BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 20 november 2021

Historisch schip Ortelius betekent ommekeer voor Doel

Afgelopen nacht is het historische schip Ortelius met een speciaal transport naar Doel gebracht. Deze morgen werd het door twee gigantische mamoetkranen op zijn (voorlopige) definitieve plaats getakeld in de Camermanstraat, in het centrum van Doel, vlakbij Atelier De Nijs. Daar zal het schip de komende jaren gerestaureerd worden door de vzw de Maakschappij. Voor Doel 2020 is de verhuis – die heel wat voeten in de aarde had – onmiskenbaar een merkpunt. Het illustreert dat niemand nog twijfelt aan een nieuwe toekomst voor Doel. Én dat er veel mogelijk is in historische dorp.

Historisch

Het historische schoolschip Ortelius dateert uit 1898. Het wa seen oud vrachtschip en deed vervolgens dienst als schoolschip voor kinderen uit het lager onderwijs in Antwerpen. Het is ongeveer 20 jaar uit de vaart. Sedert 2019 stond dit stuk varend erfgoed te koop en in de lente van 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen de verkoop goed aan de vzw 'De Maakschappij' in Doel. Omdat het varend erfgoed betreft waren er strikte voorwaarden verbonden aan de verkoop. Pieter Ghysels verbonden aan de vzw de Maakschappij en Atelier De Nijs in Doel, kon daaraan beantwoorden.

Weerwerk

Toen de vzw voor de restauratie de (tijdelijke) beschikking vroeg over een braakliggend terrein in Doel stuitte dat aanvankelijk op heel wat weerwerk bij de verschillende overheden. Het heette dat men "geen precedenten wilde scheppen". Of men verwees naar de toekomststudie voor Doel die... opgeschort was. In januari van 2021 klaagden de vzw en Doel 2020 de aanhoudende obstructie aan. Eind februari liet de vzw aan de bevoegde minister weten dat het schip sowieso naar Doel zou komen. Desnoods zou het op de kade zelf gerestaureerd worden.Minister Diependaele

Begin maart 2021 kwam er dan eindelijk groen licht. Dat werd toen zowel rechtstreeks aan de vzw gecommuniceerd, als aan bewonersvereniging Doel 2020. Sindsdien veranderde de toon ten aanzien van het project en werd door alle betrokkenen (germeente – kabinet Diependaele – MLSO) meegewerkt aan een constructieve oplossing. Het resultaat is dat dit historische schip vannacht aankwam in Doel en deze morgen een (voorlopig) vaste stek kreeg in het dorp. De plaatsing moest doorgaan in aanwezigheid van minister van Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA), maar die moest finaal afzeggen wegens quarantaine. Zijn kabinetsmedewerkers waren wel aanwezig. Net als MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels, een vertegenwoordiger van de gemeente Beveren, bewoners van Doel en sympathisanten.

Private initiatieven

Doel 2020 is tevreden dat er bij de verschillende betrokken overheden finaal toch geluisterd is naar de argumenten van de vzw. Voor het actiecomité laat het Orteliusproject zien wat private initiatieven kunnen realiseren als ze op een minimum aan medewerking en goodwill kunnen rekenen van de betrokken overheden. Het maakt ook duidelijk hoe initiatieven in het Scheldorp voor de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen voor de ruime regio. Doel 2020 hoopt dat hiermee de ommekeer écht is ingezet. De bewonersvereniging dringt er op aan dat de Vlaamse overheid, de MLSO en de gemeente Beveren in de toekomst hun volle steun verlenen aan andere privé-initiatieven die een meerwaarde kunnen betekenen voor het historische dorp of het talrijke aanwezige bouwkundig erfgoed. Als er vandaag iets is bewezen, dan wel dat er op dit vlak véél, érg veel, mogelijk is in Doel.Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, 15 november 2021

Heemschut – de grootste erfgoedvereniging van Nederland - draagt dorp Doel voor als meest bedreigd erfgoed van Europa

Afgelopen weekeinde heeft de Nederlandse Erfgoedvereniging Bond Heemschut het Vlaamse dorp Doel voorgedragen als meest bedreigd erfgoed in het '7 Most Endangered Programme' van Europa Nostra. Dat een Nederlands lid van Europa Nostra een plek nomineert in Vlaanderen is ongezien. Voor Vlaanderen is dat niets minder dan een blaam.

