BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 16 januari 2009

Minister-president Kris Peeters geeft administratie opdracht tot organisatie gesprek over historische hoeves

Strijd voor behoud hoeves gaat onverminderd door

In het kader van de geplande sloop van de hoeves in Kieldrecht kregen betrokken administraties vanuit het kabinet van minister-president Kris Peeters vandaag opdracht een gesprek te organiseren met de Erfgoedgemeenschap Doel en verschillende specialisten uit de erfgoedwereld.

Doel 2020 werd ondertussen ook in kennis gesteld van het antwoord dat Kris Peeters in deze zaak gaf aan een Vlaams CD&V parlementslid. En wij citeren letterlijk:

"De natuurdoelstellingen die in het gebied moeten gehaald worden zijn niet die van een polderlandschap maar wel van een natte vegetatie die kansen moet bieden aan vogels uit een getijdengebied. Om verstoring te vermijden moet de menselijke activiteit in dat gebied dan ook minimaal zijn en zonevreemde constructies passen bijgevolg niet in dit toekomstig natuurgebied." Peeters wees er tegenover dit parlementslid ook op dat de schuren nooit beschermd zijn en dat de afgelopen jaren hiervoor ook niemand een initiatief zou hebben genomen. Daarmee gaat de minister toch wel erg kort door de bocht. Op het nationale hoeveweekeinde van het Davidsfonds nu een jaar geleden stonden de hoeves juist omwille van hun bijzonder waarde in de kijker. En er is het negatief advies voor de sloop van de gemeente Beveren juist omwille van erfgoedredenen.

In het soort van 'newspeak' van Peeters worden eeuwenoude gebouwen dus "zonevreemde constructies" omdat ze aan de rand liggen van een (tijdelijk!!!) natuurgebied. De minister blijkt trouwens niet goed te weten waarover het gaat want Hof ter Walle ligt buiten het tijdelijk natuurgebied. Bovendien blijft het woonhuis staan, net als een recente hangar vlak bij het natuurgebied. Alleen de eeuwenoude schuur (waar géén menselijke activiteit plaatsvindt) moet weg...

De argumenten die de minister-president aanhaalt zijn duidelijk niet correct. Het zou bovendien van fair play getuigen mocht de minister-president in plaats van gemeenplaatsen te gebruiken ingaan op de argumenten die hem werden bezorgd door bouwhistorici en professoren van verschillende universiteiten. Ter zijner attentie werd over de betrokken hoeves een urgentiedossier opgemaakt. Maar blijkbaar is het te veel gevraagd om op die argumenten te antwoorden.

Momenteel zijn beide hoeves nog grotendeels intact. Ook de schuur van Hof ter Walle staat nog altijd recht. Vandaag werd ze ontdaan van de (eterniet) dakbedekking waardoor het unieke gebinte helemaal zichtbaar is geworden. De unieke schuur is nog te redden maar de tijd dringt. Ondertussen blijft de steun groeien. Op nog geen 2 dagen tijd ondertekenden al meer dan 700 mensen de petitie voor het behoud van de hoeves. www.ipetitions.com/petition/kieldrecht.

Het is nu aan Kris Peeters of hij kiest voor gesprek of het geweld van de bulldozers. Het is al te gemakkelijk de verantwoordelijkheid hierin af te schuiven op lagere administraties die geen enkel initiatief durven nemen. Praten wil ook zeggen dat de minister-president zijn gesprekspartners – nu toch niet de minste – au serieux neemt. En bereid is te luisteren naar de argumenten van professoren en erfgoedwerkers. In afwachting daarvan dient de sloop onmiddellijk op te houden. Praten met het mes op de keel leidt nooit tot oplossingen.