VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Persmededeling De Derde Generatie, 12 november 2017

500 aanwezigen op fakkeltocht voor het behoud van Doel

De steun voor Doel en polders neemt toe

Afgelopen zaterdag, 11 november, vond voor de vierde keer op rij de fakkeltocht plaats voor het behoud van Doel en de polder georganiseerd door de Derde Generatie, de jeugd van Doel en de polder. Daarbij wordt telkens een tocht met fakkels gemaakt door een deel van het door de haven bedreigde gebied. De tocht vindt plaats in stilte maar is een aanklacht tegen de aanhoudende bedreiging van het gebied waar de jongeren van de Dede Generatie zijn opgegroeid en nog altijd hun toekomst zien. Dit jaar ging de protesttocht langs minder bekende paden in het dorp Doel. Het leverde een recordopkomst op van om en bij de 500 mensen. Een indrukwekkend protest van honderden mensen die in stilte met fakkels het 3 kilometer lange traject afwandelden.

De Derde Generatie heeft alvast laten weten blijvend te zullen ijveren voor het voortbestaan van de streek.

Foto's mits bronvermelding vrij te gebruiken.Persmededeling Doel 2020, 25 oktober 2017

Dijkgraaf van Polder Land van Waas verkoopt ongemerkt ALLE eigendommen in de polders van Kieldrecht, Verrebroek en Doel

Voormalig bestuurslid vraagt aan polderbestuur de beslissing van de dijkgraaf aan te vechten

Op de laatste vergadering van de Polder Land van Waas is zonder dat de aanwezigen zich daar bewust van waren goedkeuring gegeven om àlle onroerende eigendommen van de Polder Land van Waas in de polders rond Kieldrecht en Verrebroek te verkopen aan het Vlaams Gewest. Bij één van de vele variapuntjes bleek onder een reeks nietszeggende perceelnummers de goedkeuring in kwestie te zitten. Dat berichtte vandaag De Wase Koerier.

De impact van de verkoop kan moeilijk onderschat worden. Het betreft werkelijk alles: gronden, polderwegen, dijken, afwateringsgrachten. En dat voor het ruime poldergebied rond Kieldrecht, Verrebroek en Doel.

De verkoop vindt plaats in het kader van de Antwerpse havenuitbreiding. Maar die is intussen vernietigd door de Raad van State... Bovendien is op eerdere vergaderingen door de ingelanden (alle eigenaars in de polder Land van Waas) met overgrote meerderheid van stemmen opdracht gegeven aan het Polderbestuur om NIET mee te werken aan de vrijwillige verkoop ten behoeve van de Havenuitbreiding.

Volgens de informatie waar Doel 2020 momenteel over beschikt is er door de dijkgraaf van de Polder Land van Waas ism de plaatsvervangende ontvanger-griffier een officiële belofte tot verkoop gedaan aan de onteigeningscommissaris Van Bockstael maar is die door de dijkgraaf verborgen gehouden voor zowel het bestuur als de algemene vergadering. Op de algemene vergadering waar het punt ongemerkt tussen de variapuntjes stond waren ook slechts 38 van de ongeveer 400 ingelanden aanwezig. Eerder werd nochtans op de algemene vergadering van 2015 met 162 van de 181 aanwezigen gestemd om juist op géén enkele manier mee te werken aan vrijwillige verkopen in functie van de Havenuitbreiding of de GRUP-plannen.

Met deze belofte tot verkoop stelt de dijkgraaf het voortbestaan van de Polder Land van Waas zélf op het spel. Het zorgt momenteel ook voor grote onrust bij de ingelanden. In een open brief doet voormalig bestuurslid Kris De Smit een oproep aan het huidig bestuur om het belang van de polder te laten primeren en er alles aan te doen om de noodlottige verkoop alsnog tegen te houden. Het polderbestuur komt morgen donderdag, bij elkaar.

Voor D2020 is het duidelijk dat het Polderbestuur de belangen moet dienen van de polder en de mensen van de polder. Zeker niet die van diegenen die een nutteloze havenuitbreiding en de ondergang van de polder bepleiten.Persmededeling Doel 2020, 22 september 2017

Capaciteitsstudie WesterSchelde onverwacht stopgezet

Manoeuvre om ongewenste resultaten voor Antwerpse Haven buiten beeld te houden?

Via de nieuwsbrief van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is zopas duidelijk geworden dat de Capaciteitsstudie Schelde is stopgezet. Dat uitgerekend nu – terwijl zich recentelijk verschillende incidenten voordeden op de Westerschelde – deze studie wordt afgevoerd vindt Doel 2020 hoogst verontrustend.

Volgens de nieuwsbrief van september van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft de VNSC "geconstateerd dat het beschikbaar gestelde budget ontoereikend is voor de aanbesteding van de Capaciteitsstudie Schelde." Terzelfdertijd wordt "de urgentie, het nut en de noodzaak om een complexe en dure capaciteitsstudie nu te laten uitvoeren." in vraag gesteld. "Alles afwegend besliste de VNSC daarom om de aanbestedingsprocedure voor de capaciteitsstudie stop te zetten."

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is een initiatief van zowel Vlaanderen als Nederland. In 2014 werd met het oog op de aanbesteding voor deze studie het volgende geschreven: "Een belangrijke vraag is of de capaciteit van de vaarweg voldoende zal zijn om de getijafhankelijke schepen, die binnen eenzelfde tij op- en afvaren in combinatie met het bestaande/toekomstige scheepsaanbod zee-, binnen- en andere schepen, veilig te kunnen blijven afwikkelen. Om maximaal gebruik te maken van de capaciteit van de vaarweg moeten daarenboven diverse (complexe) processen in en rond de vaarweg en de havens naadloos op elkaar aansluiten. Op 26 april 2013 besliste het Ambtelijk college van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) tot een nadere uitwerking van een plan van aanpak Capaciteitsstudie Schelde met het oog op het vaststellen van de bestaande capaciteit, het identificeren van huidige en toekomstige knelpunten in de capaciteit van de vaarweg naar de Scheldehavens en het formuleren van oplossingen. De studie maakt integraal deel uit van de Agenda voor de Toekomst van de VNSC". In 2016 werd nog aangekondigd dat de studie in het voorjaar van 2017 van start zou gaan...

Het belang van de studie kan - wie voortgaat op de woorden van VNSC – moeilijk onderschat worden. Het Antwerps Havenbedrijf zet ook maximaal in op het aantrekken van steeds meer containertrafiek (zie het lopende Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen) én steeds grotere schepen. De aanleg van extra containercapaciteit zal een forse toename van het scheepvaartverkeer op de Westerschelde met zich meebrengen, met name voor wat het aantal megacontainerschepen betreft. Deze mastodonten kunnen nauwelijks de Westerschelde bevaren en brengen uitzonderlijke veiligheidsrisico's met zich mee. Dat uitgerekend nu – na herhaalde incidenten op de vaarweg – deze belangrijke studie die de capaciteit van de Westerschelde moet beoordelen wordt stopgezet kan alleen maar verbazing opwekken. Dat Vlaanderen en Nederland plots over geen budget meer zouden beschikken voor de aanbesteding van wat zij drie jaar geleden nog als een noodzakelijke studie beschouwden valt moeilijk aan te nemen. Vraag is dan ook wie tot stopzetting van deze studie heeft beslist. En waarom?

De stopzetting van de studie valt samen met een hernieuwde propagandaslag van het Antwerps Havenbedrijf en de Antwerpse reders voor het Saeftinghedok. Zo was er vorige week nog de persmededeling van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (dd 14 september) die een rechtstreekse aanval vormde op de inbreidingsscenario's die binnen het complex project onderzocht worden. "De reders willen nu weten waar de haven van Antwerpen morgen wil spelen: met Seafthinge (sic) in de Champions League voor vele volgende generaties of met versnipperde alternatieven in een lagere, regionale afdeling." Ondertussen rijdt de ganse regio zich elke ochtend en avond in en om de Linkeroeverhaven vast tussen muren van vrachtwagens. Maar volgens de goednieuwsshow van het Havenbedrijf wordt dat allemaal binnen afzienbare tijd opgelost...

De huidige houding van het Havenbedrijf is op zijn minst weinig deontologisch. Het Antwerps Havenbedrijf werkt namelijk zelf mee aan het Complex Project Extra Containercapaciteit Haven van Antwerpen. Dat onderzoek loopt nog altijd. Ondertussen achter en voor de schermen lobbyen voor het meest ruimteverslindende alternatief, namelijk het Saeftinghedokscenario, dreigt de geloofwaardigheid van de totale procedure Complex Project ernstig aan te tasten.

In welke mate het stopzetten van de studie van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie een manoeuvre betreft om ongewenste resultaten buiten beeld te houden valt niet te zeggen maar de timing is opmerkelijk. Feit is dat zowel het Antwerps Havenbedrijf als Alfaport mee deel uitmaken van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.

Doel 2020 vraagt dat alle lopende studies met betrekking tot de veiligheid van en op de rivier op een normale manier hun beslag kunnen krijgen. Doel 2020 verwacht van het Havenberdrijf en de reders dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en zich inzake het complex project constructief opstellen en ophouden met lobbywerk achter de schermen. Iedereen heeft recht om te weten wat de consequenties zijn van de verschillende scenario's voor toenemende containercapaciteit – uitbreiding of inbreiding.

Voor de Antwerpse Haven en de reders mag het dan comfortabel zijn om aan te geven waar hun voorkeur naartoe gaat. Maar uiteindelijk is het wel de gemeenschap, zijn het de Vlaamse burgers, die daar de prijs voor betalen. In euro, in ruimte en in de gevolgen naar mobiliteit toe.Persmededeling Doel 2020, 4 september 2017

Toekomstplan van gemeentebestuur voor Ouden Doel baseert zich op... vernietigd GRUP-plan

Beveren toont veel te weinig ambitie tegenover expansiedrang van Antwerpse Haven op Waas grondgebied

Afgelopen week heeft het gemeentebestuur van Beveren in het gehucht Ouden Doel zijn toekomstplannen ontvouwd voor het gehucht. Vreemd genoeg neemt de gemeente Beveren daarbij het door de Raad van State vernietigde GRUP-plan nog altijd als kader waardoor – als het plan zou doorgaan – Ouden Doel een afgezonderd eiland wordt tussen twee dijken te midden van slikken en schorren. Op veel applaus konden de gemeenteplannen bij de voorstelling niet rekenen.

In het PolderMAS te Ouden Doel heeft het gemeentebestuur van Beveren zijn toekomstplan voor het gehucht Ouden Doel voorgesteld. Daarvoor waren de Beverse schepen Boudewijn Vlegels en een daartoe aangesteld studiebureau afgezakt naar het PolderMAS. Maar veel enthousiasme kon het plan niet losmaken.

De reden daartoe is niet ver te zoeken. In haar toekomstplan doet de gemeente Beveren alsof de omvorming van Doelpolder-Noord tot slikken- en schorrengebied nog altijd een vaststaand feit is. En daarmee is volgens de gemeente Beveren Ouden Doel als een soort eiland te midden van slikken en schorren het hoogst haalbare... Nogal eigenaardig gezien de Raad van State juist alle plannen die Ouden Doel en het omliggende gebied bedreigden heeft vernietigd.

Daarmee is het gemeentelijk uitvoeringsplan dat nu op tafel ligt een zwaktebod dat vooral tegemoet komt aan de maximalistische uitbreidingsplannen van de Haven van Antwerpen (lees Saeftinghedok). De gemeente geeft daarmee (gewild of niet) de boodschap dat ze enkel gaat voor het behoud van Ouden Doel "als eiland" en ze de rest van het gebied volledig opgeeft. Dat wordt ook vertaald naar de manier waarop het ganse plan voor Ouden Doel is opgevat. Alle voorgestelde plannen en maatregelen gaan uit van het behoud van Ouden Doel "als eiland". Concreet betekent dat: het verdwijnen van de Oostlangeweg en het voorzien van een nieuwe toegangsweg langs de historische Zoetenberm. Verder wil men het gehucht meer ontsluiten voor toerisme en wil men bekijken hoe er meer verblijfsrecreatie kan komen of hoe en waar de molen van Doel eventueel kan ingeplant worden...

Het is ook niet te begrijpen dat tijdens de voorstelling van het gemeentelijk plan op geen enkel moment werd gesproken over de andere gehuchten: Saftingen en Rapenburg. Die vormden nochtans samen met Ouden Doel het onderwerp van de inzet van de bewoners uit het gebied die zich daartoe enkele jaren geleden verenigden in het comité RODS (Rapenburg, Ouden Doel, Saftingen) en uitdrukkelijk de steun kregen van het gemeentebestuur.