Het '7 most endagered programme' van Europa Nostra en de Bond Heemschut

Het 7 Most Endangered-programma werd in januari 2013 gelanceerd door Europa Nostra met het European Investment Bank Institute als oprichtende partner en de Development Bank van de Raad van Europa als geassocieerde partner. Het identificeert bedreigde monumenten en locaties in Europa en mobiliseert publieke en private partners om een ​​levensvatbare toekomst voor die locaties te vinden. De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich met zijn ruim 5000 leden in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden.'t Eylandt den Doel

De nominatie geldt het zogenaamde 't Eylandt den Doel en omvat zowel het dorp als de omliggende polders. Het is een eeuwenoud erfgoedlandschap dat vanaf de jaren zeventig wordt bedreigd door de steeds uitbreidende haven.

Volgens Heemschut is het zeventiende eeuwse landschapspatroon van dorp en polder een van de eerste manifestaties van het rasterpatroon, een ontwerp uit de Lage Landen dat zelfs New York bereikte. De Beemster in Noord-Holland is onder meer hiervoor uitgeroepen tot werelderfgoed. Nergens blijkt de ontwikkeling van het landschap van de Lage Landen nog beter te zien dan in Doel. Het bijna ongerept oerlandschap van het Verdronken Land van Saeftinghe ligt naast een polderlandschap met middeleeuwse, zeventiende-eeuwse, achttiende-eeuwse en moderne elementen, dat op zijn beurt grenst aan een hightech, eenentwintigste-eeuws havenlandschap. In het dorp staat één van de enige stenen molens op een zeedijk in de Lage Landen. De dijkensequentie van Doel is uniek: nergens ter wereld liggen dijken uit zoveel eeuwen zo dicht bij elkaar, van de zestiende-eeuwse Zoetenberm tot de eenentwintigste-eeuwse Sigmadijk. Historische boerderijen, schuren en landarbeidershuisjes en een zeventiende-eeuws huis van plaisance tonen de ontwikkeling van het polderkapitalisme in de zeventiende eeuw.

De Vlaamse overheid verwierf voorbije decennia een groot deel van de gronden en de gebouwen in Doel en de omliggende polders om ze vrij te geven voor de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven. Een strategie van actieve ontvolking volgde. De leegstand maakte de gebouwen – waarvan een honderdtal met erfgoedwaarde - vatbaar voor verval, plundering en uiteindelijk sloop.

Opnieuw woongebied maar nog altijd bedreigd

Het dorp is na een jarenlange juridische strijd van de bewoners, landbouwers en het actiecomité Doel 2020 opnieuw officieel woongebied 'met historische, culturele en esthetische waarde'. Dat is zo al sedert 2017. In 2018 liet de Vlaamse Regering weten dat aan Doel niet meer geraakt wordt. Maar drie jaar later laat de Vlaamse overheid, die eigenaar is van de meeste van de historische panden nog steeds geen bewoning toe. Er wordt ook niets gedaan om het waardevolle erfgoed te beschermen. Daardoor vervallen de gebouwen steeds verder. Ondertussen worden in de omliggende polders zogenaamde natuurcompensaties gerealiseerd waardoor grote delen van het bijzondere zeventiende-eeuwse polderlandschap dreigen te verdwijnen door afgravingen en herinrichting van het landschap.

Doel is nog altijd een unieke plek, een plek met een rijke geschiedenis, met tal van potenties voor de lokale gemeenschap, de haven en de vele belangstellenden uit binnen- en buitenland die er dagelijks op bezoek komen. De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder pleit er al sedert haar bestaan in 2006 voor dat Doel met de omliggende polders de waardering krijgt die het verdient. Dat de EGD&P daarvoor nu de steun krijgt van de grootste erfgoedvereniging in Nederland zegt veel. Doel 2020 pleit ervoor dat de Vlaamse Regering eindelijk de rechtssituatie in het dorp erkent (woongebied met historische, culturele en esthetische waarde) en definitief het geweer van schouder verandert.Persmededeling EGD&P, 23 september 2021

Bezwaren bij restauratieproject Hof ter Walle

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft bij de bevoegde administratie ernstige bezwaren geuit bij de plannen voor de restauratie van Hof ter Walle. De Erfgoedgemeenschap dringt al jaren aan op een restauratie van de beschermde hoeve uit de 18 de eeuw die al 10 jaar staat te vervallen maar de huidige plannen die op tafel liggen doen volgens de vereniging ernstig afbreuk aan de historische waarde van de site.

