BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 17 januari 2017

Na Oosterweel gaat nu ook het volledige GRUP Afbakening Haven van Antwerpen op de schop

Volgens de nieuwsbrief die gisteren door het Centraal Netwerk Ontwikkeling Havengebied Antwerpen werd verspreid onder zijn medewerkers (zie hieronder) heeft de auditeur bij de Raad van State geadviseerd om het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen (het zogenaamde moeder-GRUP dat dateert van april 2013) te vernietigen.

Het advies heeft betrekking op de procedure die werd ingesteld door Doel 2020 en houdt in dat alle gebieden van dat GRUP op de Linkerscheldeoever die ontwikkeld (moeten) worden als zogenaamde robuuste "natuur" vernietigd moeten worden (Prosperpolder Zuid, Doelpolder, Nieuw Arenberg en Grote Geule).

Enkele weken geleden werd ook al het reparatie-GRUP met daarin de Saeftinghezone vernietigd. Het advies van de auditeur wordt bijna steeds gevolgd. Daarmee is het volledige GRUP (zo goed als) finaal over and out.Geachte leden van het Centraal Netwerk
Geachte leden van de werkgroepen

Vandaag vernamen we dat de auditeur bij de Raad van State adviseert om het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen (het 'oorspronkelijk' GRUP AZA van april 2013) te vernietigen. Het advies houdt in dat alle gebieden van dat GRUP met bestemming "natuur" op de Linkerscheldeoever vernietigd zouden worden (Prosperpolder Zuid fase 1, Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote Geule).

Volgens de auditeur zijn havenontwikkeling en de natuurontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aangezien de Raad van State op 20 december 2016 besloot dat het GRUP havenontwikkeling Linkeroever (het zogenaamde 'reparatieGRUP' van oktober 2014) onwettig is, vindt de auditeur het logisch om nu ook de natuurontwikkeling die ermee verbonden is, onwettig te verklaren en dus te vernietigen.

Dit verzoek tot vernietiging werd ingediend door actiegroep Doel 2020. Het Vlaamse Gewest moet tegen 15 februari een memorie van antwoord indienen. In de maanden daarna zal de Raad van State in zitting bijeen komen en vervolgens een arrest vellen.

Over hetzelfde GRUP loopt er ook een vernietigingsverzoek vanuit de gemeente Beveren, toegespitst op Ouden Doel en Rapenburg. De auditeur adviseerde in deze zaak om het GRUP gedeeltelijk te vernietigen. Hierover verwachten we elk ogenblik een definitief arrest van de Raad van State.

Als de Raad van State beslist om het GRUP AZA effectief te vernietigen, wordt voor de vernietigde delen het Gewestplan van 1978 weer van kracht. Daarnaast blijft het GRUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving' uit 2005 van kracht, maar de overlap met de vermelde GRUPs is beperkt.

De huidige toestand van de ruimtelijke bestemmingen vindt u terug op de kaart die we vorige maand bij de vernietiging van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever op de website publiceerden. Eerder had de Raad al alle verzoeken tegen het GRUP voor Rechterscheldeoever afgewezen.

Met vriendelijke groet,