BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 18 mei 2011

Opruimactie van Maatschappij en Gemeente krijgt onvoldoende van bewonersgroep en Actiecomité.

Doel 2020 wil dat leegstaande woningen opnieuw worden vrijgegeven aan ernstige kandidaten

Doel 2020 is tevreden dat na jaren aandringen van bewoners en actiecomités de Maatschappij Linkerscheldeoever en de gemeente Beveren eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen en werk maken van een grondige opruimbeurt in Doel. Maar het geleverde werk moet méér zijn dan een opsmukbeurt. Willen Maatschappij en gemeente vermijden dat Doel in de kortste keren opnieuw bezaaid ligt met afval dienen er ook structurele maatregelen te volgen. Anders wordt de opruim een maat voor niets.

De problematiek van illegale afvalstorten in Doel is geen recent gegeven. Ze is het rechtstreeks gevolg van het systematisch wegjagen van de bewoners van Doel waarmee ook een belangrijk deel van de sociale controle verdween. De systematische herhaling van de boodschap dat Doel moest en zou verdwijnen wekte bovendien de indruk dat in Doel àlles kon. De ronduit brutale manier waar op in 2008 en 2009 enkele tientallen huizen werden gesloopt en bouwafval willekeurig werd achtergelaten versterkte het idee dat er in Doel niets nog toe deed. Al de energie van de verschillende betrokken overheden (Vlaamse Regering Maatschappij – Gemeente Beveren) was in die periode uitsluitend gericht op het afbreken van zo veel mogelijk huizen. Én op het verjagen van de bewoners. En in die zin werd alles wat de onleefbaarheid van het dorp in de hand kon werken geen strobreed in de weg gelegd. Daardoor werd het dorp een vrijhaven voor rovers, vandalen en sluikstorters. Doel 2020 deed daar bij herhaling zijn beklag over. Maar tevergeefs.

Aan deze verrottingspolitiek werd pas een einde gemaakt door de uitspraken van rechtbank van Dendermonde en het Hof van Beroep in Gent. In de nasleep hiervan werd de Maatschappij Linkerscheldeoever voor illegale afbraak en opzettelijke verwaarlozing door de beslagrechter veroordeeld tot astronomische bedragen.

Dat laatste zal wel niet vreemd zijn aan de opruimactie van voorbije weken. Maar wat ook het motief mag zijn van de opruim, de opruimactie vormt een eerste positief signaal van betrokken overheden sedert vele jaren.

Anderzijds vindt het actiecomité het weinig respectvol naar de bewoners van Doel toe (daaronder nog 12 rechtmatige eigenaars) dat zij op géén enkele manier door de gemeente of de MLSO zijn gecontacteerd in het kader van deze opruimactie.

Doel 2020 is ook verontrust over incidenten die haar door verschillende bewoners werden gemeld. Zo werden er voorbije dagen tijdens de opruimactie muurtjes en boordstenen kapotgereden op de Engelse Steenweg, sneuvelden reeds twee bomen (Scheldemolenstraat en Havenweg), werd een weideafsluiting vernield (Scheldemolenstraat), en verdween een poort en een huisornament. Bewoners klagen eveneens over huizen die niet opnieuw worden afgesloten en glas en puin dat op de rijweg achterblijft.

Doel 2020 vraagt zowel aan de gemeente als Maatschappij dat zij respect opbrengt voor de bewoners van Doel en op een ernstige manier communiceert met de bewoners als zij werken start.

Wil men met deze opruimactie blijvend resultaat bekomen, dan moeten MLSO, de gemeente Beveren en de Vlaamse regering ook ophouden met Doel voor te stellen als een dorp dat is afgeschreven. Dan moet de verrottingsstrategie stoppen. Dan moet er effectief en consequent worden opgetreden tegen sluikstorters, vandalen en rovers. En dan moet de sociale controle worden hersteld door het opnieuw vrijgeven van gebouwen en woonsten aan ernstige kandidaten. Pas dan zullen maatregelen zoals deze opruimactie een blijvend effect hebben.