BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 maart 2017

Advocaten Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap vandaag naar kortgedingrechter om beschermde Hoog Huis in Doel van sloop te redden

Bitse zitting door onverwachte tussenkomst van Antwerps Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldoever (MLSO)

Deze morgen hebben de advocaten van Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) een kortgeding ingeleid bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Bedoeling is om de plannen van de familie Porters voor de afbraak van het beschermde Hoog Huis in Doel ongedaan te maken.De plannen voor de afbraak kwamen aan het licht toen duidelijk werd dat de vzw Casueele die het Hoog Huis in schenking heeft gekregen van de laatste eigenares, startte met de afbraak van de bekende boomhuthoeve uit de serie "de elfde van de elfde" in Prosperpolder. De vzw – momenteel onder controle van de familie Porters - wil het Hoog Huis naar die locatie verplaatsen om het vervolgens als afspanning uit te baten. Iets waar bewoners en actiecomités zich steeds tegen verzet hebben. De verhuis naar Prosperpolder kadert in het plan om van het poldergehucht een soort museumdorp te maken. EGD&P en D2020 zijn het daar grondig mee oneens. Zij willen dat het huidige authentiek karakter van het Prosperpolder bewaard blijft. Met de recente uitspraak van de Raad van State waardoor Doel woongebied blijft en Prosperpolder landbouwgebied kan het juridisch ook niet meer. De inbreidingsplannen voor de Antwerpse Haven maken dat er ook geen enkele reden meer is om het 17de eeuwse Hoog Huis te verhuizen naar een 19de eeuwse polder waar het eigenlijk niet thuishoort.

Door een merkwaardige ruil van gronden met de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) kwam de vzw Casueele vorige maand in bezit van de site in Prosperpolder. Samen daarmee nam de vzw ook de sloopvergunning over van de VLM voor de boerderij gevestigd aan de Hertog Prosperstraat. Gezien het feit dat de vzw Casueele over geen geldige vergunning beschikt om het als monument geklasseerde Hoog Huis in Doel te ontmantelen, leek het voornemen om te slopen in de Hertog Prosperstraat vooral een zinloze operatie. In die zin hebben zowel de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder, Doel 2020 en de raadslieden van beide actiecomités een schrijven gericht aan de familie Porters die de vzw Casueele in handen heeft. Bovendien werden op enkele dagen tijd werden méér dan 500 handtekeningen verzameld met de vraag te stoppen met deze zinloze sloop. Er werd een beroep gedaan op het gezond verstand. Maar het heeft tot niets geleid. De boerderij werd versneld afgebroken. Bovenop wil de vzw ook doorgaan met de afbraak van het monument in Doel terwijl daar – Doel is nu weer woongebied – géén enkele reden voor is.

In die zin restte de actiecomités geen andere mogelijkheid dan naar de kortgedingrechter te stappen. Dat is deze morgen gebeurd. Op de zitting van deze morgen werd geakteerd dat de vzw CASUEELE niet bereid is om verdere werken te staken in afwachting van de uitspraak, ook niet van het niet gedeclasseerde monument Hooghuis... Straf want zonder declassering kan dat niet. Bovendien is er van de ontmanteling van het historisch pand wel sprake in de bouwaanvraag maar niet in de vergunning! Die heeft het enkel over de werken in Prosperpolder. Niet over die in Doel.

Voor de actiecomités is het duidelijk dat de familie Porters die de vzw Casueele nu in handen heeft op geen enkele manier rekening houdt of wenst te houden met de argumenten van bewoners en de streek, noch met de wensen van de vroegere eigenaars die geen andere bedoeling hadden dan hun eigendom ten dienste te stellen van de gemeenschap en de streek.

De actiecomités zijn ook bijzonder onaangenaam verrast door de vrijwillige tussenkomst bij de rechter van het Antwerps Havenbedrijf en de Maatschappij Linker Scheldeoever. Die hebben zich deze morgen mee in het afbrekerskamp geschaard. Ook al hebben ze daar rechtstreeks géén enkel belang bij. De advocaat van het Havenbedrijf en de MLSO vond het bovendien nodig om één van de verzoekende partijen af te doen als een "notoir kraker". De verzoeker in kwestie woont echter al 24 jaar rechtmatig in Doel... Het feit dat een advocaat van het Havenbedrijf/MLSO - bovendien verkeerdelijk - tracht één van de verzoekers te discrediteren is symptomatisch. Een zwaktebod bij gebrek aan dossierkennis en rechtmatig belang... Met hun actie van deze morgen geven Havenbedrijf en MLSO aan dat hun handelen t.a.v. Doel nog steeds is gebaseerd op niets anders dan rancune. Het doet hun geloofwaardigheid géén goed. Het is ook bijzonder treurig gezien de inspanningen die momenteel door anderen geleverd worden in het kader van het Complex Project om tot een rationeel debat en dialoog te komen. De onnodige poging tot afbraak van een monument en een symboolgebouw in Doel zal dat zeker niet bevorderen.

Voor de Erfgoedgemeenschap en Doel 2020 treden niet minder dan vijf advocaten op. Mr. Igor Rogiers, Mr. Gwijde Vermeiren, Mr. Matthias Storme, Mr. Philippe van de Casteele en Mr Kristof De Spiegheleire. Op woensdag 19 april wordt de zaak in Dendermonde behandeld.

De Erfgoedgemeenschap en Doel 2020 zullen er alleszins voor zorgen dat er in afwachting van een uitspraak aan het Hoog Huis géén enkele poging tot afbraak kan doorgaan.