Met het voorstel tot gemeentelijk uitvoeringsplan worden vooral voorafnames gedaan op een toekomst die nog niet gekend is. Die volledig afhangt van de uitkomst van het Complex Project. Maar die op deze manier wel volledig tegemoet komt aan de wensen van het Antwerps Havenbedrijf. Volgens schepen Vlegels wil het gemeentebestuur gewoon klaarstaan om Ouden Doel te redden tegen dat de uitslag van het Complex Project bekend is. Maar dat de gemeente daarbij maar met één scenario rekening houdt lijkt vooral illustratief voor het gebrek aan durf tegenover de gebiedshonger van de Antwerpse Haven.

Binnen enkele maanden krijgen de bewoners het studiebureau nog eens op bezoek. Dan zullen de resultaten meegedeeld worden. Ondertussen worden in het kader van de lopende procedure wel verschillende overlegmomenten voorzien met 'Havenland', 'Grenspark Groot-Saeftinghe' en de 'Klankbordgroep' toevallig allemaal bevolkt met het Havenbedrijf, de MLSO en administraties die blijven zweren bij het door de Raad van State vernietigde GRUP-plan. Dat is niet ernstig. Bewoners en actiecomités vragen expliciet dat de verslagen van àlle bijeenkomsten en vergaderingen raadpleegbaar zijn. Zij willen ook om in het verder overleg en de klankbordgroep betrokken worden.Persmededeling Doel 2020, 30 augustus 2017

Nieuwe maatregelen natuur op Linkeroever illustratie voor blijvende problemen met maaknatuur

Vlaamse overheid wil natuurgebied Putten-West in Oud Arenberg te Kieldrecht achter 2 meter hoge draad... Maatregel is illustratie van onhoudbare tunnelvisie op natuur

ANB, het Agentschap Natuur en Bos heeft bij de Gemeente Beveren een aanvraag ingediend om natuurcompensatiegebied Putten-West volledig te omheinen met een draad van twee meter hoog... Die zou moeten dienen om de vos bij de vogels in het gebied vandaan te houden. Voor Doel 2020 lijkt de maatregel vooral te illustreren dat het een illusie is om te denken dat natuur gelijk waar en ten allen tijd door mensenhanden kan gecreëerd worden. Het actiecomité vreest bovendien dat de maatregel snel zal uitgebreid worden. Daardoor dreigt de polder op tal van plaatsen in Kieldrecht, Doel, Verrebroek doorsneden te worden met een metershoge afsluiting en zullen sommige straten zelfs aan beide zijden met een hoge draad afgescheiden worden van het aangrenzende gebied. Zo zullen - als het plan doorgaat - de bewoners van de Pillendijk rechtstreeks op de twee meter hoge afsluiting moeten kijken. Of dat alles de natuur ten goede komt is zeer de vraag.

Het zogenaamde natuurcompensatiegebied Putten-West werd samen met Doelpolder-Noord en Drijdijck aangelegd als natuurcompensatie voor het Deurganckdok. De gebieden zijn vooral gericht op weidevogels en/of strandvogels. Iets wat voor een soort van tunnelvisie zorgt die ook al in (het recente) verleden tot absurde situaties leidde. Zo moesten vijf historische boerderijen die in de Oud Arenberg lagen (vanaf dan Putten-West genoemd) afgebroken worden omdat ze voor verstoring van weidevogels konden zorgen. Dat was ook het lot van Hof ter Walle. Massaal protest maakte dat de sloop van de eeuwenoude schuur werd gestaakt. Maar de schuur stortte later in door het wanbeheer van de Vlaamse Land Maatschappij (VLM)...

Enkele jaren geleden heette het dat in de buurt van de natuurcompensaties alle hoge bomen en vooral de typische populierenrijen moesten gekapt worden omdat ze konden dienen als uitkijkpost voor roofvogels. Slechte (roof)vogels dus die goede (weide)vogels bedreigen. Na de aanvankelijke euforie over de terugkeer van de vos, bleek de vos plots ongewenst. Want, bedreiging voor de weidevogels. Daarvoor werd het ganse gebied van Putten-West omspannen met elektriciteitsdraad. Maar dat blijkt nu "onderhoudsintensief te zijn" en het maaiwerk zorgt voor "verstoring van de weidenvogels". En daarmee zijn we nu aan de volgende fase gekomen: het volledig afzetten met draad van natuurgebied. Daarmee hoopt men de vos buiten te houden en de broedresultaten van bepaalde vogels op te krikken.

Dat daarmee de druk van de vos groter wordt op de rest van de polder – en ook op de andere natuurcompensatiegebieden – is logisch. Er valt dus te verwachten dat op termijn die andere natuurgebieden eveneens zullen moeten omheind worden. Met nog meer druk op de rest van de polder... Afgezien van de visuele verschrikking die een méér dan twee meter hoge draad meebrengt zijn er ook nog andere implicaties. De afsluiting met "fijnmazig gaas" houdt niet alleen de vos buiten maar zowat àlle landdieren. Daaronder de egel, grote marterachtigen, haas, ree...

Het is duidelijk dat deze ingreep enkel in functie staat van de broedresultaten van bepaalde vogelsoorten en niets anders dan dat. De ontwikkeling van een evenwichtig ecologisch systeem dient het niet. Voor dat laatste is er tijd nodig maar dat is iets dat aan de haven- en natuurcompensatieplanners duidelijk niet besteed is.

Wie de natuurplanners afgelopen weken / maanden aan het werk zag, botste op nog meer Kafkaiaanse toestanden. Zo ligt het 'robuuste natuurgebied' Drijdyck sedert dit voorjaar grotendeels droog. In de plaats van vogels waren er voorbije maanden vooral... kranen en bulldozers te zien. Die moeten er de exotische plantengroei onder controle krijgen. In Doel-dorp zijn er door de MLSO intussen twee grote zwaluwpalen geplaatst in de hoop dat de talrijke zwaluwen – Doel heeft één van grootste huiszwaluwenkolonies in Vlaanderen – zich dààr komen vestigen ipv onder de dakgoten van de huizen. Tevergeefs. Niet één zwaluw die zich de voorbije zeven jaar heeft genesteld in de constructies van de MLSO. Bij een poging om in de Nieuw Arenbergpolder het unieke natuurgebied Putten-Weiden te hermaken werden honderden kg zeezout uitgestrooid. In een volgende fase wilde men er nog eens metersdiepe buizen in de grond steken om er zoute kwel mee op te wekken... Maar lukken doet het niet. Tot slot is er nog het "kiekendiefproject van de VLM". Dat is er op gericht om de populatie van de kiekendief in de regio op te krikken. Dat de kiekendief echter - net als de vos - ook wel een jonge(weide)vogel of een eitje lust wordt daarbij blijkbaar even over het hoofd gezien.

Voor Doel 2020 zijn de huidige omheiningsplannen van Putten-West een illustratie van een stuk hoogmoed, een gebrek aan visie en een gebrek aan realisme. Natuur laat zich niet door mensenhanden bedwingen of nabootsen. Het vormt een ingewikkeld ecologisch evenwicht en kan niet worden geïnstrumentaliseerd zoals een machine om de broedaantallen van enkele vogelsoorten te maximaliseren. Bestaande natuur kan ook niet zomaar elders worden nagemaakt. De visie van de Vlaamse overheid op natuur en de plannen om alles op te lossen met massale zogenaamde natuurcompensatie zijn gewoon onhoudbaar. De Vlaamse overheid moet – conform de Europese regelgeving - inzetten op natuurbehoud. In en met respect voor een cultuurlandschap. Compleet afgeschermde en omheinde safariparken voor strandvogels vormen op dat vlak een karikatuur van wat natuur is.

Wie een bezwaar wil indienen tegen de twee meter hoge omheining rond Putten-West kan daarvoor tot 8 september een bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen, Stationstraat 2 te 9120 Beveren.Persmededeling Doel 2020, 11 augustus 2017

Toenemend succes Scheldewijding in Doel versterkt argumenten voor definitief behoud

Ook afgelopen jaren zorgde de jaarlijkse Scheldewijding en de Doelse Feesten al voor een grote volkstoeloop. Maar de massa die afgelopen zondag afzakte naar Doel overtrof de stoutste verwachtingen. Tussen de 25.000 en 30.000 mensen namen de eerste zondag van augustus deel aan de Scheldewijding in Doel. Op de één kilometer lange Engelse Steenweg bleef het van in de voormiddag tot in de late namiddag over de ganse lengte op de koppen lopen. Ook de veerdienst Doel-Lillo werkte op volle kracht. Volgens de cijfers van VLOOT werden er net geen 3000 passagiers geteld... Daarmee is de Scheldewijding in Doel uitgegroeid tot één van de grootste manifestaties in de regio. Een manifestatie die gezien de context waarschijnlijk tot ver buiten de landsgrenzen uniek is in zijn soort.Niet alleen de volkstoeloop, ook de diversiteit aan activiteiten die vorig zondag plaatsvond illustreert hoeveel potenties dit dorp t.a.v. de ruime regio heeft. De maatschappelijke steun voor het behoud van het dorp was waarschijnlijker nooit groter dan nu. Dat konden de organisatoren en standhouders afgelopen zondag aan den lijve ondervinden. Het maakt het nog moeilijk voor te stellen dat de Vlaamse overheid dit dorp ooit nog van de kaart kan vegen.

Intussen werd al de eerste aanzet gegeven voor de volgende editie. De 44e Scheldewijding zal doorgaan op zondag 12 augustus. Daarbij zal o.m. sterk gefocust worden op oude schepen en maritiem erfgoed. Het haventje van Doel is namelijk één van de laatste getijdenhaventjes langs de Schelde en daarmee een uniek stuk maritiem erfgoed. Ook de veerboot zal – zo werd reeds bevestigd door de minister – in 2018 opnieuw varen tussen Lillo en Doel.Het Vettig Kwartierke

Doel is geen spookdorp - Doel is not a ghost town

[6 augustus 2017]

Kaar van Het Vettig Kwartierke heeft een luchtige kijk op de Doelse Feesten en het dorp.

Kaar has his own style to cover the Doel village festival and interview locals and visitors.Persmededeling KU Leuven - Faculteit Architectuur, 24 juni 2017

KU Leuven brengt met installatie van veldstation eerste nieuwe bewoners naar Doel

Architecten-onderzoekers bestuderen de her-bewoning van Doel vanuit houten wooncontainerVanmorgen vroeg arriveerde de Doelland-Ark, een houten container op een braakliggend terrein in Doel. De constructie werd speciaal geproduceerd in Slowakije, arriveerde met uitzonderlijk vervoer om 11.00 uur in Doel en opende omstreeks 12 uur haar deuren. In amper één uur tijd werd zo een hedendaagse, compacte en ecologische werkwoning geïnstalleerd. De KU Leuven zet dit innovatief architectuurontwerp in als een wetenschappelijk basisstation. Gedurende de komende dagen zullen docenten en studenten van de architectuuropleiding hun onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteiten en potenties van Doel en de omliggende gehuchten en polders van hier uit verder zetten. Ook de leefbaarheid van het dorp wordt onder de loupe genomen. Die staat immers onder grote druk door vandalisme en verloedering van de open ruimte.De houten container werd geplaatst in de Hooghuisstraat, recht tegenover het oude klooster van Doel, op de aslijn tussen de kerktoren en de kerncentrale, waar vroeger huizen stonden. Sinds de afbraak er van woekerde hier het onkruid, raakten parkeergarages in verval en verdwenen speelplekjes en een gedichtentuin onder een wildgroei van struiken en grassen. Net voor de installatie van de Doelland-Ark werd het terrein door de studenten en dorpsbewoners opgekuist en bouwrijp gemaakt. Met dit veldstation als uitvalsbasis wordt het nu mogelijk om kleinschalige 'omgevingszorgacties' op te zetten, die er op gericht zijn het verval van de publieke ruimte en het resterend patrimonium in te dijken. De architecten willen zo de overheid appelleren op de noodzaak tot gepast onderhoud, en de toeristen laten zien dat een nieuwe toekomst voor het dorp is aangebroken. De KU Leuven – architecten ontwierpen hiervoor al een reeks mogelijke, inspirerende plannen en presenteert die sinds vandaag in een tentoonstelling onder de noemer Doelland-expo en via een nieuwe Doelland-website. Ze mikt hiermee op het bereiken van zowel een lokaal als breed publiek.

