BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 4 september 2017

Toekomstplan van gemeentebestuur voor Ouden Doel baseert zich op... vernietigd GRUP-plan

Beveren toont veel te weinig ambitie tegenover expansiedrang van Antwerpse Haven op Waas grondgebied

Afgelopen week heeft het gemeentebestuur van Beveren in het gehucht Ouden Doel zijn toekomstplannen ontvouwd voor het gehucht. Vreemd genoeg neemt de gemeente Beveren daarbij het door de Raad van State vernietigde GRUP-plan nog altijd als kader waardoor – als het plan zou doorgaan – Ouden Doel een afgezonderd eiland wordt tussen twee dijken te midden van slikken en schorren. Op veel applaus konden de gemeenteplannen bij de voorstelling niet rekenen.

In het PolderMAS te Ouden Doel heeft het gemeentebestuur van Beveren zijn toekomstplan voor het gehucht Ouden Doel voorgesteld. Daarvoor waren de Beverse schepen Boudewijn Vlegels en een daartoe aangesteld studiebureau afgezakt naar het PolderMAS. Maar veel enthousiasme kon het plan niet losmaken.

De reden daartoe is niet ver te zoeken. In haar toekomstplan doet de gemeente Beveren alsof de omvorming van Doelpolder-Noord tot slikken- en schorrengebied nog altijd een vaststaand feit is. En daarmee is volgens de gemeente Beveren Ouden Doel als een soort eiland te midden van slikken en schorren het hoogst haalbare... Nogal eigenaardig gezien de Raad van State juist alle plannen die Ouden Doel en het omliggende gebied bedreigden heeft vernietigd.

Daarmee is het gemeentelijk uitvoeringsplan dat nu op tafel ligt een zwaktebod dat vooral tegemoet komt aan de maximalistische uitbreidingsplannen van de Haven van Antwerpen (lees Saeftinghedok). De gemeente geeft daarmee (gewild of niet) de boodschap dat ze enkel gaat voor het behoud van Ouden Doel "als eiland" en ze de rest van het gebied volledig opgeeft. Dat wordt ook vertaald naar de manier waarop het ganse plan voor Ouden Doel is opgevat. Alle voorgestelde plannen en maatregelen gaan uit van het behoud van Ouden Doel "als eiland". Concreet betekent dat: het verdwijnen van de Oostlangeweg en het voorzien van een nieuwe toegangsweg langs de historische Zoetenberm. Verder wil men het gehucht meer ontsluiten voor toerisme en wil men bekijken hoe er meer verblijfsrecreatie kan komen of hoe en waar de molen van Doel eventueel kan ingeplant worden...

Het is ook niet te begrijpen dat tijdens de voorstelling van het gemeentelijk plan op geen enkel moment werd gesproken over de andere gehuchten: Saftingen en Rapenburg. Die vormden nochtans samen met Ouden Doel het onderwerp van de inzet van de bewoners uit het gebied die zich daartoe enkele jaren geleden verenigden in het comité RODS (Rapenburg, Ouden Doel, Saftingen) en uitdrukkelijk de steun kregen van het gemeentebestuur.

Met het voorstel tot gemeentelijk uitvoeringsplan worden vooral voorafnames gedaan op een toekomst die nog niet gekend is. Die volledig afhangt van de uitkomst van het Complex Project. Maar die op deze manier wel volledig tegemoet komt aan de wensen van het Antwerps Havenbedrijf. Volgens schepen Vlegels wil het gemeentebestuur gewoon klaarstaan om Ouden Doel te redden tegen dat de uitslag van het Complex Project bekend is. Maar dat de gemeente daarbij maar met één scenario rekening houdt lijkt vooral illustratief voor het gebrek aan durf tegenover de gebiedshonger van de Antwerpse Haven.

Binnen enkele maanden krijgen de bewoners het studiebureau nog eens op bezoek. Dan zullen de resultaten meegedeeld worden. Ondertussen worden in het kader van de lopende procedure wel verschillende overlegmomenten voorzien met 'Havenland', 'Grenspark Groot-Saeftinghe' en de 'Klankbordgroep' toevallig allemaal bevolkt met het Havenbedrijf, de MLSO en administraties die blijven zweren bij het door de Raad van State vernietigde GRUP-plan. Dat is niet ernstig. Bewoners en actiecomités vragen expliciet dat de verslagen van àlle bijeenkomsten en vergaderingen raadpleegbaar zijn. Zij willen ook om in het verder overleg en de klankbordgroep betrokken worden.