BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persbericht Bruno Stevenheydens, 23 april 2009

Nutteloze afbraak dient stopgezet te worden

Ondanks eerdere klachten negeert aannemer en Maatschappij LSO veiligheidsafspraken

Vanaf de vroege ochtend – van 6.15 tot ongeveer 7.15 uur - hebben mandatarissen van het Vlaams Belang actie gevoerd in de Hooghuisstraat in Doel. Gedurende enige tijd hebben we bepaalde werken belet. Vanaf het ogenblik dat de aannemer zelf ter plaatse kwam en zijn werknemers aanmaande verder te werken werd de sfeer grimmiger. Zonder rekening te houden met de actievoerders en de veiligheid, zette de aannemer de kraan opnieuw in beweging. Op het ogenblik dat ik vanaf het voetpad aan de overkant foto's nam van werknemers die op een dak asbest aan het verwijderen waren, werd ik bekogeld met stukken asbest en andere brokstukken. (De brokstukken vlogen me rakelings om de oren en zijn tegen de muren van het ontmoetingscentrum in de Hooghuisstraat uit elkaar gespat.) Zowel tegen nieuwe feiten van de jongste dagen ivm onzorgvuldige asbestverwijdering als tegen het smijten met asbest heb ik zonet klacht neergelegd bij de politie (zie bijlage). Geen van de actievoerders werd betekend of aangehouden. Het is dan ook de bedoeling om nieuwe acties te voeren; we rekenen er echter op dat de gemeente op zijn minst haar verantwoordelijkheid neemt tegen de onzorgvuldige manier van werken.

Het is onbegrijpbaar dat de Maatschappij LSO – daarin gesteund door de gemeente Beveren –verder gaat met het afbreken van woningen. Zoals wij reeds eerder hebben aangeklaagd, is dit een intimidatiepolitiek om de overgebleven inwoners te ontmoedigen en aan te zetten te verhuizen. Onder hen ook een aantal senioren en oorspronkelijke Doelenaars die niet willen verhuizen, maar wie het bijzonder moeilijk wordt gemaakt doordat hun vertrouwde dorp zo zinloos wordt geschonden.

Van de gegarandeerde woon- en leefkwaliteit blijft weinig over. Door het aan- en afrijden van vrachtwagens en de wijze waarop de woningen worden afgebroken lijkt Doel op een oorlogsgebied. Op verschillende momenten werd geheel Doel gekenmerkt door één grote stofwolk. De huidige Vlaamse regering ontkent de regeringsbeslissing van 19 mei 2000 waarin gesteld werd dat Doel pas weg moet op het ogenblik dat de bouwvergunning voor een 2de containerdok op linkeroever wordt afgeleverd en dat de woonkwaliteit zou gegarandeerd blijven. De huidige trafiekvermindering in de haven maakt een bijkomend dok utopisch en toch gaat men door met de afbraak; wie begrijpt dit nog?

Er blijft ook de onnauwkeurige en brutale manier van werken van de aannemer zonder gevolg te geven aan een aantal dringende veiligheidsafspraken.

Gisterenmorgen heb ik bij de milieudienst reeds melding gemaakt van (zie foto's):
- Het onbeschermd achterlaten van een asbestzak met asbestresten. Geen omheining te bekennen, geen waarschuwing om af te blijven. Nochtans was de aannemer al voldoende verwittigd dat hij zorgvuldig moest omspringen met asbestafval.
- Tijdens de recente gedeeltelijke afbraak van een woning in de Camermanstraat heeft de aannemer opnieuw de asbestplaten op de zolder laten stukslaan en stukbreken. Dit ondanks de duidelijke instructies dat de platen zorgvuldig moesten verwijderd worden.

Het Vlaams Belang zal haar acties niet beperken tot deze ochtend. Onze doelstellingen zijn duidelijk: het behoud van Doel, hoe geschonden het dorp er vandaag ook mag uitzien. Doel dient net zoals het veel kleinere Lillo-fort op rechteroever behouden te blijven en hiervoor ook de definitieve zekerheid te krijgen. Elke zomer opnieuw maken enkele tienduizenden (zeker meer dan 60 000) mensen gebruik van de overzet van Lillo-fort naar Doel. Lillo-fort is met ongeveer 50 inwoners een oase van rust in het havengebied op rechteroever en biedt heel wat mogelijkheden voor recreatie en horeca. Doel heeft met enkele honderden inwoners veel meer mogelijkheden en dient die ook te krijgen! Het Vlaams Belang wil van Doel opnieuw een levendig dorp maken met bewoning, toerisme, waardevolle gebouwen, hotelfaciliteiten en tal van recreatieve en culturele troeven. Een oase van rust aan de rand van de haven. Net zoals Lillo-fort een meerwaarde voor de haven! Wanneer gaat men dat in Beveren en Brussel eens beseffen?

