BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 1 maart 2018

Tussenkomst minister hypothekeert complex project extra containercapaciteit Haven van Antwerpen

Nieuw actorenoverleg legt ongenoegen bloot

Gisteren 28 februari had in het sluisgebouw te Kallo een extra-actorenoverleg plaats in het kader van het complex project extra containercapaciteit Haven van Antwerpen. Daarbij werd het zogenaamde 9de alternatief voorgesteld en besproken dat op 31 januari werd gelanceerd door minister Ben Weyts. Die ingreep werd bij het begin van het overleg sterk gecontesteerd en heeft - zo bleek gisteren - bij heel wat actoren twijfels doen ontstaan over de werkwijze van het complex project. Het ongenoegen werd verwoord door de aanwezige actiecomités en burgerbewegingen maar ook door vertegenwoordigers van de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Verschillende actoren drukten hun waardering uit over de manier waarop de betrokken leden van de Vlaamse administratie het onderzoek voorbije jaar hebben gevoerd. Maar ze onderstreepten dat met de verklaringen van Weyts de ganse procedure sterk aan geloofwaardigheid inboet. In die context werden ook vragen gesteld naar de rol van de zogenaamde politieke task force. Én het politieke akkoord waarnaar Weyts verwees in zijn commentaar. Maar op de vraag om openheid te geven over de verslagen van de politieke stuurgroep werd niet ingegaan.

Bij de eigenlijke bespreking van het alternatief 9 met een zogezegd mini-Saeftinghedok werd er door verschillende actoren op gewezen dat uitgerekend met betrekking tot de verschillende Saeftinghedokvarianten op het vorige actorenoverleg grote leemten zijn blootgelegd. Die betreffen o.m. de riscico's inzake nucleaire veiligheid, Europese wetgeving inzake natuur, mobiliteit en afwikkeling van toenemende containertrafiek (inzake voorgestelde modal split blijken de aannames niet haalbaar). Ook het verdwijnen van waardevol erfgoed en archeologisch potentieel vormt hier meer dan bij andere variante een probleem. Het is duidelijk dat dat voor een mini-Saeftinghedok niet anders is.

Eerder deze week maakten verschillende actiecomités en burgerbewegingen ook al hun onvrede duidelijk via een schrijven (zie hieronder).

Betreft: 'Complex project ECA'

Geachte,

In het verslag van de vergadering van 31 januari ll lezen we: "Precieze uur en locatie van het volgend actorenoverleg (namiddag 28 maart 2018) worden tijdig meegedeeld." Maar dat geldt dan toch niet voor de bijeenkomst van 28 februari a.s. waar eerder niets over werd meegedeeld.

Het is een werkwijze die volledig voorbijgaat aan het feit dat nogal wat actoren niet tot de Vlaamse administratie behoren en ook niet op eenzelfde manier telkens hun agenda kunnen aanpassen. Dàt in combinatie met de beperkte tijdsspanne om de duizenden bladzijden aan studies te kunnen doornemen maakt dat er een wezenlijk onderscheid bestaat in de manier waarop de verschillende actoren kunnen participeren.

Bovendien, na het laatste overleg is op zijn minst de schijn gewekt dat de verschillende actoren geen zelfde gewicht krijgen in het besluitvormingsproces. En meer, dat de uiteindelijke beslissing (het voorkeursbesluit) elders wordt genomen. We verwijzen hier naar de communicatie van bevoegd minister Ben Weyts op 31 januari en 1 februari ll. Nota bene op een moment dat de resultaten uit de studies werden voorgesteld en besproken en nog belangrijke leemtes aan het licht kwamen in de studies.

De agenda voor 28 februari die pas op 21 februari aan de actoren werd bezorgd, versterkt nog meer het vermoeden dat alles elders wordt beslist en de actoren enkel nog wat mogen morrelen in de marge van een Saeftinghedokalternatief. Dat lijkt ons volledig in tegenspraak met het opzet van het complex project.

We verwijzen hiervoor naar artikel 5 mbt tot de principes van de procesaanpak inzake complex project. Het komt ons voor dat de huidige werkwijze daar niet (meer) mee strookt.

Artikel 5.

§ 1. De volgende principes staan centraal in de procesaanpak van de besluitvormingsprocedure:
1° het participatiebeginsel;
2° open communicatie en transparantie;
3° maatwerk inzake de concrete invulling van het proces;
4° geïntegreerde en oplossingsgerichte samenwerking;
5° gelijktijdige en geïntegreerde aanpak van de onderzoeken en de inspraak;
6° procesregie die door de actoren wordt gedragen.

Om de actoren één en ander correct te kunnen laten inschatten is het absoluut noodzakelijk dat de (ongecensureerde) verslagen van de politieke stuurgroep met inbegrip van de bijlagen eveneens publiek worden gemaakt. Dat lijkt ons essentieel voor de geloofwaardigheid van het complex project.

Met hoogachting,

Straten-Generaal, Geert Lambrechts, Anne Baudouin en Manu Claeys
Ademloos, Wim Van Hees
Ringland, Peter Vermeulen
Actiegroep Nixnx-Tracé Herstel, Marcel Van de Walle
Erfgoedgemeenschap Doel&Polder, Johan De Vriendt en Bernd Van Besauw
Derde Generatie, Brian Waterschoot
Doel 2020, Denis Malcorps en Jan Creve