BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 30 april 2017

Auditeur Raad van State vraagt vernietiging van het volledige GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Vlaamse administratie moet in overleg met bewoners werk maken van leefbaar poldergebied

Advies heeft verregaande gevolgen voor de Antwerpse Haven, natuur én landbouw.

Tijdens de laatste pleidooien voor de Raad van State in de behandeling ten gronde van het het Gewesteijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Haven van Antwerpen heeft de auditeur bij de Raad van State verduidelijkt dat het GRUP van 2013 én het zogenaamde reparatie-GRUP van 2014 "onlosmakelijk" met elkaar verbonden zijn en bijgevolg het ganse Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Zeehavengebied Antwerpen moet vernietigd worden. Eerder is er al een vernietiging uitgesproken voor het reparatie-GRUP uit 2014 dat de geschorste delen uit het GRUP moest rechtzetten: de ganse Saeftinghezone waar het dorp Doel deel van uitmaakt. Het nieuwe advies van de auditeur slaat op de natuurcompensatiegebieden op Linkeroever en Rechteroever. Op Linkeroever zijn dat Doelpolder-Midden en Doelpolder-Noord, Nieuw Arenberg en Prosperpolder. Op Rechteroever betreft het de 250 ha grote Opstalpolder (Polder van Berendrecht en Stabroek).

Het blijft voorlopig wachten op de uitspraak van de Raad van State. Maar het advies maakt duidelijk dat de opvatting van de Vlaamse overheid over natuur niet spoort. Die opvatting – waarbij volledig wordt voorbijgegaan aan de betekenis van een historisch gegroeid landschap of onvervangbare authentieke natuur – streeft naar de creatie van grote van elkaar gescheiden gebieden die of voor landbouw of voor natuur bestemd zijn en waar geen plaats meer is voor mens of waardevol bouwkundig erfgoed. Die opvatting - voorbije jaren mee gesteund zowel door Natuurpunt als Boerenbond – is achterhaald. Waardevolle natuur en waardevol landschap kunnen niet zomaar worden vervangen door maaknatuur maar moeten gevrijwaard en beschermd.

Dat gegeven is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse Haven. Een nog verdere ruimtelijke uitbreiding van de Haven zal steeds opnieuw botsen op het Europees milieurecht. Als de Antwerpse Haven zich nog verder wil ontwikkelen zal dat moeten gebeuren met inbreiding en verdere technische innovatie. De eerste bevindingen van het Complex Project uitbreiding containercapaciteit Haven van Antwerpen maken duidelijk dat dat ook kàn.

Anderzijds betekent de lezing van de auditeur dat men definitief zal moeten afzien van de verdere vernietiging van waardevolle natuur én de vernietiging van het historisch polderlandschap. Het geeft na jaren van zinloze vernieling en confrontaties opnieuw een toekomst aan natuur én landbouw, bewoning én erfgoed in het gebied.

Doel 2020 roept de Vlaamse overheid op - en meer specifiek de betrokken administraties in het poldergebied - om de nodeloze confrontaties, de psychologische druk op de bewoners, de voorafnames op mogelijke toekomstplannen, de leegstand en verkrotting definitief stop te zetten. En samen met bewoners, landbouwers en gebruikers concreet werk te maken van een leefbaar poldergebied.