De historische hoeve met bijgebouwen te Oud Arenberg 73 in Kieldrecht was meer dan tien jaar geleden de inzet tussen actievoerders, gesteund door erfgoedverenigingen enerzijds en de Vlaamse overheid anderzijds. Bij de Vlaamse natuuradministratie was men van mening dat de hoeve met haar monumentale schuur een negatieve impact had op het nabijgelegen natuurcompensatiegebied Putten-West. Er werd een sloopaanvraag ingediend en er werd ook twee keer een begin gemaakt met de sloop. Iets wat herhaaldelijk tot harde confrontaties leidde met actievoerders en tussenkomst van politie. De beroering die dit teweeg bracht zorgde ervoor dat de toenmalige minister van Erfgoed, Geert Bourgeois (N-VA) Hof ter Walle uiteindelijk beschermde als monument. Maar instandhoudingswerken (de dakbedekking was reeds weggenomen) bleven uit en in 2012 stortte de monumentale 18 de eeuwse schuur in. Sindsdien gebeurde er niets meer en zakte Hof ter Walle steeds verder weg.

In die zin is de aankondiging van de restauratie goed nieuws. Maar de waardering en het respect voor deze voor de streek unieke site komt in de plannen niet tot uiting.

De plannen betreffen niet alleen een restauratie van de site maar vooral een herinrichting in functie van gebruik door de Administratie Natuur & Bos (ANB) die overigens te kennen geeft dat de huidige site niet voldoet aan haar behoeften. Om daaraan te verhelpen wil men voorafgaand een nieuw volume bouwen op de historische site die moet dienen als opslagplaats voor voertuigen, aanhangwagens en materiaal. Bovendien wil met het woonhuis opdelen om er een kantoor met vergaderruimte en kleedkamers in onder te brengen. Bepaalde belangrijke elementen – zoals de centrale kassei en mestvaalt op de binnenkoer- die de site haar betekenis geven worden gewoonweg genegeerd. In functie van de zware machines die er moeten kunnen op- en afrijden wil men er zelfs een naadloze niet- waterdoorlatende betonvloer gieten.

Het is duidelijk dat niet ernstig is nagedacht over de eigenlijke restauratie van de oorspronkelijke site. Voor de site werden geen alternatieven onderzocht en het werd niet afgetoetst met de lokale erfgoedwerkers. Het is een keuze die louter en alleen in functie staat van het onderbrengen van het ANB-wagenpark. Dat een van de meest unieke sites in de regio louter dienst zal doen voor het onderbrengen van zware machines en kantoorruimte valt moeilijk te begrijpen. Te meer daar er in de buurt verschillende moderne schuren en hangars leeg staan die perfect beantwoorden aan de behoefte tot stalling van grote machines.De EGD&P vraagt dat prioriteit wordt gegeven aan restauratie van het door verwaarlozing en nalatigheid deels ingestorte en onderkomen beschermde monument en dat wordt afgezien van het bijbouwen van nieuwe volumes of een opdeling van het historische woonhuis. Tot slot drukken we de wens uit dat er met betrekking tot het andere rurale erfgoed in de onmiddellijke omgeving een plan van aanpak komt. Samen met Hof ter Walle vormen deze gebouwen binnen het polderlandschap een uniek geheel zoals het nog zelden bestaat in Vlaanderen. Hopelijk heeft de geschiedenis van Hof ter Walle dat voldoende aangetoond.Persmededeling Doel 2020, 8 september 2021

Doel 2020 opgetogen met beslissing bufferdijk

Unieke kans voor ceo Jacques Vandermeiren en Havenbestuur

Doel 2020 reageert positief op het ontwerp van het 11 km lange bufferlint dat de polderdorpen in de toekomst moet afschermen van de hinder afkomstig uit de Waaslandhaven. Het actiecomité vraagt al jaren om een harde grens. Het maakte ook mee deel uit van het akkoord dat in 2018 werd gesloten met de toen bevoegde Vlaamse minister Ben Weyts.