De Doelland-Ark meet 3 bij 9 meter en is voorzien van een keuken, een badkamer, een verwarming en twee terrassen. Door een gevelgroot raam biedt het de onderzoekers een breed uitzicht over de omgeving. Door de bemanning van het veldstation, waar ook aan ontwerpwerk, rapportering en consultatie wordt gedaan, wordt zo ook de Hooghuisstraat en het naastliggende terrein gemonitord, wat voor sociale controle zorgt. 'Het herstellen van sociale controle is nodig, maar erg moeilijk in een dorp dat zo veel inwoners zag vertrekken. Het herstellen van het sociaal weefsel is daarom prioritair, en dus moet het wonen opnieuw gestimuleerd worden' zeggen architecten-docenten Joris Van Reusel, Pascal Francois en Daan De Volder. 'Oude woningen moeten vrijgegeven worden voor renovatie, de herbestemming van waardevol erfgoed moet worden gestart, een stedenbouwkundig masterplan moet worden opgemaakt. Er moeten positieve impulsen gegeven worden aan het dorp en de gemeenschap, en de negatieve beeldvorming moet worden gecounterd met vrolijke projecten. Mensen moeten zien dat Doel een levend dorp is en kan blijven, en hier opnieuw kunnen wonen. Stap voor stap het dorp herbemannen en de open en publieke ruimte opnieuw verzorgen. Enkel zo kan het buitenproportioneel ruïnetoerisme en wild vandalisme teruggedrongen worden', aldus nog de onderzoekers. Het veldstation is zo een eerste kiem van nieuwe instroom en herbewoning, en kan binnenkort uitgroeien tot een cluster waarond nieuwe projecten groeien.

De KU Leuven wil het Doelland-project binnenkort ook aan de lokale overheden presenteren.De Doelland-Ark blijft operatief in Doel tot 3 juli. De tentoonstelling Doelland-Expo is tijdens de weekends open voor publiek tussen 13 en 18 uur in OC De Doolen, Engelsesteenweg 8 te Doel. De Doelland website is sinds heden actief: zie www.doelland.be

Contactgegevens

KU Leuven
Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent
Hoogstraat 51, 9000 Gent

Contactpersonen
Pascal Francois, Daan De Volder en Joris Van Reusel, architecten-docenten
Gsm: 0486/836.234 – 0477/39.52.64 – 0475/36.00.96

Fotocredits: foto's door P. Francois, mogen vrij gebruikt wordenPersmededeling Doel 2020, 18 juni 2017

Jaarverslag Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO): cijfers minder spectaculair dan gedacht

Ruimtelijke uitbreiding Waaslandhaven botst op grenzen van wat mogelijk is

Het jaarverslag 2016 van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) dat zopas werd voorgesteld oogt mooi. Toch moeten er belangrijke kanttekeningen gemaakt. Één van de belangrijkste bedenkingen bij de groeicijfers waar de MLSO mee uitpakt zijn die inzake containertrafiek. Die zijn namelijk niet zozeer het gevolg van extra-omslag dan wel van een trafiekverschuiving van Rechteroever naar Linkeroever. Trouwens met enorme congestieproblemen tot gevolg... Afgelopen vrijdag nog liepen de wachttijden bij DP World aan het Deurganckdok op tot 350 minuten, 530 minuten en als absolute topper een vrachtwagenchauffeur die te horen kreeg dat hij nog 746 minuten moest wachten... Als oplossing wordt nu – volgens de MLSO - gedacht aan een scheiding van havenverkeer en woonverkeer. Ruim laat... Het is trouwens de vraag waar al dat toenemend verkeer nog naar toe kan? De voorgestelde oplossingen ogen minimalistisch en kunnen hooguit de file- en congestieproblemen wat verschuiven naar andere plaatsen op de verkeersassen in de regio.

Opmerkelijk: in haar voorstelling vergelijkt de MLSO-top de omzetcijfers telkens met die van het jaar voordien. Uitgezonderd... op vlak van tewerkstelling. Die stijging is dan ook geenszins evenredig met de toegenomen tonnenmaat of de winstcijfers van de MLSO. Volgens het jaarverslag 2015 telde de Waaslandhaven 17.423 werknemers. Nu 17.689. Wat wil zeggen dat de werkgelegenheid nagenoeg hetzelfde blijft terwijl trafiek en winst alsmaar toenemen.

Het is bovendien schrijnend te moeten vaststellen dat de MLSO met een winst van bijna 10 miljoen euro amper financiële middelen over heeft om voor een minimum aan normalisering te zorgen in het dorp Doel dat grotendeels onder de verantwoordelijkheid valt van de MLSO.

Het actiecomité Doel 2020 kan niet akkoord gaan met de zienswijze van de MLSO-tenoren dat er schaarste is aan ruimte in de Haven. Dat getuigt van een compleet gedateerde visie waarbij de Rechter- en Linkeroever van de Haven van Antwerpen nog altijd als twee aparte entiteiten worden bekeken. Bovendien wordt voorbijgegaan aan de honderden ha braakliggende gronden binnen het havengebied die nog altijd kunnen gevaloriseerd worden. De vraag naar terreinen moet bekeken worden binnen het ganse havengebied – 13.000 ha en in oppervlakte groter dan de Haven van Rotterdam! - en mag niet beperkt blijven tot de zogenaamde Waaslandhaven. Zeker in een regio waar woonkeren, open ruimte en waardevol erfgoedlandschap steeds meer onder druk staan moet zuinig omgesprongen worden met ruimte. Doel 2020 wil er tenslotte op wijzen dat heel wat terreinen die ondertussen werden toegewezen voor logistieke activiteiten maar nog niet zijn ontwikkeld (denk maar aan het Logistiek Park Waasland in Verrebroek) de problemen met toenemend vrachtverkeer alleen maar zullen vergroten.

In die zin roept Doel 2020 MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Vlegels is in Beveren ook 'schepen van leefbare polderdorpen' en ijverde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen tégen het GRUP en tegen een verdere havenuitbreiding. Het is duidelijk dat de bewoners van Beveren en de andere Wase gemeenten verwachten dat de schepen van leefbare polderdorpen (àl) die polderdorpen voluit verdedigt én mee ijvert voor een inbreiding van de Haven ipv een uitbreiding. En hij mee een einde maakt aan de dwaze politiek van natuurcompensaties waarbij historische gehuchten, waardevolle natuur en polderlandschap moeten verdwijnen voor tekentafelnatuur.

De MLSO mag dan de opeenvolgende schorsingen en vernietigingen van de havenuitbreidingsplannen afdoen als niets meer dan "juridisch getouwtrek", de realiteit leert dat open ruimte en bestaande natuur een schaars goed zijn geworden waar noch bij de Raad van State, noch bij het Europees Hof van Justitie mee wordt gespot. Als men aan de toekomst denkt van de Waaslandhaven kan men daar maar beter rekening mee houden.Persmededeling Doel 2020, 11 juni 2017

Komst van reuzencontainerschip naar Antwerpen zorgt voor grote vragen

Haven staat voor belangrijk moment van zelfreflexie

De komst van het reuzencontainerschip Madrid Maersk was alweer goed voor euforische berichten en hoerakreten van de kant van het Antwerpse stadsbestuur. Havenschepen Van Peel (CD&V) en burgemeester De Wever (N-VA) dreunden het gekende riedeltje af over werkgelegenheid en andere baten die de Antwerpse haven met zich meebrengt. Maar de vraag is of er veel reden tot feesten is bij de komst van steeds grotere containerschepen naar Antwerpen.

Dat wordt om te beginnen een steeds gevaarlijker klus met het alsmaar toenemende scheepsverkeer op de Westerschelde. Een schip van 400 m lang op de Schelde is een mooi spektakel op zondag. Maar op de drukbevaren Schelde zijn deze schepen in de dagdagelijkse realiteit geen geschenk. Ze zorgen bovendien door de grote golfslag voor versnelde erosie van oevers, slikken en schorren.

Steeds grotere containerschepen (de Madrid Maersk kan meer dan 20.000 containers laden, een afstand van meer dan 120 km aan containers!) zorgen bij aankomst voor ongekende pieken in de afwikkeling van containers. Daar komt nog eens de verhuis bovenop van MSC, de grootste containerrederij in Antwerpen, die van Rechteroever is verhuisd naar Linkeroever terwijl het grootste deel van de containervracht juist bestemd is voor het hinterland van de Rechteroever... Alles dat gelost wordt op de Linkeroever moet dus voor het grootste deel opnieuw naar de Rechteroever...

Wie rond Antwerpen rijdt in de spits ziet dagelijks het probleem. Gigantische colonnes vrachtwagens op de ring, de E17, E34, E313, die staan aan te schuiven. De Liefkenshoektunnel die volledig verzadigd is. En de verbindingswegen naar het Deurganckdok ( waar de grootste schepen nu aankomen) die veranderen in een lange file. Als gevolg daarvan klagen bewoners van Melsele, Beveren, Nieuwkerken en Vrasene steeds meer over sluipverkeer van zwaar vrachtvervoer. Ook de Belgische transporteurs zelf klagen mbt deze situatie steen en been en hebben overleg gevraagd aan minister van mobiliteit Ben Weyts.Veel extra werkgelegenheid is er met de komst van alsmaar grotere containerschepen alleszins niet gemoeid. Van de duizenden extra arbeidsplaatsen die ooit in het vooruitzicht werden gesteld met de bouw van het Deurganckdok kwam nooit iets in huis.

Voor de Antwerpse Haven toch wel een moment van zelfreflexie. Nooit leek het minder zinvol om te blijven inzetten op alsmaar méér containers. Want met nog méér containers op de Linkeroever staan we binnenkort helemaal stil. Het feit dat de Deense rederij MAERSK twee belangrijke loops verlegt van Antwerpen naar Rotterdam maakt duidelijk hoe onvoorspelbaar de containerniche is. En dat voor Antwerpen de grens van wat werkbaar en draagbaar is op vlak van containerbehandeling bereikt is. Hopelijk helpt dat om om de blik van het Antwerps stadsbestuur wat te verruimen. Binnen de grenzen van het huidige Antwerpse havengebied zijn er – los van containerbehandeling – nog veel mogelijkheden. Innovatie en reconversie bieden bovendien veel meer potentie voor werkgelegenheid en economische meerwaarde dan het blijvend inzetten op containers.Persmededeling Doel 2020, 2 juni 2017

Werken in Prosperpolder-Zuid liggen nu volledig stil

Doel 2020 wil snel herstel van oorspronkelijk polderlandschap

Na de heisa rond het onaangekondigd bezoek van D2020 op de 170ha grote werf van Prosperpolder-Zuid en de daarop volgende ingebrekestelling van het Antwerps Havenbedrijf door het actiecomité is er nu een ommezwaai in het dossier. Deze week werd Doel 2020 door het Antwerps Havenbedrijf officieel uitgenodigd om de staat van de werken in Prosperpolder te bezoeken. Doel 2020 kon tijdens het officiële bezoek vaststellen dat de werf intussen volledig stil ligt en de werfketen worden ontmanteld. Een groot deel van het gebied is vergraven maar de schade is niet onomkeerbaar. Door de vernietiging van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen – nu drie weken geleden - zijn ook de vergunningen die hierop gebaseerd zijn onwettig. En daarmee dienden dus ook de werken voor het 170ha grote natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid gestaakt. Iets wat aanvankelijk niet gebeurde. Het leek er zelfs op dat in Prosperpolder-Zuid een extra tandje werd bijgestoken om zo ver als mogelijk te geraken met de werken. Dat had als gevolg dat Doel 2020 in gezelschap van advocaat en deurwaarder een onaangekondigd bezoek deed aan de werf om de nodige vaststellingen te kunnen doen.

Bij het officiële bezoek dat vertegenwoordigers van D2020 deze week brachten kon worden vastgesteld dat van de 170 ha poldergebied het grootste gedeelte is vergraven. Bedoeling van de aannemer was om de teelaarde af te voeren. Maar dat plan werd in oktober 2016 al gedwarsboomd omdat de (illegale) werfweg die daarvoor moest dienen na een klacht van D2020 opnieuw diende afgegraven. Daardoor ligt het grootste deel van de teelaarde nog in depot binnen het gebied.

