BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 30 augustus 2017

Nieuwe maatregelen natuur op Linkeroever illustratie voor blijvende problemen met maaknatuur

Vlaamse overheid wil natuurgebied Putten-West in Oud Arenberg te Kieldrecht achter 2 meter hoge draad... Maatregel is illustratie van onhoudbare tunnelvisie op natuur

ANB, het Agentschap Natuur en Bos heeft bij de Gemeente Beveren een aanvraag ingediend om natuurcompensatiegebied Putten-West volledig te omheinen met een draad van twee meter hoog... Die zou moeten dienen om de vos bij de vogels in het gebied vandaan te houden. Voor Doel 2020 lijkt de maatregel vooral te illustreren dat het een illusie is om te denken dat natuur gelijk waar en ten allen tijd door mensenhanden kan gecreëerd worden. Het actiecomité vreest bovendien dat de maatregel snel zal uitgebreid worden. Daardoor dreigt de polder op tal van plaatsen in Kieldrecht, Doel, Verrebroek doorsneden te worden met een metershoge afsluiting en zullen sommige straten zelfs aan beide zijden met een hoge draad afgescheiden worden van het aangrenzende gebied. Zo zullen - als het plan doorgaat - de bewoners van de Pillendijk rechtstreeks op de twee meter hoge afsluiting moeten kijken. Of dat alles de natuur ten goede komt is zeer de vraag.

Het zogenaamde natuurcompensatiegebied Putten-West werd samen met Doelpolder-Noord en Drijdijck aangelegd als natuurcompensatie voor het Deurganckdok. De gebieden zijn vooral gericht op weidevogels en/of strandvogels. Iets wat voor een soort van tunnelvisie zorgt die ook al in (het recente) verleden tot absurde situaties leidde. Zo moesten vijf historische boerderijen die in de Oud Arenberg lagen (vanaf dan Putten-West genoemd) afgebroken worden omdat ze voor verstoring van weidevogels konden zorgen. Dat was ook het lot van Hof ter Walle. Massaal protest maakte dat de sloop van de eeuwenoude schuur werd gestaakt. Maar de schuur stortte later in door het wanbeheer van de Vlaamse Land Maatschappij (VLM)...

Enkele jaren geleden heette het dat in de buurt van de natuurcompensaties alle hoge bomen en vooral de typische populierenrijen moesten gekapt worden omdat ze konden dienen als uitkijkpost voor roofvogels. Slechte (roof)vogels dus die goede (weide)vogels bedreigen. Na de aanvankelijke euforie over de terugkeer van de vos, bleek de vos plots ongewenst. Want, bedreiging voor de weidevogels. Daarvoor werd het ganse gebied van Putten-West omspannen met elektriciteitsdraad. Maar dat blijkt nu "onderhoudsintensief te zijn" en het maaiwerk zorgt voor "verstoring van de weidenvogels". En daarmee zijn we nu aan de volgende fase gekomen: het volledig afzetten met draad van natuurgebied. Daarmee hoopt men de vos buiten te houden en de broedresultaten van bepaalde vogels op te krikken.

Dat daarmee de druk van de vos groter wordt op de rest van de polder – en ook op de andere natuurcompensatiegebieden – is logisch. Er valt dus te verwachten dat op termijn die andere natuurgebieden eveneens zullen moeten omheind worden. Met nog meer druk op de rest van de polder... Afgezien van de visuele verschrikking die een méér dan twee meter hoge draad meebrengt zijn er ook nog andere implicaties. De afsluiting met "fijnmazig gaas" houdt niet alleen de vos buiten maar zowat àlle landdieren. Daaronder de egel, grote marterachtigen, haas, ree...

Het is duidelijk dat deze ingreep enkel in functie staat van de broedresultaten van bepaalde vogelsoorten en niets anders dan dat. De ontwikkeling van een evenwichtig ecologisch systeem dient het niet. Voor dat laatste is er tijd nodig maar dat is iets dat aan de haven- en natuurcompensatieplanners duidelijk niet besteed is.

Wie de natuurplanners afgelopen weken / maanden aan het werk zag, botste op nog meer Kafkaiaanse toestanden. Zo ligt het 'robuuste natuurgebied' Drijdyck sedert dit voorjaar grotendeels droog. In de plaats van vogels waren er voorbije maanden vooral... kranen en bulldozers te zien. Die moeten er de exotische plantengroei onder controle krijgen. In Doel-dorp zijn er door de MLSO intussen twee grote zwaluwpalen geplaatst in de hoop dat de talrijke zwaluwen – Doel heeft één van grootste huiszwaluwenkolonies in Vlaanderen – zich dààr komen vestigen ipv onder de dakgoten van de huizen. Tevergeefs. Niet één zwaluw die zich de voorbije zeven jaar heeft genesteld in de constructies van de MLSO. Bij een poging om in de Nieuw Arenbergpolder het unieke natuurgebied Putten-Weiden te hermaken werden honderden kg zeezout uitgestrooid. In een volgende fase wilde men er nog eens metersdiepe buizen in de grond steken om er zoute kwel mee op te wekken... Maar lukken doet het niet. Tot slot is er nog het "kiekendiefproject van de VLM". Dat is er op gericht om de populatie van de kiekendief in de regio op te krikken. Dat de kiekendief echter - net als de vos - ook wel een jonge(weide)vogel of een eitje lust wordt daarbij blijkbaar even over het hoofd gezien.

Voor Doel 2020 zijn de huidige omheiningsplannen van Putten-West een illustratie van een stuk hoogmoed, een gebrek aan visie en een gebrek aan realisme. Natuur laat zich niet door mensenhanden bedwingen of nabootsen. Het vormt een ingewikkeld ecologisch evenwicht en kan niet worden geïnstrumentaliseerd zoals een machine om de broedaantallen van enkele vogelsoorten te maximaliseren. Bestaande natuur kan ook niet zomaar elders worden nagemaakt. De visie van de Vlaamse overheid op natuur en de plannen om alles op te lossen met massale zogenaamde natuurcompensatie zijn gewoon onhoudbaar. De Vlaamse overheid moet – conform de Europese regelgeving - inzetten op natuurbehoud. In en met respect voor een cultuurlandschap. Compleet afgeschermde en omheinde safariparken voor strandvogels vormen op dat vlak een karikatuur van wat natuur is.

Wie een bezwaar wil indienen tegen de twee meter hoge omheining rond Putten-West kan daarvoor tot 8 september een bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen, Stationstraat 2 te 9120 Beveren.