BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel2020, 8 juni 2012

Actiecomité Doel 2020 wint opnieuw procedures tegen Vlaamse overheid én de Maatschappij Linkerscheldeoever

Hof van Beroep stelt dat woonrecht van bewoners in Doel niet kan teniet gedaan worden!

Vandaag, uitgerekend op dag dat het openbaar onderzoek start rond een nieuw GRUP Afbakening Haven van Antwerpen werden Mr. Matthias Storme en mr. Igor Rogiers, de advocaten van Doel 2020 in kennis gesteld van een arrest van het Hof van Beroep in Gent dat het woonrecht in Doel niet kan teniet gedaan worden.

Dat is een rechtstreekse blaam voor minister-president Kris Peeters die eerst in 2007 en vervolgens in 2009 een "uitdoofbeleid" in het vooruitzicht stelde voor de niet-eigenaars in Doel. Op die manier probeerde men de harde kern van huiseigenaars die bleven weigeren om hun huis te verkopen volledig te isoleren.

Met het vooruitzicht op het definitieve einde van het woonrecht in de zomer van 2009 én een gedwongen uitzetting verlieten heel wat huurders noodgedwongen hun woning. Maar in afwachting van een uitspraak ten gronde verbood de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde de uitdrijving van al wie nog in Doel woonde.

Die uitspraak van het Hof van Beroep in Gent gaat nog verder. Het Hof is in zijn arrest terzake bijzonder duidelijk: "Ieder die nog woonachtig is in Doel kan niet in zijn woongenot worden gestoord."

Daarbij is "Naar het oordeel van het Hof de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 een essentieel beoordelingselement inzonderheid waarin hier uitdrukkelijk wordt gesteld (onderlijning door het Hof): In de woonkern Doel wordt de woonkwaliteit en woonzekerheid via het tijdelijk bewoningsrecht bestendigd tot de datum van de aflevering van een bouwvergunning voor een Tweede Getijdendok."

Verder stelt het Hof dat de Maatschappij Linkerscheldeoever "het recht op bewoning niet mag miskennen en àlle handelingen die de leefbaarheid van het gebied garanderen mogen worden gesteld."

Ook in andere zaak waarin de Maatschappij met de procedure van eenzijdig verzoekschrift had geprobeerd om een einde te maken aan een ludieke actie van enkele kunststudenten in de zomer van 2010 heeft het Hof van Beroep de Maatschappij Linkerscheldeoever in het ongelijk gesteld. De procedure eenzijdig verzoekschrift wordt door de Maatschappij Linkerscheldeoever te pas (en vooral te onpas) aangewend om zonder dat de tegenpartij gehoord wordt(!) een gunstige uitspraak van de rechtbank te bekomen. Daarbij rijst hoe langer hoe meer de vraag of de heren van de Maatschappij dan zoveel tijd hebben dat ze écht niets beters te doen hebben dan iedereen die het niet eens is met hun havenuitbreidingsplannen (op kosten van de gemeenschap) een proces aan te doen...

De arresten van het Hof van Beroep vormen de zoveelste uitspraak op rij waarin de Vlaamse overheid in het ongelijk wordt gesteld met haar handelswijze in Doel. Het illustreert dat wat de minster-president daar ook over mag beweren er géén rechtsgrond is voor de manier waarop men nu al jaren probeert om Doel onleefbaar temaken en zijn bewoners te verjagen. Hopelijk worden daar de Vlaamse Regering eindelijk eens de juiste lessen uit getrokken.