Op basis van de vaststellingen die D2020 kon maken heeft het actiecomité vandaag een schrijven gericht aan het Antwerps Havenbestuur met de vraag om - in het kader van bewarende maatregelen - voor het gebied een aantal werken uit te voeren die de feitelijke toestand van Prosperpolder-Zuid zoveel als mogelijk in overeenstemming brengen met de geldende gewestplanbestemming. We denken daarbij concreet aan het opnieuw uitrijden van de teelaarde die nu in depot ligt of gebruikt is voor de dijken rond het gebied. Ook de centrale watergang (nog deels aanwezig) zou weer hersteld moeten worden en opnieuw aangesloten worden op de ringgracht. Verder vraagt het actiecomité dat het takkeneiland en het schelpenstrand (5 camions aangevoerde noordzeeschelpjes...) verwijderd worden. Alsook de talrijke plastieken drainagebuizen zonder hetwelk het 'natuurgebied' niet kan functioneren...

Doel 2020 is van mening dat finaal moet afgestapt van het idee van grote blokken zogenaamde 'robuuste natuur' die ontworpen worden op tekentafels, peperduur zijn en haaks staan op het historisch gegroeide landschap. Bovendien is er geen enkel uitsluitsel omtrent het mogelijk succes van deze maaknatuur. Het enige waar zekerheid over bestaat is de onomkeerbare vernietiging van het polderlandschap.Persmededeling Doel 2020, 28 mei 2017

Veel jong enthousiasme op Folkfestival in Doel

Zaterdag 27 mei vond onder een stralende hemel de vierde editie plaats van Palletfolk, een kleinschalig folkfestival in hartje Doel. In totaal zakten méér dan 600 muziekliefhebbers af naar gemeenschapshuis De Doolen waar van 's middags tot diep in de nacht folkmuziek weerklonk.Palletfolk is een initiatief van jongeren in en om het polderdorp Doel en is al aan zijn vierde editie toe. Dit jaar begonnen de activiteiten 's middags met allerhande kinderanimatie. Iets oudere kinderen konden zich uitleven op een klimrek dat de scouts van Kieldrecht voor de gelegenheid in elkaar hadden gesjord. 's Middags was er een workshop Vlaamse doedelzak voor beginnende spelers en gevorderden. Voor wie later op de avond de benen wilde uitzwaaien op de tonen van (stevige) volksmuziek en daar graag goed op voorbereid was, was er een dansinitiatie. Ook aan de hongerigen werd gedacht. Vanuit de keuken van De Doolen werden honderden (vers bereide) maaltijden geserveerd.Hoofdact van de avond was de Waalse groep Turdus Philiomenos die al jarenlang een begrip vormt in de folkscene. Daaraan voorafgaand waren er de 'Corenmuyzen' en de ronduit verbluffende Geronimo: één gitaar maar met het volume van een ganse muziekgroep. Zowel Geronimo als Turdus kregen jong en oud zonder problemen massaal op de dansvloer. Daarmee was Palletfolk nog niet voorbij. Met een kampvuur en een jamsessie van aanwezige muzikanten ging het festival nog door tot in de vroege uurtjes. Prettig neveneffect van het gebeuren was dat verschillende groepjes Nederlandse 'would be' vandalen – geconfronteerd met het vrolijke festival en de honderden aanwezigen op De Doolen - weer afdropen. Vrolijke muziek en prettig gezelschap schrikt vandalen en geweldenaars blijkbaar af. Ongetwijfeld voor herhaling vatbaar in het veel geplaagde dorp.Persmededeling Doel 2020, 13 mei 2017

Vernietiging van GRUP Afbakening Haven van Antwerpen Linkeroever

Doel, gehuchten en poldergebied definitief weer op de kaart!

Bij arrest van 12 mei 2017 heeft de Raad van State de geplande natuurcompensaties in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' vernietigd. Dat is opmerkelijk snel want op 28 april vonden nog de laatste pleidooien voor de Raad van State plaats. De vernietiging komt er op vraag van inwoners van Doel en Ouden Doel. Volgens de Raad van State maken deze groengebieden immers één onwettig procédé uit met de al vernietigde havenbestemmingsgebieden.

De Raad van State vernietigde eerder al, met zijn arrest van 20 december 2016, de havenbestemmingsgebieden op de linker Scheldeoever, waaronder de zone van het Saeftinghedok.

Met het arrest van 12 mei zijn nadat eerder Doel opnieuw woongebied werd ook de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg gered. Nieuw Arenberg kan niet ingenomen worden als natuurcompensatiegebied. De werken die in Prosperpolder plaatsvonden en waarbij een groot deel van de poldergrond werd afgegraven zijn illegaal. Ondanks de verwachte vernietiging van de natuurcompensaties op Linkeroever werd afgelopen weken met kranen en bulldozers nog volop doorgewerkt in Prosperpolder. Dat is een meer dan storende vaststelling. Doel 2020 zal de komende dagen met zijn raadslieden overleggen om na te gaan wat op termijn de implicaties zijn voor onwettige omgraving van Prosperpolder.

Het belang van dit laatste arrest kan moeilijk onderschat. Van het plan om 1500 ha historisch cultuurlandschap op de schop te nemen voor de havenuitbreiding blijft niets over. Ondertussen is met de procedure Complex Project Extra Containercapaciteit Haven van Antwerpen duidelijk geworden dat een verhoging van de containercapaciteit perfect te realiseren valt binnen de huidige havengrenzen.

Met het arrest van gisteren is een bladzijde omgedraaid. Doel 2020 verwacht van de overheid dat ze dat erkent en dat daar vanaf nu naar gehandeld wordt. Dat wil zeggen dat de verrottingsstrategie finaal ophoudt. Dat wil zeggen dat alle betrokken administraties en overheden ophouden met pesterijen en obstructie. En dat vanaf nu wordt meegewerkt aan het herstel van de leefbaarheid in het ganse gebied, de bescherming van het bouwkundig erfgoed en dat leegstaande panden worden vrijgegeven aan belangstellenden. Doel 2020 is bereid daarin zijn verantwoordelijkheid op te nemen. We verwachten van de Vlaamse overheid hetzelfde.Persmededeling Doel 2020, 10 mei 2017

Doel 2020 start renovatiewerken in Doel

De Doolen wordt eerste gebouw in Doel dat weer wordt opgeknapt

In opdracht van het actiecomité Doel 2020 zijn deze week renovatiewerken gestart aan het gemeenschapshuis De Doolen in Doel. Het betreft vrij ingrijpende werken. Daarmee geeft het actiecomité aan meer dan ooit te geloven in het voortbestaan van Doel.Maandagmorgen startte een aannemer grondige renovatiewerken aan De Doolen, de voormalige jongensschool in Doel. Daarbij worden herstellingen uitgevoerd aan het dak, worden alle dakgoten in oorspronkelijke staat hersteld en verschillende ramen gerenoveerd. De werken duren zeker nog tot morgenavond.

De Doolen of de voormalige jongensschool van Doel is gebouwd rond 1900 en staat op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Tot 1994 fungeerde het gebouw als school. Daarna verhuisden de jongens naar de meisjesschool in de Hooghuisstraat. Vanaf dan stond het gebouw leeg en werd daarmee de eerste kankerplek in het dorp. In 2000 werd het om die reden bezet door Doel 2020. De gemeente probeerde aanvankelijk de bezetters juridisch te laten uitzetten maar koos uiteindelijk voor een vergelijk. Vanaf dan heeft Doel 2020 er onafgebroken zijn vaste stek.

Toen De Doolen in 2010 door de gemeente Beveren verkocht werd aan de MLSO maakte deze laatste een einde aan de overeenkomst. De MLSO probeerde ook de uitzetting af te dwingen voor de rechtbank maar in de feiten veranderde er niets aan het gebruik. Tot op de dag van vandaag vormt De Doolen de uitvalsbasis voor de verschillende actiegroepen die opkomen voor het behoud van Doel en de polder. Het is ook het gemeenschapshuis voor de enkele tientallen bewoners van Doel en de locatie waar tijdens de Scheldewijding allerhande concerten plaatsvinden. Filmcrews die Doel aandoen vinden er (tijdelijk) een vaste stek. Twee jaar geleden vierde Fernand Huts er zelfs de 150ste verjaardag van Katoennatie in aanwezigheid van tal van hoge ambtenaren, allerhande politici en zelfs een minister. Veel gekker kan het nog moeilijk worden. Maar daarmee vormt De Doolen hoe langer, hoe meer, wel een echt stuk Doelse én Wase geschiedenis. Op zaterdag 27 mei a.s. vindt er de vierde editie van Palletfolk plaats. Op 6 augustus de jaarlijkse Scheldewijding.Deze week is in opdracht van AMT ook gestart met het effectief afsluiten van de leegstaande woningen in Doel. Dat vormde al jaren een pijnpunt waardoor woningen systematisch vernield werden of zelfs in brand gestoken. De afsluiting gebeurt nu met ijzeren platen. Doel 2020 is tevreden met de beveiliging van de woonsten maar is tevens van mening dat woningen waar interesse voor bestaat moeten vrijgegeven worden. Dat is momenteel nog altijd niet het geval.Persmededeling Doel 2020, 7 april 2017

Verdwijnen van Doel niet nodig voor groei Antwerpse containertrafiek

Voor het complex project 'Extra containercapaciteit Antwerpen' heeft de Vlaamse overheid deze week acht alternatieven bekend gemaakt, waaronder vier alternatieven die het bedreigde dorp Doel behouden. Van deze vier alternatieven zijn er twee die het poldergebied op de Linkerscheldeoever niet aantasten (alternatieven 4 en 6 waarbij de extra capaciteit wordt gerealiseerd middels het inbreiden van de bestaande diepzeecontainerterminals). In bijlage het overzicht van de alternatieven.

Een eerste vaststelling is dat er verscheidene concrete en haalbare inbreidingsscenario's op tafel liggen die toelaten dat de haven verder kan groeien, zonder dat daarvoor Doel en 1500 hectare polders en gehuchten moeten worden opgeofferd. Hiermee wordt bevestigd dat de haven ook kan groeien door inbreiding, een boodschap die Doel 2020 al jaren verkondigt.

Wij wachten op verdere toelichting bij de alternatieven en het effectenonderzoek om ons uit te spreken over concrete alternatieven en de gevolgen ervan. Doel 2020 blijft erop hameren dat de Vlaamse overheid niet enkel oog heeft voor containeroverslag, maar de impact op leefbaarheid, mobiliteit en draagkracht van de omgeving als evenwaardige voorwaarden opneemt bij de keuze van een voorkeursscenario.Persmededeling Doel 2020, 31 maart 2017

Hervatting veerdienst tussen Lillo en Fort Liefkenshoek of een watertaxi maar zonder aanlegplaats in Doel is zinloos

Dringend Haalbaarheidsstudie nodig die ook Doel omvat

Binnenkort wordt de aanlegsteiger van Fort Liefkenshoek helemaal vernieuwd en vergroot en zal de veerdienst tussen Lillo en Fort Liefkenshoek operationeel zijn. De frequentie van de veerdienst tussen Liefkenshoek en Lillo zal ook "opgevoerd" worden, aldus minister Ben Weyts. Dat moet het woon-werkverkeer meer over het water laten lopen en het toeristische karakter van Fort Liefkenshoek verder helpen uitspelen. Vreemd genoeg wordt daarbij met geen woord meer gerept over de aanlegsteiger in Doel die gewoon aanwezig is en tot voor kort (alleen al tijdens de weekeindes) de verbinding maakte voor tienduizenden mensen tussen Doel en Lillo.

Het veer Lillo-Doel vaarde (voorlopig?) de laatste keer uit op de Scheldewijding vorig jaar. Het werd officieel opgedoekt omwille van veiligheidsredenen (de drukke bevaring van de Schelde ter hoogte van het Deurganckdok) maar het is voor iedereen duidelijk dat de werkelijke reden paste in het verder doodknijpen van het weerbarstige Scheldedorp. Wie al eens het veer heeft genomen aan het veel drukker bevaren IJ in Amsterdam kan moeilijk geloven dat het handvol schepen dat per uur de Schelde op- of afvaart een belemmering zou vormen voor een veerdienst. Als dat zo zou zijn is er een ernstig probleem met de maturiteit van onze kapiteins.

Nu hoe langer hoe duidelijker wordt dat Doel niet moet verdwijnen voor een uitbreiding van de containercapaciteit in de Antwerpse Haven is het maar normaal dat Doel ook opnieuw in beeld komt als er gesproken wordt over het herstel van de veerdienst of een watertaxiverbinding.

