BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persbericht Bruno Stevenheydens, 12 augustus 2010

Gemeente Beveren maakte wel degelijk fouten bij de 1ste poging tot verkoop van de gemeentelijke eigendommen Doel

Nieuwe klacht tegen 2de poging tot verkoop

Gisteren deelde het gemeentebestuur aan de pers mee dat volgens Oost-Vlaams gouverneur André Denys de verkoop van de gemeentelijke eigendommen in Doel volledig wettelijk verliep en dat de gouverneur alle aantijgingen formeel heeft weerlegd. Het gemeentebestuur citeerde de gouverneur niet enkel onvolledig, maar vergat de pers ook mee te delen dat mijn klacht het rechtstreekse gevolg had dat het agendapunt moest hernomen worden op de gemeenteraad van 27 juli.

Ondertussen heb ik een nieuwe klacht opgesteld aangezien het ganse dossier op de raad van 27 juli werd hernomen. In mijn nieuwe klacht houd ik rekening met de argumentatie van de gouverneur.

De gemeente klopt zich onnodig op de borst over het antwoord van de gouverneur op mijn 1ste klacht, dit ondermeer omwille van volgende redenen:

  1. Het gemeentebestuur maakte wel degelijk een fout door de miskenning van de huurovereenkomst met FC Saeftinghe. De gouverneur noemt deze fout een 'administratieve vergissing'. Een college van 8 schepenen en 1 burgemeester slaagt er niet in om voorafgaand aan de 1ste poging tot onnodige verkoop van een sportgebouw contact op te nemen met de eigen sportdienst of met de administratie van de vzw Gemeentelijke Sportcentra Beveren. Had men dit wel gedaan dat was men perfect op de hoogte geweest van de huurovereenkomst tussen de vzw Gemeentelijke Sportcentra en FC Saeftinghe. Ook voor de herneming van de beslissing op 27 juli heeft men voorafgaand geen contact opgenomen met het bestuur van FC Saeftinghe. Met zulke handelswijze is het niet te verbazen dat men zogenaamde 'administratieve vergissingen' maakt, ik noem dit eerder opzettelijke domheid en een miskenning van de eigen diensten en het verenigingsleven.
    Ook de bestuursorganen van de vzw Gemeentelijke Sportcentra werden niet geïnformeerd nog geraadpleegd, dit is één van de argumenten in mijn nieuwe klacht.
  2. Wat de betwisting van de opzeg van de bezetting ter bede van de oude gemeenteschool betreft schrijft de gouverneur (maar daarover lezen we niets in het persbericht van de gemeente): "Evenwel ben ik van oordeel dat het college de gemeenteraad best had kunnen inlichten omtrent de opzegging, daar de overeenkomst namens de raad werd afgesloten."
    In mijn nieuwe klacht heb ik mijn argumentatie hieromtrent versterkt.
  3. Wat de belangenvermenging betreft is de argumentatie van de gouverneur verkeerd. Hij beroept zich op de laatste regel uit artikel 27§1 °2 die stelt dat een gemeenteraadslid verbod heeft deel te nemen aan beraadslaging/stemming (citaat): "over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort. Deze bepaling is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in bovenvermelde omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente is aangewezen in andere rechtspersonen." De verkoop van gemeentelijke eigendommen is iets gans anders dan de vaststelling of goedkeuring van een jaarrekening.
    In mijn nieuwe klacht confronteer ik de gouverneur met recente rechtspraak van de Raad van State over een gelijkaardig voorval in een andere gemeente.
  4. Wat het sloopverbod betreft meent de gouverneur dat het zijn ambt niet toekomt om tussen te komen, hij verklaart zich onbevoegd. Dit is gans iets anders dan hetgeen het gemeentebestuur in haar persbericht schrijft.

Mijn recente klacht tegen de beslissing van 27 juli vindt u als bijlage. Ik kan u het antwoord van de gouverneur bezorgen indien u dat wenst. Er blijft mij na een klacht bij de gouverneur ook de mogelijkheid om de bevoegde Vlaamse minister hierover te vatten. Ik wacht uiteraard het antwoord van de gouverneur op mijn nieuwe klacht af.

Het persbericht van het gemeentebestuur van gisterenmiddag is toch wel opmerkelijk. Men klopt zich onnodig op de borst over het 'pestbeleid' dat men voert tav Doel. Afgelopen zondag waren er meer dan 15000 bezoekers op de Scheldewijdingsfeesten. In een andere gemeente zou een gemeentebestuur fier zijn mocht haar kleinste deelgemeente zoveel belangstelling genieten en dit ook positief ondersteunen. In Beveren niet, daar houdt men zich bezig met zielige pesterijen.

