrest 109.563 van 30 juli 2002 beval de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging van de gewestplanwijziging van 8 september 2000. Deze wijziging bestemde het dorp Doel tot zeehavengebied. Na tussenarresten 166.652 van 12 januari 2007, 191.264 van 11 maart 2009, 205.557 van 21 juni 2010 en 207.834 van 1 oktober 2010 is bij arrest 220.004 van 27 juni 2012 de einduitspraak gedaan.

Wegens schending van de toepasselijke Europese milieurichtlijnen vernietigt de Raad het gewestplan enkel in zoverre dit het dorp Doel en de omliggende landbouwgronden betreft. Het arrest brengt mee dat voor Doel terug de bestemming woongebied van kracht wordt. Voor het Deurganckdok heeft het arrest geen gevolgen.