Doel is op vlak van toerisme - of men dat nu graag hoort of niet - de absolute Wase topper. De cijfers van voorbije jaren omtrent het gebruik van de veerdienst Lillo-Doel laten eveneens weinig aan de verbeelding over. Een extra verbinding met Doel zou ook voor Liefkenshoek zelf een meerwaarde betekenen dat er zonder verbinding met Doel maar wat treurig bij ligt. Volledig geïsoleerd in de Haven, te midden van fabrieken en wegen en met amper parkeerplaatsen in de omgeving. Ook Lillo kan alle extra toeristische initiatieven gebruiken om de horeca aldaar - die onder zware druk staat van het dalende aantal bezoekers - opnieuw meer leven in te blazen.

Ook op vlak van woon-werkverkeer zou het moeilijk te begrijpen zijn dat de bijna 1000 werknemers van de Kerncentrale géén gebruik zouden kunnen maken van deze faciliteit. Hetzelfde argument geldt voor de MPET-terminal, gelegen op wandelafstand van de aanlegsteiger. Bovendien zou niet enkel Liefkenshoek hier wel bij varen.

Gisteren werd nogmaals duidelijk gemaakt dat zowel het Havenbedrijf als de MLSO over heel wat fondsen beschikken. Doel 2020 dringt er dan ook op aan om met het oog op het herstel van de veerdienst met Lillo en het in gebruik nemen van een watertaxi op de Schelde een totaalstudie en haalbaarheidsstudie uit te voeren met inbegrip van Doel. Doel 2020 hoopt daarvoor ook op de steun te kunnen rekenen van het gemeentebestuur van Beveren en zijn vertegenwoordigers in de MLSO. Per slot van rekening komt een herwaardering van het veer in Doel vooral Beveren en de Waaslandhaven ten goede.Persmededeling Doel 2020, 16 februari 2017

Antwerps Havenbedrijf erkent (voor het eerst) dat mobiliteitsproblemen rond Antwerpen gerelateerd zijn aan havenverkeer

Verhoging containercapaciteit Linkeroever botst op zijn limieten

In een pas vrijgegeven persbericht erkent het Antwerps Havenbedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis dat de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen gerelateerd zijn aan het havenverkeer. In totaal is niet minder dan 25% van alle vrachtverkeer rond Antwerpen havengerelateerd. Om daaraan te verhelpen wil men vrachtwagens die moeten laden of lossen op de containerterminals van het Deurganckdok nu ook de mogelijkheid geven om 's nachts te kunnen laden en lossen. Dat mag dan een zinvolle maatregel zijn, de maatregel maakt vooral duidelijk dat de toename van containertrafiek problematisch wordt en de behandeling van containers op Linkeroever op zijn limieten botst.Sedert de verhuis van de containerrederij MSC van Rechteroever naar Linkeroever is de drukte op Linkeroever enorm toegenomen. Dat is mede het gevolg van het feit dat een groot deel van de containers die nu op Linkoeroever in plaats van op Rechteroever gelost worden eigenlijk bestemd is voor... Rechteroever. DP World en MSC ontvangen nu naar eigen zeggen gemiddeld zo'n 1700 en 2600 trucks per dag aan het Deurganckdok. Daar zijn pieken bij tot 1000 trucks per uur...

De maatregel mag dan op het eerste zicht positief blijken, hij gaat wel al te gemakkelijk voorbij aan een aantal problemen. In welke mate kan de vrachtwagensector hierop inspelen? Want die moet dan ook chauffeurs vinden die 's nachts rijden. Bovendien moeten zij in overeenstemming met hun nachtwerk (bijkomend) betaald worden. Nog een probleem is de levering van de vracht. Het is niet omdat het Havenbedrijf laat weten dat er op het Deurganckdok 's nachts kan geladen en gelost worden dat dat ook het geval is voor de bedrijven waar de vracht van komt of voor bestemd is. Ook de kantoren van de douane zijn 's nachts niet geopend.

De problemen met de de terminals aan het Deurganckdok, de lange wachtrijen, de files op de E34 en de omliggende secundaire wegen maken vooral duidelijk dat inzake containerbehandeling op de Linkeroever de grens bereikt is. Men kan ongetwijfeld door ingrepen hier en daar de pijn nog wat verzachten. Maar met bijna 10 miljoen containers op Linkeroever heeft men duidelijk de limieten bereikt van wat de regio én het wegennet aankan. Wie in deze context nog durft pleiten voor een Saeftinghedok met een extra-containercapaciteit van minimum 15 miljoen containers op jaarbasis is duidelijk niet goed bij zijn hoofd.Videoverslag, 21 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie Doel 2020 en De Derde Generatie

In De Doolen. Sprekers Wim Van Hees (Ademloos) en Jan Creve (Doel 2020)Klik hier voor de versie met uitgebreide toespraken.Persmededeling Doel 2020, 17 januari 2017

Na Oosterweel gaat nu ook het volledige GRUP Afbakening Haven van Antwerpen op de schop

Volgens de nieuwsbrief die gisteren door het Centraal Netwerk Ontwikkeling Havengebied Antwerpen werd verspreid onder zijn medewerkers (zie hieronder) heeft de auditeur bij de Raad van State geadviseerd om het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen (het zogenaamde moeder-GRUP dat dateert van april 2013) te vernietigen.

Het advies heeft betrekking op de procedure die werd ingesteld door Doel 2020 en houdt in dat alle gebieden van dat GRUP op de Linkerscheldeoever die ontwikkeld (moeten) worden als zogenaamde robuuste "natuur" vernietigd moeten worden (Prosperpolder Zuid, Doelpolder, Nieuw Arenberg en Grote Geule).

Enkele weken geleden werd ook al het reparatie-GRUP met daarin de Saeftinghezone vernietigd. Het advies van de auditeur wordt bijna steeds gevolgd. Daarmee is het volledige GRUP (zo goed als) finaal over and out.Geachte leden van het Centraal Netwerk
Geachte leden van de werkgroepen

Vandaag vernamen we dat de auditeur bij de Raad van State adviseert om het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen (het 'oorspronkelijk' GRUP AZA van april 2013) te vernietigen. Het advies houdt in dat alle gebieden van dat GRUP met bestemming "natuur" op de Linkerscheldeoever vernietigd zouden worden (Prosperpolder Zuid fase 1, Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote Geule).

Volgens de auditeur zijn havenontwikkeling en de natuurontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aangezien de Raad van State op 20 december 2016 besloot dat het GRUP havenontwikkeling Linkeroever (het zogenaamde 'reparatieGRUP' van oktober 2014) onwettig is, vindt de auditeur het logisch om nu ook de natuurontwikkeling die ermee verbonden is, onwettig te verklaren en dus te vernietigen.

Dit verzoek tot vernietiging werd ingediend door actiegroep Doel 2020. Het Vlaamse Gewest moet tegen 15 februari een memorie van antwoord indienen. In de maanden daarna zal de Raad van State in zitting bijeen komen en vervolgens een arrest vellen.

Over hetzelfde GRUP loopt er ook een vernietigingsverzoek vanuit de gemeente Beveren, toegespitst op Ouden Doel en Rapenburg. De auditeur adviseerde in deze zaak om het GRUP gedeeltelijk te vernietigen. Hierover verwachten we elk ogenblik een definitief arrest van de Raad van State.

Als de Raad van State beslist om het GRUP AZA effectief te vernietigen, wordt voor de vernietigde delen het Gewestplan van 1978 weer van kracht. Daarnaast blijft het GRUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving' uit 2005 van kracht, maar de overlap met de vermelde GRUPs is beperkt.

De huidige toestand van de ruimtelijke bestemmingen vindt u terug op de kaart die we vorige maand bij de vernietiging van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever op de website publiceerden. Eerder had de Raad al alle verzoeken tegen het GRUP voor Rechterscheldeoever afgewezen.

Met vriendelijke groet,Persmededeling Doel 2020, 20 december 2016

Raad van State vernietigt GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Saeftinghedok definitief van de baan

Vandaag 20 december heeft de Raad van State laten weten het verzoek van de inwoners uit Doel en de Polder te volgen en het reparatie-GRUP Afbakening Haven van Antwerpen (met daarin de plannen voor het Saeftinghedok) te vernietigen. Daarmee valt er definitief een doek over het Saeftinghedok.

Het zogenaamde reparatie-GRUP kwam er in oktober 2014 nadat in 2013 een deel van het oorspronkelijke 'GRUP Afbakening Haven van Antwerpen' door de Raad van State was geschorst en Doel weer woongebied was geworden. Met een decretale kunstgreep trok de Vlaamse Regering toen het geschorste deel in en stelde het opnieuw vast. Daardoor werd Doel opnieuw 'zeehavengebied' en stond het Saeftinghedok weer op de kaart. Maar in december 2015 werd een deel van dit reparatie-GRUP opnieuw geschorst door de Raad van State. Nu is zo goed als het volledige reparatie-GRUP vernietigd. En daarmee is Doel definitief woongebied.

Het arrest van de Raad van State is gebaseerd op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof van Justitie wees er op dat de Vlaamse regering het verlies aan natuurwaarden probeert te compenseren met de voorafgaandelijke aanleg van zogezegde nieuwe natuur terwijl zij bestaande natuur moet beschermen en in stand houden. Het gaat onder meer om 20 ha slikken en schorren voor Doel en 50 ha historisch grasland in het onvervangbare gebied Putten Weiden. Compensatie is maar in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan, o.a. wanneer er echt geen alternatieven voor handen zijn. Behoud en verbeteren van de bestaande natuur primeert.

Momenteel is er nog geen vernietiging voor de natuurcompensaties en de gebieden die buiten de feitelijk Saeftinghedokzone vallen. De delen van het GRUP die betrekking hebben op de natuurcompensaties werden niet opnieuw vastgesteld in het Reparatie-GRUP. Daarvoor loopt dus nog de behandeling ten gronde door de Raad van State. Maar het is duidelijk dat die vernietiging nog slechts een kwestie van tijd is.

Doel 2020 is uiteraard tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Terugkijkend op voorbije jaren blijft wel de vraag waarom de betrokken overheden op zo een hardnekkige manier zijn blijven doorgaan om deze streek kapot te maken en de mensen hier te verdrijven. Zeker nu - voor de zoveelste keer op rij - blijkt dat het ganse project de toets van de wettigheid niet kan doorstaan.

Die bedenking moet alleszins meegenomen worden in het lopende complex project 'uitbreiding containercapaciteit Haven van Antwerpen'. Want het is duidelijk dat de uitspraak van de Raad van State ook voor de nieuwe procedure niet zonder betekenis is. Uitbreidingsalternatieven die bestaande natuur op de schop nemen zullen ook in de toekomst blijven botsen met het Europees natuurrecht en niet voorbij het Europees Hof van Justitie of de Raad van State geraken. Alleszins een bijkomend argument voor de VR om in te zetten op – de even valabele – inbreidingsprojecten voor de Antwerpse Haven. En de megalomane en voorbijgestreefde plannen uit de 20e eeuw te laten voor wat ze zijn.Persmededeling Doel 2020, 10 december 2016

Complex Project voor extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen: een opportuniteit voor Vlaanderen

Vrijdag 9 december ging het openbaar onderzoek van start voor het complex project extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen. Daarmee wil men zoeken naar een oplossing voor het zogenaamde tekort aan ruimte voor de behandeling van containers in de Haven van Antwerpen.

Het decreet 'complexe projecten' is vorig jaar goedgekeurd en kadert binnen een proces van de overheid om grote infrastructuurprojecten sneller en gemakkelijker goedgekeurd te krijgen. De uitbreiding van containerbehandelingscapaciteit is het eerste echte grote project waarvoor dit decreet wordt ingezet. Het tijdstip komt niet als een verrassing. Verwacht wordt dat het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen - dat de bouw van het Saeftinghedok inhoudt en momenteel voor grote delen is geschorst - binnenkort wordt vernietigd door de Raad van State. Eveneens op 9 december vinden voor de Raad van State de ultieme pleidooien plaats over het zogenaamde Reparatie-GRUP.

In het kader van het complex project extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen zijn voorbije maanden verschillende alternatieven uitgewerkt. Naast het oude plan voor een mega-containerdok:het Saeftinghedok, zijn er ook verschillende inbreidingsscenario's die voorzien in extra containercapaciteit maar geen nieuwe open ruimte aansnijden. Zowel het dorp Doel als het omliggende historische poldergebied zouden zelfs gespaard kunnen blijven. Het is alvast positief te noemen dat voor de eerste keer inbreidingsscenario's op een serieuze en onafhankelijke manier onderzocht zullen worden. Dat is althans waar Doel 2020 op hoopt. Dat zou niet alleen een historische breuk betekenen met het Antwerpse beleid van ongebreidelde ruimtelijke uitbreiding zoals het voorbije decennia zijn beslag vond. Het zou ook de al twee decennia aanslepende patstelling kunnen doorbreken.