Het actiecomité Doel 2020 pleit er al jaren voor dat de buffer in Doel (24 meter hoog) - die de geluids- en lichthinder effectief buffert - zou doorgetrokken worden tot in Verrebroek. Dat dat dringend nodig is bewijzen recente geluidsmetingen van de bewonersvereninging 'Polderdorpen leefbaar'. In grote delen van Kieldrecht waren er afgelopen maanden nog amper 'normale nachten'. De wettelijke norm van 35 dBA maximum per nacht in woongebied wordt er systematisch overschreden. En dat is uitsluitend te wijten aan geluidsoverlast afkomstig uit de haven. Met de aanleg van het bufferlint is dus grote urgentie gemoeid. In feite had hij er al jaren moeten liggen. Vooraléér de bewoners geconfronteerd werden met overlast en slapeloze nachten.

Dat de verantwoordelijke overheden bij de voorstelling van het ontwerp voor de buffer sterk inzetten op de recreatieve mogelijkheden en een landschapsheuvel "met bijzondere mogelijkheden voor recreatie" klinkt prettig. Maar de verwijzing naar de bevraging in deze is weinig ernstig. Het betreft namelijk een vrijblijvende (online) bevraging bij diegenen die deelnamen aan de 'bufferroute'-fietstocht (kleurwedstrijd voor de kinderen inbegrepen). Niets tegen de leukerige sfeer hierbij. Maar voor de bewoners in de omgeving van de Waaslandhaven is de absolute prioriteit de leefbaarheid van hun onmiddellijke omgeving. Dàt is al te lang verwaarloosd door alle betrokken instanties. En dat is waar nu de focus moet liggen.

In die zin is het goed nieuws dat de aanleg van de bufferdijk ter hoogte van Verrebroek werd losgekoppeld van de havenuitbreidingsplannen en de werken voor de verhoging van de buffer mogelijk al kunnen starten in 2022. Doel 2020 dringt er op aan dat dat ook voor de rest van het 11 kilometer lange bufferlint gebeurt. Er is geen enkele reden om de aanleg voor de buffer die er al jaren geleden moest liggen nog langer uit te stellen. Of langer gekoppeld te houden aan de ECA-plannen voor de havenuitbreiding. De toenemende overlast uit de Waaslandhaven is de bevestiging van deze urgentie.

De ceo van de Haven van Antwerpen, Jacques Vandermeiren, noemde bij zijn aantreden 'goed nabuurschap' een van zijn prioriteiten. Met de versnelde aanleg van dit bufferlint heeft hij de kans om zijn geloofwaardigheid te herwinnen én te bewijzen dat die uitspraak meer was/is dan een loze belofte.Persmededeling Doel 2020, 10 juni 2021

Nooddecreet voor nieuw dok op Linkeroever?

Vandaag verscheen in de regiokrant 'De Wase Koerier' een analyse mbt de stappen van de Vlaamse Regering ivm de havenuitbreidingsplannen op Linkeroever. Daaruit blijkt vooral dat er géén enkele lijn (meer) zit in de handelswijze van de Vlaamse Regering. Terwijl de nieuw bevoegde minister Matthias Diependaele (N-VA) en de MP Jan Jambon (N-VA) spreken van intensieve onderhandelingen met de bewoners, landbouwersverenigingen en de actiecomités van de polderdorpen geeft Zuhal Demir (N-VA) aan Lydia Peeters (Open VLD) opdracht om het scenario van een nooddecreet(!) uit te werken. Ondertussen wachten de bewoners en de actiegroepen al meer dan twee jaar op een hervatting van de gesprekken.