Bruno Stevenheydens
GSM 0478/27.75.76
e-post bruno.stevenheydens@telenet.be

Beveren, 12 augustus 2010

Gouverneur André Denys
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Geachte heer gouverneur,

Op de gemeenteraad van 27 juli 2010 van de gemeente Beveren werd door de meerderheid van de raadsleden agendapunt "16: Verkoop gemeentelijke eigendommen te Doel – aangepaste ontwerpakte" goedgekeurd. In dit agendapunt werd het volledige agendapunt dat op de raad van 25 mei 2010 kwam hernomen met één wijziging. Mijn klacht betreft dus opnieuw het ganse agendapunt, met inbegrip van de wijziging. Ik houd in mijn argumentatie rekening met de bevindingen die u mij meedeelde via uw brief van 4 augustus 2010. Ik vraag u het raadsbesluit 16: Verkoop gemeentelijke eigendommen te Doel – aangepaste ontwerpakte te schorsen en te vernietigen en dit om volgende redenen:

Bezetting ter bede oude gemeenteschool is niet correct opgezegd

In de aangepaste ontwerpakte wordt geen melding gemaakt van de overeenkomst bezetting ter bede welke met de vzw De Vrijbuiter bij beslissing van 12 september 2000 door de gemeenteraad Beveren werd afgesloten.

Ik blijf bij mijn standpunt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de opzeg van de overeenkomst, aangezien deze door de gemeenteraad werd aangegaan.

De overeenkomst werd slechts enkel door het college met aangetekend schrijven van 23 februari 2009 opgezegd, de opzegtermijn liep van 1 maart 2009 tot en met 31 augustus 2009. De vzw Vrijbuiter heeft deze opzeg niet aanvaard en maakt nog steeds gebruik van de oude gemeenteschool. Behalve de opzegbrief van 23 februari 2009 heeft het college niets ondernomen om aan het gebruik van de oude gemeenteschool een einde te stellen. Men had zowel de gemeenteraad als de Maatschappij LSO dan ook moeten informeren van een betwiste overeenkomst inzake de oude gemeenteschool en het nog steeds in gebruik zijn van de gebouwen door de vzw De Vrijbuiter.

In uw brief van 4 augustus schrijft u dat het college zich beroept op de artikelen 57§1 en §3 van het gemeentedecreet en dat u zich daarin kan vinden. Maar uit artikel 57§1 kan men afleiden dat de opzeg van de overeenkomst bezetting ter bede een bevoegdheid is van de gemeenteraad, aangezien deze ook door de gemeenteraad werd aangegaan.

U geeft zelf toe en ik citeer uit uw brief van 4 augustus: "Evenwel ben ik van oordeel dat het college de gemeenteraad best had kunnen inlichten omtrent de opzegging, daar de overeenkomst namens de raad werd afgesloten."

Het aangaan van de overeenkomst bezetting ter bede was in 2000 een uitzonderingsmaatregel waaraan een overlegvergadering met de fractievoorzitters van alle partijen aan vooraf ging. Het is dan niet meer dan logisch dat de gemeenteraad hierover bevoegd blijft.

Verkoop sportgebouw en –terreinen betekent contractbreuk met FC Saeftinghe

De aanpassing welke werd doorgevoerd in de ontwerpakte voorziet in de vermelding dat er voor de sportgebouwen en –terreinen een rechtsgeldige huurovereenkomst bestaat, afgesloten tussen vzw Gemeentelijke Sportcentra en voetbalvereniging FC Saeftinghe. Het gemeentebestuur heeft zowel de vzw Gemeentelijke Sportcentra als het bestuur van voetbalvereniging FC Saeftinghe voor de gemeenteraad van 27 juli 2010 NIET op de hoogte gebracht van de verkoop. Nochtans betekent de verkoop contractbreuk.