Doel 2020 verwacht dat in het verdere effectenonderzoek en de keuze van een voorkeursbesluit niet enkel de belangen van de haven en containerrederijen zullen gewogen worden, maar ook die van de omgeving.

De focus mag niet enkel liggen op groeicijfers, er moet ook voldoende rekening worden gehouden met de draagkracht van de regio Waasland-Antwerpen. Want met iedere nieuwe kaaimuur, ieder nieuw magazijn en ieder logistiek park dat in gebruik wordt genomen, gaat de mobiliteit verder achteruit. Het is dus van belang om de impact op leefbaarheid en draagkracht volwaardig te bestuderen en als voorwaarden mee te nemen bij de keuze voor een alternatief. Ook milieu-effecten waaronder luchtvervuiling, de waarde van open ruimte en erfgoed, de potentie van het dorp Doel als het niet wordt afgebroken zijn factoren die hetzelfde gewicht verdienen als de economische factoren.

Het complex project zou niet alleen de jarenlange controverse met bewoners en actiecomités kunnen wegnemen maar sluit ook perfect aan bij de klimaat- en milieudoelstellingen van de VR. Doel 2020 hoopt dat ook de Wase gemeenten, in het bijzonder Beveren, voluit zullen gaan voor een inbreidingsmodel. Zeker nu dag na dag blijkt hoe zelfs de secundaire wegen kreunen onder al te veel havenverkeer.

Dat het Antwerps Havenbestuur en de Antwerpse burgemeester nu reeds de alternatieven voor het Saeftinghedok afdoen als onzin bewijst hoe zij mensen uit het verleden blijven, blind voor de veranderingen die de samenleving en economie ondergaan. Info over het complex project is te vinden via deze link.Persmededeling Doel 2020, 6 september 2016

Burgemeester van Beveren wil eigen dorp afbreken

Huidige veiligheidsmaatregelen in Doel stellen dan toch niet zoveel voor

Naar aanleiding van de brand in het klooster van Doel afgelopen donderdagnacht heeft de burgemeester van Beveren, Mark Van de Vijver, laten weten dat voor hem rond de beveiliging van Doel geen taboes mogen bestaan en... dat bijgevolg alle leegstaande huizen desnoods moeten afgebroken worden. De reactie van de burgemeester komt er na een eerdere vraag van Doel 2020 omtrent de politieke verantwoordelijkheid voor de aanhoudende vernielingen en brandstichtingen. In het bijzonder voor de te voorkomen brandstichting in het klooster van Doel. Het is duidelijk dat de gespierde taal van de burgemeester niet van aard is om voor oplossingen te zorgen. Integendeel. Er blijven vooral veel vragen over hoe het zo ver is kunnen komen.

  1. Doel heeft één toegangsweg die gecontroleerd wordt met camera. Waarom is er - voor zover ons bekend - van het tiental brandstichtingen van afgelopen jaren géén enkele opgelost?
  2. Waarom zijn ondanks de escalatie van vandalisme en geweld de problemen tot op de dag van vandaag op geen enkele manier in kaart gebracht? Nochtans noodzakelijk om gepast en efficiënt te kunnen reageren.
  3. Waarom bestaat er – ondanks herhaalde vraag - geen enkel structureel overleg met de bewoners? Zij weten toch best waar de problemen zitten?
  4. Waarom is er in al die jaren – ondanks herhaaldelijke vraag – nog altijd geen enkele aanzet gegeven tot een veiligheidsplan?
  5. Waarom heeft de gemeente Beveren àlle voorstellen van derden afgelopen twee jaar om het klooster in gebruik te kunnen nemen en (op eigen kosten te beveiligen!) afgewezen?

Volgens de burgemeester wordt er momenteel reeds zéér veel geïnvesteerd in de veiligheid van Doel. Maar is dat wel zo? Bij de bezoekers van slechte wil heerst vooral het gevoel dat ze in Doel doen wat ze willen. En niemand hen iets maakt. Dat lijkt grotendeels te kloppen. Het lijstje aan veiligheidsmaatregelen van gemeente en MLSO is dan ook vooral bijzonder beperkt.

  1. De gemeente Beveren investeert zo goed als niets om Doel een fatsoenlijk uitzicht te geven. Zelfs het politiekantoor heeft men langzaam maar zeker laten vernielen zonder er iets aan te doen. Aan beschilderde verkeersborden wordt al jaren niets gedaan. Eind juli stond het onkruid op de trottoirs een meter hoog. Niet echt signalen om bezoekers tot enige discipline aan te zetten.
  2. De politiepermanentie in Doel werd eerder opgedoekt. Politiepatrouilles moeten telkens van Beveren komen, dat oogt goed voor de manuren op papier maar het is weinig efficiënt.
  3. De slagboom is om de haverklap stuk maar aan een beter systeem is (nog) nooit gedacht.
  4. De twee (2) stewards waarvan sprake doen uitstekend werk. Maar ze worden alleen ingezet op zondag van 10u tot 17u. Sommige zondagen krijgen ze te maken met méér dan 1000 bezoekers. Bovendien kan op alle andere dagen iedereen zijn gang gaan. Een evaluatie van de stewards die maar voor het eerste jaar worden ingezet is er nog niet geweest. En in oktober stopt hun opdracht.
  5. Ook de nachtelijke permanentie doet goed werk maar zij kunnen niet zelf optreden. Bij de aanwezigheid van meerdere groepen in het dorp kunnen (en mogen) ze niets doen. Met een slagboom die meer open staat dan toe en politiepatrouilles die soms langer dan een half uur onderweg zijn nadat ze worden opgeroepen is het voor hen dweilen met de kraan open.

Na het jarenlang negeren van de problemen én van mogelijke oplossingen voor de problemen in Doel, plots suggereren dat afbraak de enige oplossing is, is weinig geloofwaardig. Volgens de burgemeester zal, ook als Doel definitief woongebied blijft, àlles moeten afgebroken worden voor nieuwbouw. Het valt te betwijfelen of die uitspraak op méér gebaseerd is dan het persoonlijk inzicht van de burgemeester. Feit is dat de faculteit architectuur van de KULeuven – we mogen aannemen dat die mensen weten over wat ze het hebben - een héél ander gedacht is toebedeeld over de toekomst van Doel. Het project 'een nieuwe toekomst voor Doel' dat afgelopen jaar gestart werd door de docenten architectuur krijgt trouwens met steun van de universiteit een vervolg van twee jaar. Misschien zou het goed zijn als de burgemeester van Beveren bij die mensen eens zijn licht opsteekt vooraleer al te dwaze dingen te zeggen.Persmededeling Doel 2020, 18 juli 2016

Vlaamse Regering neemt nieuwe beslissing inzake Antwerpse Havenuitbreiding

Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap Doel & Polder bereid om constructief mee te werken maar voorlopig blijven veel vragen

Op vrijdag 15 juli heeft de Vlaamse Regering een startbeslissing goedgekeurd complex project extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen. Niet voor het Saeftinghedok, maar voor 'extra containerbehandelingscapaciteit'. Daarmee wil men zoeken naar een oplossing voor het zogenaamde tekort aan ruimte voor de behandeling van containers in de Haven van Antwerpen. De VR wil daarbij gebruik maken van het gloednieuwe decreet 'complexe projecten'.

Het decreet 'complexe projecten' is vorig jaar goedgekeurd en kadert binnen een proces van de overheid om grote infrastructuurprojecten sneller en gemakkelijker goedgekeurd te krijgen. De uitbreiding van containerbehandelingscapaciteit is het eerste echte grote project waarvoor dit decreet wordt ingezet. Het tijdstip komt niet als een verrassing. Van het GRUP dat de bouw van het Saeftinghedok moest mogelijk maken – en al voor grote delen geschorst is - wordt verwacht dat het binnenkort helemaal wordt onderuit gehaald door de Raad van State.

Het nieuwe decreet vertrekt officieel niet van een plan, maar van een probleemstelling. In dit geval de zogenaamde nood aan extra containerbehandelingscapaciteit. In tegenstelling tot de huidige procedures worden niet enkel overheden en allerhande geïnstitutionaliseerde instanties betrokken bij de voorbereiding, maar ook burgers en actiegroepen. Dit moet voorzien in meer inspraak en transparantie. Dergelijke veranderingen kunnen wij alleen maar toejuichen, en met ons vermoedelijk alle andere actiegroepen ten lande. Dit initiatief wijst hopelijk op een kentering in het denken en de manier waarop de overheid omgaat met haar burgers en de manier waarop zij worden betrokken bij grote infrastructuurprojecten.

Op 16 juni waren Doel2020, de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, Straten-Generaal, Ademloos en Ringland aanwezig op een rondetafelgesprek met de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf over dit complex project. Daarin heeft de overheid kennis gegeven van haar intenties en aan de actiegroepen gevraagd voorstellen en alternatieven te formuleren voor extra containerbehandelingscapaciteit. Hetgeen daar werd verkondigd door de Vlaamse overheid klonk veelbelovend. Maar de actiegroepen zitten momenteel wel met grote vragen. De Vlaamse regering en het Antwerps Havenbedrijf zeggen op zoek te willen gaan naar alternatieven voor het Saeftinghedok. Maar voortgaande op de communicatie van voorbije dagen blijven zij pleiten voor aanleg van het Saeftinghedok en zetten zij hun juridisch gevecht met de actiegroepen verder. Dit komt de geloofwaardigheid van de Vlaamse Regering en het Antwerps Havenbedrijf niet ten goede, en creëert twijfel omtrent hun oprechtheid inzake het onderzoek naar alternatieven.

Doel2020 en de EGD&P zijn altijd duidelijk geweest in datgene waar ze voor staan. Wij hebben ons ook altijd bereid verklaard om op constructieve manier te dialogeren en mee te zoeken naar oplossingen die kunnen tegemoet komen aan àlle betrokkenen in het dossier. Daar verandert niets aan. De komende maanden zullen uitwijzen of dit ook het geval is voor de Antwerpse haven en de Vlaamse overheid.Persmededeling Doel 2020, 20 maart 2016

Vlaamse overheid wil uniek natuurgebied vernietigen dat 5 keer zo groot is als Essersbos

In Kieldrecht, Beveren-Waas, plannen de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf de vernietiging van méér dan 50 ha uniek natuurgebied. Voor een aangrenzend deel van nog eens 22ha dat op de biologische waarderingskaart als 'waardevol' aangeduid staat werd reeds een bouwaanvraag ingediend. Die 22 ha wil men op korte termijn ophogen met grond die wordt aangevoerd uit een ander, nog aan te leggen natuurcompensatiegebied. Het eigenlijk natuurgebied van 50ha - dat uniek is op Vlaams niveau - wil men laten verdwijnen voor de zogenaamde Saeftinghezone. De procedure om dat unieke gebied zogezegd te compenseren loopt volop. De Europese Commissie heeft ondertussen laten weten dat deze aanpak strijdig is met de Europese regelgeving. Maar dat lijkt de Vlaamse overheid vooralsnog niet op andere gedachten te brengen.

Putten- Weiden: 52 ha uniek natuurgebied

Het natuurgebied waar het over gaat staat bekend als Putten-Weiden. Putten Weiden (52 ha) behoort tot de Oud Arenbergpolder die eind van 17de eeuw, na de onderwaterzettingen van de 80-jarige oorlog, opnieuw werd ingepolderd. Het bestaat voor het grootste deel uit historisch grasland: niet gescheurd weiland sedert de 17e eeuw. Maar ook van de middeleeuwse veenkavels voor turfwinning zijn nog altijd sporen terug te vinden.Putten Weiden omvat zilte meersen, vochtige weilanden, poelen en grachten. Putten Weiden dankt zijn unieke natuurwaarden aan het opborrelende grondwater - kwelwater genoemd - dat een beetje zout is door een zouthoudende veenlaag in de ondergrond. Door de combinatie van zoute kwel, de bodem met veen en het microreliëf ontwikkelden zich hier bijzonder zeldzame zilte graslanden. Putten Weiden herbergt meer dan 200 verschillende plantensoorten waarvan 35 zeldzame, zoals de zilte greppelrus, schorrenzoutgras en blauw kweldergras. In het voorjaar broeden er tal van vogels. 's Zomers zijn weidevogels zoals tureluur en grutto heer en meester. In de winter bevolken vooral smienten, kolgans en grauwe gans dit gebied. De aanwezigheid van deze bijzondere vogelsoorten heeft ervoor gezorgd dat het gebied deel uitmaakt van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Benedenschelde'. In de Plan-MER van het Deurganckdok werd Putten-Weiden omschreven als 'oncompenseerbaar'.