Einde mei raakte bekend dat de auditeur van de Raad van State de vernietiging adviseert van het ganse plan voor Extra-containercapaciteit op Linkeroever. Direct daarna kregen de leden van de WG Toekomstvisie Doel te horen dat de vergadering voor dezelfde avond opgeschort werd en er voorlopig ook geen vergaderingen meer komen. Dat is intussen de tweede keer dat dit gebeurt. En dat terwijl de meeste leden van de WG op geen enkele manier betrokken zijn bij de procedures voor de Raad van State. Anderzijds gaan alle andere werkgroepen - ook de meest gecontesteerde, die over nieuwe natuur - mbt ECA gewoon door. En dat is het dan. Van 'intensief overleg' valt vooralsnog niets te merken. Om het allemaal nog wat geloofwaardiger te maken liet de minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) afgelopen zaterdag in een kranteninterview met GVA weten dat ze aan haar collega Lydia Peeters (Open VLD) heeft gevraagd "het scenario van een nooddecreet te onderzoeken, iets vergelijkbaar als voor het Deurganckdok." Waarschijnlijk geheel toevallig verscheen in de havenkrant Flows afgelopen weekeinde ook "een verrassend alternatief" van "een betrokkene die zich niet wenst bekend te maken" en die de huidige ECA-alternatieven "te klein" vindt. Het betreft een ronduit fantasistisch project dat het vroegere – door de Raad van State afgevoerde – Saeftingheproject nog eens presenteert in een ander kleedje. Dat de havenkrant Flows hiermee net nu uitpakt lijkt veelzeggend. In 'de Wase Koerier' vraagt men zich luidop af of het Antwerps Havenbedrijf en de reders hun dok zoals het tot stand kwam in de complex project-procedure nog wel willen? Het zou gelijk verklaren waarom NIETS werd / wordt gedaan met het princiepsakkoord van 2018. De vernietiging door de Raad van State is dan gelijk mooi meegenomen en een goed argument om een nieuw nooddecreet door te duwen "aangezien de Complex Project procedure toch niet werkt".

In het kader van de Complex Project procedure hebben Doel 2020 e.a. drie jaar actief deelgenomen aan tientallen vergaderingen en actorenbijeenkomsten. Wij hebben in onze vrije tijd duizenden pagina's aan onderzoeknota's doorploegd en becommentarieerd. We hebben tal van persoonlijke gesprekken gevoerd met de mensen uit de adminstratie, politici en actoren in de regio. Dat heeft uiteindelijk in juni 2018 geleid tot een akkoord dat een basis bood voor een duurzaam vergelijk. Bewoners, actiegroepen én landbouwers waren bereid mee te gaan in een project waar we op géén enkele manier zelf vragende partij in waren of zijn. Dat kon enkel in ruil voor garanties op vlak van leefbaarheid, aanleg buffers voor de polderdorpen, beperkt ruimtebeslag en behoud van landbouwgronden. Het is de Vlaamse Regering die vervolgens woordbreuk heeft gepleegd. Tot op de dag van vandaag is er nog altijd niets dat er op wijst dat de Vlaamse Regering geïnteresseerd is in een duurzaam vergelijk met de mensen uit de polderdorpen en de ruimere regio. Eerder integendeel.

Sinds 2018 is er amper iets veranderd op het terrein. Alle vragen worden systematisch afgewezen of op de lange baan geschoven. Er worden zelfs bewoonde woningen opnieuw toegemaakt en er wordt weer gesloopt. Dat is niet meer de status-quo dat voor het akkoord van 2018 was afgesproken tussen actiegroepen en overheden. Dat zijn toestanden uit de loopgravenoorlog van tien jaar geleden. Toestanden waarvan we hadden gehoopt dat deze achter ons lagen. Ondertussen blijft de leefbaarheid van de omgeving, zeker in Doel maar ook in de polder, onder druk staan vanwege de aanhoudende leegstand en het blokkeren van nieuwe initiatieven.

Misschien is het nuttig er nog eens aan te herinneren dat exact 20 jaar geleden het nooddecreet voor het Deurganckdok in de steigers werd gezet. Toen heette het dat dit niet – nooit – meer voor herhaling vatbaar was. Het heeft er echter alle schijn van dat de Vlaamse regering die verjaardag wil vieren met een nieuw nooddecreet voor hun havenplannen. Of dat voor de Antwerpse Haven meer garanties biedt dan een onderhandeld - en een breed gedragen - akkoord valt nog te bezien.Persmededeling EGD&P, 28 mei 2021

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder in beroep tegen sloop

Gemeente Beveren erkent argumenten

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen een beroep ingediend tegen de voorgenomen sloop van een erfgoedsite langs de Westlangeweg in Doel en de kap van dertien bomen, waarvan sommige ouder dan 100 jaar oud. De kwestie kwam ook aan bod op de gemeenteraad in Beveren.