Men dient in deze een strikt onderscheid te maken tussen de gemeente Beveren en de vzw Gemeentelijke Sportcentra Beveren, welke laatste haar eigen beslissingsorganen en bestuur heeft. De gemeente Beveren kan zich niet in de plaats stellen van de vzw Gemeentelijke Sportcentra Beveren en beslissingen nemen die de vzw toekomt. In de huurovereenkomst welke op 17 december 1991 afgesloten werd staat duidelijk vermeld dat de vzw Gemeentelijke Sportcentra bevoegd is voor:

Kantine: waterverbruik en onderhoud buiten
Voetbalterrein: onderhoud grasmat, paden en beplanting, onderhoud verlichting
Kleedkamers en sanitair: verlichting: kosten en onderhoud, waterverbruik, onderhoud buiten, verwarming:kosten en onderhoud

Op de gemeenteraad van 27 juli 2010 werd toegelicht dat de gemeente 'het onderhoud' zoals voorzien in de huurovereenkomst op zich zal nemen. Gezien de verantwoordelijkheid van de vzw Gemeentelijke Sportcentra Beveren en het feit dat deze vzw eigen beslissingsorganen heeft dient zowel de verkoop als de afspraken rond de naleving van de huurovereenkomst aan de vzw en FC Saeftinghe te worden voorgelegd voor er sprake kan zijn van een verkoop welke gevolgen heeft voor de huurovereenkomst.

Belangenvermenging

Ik blijf bij mijn argumentatie dat volgens artikel 27§1 van het gemeentedecreet schepen Deckers als vertegenwoordiger (voorzitter!) van de Maatschappij LSO niet had mogen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming van de verkoop. U betwist dit door te verwijzen naar de nuancering in het laatste lid van artikel 27§1. Echter het laatste lid van artikel 27§1 gaat ENKEL over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waarvan een gemeenteraadslid tot vertegenwoordiger werd aangewezen en waarvoor een uitzondering geldt. De verkoop van gemeentelijke eigendommen is iets gans anders dan een vaststelling of goedkeuring van een jaarrekening! Ik blijf erbij dat het ganse artikel 27§1 van toepassing is en er dus sprake is van belangenvermenging.

Ik wil uw aandacht vragen voor een gelijkaardige zaak welke door de Raad van State behandeld werd, nl. RvSt. nv. Roscofin, nr. 201.535 van 4 maart 2010 waaruit wel degelijk blijkt dat er belangenvermenging is wanneer schepenen en gemeenteraadsleden deel nemen aan beraadslaging/stemming op de gemeenteraad over agendapunten mbt tot organisaties waarin zij namens de gemeente zetelen.

Verkoop pastorie is onwettig en druist in tegen kerkrechtelijke afspraken

De parochie te Doel is nog steeds juridisch en kerkrechtelijk een parochie. De pastorij is eigendom van de gemeente, maar de kerkfabriek heeft er het gebruiksrecht van. Er is de verplichting voor de gemeente om de pastoor huisvesting te verschaffen. Als er geen pastoor meer is, is de continuïteit van het parochiewerk kerkrechterlijk gegarandeerd door de aanstelling van een administrator, die eveneens als de titulaire pastoor, de beschikking dient te hebben op een behoorlijke huisvesting. De pastorij is de plaats waarin trouwens de continuïteit van de stukken die kerkrechterlijk moeten worden bewaard.

Het gebruiksrecht door de administrator van de pastorij van Doel, is kerkrechterlijk onbetwist.

De gemeente Beveren heeft in deze geen toestemming gevraagd aan de commissie economie van het bisdom Gent of de verkoop van dit kerkelijk goed (gebruiksrecht van de kerk sinds 'eeuwen') kan worden toegestaan. Ook de kerkfabriek werd niet ingelicht. De gemeenteraad werd niet geïnformeerd over contacten tussen de gemeente en het bisdom Gent. Ik meen dan ook dat het ontbreken van een goedkeuring vanuit het bisdom de ongeldigheid van de verkoop van de pastorij als gevolg heeft.

Omzeiling sloopverbod Doel

Ik meen dat u wel degelijk bevoegd bent om in het kader van uw bevoegdheid omtrent veiligheid en dergelijke te vermijden dat de gemeentelijke eigendommen verwaarloosd worden en verkrotten. Uit diverse voorbeelden en ook uit het oordeel van de rechtbank is gebleken dat de Maatschappij LSO niet in staat is haar eigendommen goed te beheren. Uit diverse voorbeelden en klachten is ook gebleken dat de Maatschappij LSO opzettelijk haar eigendommen heeft beschadigd of opengebroken. Een verkoop van de gemeentelijke eigendommen in Doel aan de Maatschappij LSO moet om deze reden dan ook vermeden worden.

Hoogachtend,

Bruno Stevenheydens
Gemeenteraadslid