Ook op vlak van bouwkundig erfgoed scoort het gebied bijzonder hoog. Er zijn niet alleen de middeleeuwse sporen van veenontginning. Er bevindt zich ook het laatste restant van het gehucht 'De Wambuys' dat terug gaat tot de 17de eeuw. Drie van de aanwezige boerderijen in De Putten staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Ook in de Rurale Erfgoedstudie die enkele jaren geleden werd opgemaakt wordt de waarde van dit erfgoed nadrukkelijk vermeld. Aan de rand van het gebied bevindt zich ook het beschermde (maar sterk verwaarloosde) monument 'Hof ter Walle'.

Volgens de webstek van Natuur en Bos en de webstek van de gemeente Beveren maken de combinatie van het oude cultuurlandschap en de zeldzame natuur De Putten tot een van de parels van de Scheldepolders.

Grenzend aan Putten Weiden ligt het natuurcompensatiegebied Putten-West dat wél behouden blijft. Maar het is duidelijk dat ook dit gebied sterk aan belang zal inboeten mochten de aangrenzende historische natuurgebieden verdwijnen.

Putten-Hoog: 22ha waardevol en belangrijk gebied op vlak van fauna en flora maar op korte termijn bedreigd.

Putten-Hoog heeft niet dezelfde waarde als Putten-Weide of Putten-West. Het gebied werd in de jaren '70 opgehoogd met Scheldezand sindsdien heeft er zich pioniersvegetatie ontwikkeld. Het maakt deel uit van Vogelrichtlijngebied Schorren en Polders van de Benedenschelde. Op de biologische waarderingskaart wordt het aangeduid als faunistisch belangrijk. De vegetatie binnen het projectgebied wordt volgens de biologische waarderingskaart als waardevol aangeduid. De Putten Hoog zijn leefgebied voor veldleeuwerik (een zeer zeldzame broedvogel in Vlaanderen) en de fitis. Het gebied is fourageergebied voor oeverzwaluwen en bruine kiekendief. De rugstreeppad komt er voor. En de randen van het projectgebied fungeren als vliegroute én leefgebied van de dwergvleermuis. Putten Hoog is uiteraard ook van groot belang als bufferzone voor Putten-Weide.

Dit gebied van 22 ha wil men nu ophogen met zand van andere natuurcompensaties. Daarmee komen ontegensprekelijk ook de andere delen van De Putten onder toenemende druk te staan. Maar misschien is dat ook juist de bedoeling: Langzaam maar zeker de waarde van het gebied aantasten...

In de recente bouwaanvraag met betrekking tot Putten-Hoog heeft men het over "sporadische discontinue aanvoer van beperkte hoeveelheid grond". In werkelijkheid gaat het om 530.000m3 specie. Dat zijn volgens de toelichting in de bouwaanvraag 35.000 tot 53.000 transporten(!). Over de mogelijke consequenties voor polderwegen en bermen, voor het lokaal verkeer, de bewoners en het unieke natuurgebied de Putten valt nergens iets meer te lezen dan wat algemeenheden. Over de aard van de werken blijft men ook bijzonder vaag... "Buiten de specie afkomstig van de aanleg van het natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid is het nog onbekend waar vandaan, hoeveel en wanneer de andere gronden worden aangevoerd."

Volgens de kadastrale gegevens is Putten-Hoog eigendom van Het Vlaamse Gewest. Maar vreemd genoeg wordt de bouwaanvraag ingediend door het Gemeentelijk Antwerps Havenbedrijf. Op basis van wat die een bouwrecht (lees: dumprecht) zou hebben is onbekend.

De mogelijke verdwijning van Putten-Weide wordt o.m. bestreden in de procedures die Doel 2020 momenteel voert bij de Raad van State. Tegen de bouwaanvraag voor Putten-Hoog zijn intussen verschillende bezwaren ingediend. Waaronder die van D2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder. De Gemeente Beveren moet daarover een advies geven.

Doel 2020 pleit alleszins voor het behoud van het unieke natuur- en erfgoedlandschap De Putten. Behoud is niet alleen in overeenstemming met de Europese Regelgeving. Het betekent tevens dat er geen dure natuurcompensaties voor moeten uitgevoerd (waarvan nog te bezien valt of ze ook lukken). En dat er geen verdere landbouwgronden moeten ingenomen worden.Persmededeling Doel 2020, 1 maart 2016

Europese Commissie oordeelt dat Vlaanderen de natuurwetgeving aan haar laars lapt

Procesmanager GRUP doet alsof er niets aan de hand is...

Gisteren raakte bekend dat de Europese Commissie in een advies aan het Europees Hof heeft laten weten dat de Vlaamse natuurcompensatieplannen in het kader van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen strijdig zijn met de Europese wetgeving. Het Europees Hof van Justitie moet nu uitspraak doen waarna de Raad van State een oordeel kan vellen over het GRUP. Dat werd eerder al deels geschorst door de Raad van State.

Uit het advies blijkt voor de zoveelste maal op rij dat de Vlaamse regering de eigen wetten & decreten niet blijkt na te leven in Doel en de Polder. Ditmaal betreft het wetgeving die waardevolle natuur moet beschermen.

In de polders van Doel en Kieldrecht zijn natuurgebieden gelegen die op Europees niveau gelden als waardevol. Meer specifiek Putten-Weide en het schor ter hoogte van Doel. De plannen voor het Saeftinghedok vegen deze gebieden eenvoudigweg van de kaart. Aangezien het hier gaat om waardevolle natuur mogen deze gebieden niet worden aangetast en moeten ze zoveel als mogelijk gevrijwaard blijven en in stand worden gehouden. Als men dit soort natuur toch wil vernietigen, moet een bijzondere procedure worden gevolgd bij Europa. Dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen. En in zo een geval moeten dan ook compensaties worden aangelegd.

De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om deze uitzonderingsprocedure NIET te volgen. De VR heeft geen enkele poging gedaan om deze waardevolle natuur te vrijwaren. De VR heeft zelfs niet onderzocht of dit zou kunnen en heeft meteen gekozen voor vernietiging. Terzelfdertijd heeft de VR simpelweg beslist een grote hoeveelheid natuurcompensaties aan te leggen - en daarbij sterk te overcompenseren - in de veronderstelling dat daarmee de kous af is.

Dit schendt de beschermingsstatus van de waardevolle natuurgebieden en maakt van de beschermingsstatus dode letter, niet enkel in de polders maar in heel Vlaanderen. Daarom oordeelt het Europees Hof dat de Vlaamse regering zich moet houden aan de natuurwetgeving. Dat wil in dit geval zeggen dat àls zij deze gebieden wil vernietigen zij daarvoor een uitzonderingsprocedure moet volgen. De afgelopen jaren heeft het Vlaams Gewest zich voor de Raad van State in allerlei bochten gewrongen om dit oordeel te ontlopen. Door allerlei redenen te verzinnen waarom zij deze uitzonderingsprocedure niet zou hoeven te volgen. Maar dat is dus niet gelukt.

Het betreft hier ook geen complexe of onbekende wetgeving. Het is daarom moeilijk te geloven dat de Vlaamse regering zich per ongeluk heeft vergist. Het heeft er alle schijn van dat dit een bewuste keuze is geweest om zich te onttrekken aan de Europese natuurwetgeving om zodoende de procedures voor het Saeftinghedok te versnellen. Het is niet de eerste keer - en waarschijnlijk niet de laatste keer - dat de Vlaamse regering zich boven de wet stelt in Doel. Het spreekt eveneens boekdelen over de visie van het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse regering op natuur. De geveinsde verbazing van Jan Hemelaer heeft in dit opzicht meer weg van slecht amateurtoneel. Schermen met "informele contacten" om recht te praten wat krom is doet de geloofwaardigheid van de VR in deze geen goed.

Bijzonder onthutsend is het feit dat na de schorsing van het GRUP, na deze nieuwe opdoffer van de Europese Commissie de GRUP-procesmanager gewoon doorgaat alsof er niets aan de hand is. De persmededeling van Hemelaer besluit als volgt: "Intussen blijven de betrokken overheden de maatregelen voortzetten om de impact van de havenontwikkeling op bewoners, landbouw, milieu en natuur, mobiliteit... op te vangen en te milderen. Ook de natuurontwikkeling gaat verder, want de natuurgebieden moeten ingericht zijn vooraleer er verdere havenontwikkeling kan plaatsvinden. Dat staat los van de keuze voor de proactieve of de compenserende aanpak." Dat laatste klopt langs geen kanten. Wat de rest van die newspeak betekent kan men hier dagelijks vaststellen: de verdrijving van honderden bewoners en de systematische verwoesting van een historisch landschap van 15km2. De bedoeling is duidelijk: Europa én Vlaanderen uiteindelijk voor voldongen feiten plaatsen.GVA - Interview

Waasland kan Saeftinghedok gewoon fysiek niet meer aan

Groen-burgemeesters Jos Stassen (Kruibeke) en André Van De Vyver (Zwijndrecht)

[20 februari 2016]

Klik voor grotere versiePersmededeling Doel 2020, 21 november 2015

Doel is weer woongebied

Doel 2020 vraagt overheid om einde te maken aan loopgrachtenoorlog

Vrijdag 20 november heeft de Raad van State laten weten de vordering van verschillende inwoners van Doel bij de Raad van State te volgen en de plannen voor de ganse Saeftinghedokzone te schorsen.

En wij citeren: "Die schorsing komt er op vraag van inwoners van Doel. De Raad oordeelt dat deze inwoners aantonen dat de situatie zodanig spoedeisend is dat er nu een risico bestaat op een definitieve teloorgang van hun leefgemeenschap in Doel. Gelet op het risico van een definitieve teloorgang van de leefgemeenschap in Doel, schorst de Raad het plan wat de gehele "Saeftinghedokzone" betreft waar Doel-dorp is gelegen. Bijkomend schorst hij het plan ook nog in zoverre het betrekking heeft op de gebieden die onmiddellijk ten zuiden en ten noorden van deze "Saeftinghedokzone" (en ten oosten van de Oostlangeweg) zijn gelegen, en waartoe deze leefgemeenschap zich volgens de Raad eveneens uitstrekt."

De mogelijkheden om met nieuwe kunstgrepen het Saeftinghedok te redden en Doel van de kaart te vegen zijn uitgeput. Daarmee belanden de plannen voor het Saeftinghedok op zijn minst voor héél lange tijd in de schuif. De kans is bovendien zeer groot (zie vorige uitspraak RvSt) dat het ganse GRUP in de procedure ten gronde ook effectief vernietigd wordt.

Voor de leefbaarheid van de streek is dat een goede zaak. Met een Saeftinghedok dreigden het Waasland en de ganse regio rond Antwerpen zich compleet vast te rijden.

Het is aan de Vlaamse regering om de toekomst van het Saeftinghedok grondig te herbekijken. De volgende jaren zal zich naar alle waarschijnlijkheid een terugval van het maritieme containerverkeer voordoen. De besparingsmaatregelen die Maersk recent heeft beslist - de grootste containerrederij ter wereld - zijn een direct gevolg van deze verwachtingen. Antwerpen heeft voldoende capaciteit om haar containeroverslag te verdubbelen. Bovendien is er nu de samenwerking tussen Antwerpen en Zeebrugge waardoor de lege terminals in Zeebrugge beter kunnen benut. De Het geld voor het Saeftinghedok kan dus beter anders aangewend.

Momenteel is er geen schorsing voor de natuurcompensaties en de gebieden die buiten de feitelijk Saeftinghedokzone vallen. De delen van het GRUP die betrekking hebben op de natuurcompensaties werden niet opnieuw vastgesteld in het Reparatie-GRUP. Daarvoor loopt dus nog de behandeling ten gronde door de Raad van State. Ze kunnen ondertussen wel aangevochten worden via de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook onteigeningen kunnen op basis van dit arrest met succes worden aangevochten voor de Vrederechter. Dat zal indien nodig ook gebeuren.

Het is echter klaar dat een verdere uitvoering van de zogenaamde compensaties zonder betekenis is als datgene dat men wil compenseren geen wettelijke grond meer heeft. In wezen impliceert de onwettigheid van het reparatie-GRUP een onwettigheid van het moeder-GRUP.