Één van de meest interessante woningen


De aanvraag werd gedaan door de administratie van Maritieme Toegang en werd – zonder openbaar onderzoek - vergund door de gemeente Beveren. De sloop heeft betrekking op een hoeve langs de Westlangeweg in Doel. In de Rurale erfgoedstudie, gemaakt in opdracht van de Vlaamse overheid wordt deze site uitdrukkelijk vernoemd als een van de oudste bewoningskernen van de polder. In een speciale uitgave van Monumenten & Landschappen wordt ze omschreven als "één van de meest interessante woningen in de Doelpolder." De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vindt het schrijnend én symptomatisch dat niemand bij de Vlaamse overheid of bij de gemeente Beveren deze aanbeveling enige aandacht waard vond. Zowel in de aanvraag als in de omgevingsvergunning wordt de site bovendien (verkeerdelijk) gesitueerd in de Waaslandhaven terwijl ze zich op 5 km van de Waaslandhaven bevindt... Men vond het zelfs niet nodig om hier in een openbaar onderzoek te peilen naar de mening van het publiek. Daarmee was een beroep bij de Povincie Oost-Vlaanderen de enige overblijvende optie.Momumentale bomen

Op de site is ook vergunning verleend om 13 bomen te kappen. Het betreft evenwel niet zomaar wat boompjes, maar monumentale kastanje- en notenbomen met een omtrek tot 3 meter en meer. Verschillende zijn meer dan 100 jaar oud. Zij hebben een voor de streek uitzonderlijke landschappelijke, botanische en ornithologische waarde. Ze vormen een leef-, broed- en voedselgebied voor verschillende vogels. Voor vlinders, bijen en reeën zijn de bomen voedsel en toevluchtsgebied.

Valse argumenten

Het oogmerk van de afbraak is: 'om hinder, het sluikstorten en gevaar voor de nabije omgeving, voorbijgangers en verkeer weg te nemen'. Dat lijkt om verschillende redenen een ronduit belachelijk argument. Inzake de problematiek van sluikstorten lijken er betere middelen voorhanden dan de vernietiging van een volledige historische site.

Gemeenteraad

De kwestie werd dinsdagavond op de gemeenteraad van Beveren ook ter sprake gebracht door Beveren 2020. Schepen Boudewijn Vlegels erkende uiteindelijk de fout en beloofde dat de gemeente de nodige stappen zal zetten om de zaak recht te zetten.Persmededeling Doel 2020, 28 mei 2021

Werkgroep Doel weer opgeschort

Vlaamse Regering start nieuwe onderhandelingen op voor ECA

Donderdagmiddag 27 mei kregen de leden van de WG Toekomstvisie Doel te horen dat de vergadering voor dezelfde avond opgeschort werd en er voorlopig ook geen vergaderingen meer komen. En dat "naar aanleiding van het negatief auditoraatsverslag dat verschenen is in een van de procedures die bij de Raad van State zijn ingesteld tegen het voorkeursbesluit" Minister-president Jambon en minister Diependaele stellen in de plaats een aangepaste manier van werken voor waarbij wordt ingezet op intensief bilateraal overleg met alle betrokken stakeholders. Het vroegere afdelingshoofd van Maritieme Toegang en de voormalige leider van de taskforce ECA, Freddy Aerts, zal daarin (opnieuw) een bepalende rol spelen.

Paniek

Reden voor de ommezwaai in de aanpak is het verslag van de auditeur bij de Raad van State. Dat heette aanvankelijk "slechts een verslag" maar heeft intussen geleid tot regelrechte paniek bij sommige betrokkenen. Annick de Ridder (N-VA) had het afgelopen woensdag in het Vlaams Parlement over "een catastrofe" en – met een opmerkelijke zin voor overdrijving – "dat daar 150.000 jobs van afhangen." Vlaams Belang spreekt ondertussen zelfs al van 200.000 jobs... Bij ons weten werken er in de Antwerpse Haven 60.000 mensen en is geen van die jobs in gevaar door het al of niet bouwen van een stuk extra-containerkade.

