BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 28 september 2011

Natuurcompensaties voor Antwerpse Haven zijn slag in het water!

Studie van Antwerpse ornitoloog vernietigend voor natuurbeleid van Minister van Leefmilieu op Antwerpse Linkeroever

De natuurcompensaties voor de Antwerpse Haven zijn een slag in het water. Dat staat met zoveel woorden te lezen in een recente studie van de Antwerpse ornitoloog Jacques Van Impe. De man deed gedurende 30 jaar onderzoek naar de broedresultaten van weidevogels in en rond het huidige havengebied op de Antwerpse Linkeroever. Daaruit blijkt dat de weidevogels het in het ganse gebied zeer slecht doen. Ook binnen de nieuwe natuurreservaten. 50% van alle legsels verdwijnen tijdens het broedproces en het aantal vliegvlugge jongen, grootgebracht per broedpaar, haalt niet de vereiste normen om de weidevogelpopulaties in stand te houden. De voornaamste redenen voor de slechte resultaten zijn de aanwezigheid van roofdieren (voornamelijk de vos) en... het gebrek aan bemesting van de weiden in de natuurgebieden waardoor minder voedsel voor handen is. M.a.w. vroeger toen in de polders nog algemeen aan landbouw werd gedaan zaten er méér weidevogels in de polder dan sedert hun (dure) omvorming tot zogenaamd natuurgebied...

Van Impe geeft ook kritiek op de algemeen toegepaste praktijk om in natuurcompensatiegebieden de vruchtbare bovenlaag in de polders af te schrapen zodat er schrale gronden ontstaan. Dat deze praktijk het weidevogelbestand zou kunnen bevorderen wordt nergens in de (Europese) literatuur bevestigd. Het wordt ook nergens anders toegepast. En het wordt evenmin gevraagd door Europa. Dat laatste is wat bij de aanleg van nieuwe natuurcompensatiegebieden in de Wase polders steeds gesuggereerd wordt maar nergens op berust. De Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn hebben het in eerst instantie over "instandhouding". Nergens wordt gesuggereerd dat polderweiden of akkers – zoals nu gebeurt - moeten omgevormd tot schrale moerassen. Volgens Van Impe bewijzen zijn waarnemingen dat de dure afschrapingen in de polders bij de creatie van nieuwe natuurcompensatiegebieden zelfs eerder voor een achteruitgang van de weidevogelstand zorgen! (studie blz. 22-23).

De conclusies van het ornitologische onderzoek zijn ronduit vernietigend voor het zogenaamde natuurbeleid op de Antwerpse Linkeroever. En daarmee komt ook het beleid van minister Joke Schauvlieghe op de Antwerpse Linkeroever zwaar onder vuur. Schauvlieghe wil bij de uitvoering van een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Antwerpse Haven bijkomend 769 ha(!) afgeschraapte natuurcompensatiegebieden tot stand brengen om de weidevogelstand op peil te houden. Daarvoor moeten tientallen huizen en boerderijen waaronder de woonkernen van Ouden Doel, Rapenburg en andere gehuchten definitief verdwijnen. Maar de kans dat daarmee de doelstellingen inzake Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn een millimeter dichterbij komen zijn NIHIL.

De studie besluit als volgt: "Het slopen van moderne boerderijen, het ontzetten van landbouwers uit hun gronden, het afbreken of laten verkommeren van waardevolle woonsten om hun inwoners eruit te verwijderen zijn ingrepen die veel menselijk leed veroorzaakt hebben en volledig vreemd zijn aan gelijk welke vorm van natuurbeheer. Zij leunen aan bij harde en zinloze maatregelen." (blz 26)

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de verantwoordelijke minister, Joke Schauvlieghe, met deze studie niet langer haar hoofd in het zand kan steken. Het actiecomité wil een spoedig overleg met het kabinet en vraagt in afwachting een onmiddellijke schorsing van alle plannen die gericht zijn op de (zinloze) vernietiging van woonkernen en waardevol erfgoed in de polder.

Download de volledige studie.