Belangrijkste gevolg van de schorsing door de Raad van State is dat Doel opnieuw woongebied is. De geplande afbraken kunnen niet doorgaan.

Het is de logica zelve dat naar het herstel van die rechtstoestand ook gehandeld wordt. Wij verwachten dat alle betrokken overheden deze uitspraak effectief zullen respecteren en er naar zullen handelen. Dat was de voorbije 15 jaar NIET het geval. Met de schaamteloze situatie die we allemaal kennen tot gevolg.

Doel moet op korte termijn weer veilig én leefbaar worden. Wij vragen aan de Vlaamse overheid om haar loopgrachtenoorlog te staken en werk te maken van een leefbaar dorp. Wij zijn alleszins bereid daar op een constructieve manier aan mee te werken.Persmededeling Doel 2020, 21 oktober 2015

Jaarlijkse rapport van de Nationale Bank van België is kritisch voor Antwerpse Haven

Doel 2020 wél, haventenoren niet aanwezig op voorstelling

Maandagavond 19 oktober heeft de Nationale Bank van België haar jaarlijks rapport over de Belgische havens voorgesteld in de Antwerpse Kamer van Koophandel. Daarbij was er een opvallend verschil in teneur met de hoera-berichten die het Antwerps Havenbedrijf bijna wekelijks de wereld in stuurt.

"Een sfeer van malaise", zo omschreef een spreker het. De NBB sprak zijn bezorgdheid uit over de dalende werkgelegenheid in de haven van Antwerpen. Ook de toegevoegde waarde en investeringen blijven achter. Een analyse die in schril contrast staat met elke hoera-bericht over wat meer tonnenmaat. Blijkt dus dat de groei van tonnenmaat (in vooral containers) geen extra-werkgelegenheid of toegevoegde waarde oplevert.

Diensthoofd micro-economische analyse van de NBB - George van Gastel – uitte ook kritiek op de vorming van allianties door containerrederijen. Volgens de econoom brengen deze allianties de vrije marktwerking in het gedrang. De rederijen misbruiken hun macht en spelen havens tegen elkaar uit, wat vooral leidt tot gigantische kosten voor de belastingbetaler, dixit de NBB-econoom. Dat is zeer goed merkbaar in Antwerpen waar MSC de containertrafiek domineert en zeer veel invloed heeft op het beleid. In die mate zelfs dat beslissingen van de Vlaamse Regering rond het Saeftinghedok en het verdwijnen van Doel er louter komen omdat MSC wil uitbreiden op één locatie aan het Deurganckdok. Van Gastel opperde dat Europa moet ingrijpen om deze scheefgetrokken machtsverhoudingen te herstellen.

Op de voorstelling van het rapport werd ook uitgebreid ingegaan op een eerdere doorlichting van Doel 2020 m.b.t. de gehanteerde tewerkstellingscijfers van de Haven van Antwerpen. Het toont op zijn minst aan dat de vragen die Doel 2020 stelt bij de gehanteerde cijfers pertinent zijn.

Tot slot, hoogst opmerkelijk: de complete afwezigheid van de Antwerpse havenexcellenties op de voorstelling van het jaarlijks rapport van de Belgische Havens.Persmededeling Doel 2020, 13 augustus 2015

Cijfers over indirecte jobs Haven van Antwerpen kloppen niet

Geert Noels wil coördinatie en optimalisatie ipv verkwisting van vrije ruimte

In een opiniestuk in De Tijd van gisteren 12 augustus heeft Geert Noels impliciet kritiek geuit op het Saeftinghedok, de havenuitbreiding en de ermee samenhangende verspilling van open ruimte. Daarbij geeft hij ook af op zogenaamde 'indirecte' jobs, een vaag gegeven dat veelvuldig wordt gebruikt door de Antwerpse haven om haar eigen cijfers op te pompen. Zo spreekt de Antwerpse Haven al jarenlang van 90.000 indirecte jobs naast de 60.000 directe jobs in de Antwerpse haven. Dat is echter niets anders dan een schatting, men telt geen bestaande jobs.

De methodologie die wordt gehanteerd bij het schatten van dit cijfer is tot op de dag van vandaag onvindbaar. Wat die indirecte jobs juist inhouden is een goed bewaard geheim. Hoe absurd dit cijfer is, wordt duidelijk als men vergelijkt met de haven van Rotterdam. Rotterdam creëert 90.000 directe arbeidsplaatsen en daar schat men de indirecte werkgelegenheid op (maar) 60.000 jobs...

Daarmee wordt een belangrijk argument voor een toenemende schaalvergroting onderuit gehaald. De andere bedenkingen van Noels over toenemende schaalvergroting en verkwisting van open ruimte sluiten aan bij wat ook bij steeds meer Wase politici en ondernemers valt te horen.

http://www.tijd.be/opinie/column/Weg_met_slechte_regels_die_open_ruimte_verder_vernietigen.9664121-2337.art

"Nog absurder is dat de onwil om iets te doen aan de Wet-Major over de havenarbeid een belangrijke drijfveer is om 'de haven te laten starten aan de rand van de Major-perimeter'. Dat gebeurt ook om de congestie te ontwijken die het gevolg is van het hierboven beschreven beleid, met als gevolg allerlei nieuwe containerhavens en logistieke parken, die dan weer toegang vragen tot spoor- en snelweg. Een vicieuze cirkel."

"Er moet iets gebeuren met de houding van beleidsmakers om bij elk nieuw idee beslag te willen leggen op een stukje ongerepte open ruimte. De typische verdediging dat 'die nieuwe projecten, nieuwe jobs brengen' mag meestal doorprikt worden. Doorgaans gaat het om 'verschoven jobs', slechts zelden om 'nieuwe jobs'. De studies die het beslag op de open ruimte met 'de jobcreatie' ondersteunen, mogen door media én economen best wat kritischer bekeken worden. Niet alleen valt steeds de opgeblazen post 'indirecte jobs' op, onlangs zag ik daarbovenop zelfs het innovatieve begrip 'geïnduceerde jobs'. Als je een onderzoeksrapport betaalt dat jobs verzint, gaan veel deuren open. Een betere samenwerking tussen overheden zou veel terreinwinst kunnen opleveren. Meer coördinatie en een optimalisatie van de beperkte overheidsmiddelen komen alle spelers ten goede. Een betere samenwerking tussen de havens zou de investeringen efficiënter maken. Nieuwe projecten op zee in plaats van op de beperkte ruimte op land zijn daarvan een voorbeeld."Persconferentie EGD&P, 14 juni 2015

Doel en de omliggende regio: een voor Vlaanderen uniek landschap

Persconferentie oprichting vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder

Doel en de polders vormen een uniek gebied. Dat kan niet meer ontkend worden

Wat hier sedert jaren gebeurt is een aanslag op de identiteit van een gemeenschap, een stuk collectieve geschiedenis dat wordt weggenomen. Overheid moet haar erfgoedbeleid afstemmen op eigen studies en beschikbare instrumenten De waarde van deze regio wordt ook erkend door de Vlaamse overheid zelf. In die zin is de EGD&P blij met het cahier van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid over de polders rond Doel. Met het recente nummer van M&L bewijst de Vlaamse overheid dat we in Doel en de omliggende polders met veel, heel divers en bijzonder waardevol bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed te maken hebben. In"dat nummer pleiten de auteurs bovendien "voor het inpassen van de erfgoedwaarden in de toekomstige ontwikkeling van het gebied".

Het is niet de eerste keer dat die vaststellingen en aanbevelingen terug te vinden zijn in publicaties van de Vlaamse overheid. Zo verscheen in 2013 "de rurale erfgoedstudie". Naar aanleiding van deze studie deelde het Vlaams Gewest in een persmededeling op 22 mei 2013 onder meer het volgende mee: "Met deze studie geeft de Vlaamse overheid duidelijk te kennen rekening te willen houden met het ruraal erfgoed bij de verdere ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen." en "De studie is een uitstekende basis om tot een plan van aanpak te komen hoe we concreet zullen omgaan met erfgoed en landschap."

Daar is tot op de dag van vandaag niets van te merken. Eerder integendeel. De verschillende betrokken administraties en overheden blijven waardevol erfgoed verwaarlozen en afbreken tegen hoog tempo. Als Erfgoedgemeenschap vinden wij dat onaanvaardbaar.

Wij vragen de Vlaamse overheid om eindelijk werk te maken van een concreet erfgoedbeleid voor de streek en vragen dan dat de Vlaamse overheid en hun administraties hun erfgoedbeleid afstemmen op hun eigen studies.

Niet alles is maakbaar

Verplaatsing van monumenten die steen per steen worden afgebroken, het (proberen) hermaken van een uniek cultuur- of natuurlandschappen is een karikatuur van wat een erfgoedbeleid moet zijn.

Het is trouwens zeer de vraag in hoeverre hermaakte (zogenaamd robuuste) natuur een meerwaarde betekent tegenover het authentieke cultuurlandschap. Recent heeft een internationale studie aangetoond dat natuurcompensaties, ter vervanging van elders verwijderde natuur, leidt tot een dalende biodiversiteit. Bij het vergelijken van onaangeroerde en herstelde habitats bleek dat over een periode van 100 jaar slechts in 40 procent van de herstelde habitats het ecosysteem dezelfde rijkdom zal bereiken, aldus Vilt, Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw, en toch ook een onderliggende entiteit van het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Wij pleiten ervoor dat monumenten en erfgoed zoveel en zo lang als mogelijk worden behouden in context. In die zin verzetten wij ons tegen een al te voorbarige verplaatsing van het 17de eeuwse Hoog Huis en de Molen in Doel naar de 19de eeuwse Prosperpolder. In die zin verwerpen wij de vernietiging van het unieke polderlandschap.

Stopzetting verkrottingspolitiek en bijkomende studie voor Scheldedorp Doel is absoluut noodzakelijk

Het bijzondere van het dorp Doel werd zeer recent opnieuw bevestigd met een studie van de universiteit Antwerpen over stratenpatroon van Doel. Dat gaat terug tot de 17de eeuw en is uniek in Vlaanderen. De EGD&P wil daarom een complete stop van afbraken en op korte termijn een volledige inventarisatie van het dorp. Er is veel meer waardevol erfgoed in Doel dan enkel die drie beschermde monumenten. Echter, deze zijn vandaag vogelvrij verklaard en verkrotten tegen sneltempo. Zij moeten behoed worden van verkrotting. Hun erfgoedwaarde moet worden onderzocht en de overheid moet gepaste actie nemen volgens deze waarde. Het kan niet zijn dat er van het Doels erfgoed enkel Bokrijk-versies van het Hooghuis, de Molen en het kerkorgel overblijven en dat daarnaast de overheden naar goeddunken wegroven wat hen bevalt zonder enige visie (zoals is gebeurd met het Brits Monument). Deze zijn o.a. het gemeentehuis, de kapel, de pastorij, het WOI-monument en het kerkhof.

Concrete actie voor erfgoed

Het is duidelijk dat de verschillende overheden voor wat deze regio betreft niet handelen in overeenstemming met hun eigen bevindingen en wetgeving.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zal de komende weken daarover contact opnemen met het Kabinet van Vlaams Minister –President Geert Bourgeois, onder wiens bevoegdheid het beleidsdomein Onroerend Erfgoed valt.

Wij wensen daarover ook met de betreffende administraties en de verantwoordelijken voor het GRUP-project het gesprek aan te gaan. Ook de schepen van Beveren bevoegd voor erfgoed, monumenten en landschappen, zullen wij hierover op korte termijn contacteren. De EGD&P beschouwt de verschillende overheden en administraties als partners in de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de streek. Met als uitgangspunt het optimaal behoud van waardevol erfgoed en open ruimte.

EGD&P start (indien nodig) ook juridische actie De omvorming van de EGD&P tot een vzw stelt de Erfgoedgemeenschap in staat om ook juridisch op te treden.

In eerste instantie willen wij de problematiek rond erfgoed proberen op te lossen via dialoog. Intussen zal de Erfgoedgemeenschap - parallel met de gesprekken met de Vlaamse overheid en de verschillende administraties – een dossier opmaken voor de Vlaamse ombudsman. Indien nodig zullen wij ook zélf juridische stappen zetten om de vernietiging van bouwkundig erfgoed te voorkomen.

EGD&P geen doel op zich

De vzw is geen doel op zich. Het is een netwerk van mensen en verenigingen dat wil inzetten op het belang van het bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed in Doel en de polders. Dat willen we doen met studie, dialoog, bewustmaking en - indien nodig - juridische actie.Doel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer geïnteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reëel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en –industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.