Bruno Stevenheydens
Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren

Klacht van volksvertegenwoordiger Bruno Stevenheydens

Beveren, 23 april 2009

Politie Beveren Gravendreef 1 9120 Beveren

Graag zou ik klacht neerleggen tegen - Maatschappij Linkerscheldeoever, Grote Markt 41, 9120 Beveren
- bvba Smet, aannemings- en verhuurbedrijf, Kreek 106, 9130 Kieldrecht

- omwille van het laten uitvoeren of uitvoeren van afbraakwerken in strijd met de regelgeving, en het negeren van duidelijk gemaakte afspraken rond asbestverwijdering, waardoor zowel het personeel dat de afbraakwerken uitvoerde als omwonenden onnodige en zware gezondheidsrisico's lopen.

- omwille van het feit dat ik deze morgen opzettelijk bekogeld werd met asbestresten en andere brokstukken op het ogenblik dat ik op het voetpad (aan de kant van het ontmoetingcentrum in de Hooghuisstraat) foto's aan het maken was van de werknemers die zonder enige beveiliging (omwille van de hoogte) vanuit de dakgoot asbest aan het verwijderen waren. Het waren deze werknemers die mij bekogelden om te raken. De asbestresten zijn op het voetpad en tegen de muur van het ontmoetingscentrum uit elkaar gespat.

Deze morgen was ik in Doel aanwezig om te protesteren tegen de afbraakwerken uitgevoerd door aannemer Smet in opdracht van de Maatschappij LSO. Ik heb de aannemer persoonlijk aangesproken op zijn gebrek aan verantwoordelijkheid ivm het zorgvuldig verwijderen van asbest. Hierbij ben ik in discussie gegaan met de aannemer en hem erop gewezen dat er reeds enkele dagen een witte asbestzak met resten asbest in de Camermanstraat door zijn firma werd achtergelaten. De aannemer betwistte het gevaar hiervan, maar een half uur nadien werd de zak door personeel van de aannemer eindelijk opgehaald.

Gisterenmorgen stelde ik reeds het volgende vast in Doel waarvan ik de milieudienst verwittigde (met de nodige foto's):

1. In de Camermanstraat merkte ik op het terrein waar enkele woningen recent werden afgebroken (woning Camerman en voormalig restaurant Paviljoentje) afval op dat blijkbaar nog opgehaald moe(s)t worden. Op de foto's ziet u het afval, waaronder een grote witte asbestafvalzak. Iedereen kan hieraan. Geen omheining te bekennen, geen waarschuwing om vanaf te blijven. Kinderen kunnen hier in neuzen. Blijkbaar hanteert de aannemer geen voorzichtigheidsregel en laat hij een gevulde asbestzak onbeheerd achter. Nochtans is de aannemer al voldoende verwittigd dat hij voorzichtig moet omspringen met asbestafval en het niet zomaar mag laten slingeren.

2. De woning (Camermanstraat 31) staat er nog half. Deze woning heeft men pas na mijn klacht van 16 maart (over de onzorgvuldige asbestverwijdering) deels afgebroken. Maar ook hier (zie foto's) is te merken dat de platen onder de dakpannen zijn stukgebroken. Er waren toch afspraken gemaakt dat men deze platen zorgvuldig moest verwijderen zonder te breken? (door eerst de dakpannen, en de latjes te verwijderen en vervolgens de platen te verwijderen zonder te breken!).

Ik leg klacht neer tegen de Maatschappij LSO en de aannemer omdat beiden reeds verschillende keren werden geïnformeerd over onzorgvuldig uitgevoerde werken. Algemeen is geweten – zelfs door particulieren - dat het verwijderen van asbestplaten met de nodige veiligheidsmaatregelen dient te gebeuren en conform de wetgeving. Indien met dat niet doet dan zijn de gevaren voor de gezondheid zeer ernstig. Een overheidsinstantie heeft een voorbeeldfunctie. De Maatschappij Linkerscheldeoever is reeds verschillende keren gewaarschuwd over onveilig uitgevoerde werken. Ook de aannemer was op de hoogte van de geldende wetgeving. Beiden hebben zij te weinig verantwoordelijkheidzin om de werken nog verder uit te voeren.

Ik dring via deze klacht aan op een gepaste opvolging. Indien nodig kan ik getuigen oproepen die mijn verklaringen kunnen bijtreden.

Hoogachtend,
Bruno Stevenheydens