BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persbericht Bruno Stevenheydens, 18 april 2011

Brits monument: de foutieve informatie van het college

Op maandag 28 maart liet het college in alle vroegte en onder politiebescherming het Brits monument in Doel verwijderen. De manier waarop en de snelheid waarmee dit gebeurde werd door velen terecht veroordeeld, zelfs in Engeland zorgde het voor onbegrip en woede. Op de gemeenteraad van 1 maart werd nog duidelijk gesteld dat een openbaar onderzoek de verplaatsing zou voorafgaan, wat uiteindelijk niet het geval was. Het college ondernam een poging tot rechtvaardiging via een persbericht dat verleden week werd verstuurd. Hieronder leest u mijn reactie op de foutieve informatie van het college.

  • De beslissing van het college zou zijn ingegeven door de vaststelling dat de plaats waar het monument stond in het ontwerp-GRUP voor het havengebied is ingekleurd als "Saeftinge-zone". Het is onbehoorlijk van het college om beslissingen te nemen op basis van plannen die nog in ontwerp zijn. Vooraleer er sprake kan zijn van een goedgekeurd en in het Staatsblad gepubliceerd GRUP dient er eerst een periode van openbaar onderzoek te komen. Het college misprijst het openbaar onderzoek en de wettelijke procedure van het GRUP door het voorbarig laten afbreken en verplaatsen van het monument.
  • Op het ogenblik van de afbraak was er nog geen goedkeuring van de kerkfabriek van Prosperpolder, de onderhandelingen over een perceel werden pas op 7 februari opgestart. Het getuigt van weinig respect voor een ander bestuur om er al per definitie van uit te gaan dat men wel zal volgen.
  • Op de gemeenteraad van 1 maart werden de gemeenteraadsleden geÔnformeerd dat er voor de verplaatsing van het monument een bouwaanvraag werd ingediend en dat hierop een periode van onderzoek zou volgen. Pas daags nadien volgde het antwoord van de Gew. Stedenbouwkundige Ambtenaar dat er geen sloop- of bouwvergunning nodig is. Het college heeft deze belangrijke informatie (nadien) niet meegedeeld aan de gemeenteraad.
  • Het college verwijst naar de parlementaire vragen op 27 okt 2010. In het verslag hiervan staat duidelijk het antwoord van de minister te lezen waarin hij stelt dat ALS het GRUP wordt goedgekeurd de verschillende monumenten en beschermde gebouwen in havengebied komen te liggen, de minister antwoordt herhaaldelijk dat de beslissing nog NIET genomen is. Het college interpreteert een nog niet aan een openbaar onderzoek onderworpen ontwerpplan blijkbaar al als een voldongen feit. Als miskenning voor de wettelijke regels van inspraakprocedures kan dat tellen.

Bruno Stevenheydens