BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 26 januari 2011

Doelenaars krijgen opnieuw gelijk van de rechter

Dwangsommen voor Vlaamse overheid van 4 à 5 miljoen Euro voor onwettige sloop en nalatigheid inzake onderhoud woningen

Bij vonnis heeft de beslagrechter de Maatschappij Linkerscheldeoever veroordeeld tot het betalen van 750.000 Euro voor de onwettige sloop van een woning in Doel.

Dat is het gevolg van twee arresten van het Hof van Beroep in Gent in april en juni 2009. Het hof legde toen een sloopverbod op én dwangsommen van 500.000 en 250.000 euro voor elke inbreuk op het vonnis. In een poging om aan deze rechterlijke uitspraken te ontsnappen, heeft de Maatschappij de woningen verder laten verkrotten. In vervolg daarop leverde de burgemeester van Beveren een bevel tot sloop om een zgn. acuut veiligheidsprobleem op te lossen. De Maatschappij beriep zich dan op deze sloopbevelen om toch nog te slopen ondanks het verbod.

Op die manier werden in augustus 2009 1 woning en in september 2010 3 woningen gesloopt.

Na de sloop in augustus 2009 werd door de advocaten van Doel 2020 de dwangsom opgeëist; de Maatschappij tekende hiertegen verzet aan, maar de beslagrechter heeft dit verzet afgewezen en de dwangsom opgelegd. Volgens de rechter – die zijn vonnis uitvoerig motiveert - is de handelswijze van de Maatschappij Linkerscheldeoever expliciet in strijd met de uitspraken van de rechtbank.

Voor de 4 woningen samen wordt nu wegens onrechtmatige sloop 3 miljoen Euro opgeëist.


Daarnaast verstreek op 16 januari 2010 de door het Hof van Beroep aan de Maatschappij verleende termijn om verdere verkrotting tegen te gaan. Tegen die datum dienden alle ramen en deuren van de woningen van de Maatschappij slotvast te worden gemaakt. Daarnaast dienden tuintjes en de na sloop vrijgekomen terreinen te worden onderhouden. Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 Euro per inbreuk.

Afgelopen weekeinde werden 63 woningen en terreinen geïnspecteerd door een gerechtsdeurwaarder. In 62 gevallen werden manifeste tekortkomingen vastgesteld, zoals het ontbreken van of het openstaan van deuren en ramen, systematisch uitgerukte dakramen, vernielingen aan het dak zodat waterschade vrij spel krijgt, enz... Eerstdaags worden nog eens méér dan 100 kavels bezocht. Het valt te verwachten dat voor het negeren van de onderhoudsplicht de Maatschappij Linkerscheldeoever nog eens meer dan 1 miljoen Euro aan dwangsommen zal moeten betalen.

Verwacht wordt dat de Maatschappij beroep aantekent tegen het vonnis van de rechter. Maar gezien de motivatie van het vonnis kan de Maatschappij daar hooguit wat tijd mee winnen. Op termijn riskeert de Maatschappij Linkerscheldeoever dat op haar bezittingen en/of gebouwen beslag wordt gelegd.

Met de uitspraak wordt nogmaals duidelijk dat de Vlaamse overheid en haar ondergeschikte besturen niet alleen hogere rechtsregels (zoals het gewestplan) negeert maar ook weigert om rechterlijke uitspraken uit te voeren. Daarvoor wordt nu een prijs betaalt, een prijs van naar schatting tussen de 4 en 5 miljoen Euro.

De Vlaamse Regering heeft er voorbije jaren àlles aan gedaan om het Scheldedorp Doel onleefbaar te maken en de bewoners weg te pesten. Daartoe werden de grofste middelen gebruikt in een dorp dat tot op de dag van vandaag officieel woongebied(!) is. En waar géén enkel concreet (havenuitbreidings)plan voor bestaat! Een kapitaalsvernietiging zonder voorgaande... met bovenop miljoenen aan dwangsommen...

Het is aan de Vlaamse Regering om uit te maken of zij op die weg verder wil. Zeker op een moment dat er géén enkele (economische) noodzaak is om Doel van de kaart te laten verdwijnen. Doel 2020 van zijn kant heeft zich steeds bereid verklaard tot gesprek én om mee te werken aan een constructieve oplossing. Dat is ook nu nog.