BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persbericht Bruno Stevenheydens, 28 april 2011

Voorbarig en onnodig weghalen van het Brits monument wordt bevestigd

Gemeenteraad dient betrokken te worden bij herplaatsing

Op de gemeenteraad van 1 maart heb ik de voorbarige en onverstandige beslissing van het college om het Brits monument van Doel naar Prosperpolder te verplaatsen aangeklaagd. Op dat ogenblik deelde het gemeentebestuur nog mee dat er een openbaar onderzoek zou volgen. Daags nadien bleek dit (brief van de Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar Gent) niet noodzakelijk te zijn. Zonder de gemeenteraad hierover in te lichten liet het college het monument op maandagmorgen 28 maart als een dief in de nacht onder politiebescherming weghalen.

Achteraf trachtte het college haar beslissing te rechtvaardigen door te verwijzen naar de plannen voor het grondgebied van Doel in het ONTWERP-Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het is echter onbehoorlijk van het college om beslissingen te nemen op basis van plannen die nog in ontwerp zijn. Het college interpreteert een nog niet aan een openbaar onderzoek onderworpen ontwerpplan blijkbaar al als een voldongen feit. Als miskenning voor de wettelijke regels van inspraakprocedures kan dat tellen.

Afgelopen dinsdag ben ik het dossier op het gemeentehuis opnieuw gaan inkijken. Het college heeft pas na het weghalen de kerkfabriek van Prosperpolder schriftelijk gevraagd om het monument naast de kerk te herplaatsen, zo'n handelswijze getuigt van weinig respect voor andere besturen. Ook hier is men voorbarig geweest. Een antwoord van de kerkfabriek was er nog niet, maar de inwoners van Prosperpolder hadden zich wel solidair verklaard (via de petitie) om het monument in Doel te behouden.

Gisteren geraakte bekend dat het college omwille van de aanhoudende protesten bereid is om een locatie te zoeken op de Scheldedijk; eigenlijk valt dit te interpreteren als een toegeving dat men een onverstandige voorbarige beslissing heeft genomen die velen onnodig gekwetst heeft. Het monument had men nooit mogen weghalen, het college heeft zich hierin vergaloppeerd, het monument hoort in Doel op de Scheldedijk thuis. Ik verwacht dat ook de gemeenteraad bij de herplaatsing betrokken wordt; op zijn minst via commissiewerking en zal dit vandaag nog aan het college en de bevoegde commissievoorzitter uitdrukkelijk verzoeken!

En naar de toekomst toe hoop ik dat er enkel nog beslissingen worden genomen op basis van wetten, decreten of goedgekeurde (en in het Staatsblad verschenen) beslissingen en niet op basis van ontwerpen die zowel nog niet ten gronde bestudeerd zijn en de democratische toetsing nog dienen te ondergaan.

Bruno Stevenheydens
gemeenteraadslid