BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 14 april 2016

Strafmaatregelen voor balorige inwoners in Doel en polder?

Doel is weer woongebied. Kritiek op Saeftinghedok klonk nooit luider. Maar MLSO wil forcing voeren met massale sloop van 251 huizen...

De MLSO heeft gisteren een overheidsopdracht uitgeschreven voor de sloop van 251 woningen in Doel en omgeving. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=233555 Het gaat niet alleen om Doeldorp maar ook om grote delen van het poldergebied. daaronder verschillende historische boerderijen. En dat ondanks het feit dat Doel opnieuw als woongebied op de kaart staat en ook voor de rest van het GRUP de auditeur de vernietiging heeft geadviseerd.

Tenzij het louter om een domme provocatie gaat zonder verder gevolg, wekt de MLSO op zijn minst de schijn zich niets te willen aantrekken van een wettelijk kader of de uitspraken van de hoogste rechtbank in het land.

Het lijkt er ook sterk op dat de vernietiging van Doel en het poldergebied voor de MLSO hoe langer, hoe meer, een doel op zich wordt. Als strafmaatregel voor balorige inwoners die het aandurven om gebruik te maken van hun rechten als burger. Dat dat juist gebeurt op een moment dat steeds meer vragen worden gesteld bij de haalbaarheid en wenselijkheid van het Saeftinghedok is een verbijsterende vaststelling. Op een debat afgelopen zaterdag in Antwerpen waar het Antwerps Havenbedrijf, Alfaport, Doel 2020 en Straten-Generaal aan deelnamen bleek nogmaals dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de impact van het Saeftinghedok op de mobiliteit in het Waasland. Dat moest zelfs Eddy Bruyninckx erkennen. De komst van het megadok dreigt de ganse regio Antwerpen-Waasland te verstikken. Iets wat voorbije maanden ook al door verschillende Wase burgemeesters werd aangekaart. In die context kiezen voor de vlucht vooruit én voor massale afbraken getuigt vooral van wereldvreemdheid en diep misprijzen, zowel voor de rechtsstaat, als voor wat leeft bij de mensen in de ruime regio.

Als bevoegd minister liet Ben Weyts eerder weten dat afbraken in de polder slechts zouden plaats vinden indien daar ook dringende noodzaak toe bestaat. De vraag dringt zich dan ook op in welke mate de minister - en zijn vertegenwoordigers in de MLSO - op de hoogte zijn van deze actie en er wel of niet mee toe hebben bijgedragen?

Doel 2020 wil ook graag duidelijkheid van de Wase partners in de MLSO. Wat is het standpunt van de Wase gemeenten (Interwaas) mbt deze kaalslag? Wat is het standpunt van de gemeente Beveren en Zwijndrecht die rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de MLSO? Wat is het standpunt hierin van de voorzitter van de MLSO, Boudewijn Vlegels (N-VA) die tevens schepen is van 'leefbare polderdorpen'? Is het dat wat hij verstaat onder opkomen voor leefbare polderdorpen?

Zijn alle voornoemde partners geraadpleegd voor deze nooit eerder geziene poging tot vernietiging van Doel en wijde omgeving? Stemmen zij in met deze zinloze operatie? Of betreft het een al te voortvarende actie van het directiecomité van de MLSO?

Diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze waanzin mogen gerust zijn: Doel 2020 is niet van plan om hierbij werkloos toe te kijken.