BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 14 januari 2009

Bezetting van historische hoeves hervat

Sloop voorlopig uitgesteld

Na de brutale vernielingen van gisteren in het Hof ter Walle hebben leden en medestanders van Doel 2020 deze morgen opnieuw actie gevoerd aan de twee historische hoeves in Kieldrecht die bedreigd zijn met sloop. Toen de aannemer toch een poging ondernam om met bulldozers op het erf te komen werd hem de toegang versperd door actievoerders. De politie kwam opnieuw tussenbeide maar er werd niemand aangehouden. De actievoerders van Doel 2020 kregen bovendien de bevestiging dat de sloopwerken voorlopig worden opgeschort.

Intussen heeft de actiegroep de hoeves weer bezet. En dat blijft zo voor de volgende dagen. Na de gebeurtenissen van gisteren willen de actievoerders ten allen prijze voorkomen dat de hoeves verder vernield worden.

Ondertussen krijgt de actie voor het behoud van de historische hoeves ruime weerklank in de Erfgoedwereld. Daar is een actie opgestart tegen de zinloze afbraak en voor het behoud van het unieke boerenerfgoed. Volgens de erfgoedactoren zijn de bedreigde boerderijen en schuren beeldbepalend in het omliggende landschap en zou hun afbraak een onherstelbaar litteken veroorzaken in het landschap. Volgens bouwhistorici die de voorbije dagen een dossier opstelden over de casus is in de aanloop naar de afbraak onvoldoende onderzoek uitgevoerd, met name naar de waarde van het onroerend erfgoed. Het vakgebied betreurt dat het pas onlangs op de hoogte werd gesteld en verzoekt nu dringend om nader onderzoek. De actie kreeg intussen de steun van verschillende universiteitsprofessoren en ging vanavond ook van start met een petitie. Die is te vinden op onderstaand adres:

"STEM TEGEN AFBRAAK OUDE HOEVES KIELDRECHT" http://www.ipetitions.com/petition/kieldrecht

Er werd ook een urgentiedossier opgesteld door de bouwhistorici Toon Cappuyns en Steven Van den Borne. De tekst is te vinden op: http://www.doel2020.org/Teksten/doel2020/2009/2009-01-12 - Urgentiedossier voor uitstel tot sloping hoeves Kieldrecht.pdf

Prof Dr. Dries Tys, specialist archeologische landschappen en docent aan de Vrije Universiteit Brussel verklaart dat de boerderijen integraal en holistisch deel uitmaken van een organisch erfgoedlandschap. Hij is pas onlangs op de hoogte gesteld van het dossier en acht verder onderzoek naar de sites noodzakelijk.

Prof. Dr. Tim Soens, docent aan de Universiteit Antwerpen en gespecialiseerd in de geschiedenis van landschap en landbouw in de Vlaamse kust-en Scheldepolders, verklaart dat het aantal intacte boerderijsites die nog getuigen van de grootschalige commerciŽle polderlandbouw tussen de 17e en vroege 20ste eeuw in het Vlaamse deel van de polderstreek erg beperkt is. Eveneens pas onlangs op de hoogte gesteld van dit dossier, acht hij verder onderzoek naar de bouwhistorische, landschapshistorische en archeologische waarde van deze sites voorafgaand aan sloping of materiŽle verstoring absoluut noodzakelijk.

Ir.-Arch. Drs. Christophe Van Gerrewey, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw Universiteit Gent: Het plan tot sloop van deze gebouwen is een onberedeneerd gevolg van een al te strikt doorgevoerde regel. Een natuurlandschap bestaat slechts bij gratie van de gebouwen waaruit en waartegen het zichtbaar is. Ook de eventuele organisatie van dit gebied als natuurreservaat, kan niet zonder architectuur - en niets leent zich daartoe, in een dergelijke context, beter dan een moderne verbouwing van bestaande historische architectuur.

Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven betreurt dat beide gebouwen blijkbaar snel snel worden afgebroken, zonder de nodige tijd te reserveren voor het grondig bestuderen , opmeten en in kaart brengen van beide sites... Misschien is het aangewezen om in de nabije toekomst met een aantal partners rond de tafel te gaan zitten om te bekijken hoe we het waardevolle onroerende agrarisch erfgoed in de (Doelse) polders kunnen bestuderen en in kaart brengen, zeker wanneer dit met afbraak wordt bedreigd. CAG/ICAG wil hier zeker mee over nadenken.

Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed was niet op de hoogte gesteld van het dossier. Het instituut drukte zijn bekommernis uit over het verdwijnen van dit deel van ons bouwkundig erfgoed maar wees erop dat het geen bevoegdheid heeft inzake de sloop van patrimonium.

Personen verbonden aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen Vlaanderen worden op dit moment gemobiliseerd en hebben reeds hun interesse voor en bekommernis om de zaak uitgedrukt.