BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 23 september 2016

Vergunningsaanvraag natuurcompensatie GGG Doelpolder

Op woensdag 21 september is de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het "Gecontroleerd Gereduceerd Getijdengebied Doelpolder" door Waterwegen en Zeekanaal bekendgemaakt en een openbaar onderzoek opgestart (zie bijlage). De aanleg houdt de vernietiging in van 300 hectare landbouwgrond en de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg voor natuurcompensatie.

Dat het gebied er zal komen, is hoogst onwaarschijnlijk. In juli heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de manier waarop de natuurcompensatieplannen zijn opgesteld, niet voldoet aan de Europese regelgeving. Bovendien is de kans aanzienlijk dat het gerepareerde "GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen" zeer binnenkort door de Raad van State van tafel wordt geveegd. Daarmee verdwijnt de planologische bestemming voor het bedreigde gebied en kan de aanleg van zowel het Saeftinghedok (waarvoor de bestemming vorig jaar reeds werd geschorst voor de tweede maal) als de natuurcompensaties niet doorgaan. Vandaar dat de overheid - eveneens in juli - is gestart met een "complex project" dat zoekt naar alternatieven voor het Saeftinghedok en de daarmee samenhangende natuurcompensaties. Hierbij worden ook actiegroepen waaronder Doel 2020 betrokken, met de bedoeling het conflict van de voorbije jaren te stoppen en tot een constructieve dialoog te komen. Tot op heden zijn de eerste stappen van dit proces en de inspraak die wordt georganiseerd positief verlopen.

Desondanks dient de Vlaamse overheid toch deze vergunningsaanvraag in, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. De aanvraag staat in schril contrast tot de geuite intenties van de Vlaamse overheid om via inspraak te komen tot een consensus. De overheid weet dat in het licht van bovenstaande feiten de vergunningsaanvraag een zinloze aangelegenheid is die weinig tot geen kans maakt om de toets van de rechtsgeldigheid te doorstaan. Het is bijgevolg een onnodige provocatie die vraagtekens plaatst bij de geloofwaardigheid van het complex project en de prille constructieve dialoog tussen overheid, bewoners en actiegroepen op losse schroeven zet. Doel 2020 zal niet nalaten de vergunning en de aanleg van de natuurcompensatie te bestrijden.