BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 20 december 2016

Raad van State vernietigt GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Saeftinghedok definitief van de baan

Vandaag 20 december heeft de Raad van State laten weten het verzoek van de inwoners uit Doel en de Polder te volgen en het reparatie-GRUP Afbakening Haven van Antwerpen (met daarin de plannen voor het Saeftinghedok) te vernietigen. Daarmee valt er definitief een doek over het Saeftinghedok.

Het zogenaamde reparatie-GRUP kwam er in oktober 2014 nadat in 2013 een deel van het oorspronkelijke 'GRUP Afbakening Haven van Antwerpen' door de Raad van State was geschorst en Doel weer woongebied was geworden. Met een decretale kunstgreep trok de Vlaamse Regering toen het geschorste deel in en stelde het opnieuw vast. Daardoor werd Doel opnieuw 'zeehavengebied' en stond het Saeftinghedok weer op de kaart. Maar in december 2015 werd een deel van dit reparatie-GRUP opnieuw geschorst door de Raad van State. Nu is zo goed als het volledige reparatie-GRUP vernietigd. En daarmee is Doel definitief woongebied.

Het arrest van de Raad van State is gebaseerd op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof van Justitie wees er op dat de Vlaamse regering het verlies aan natuurwaarden probeert te compenseren met de voorafgaandelijke aanleg van zogezegde nieuwe natuur terwijl zij bestaande natuur moet beschermen en in stand houden. Het gaat onder meer om 20 ha slikken en schorren voor Doel en 50 ha historisch grasland in het onvervangbare gebied Putten Weiden. Compensatie is maar in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan, o.a. wanneer er echt geen alternatieven voor handen zijn. Behoud en verbeteren van de bestaande natuur primeert.

Momenteel is er nog geen vernietiging voor de natuurcompensaties en de gebieden die buiten de feitelijk Saeftinghedokzone vallen. De delen van het GRUP die betrekking hebben op de natuurcompensaties werden niet opnieuw vastgesteld in het Reparatie-GRUP. Daarvoor loopt dus nog de behandeling ten gronde door de Raad van State. Maar het is duidelijk dat die vernietiging nog slechts een kwestie van tijd is.

Doel 2020 is uiteraard tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Terugkijkend op voorbije jaren blijft wel de vraag waarom de betrokken overheden op zo een hardnekkige manier zijn blijven doorgaan om deze streek kapot te maken en de mensen hier te verdrijven. Zeker nu - voor de zoveelste keer op rij - blijkt dat het ganse project de toets van de wettigheid niet kan doorstaan.

Die bedenking moet alleszins meegenomen worden in het lopende complex project 'uitbreiding containercapaciteit Haven van Antwerpen'. Want het is duidelijk dat de uitspraak van de Raad van State ook voor de nieuwe procedure niet zonder betekenis is. Uitbreidingsalternatieven die bestaande natuur op de schop nemen zullen ook in de toekomst blijven botsen met het Europees natuurrecht en niet voorbij het Europees Hof van Justitie of de Raad van State geraken. Alleszins een bijkomend argument voor de VR om in te zetten op – de even valabele – inbreidingsprojecten voor de Antwerpse Haven. En de megalomane en voorbijgestreefde plannen uit de 20e eeuw te laten voor wat ze zijn.