De Antwerpse (en Vlaamse) paniekreacties verbazen. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de historiek van de Antwerpse haven op Linkeroever wist dat dit er zat aan te komen. Diegenen die nu stellen dat het decreet complexe projecten niet werkt en moet hervormd worden omdat er na al die inspraak toch nog partijen zijn die naar de Raad van State zijn gegaan weten zéér goed dat die uitleg niet klopt en ze de hudige situatie volledig aan zichzelf hebben te danken.

Verantwoordelijkheid Vlaamse Regering

Doel 2020 e.a. hebben drie jaar actief deelgenomen aan tientallen vergaderingen en actorenbijeenkomsten. Wij hebben in onze vrije tijd duizenden pagina's aan onderzoeknota's doorploegd en becommentarieerd. We hebben tal van persoonlijke gesprekken gevoerd met de mensen uit de adminstratie, politici en actoren in de regio. Dat heeft uiteindelijk in juni 2018 geleid tot een akkoord dat een basis bood voor een duurzaam vergelijk. Bewoners, actiegroepen én landbouwers waren bereid mee te gaan in een project waar we op géén enkele manier zelf vragende partij in waren of zijn. Dat kon enkel in ruil voor garanties op vlak van leefbaarheid, aanleg buffers voor de polderdorpen, beperkt ruimtebeslag en behoud van landbouwgronden. Het is de Vlaamse Regering die vervolgens woordbreuk heeft gepleegd. Niet de actiegroepen, de landbouwers of de bewoners. Het is de Vlaamse Regering die vervolgens elke vraag tot verdere dialoog afblokte. Niet de actiegroepen, de landbouwers of de bewoners. Ondanks onze herhaalde vraag én de waarschuwingen voor het scenario dat nu dreigt kwam er voorbije twee jaar géén enkele ernstige reactie van de VR. Of van Annick De Ridder...

Toekomststudie

Enkele maanden geleden werd de Toekomststudie voor Doel die eerder was opgeschort opnieuw gelanceerd. Eind juni van dit jaar(!) moest de studie voltooid zijn. Daartoe moest vanaf nu wekelijks vergaderd worden. Met dezelfde mensen die eerder ook al in het kader van het complex project vele uren van hun vrije tijd hebben opgeofferd. Zonder ook maar enige garantie over wat er met de resultaten van de studie zou gebeuren. Zonder dat er voorbije maanden ook maar iets veranderde op het terrein. En intussen is de studie weer opgeschort en start men dus bilaterale gesprekken om de klagers bij de Raad van State alsnog te overtuigen hun procedure weer in trekken. Nochtans had de Vlaamse Regering eerder laten weten dat ECA en de toekomststudie los stonden van elkaar. Het lijkt ook niet echt logisch. De Polder Land van Waas en de Landbouwgemeenschap Wase Polder die naar de Raad van State gestapt zijn zitten niet in de WG Doel. Omgekeerd zijn de meeste actoren in de WG Doel NIET betrokken bij de procedure voor de Raad van State. Daarmee geeft de VR de indruk dat ze de studie andermaal wil gebruiken als een soort van pasmunt. Ze heeft daar géén enkel argument voor. Doel staat ten gevolge van eerdere uitspraken door de Raad van State op de kaart als "woongebied met bijzondere esthetische, historische en culturele" waarde. Daar kan zelfs ECA niet omheen. Hoog tijd dus dat de Vlaamse Regering ophoudt met allerhande kunstgrepen en na jaren van schuldige verwaarlozing de rechtstoestand in Doel erkent en herstelt.

Betrouwbaar?

Met de mogelijke vernietiging van het ECA-project in het vooruitzicht worden nu – hals over kop – nieuwe gesprekken gestart terwijl men ondertussen bijna drie jaar tijd én zo goed als alle vertrouwen verspeeld heeft. Op zo een moment met de vinger naar de bewoners, landbouwers en actiegroepen wijzen is het fatsoen ver voorbij. Wij blijven openstaan voor gesprek maar het is wel aan de Vlaamse Regering om te bewijzen dat ze (deze keer) een betrouwbare gesprekspartner is en effectief een oplossing wil.Persmededeling Doel 2020, 16 mei 2021

Gemeente wil voortbestaan Ouden Doel verzekeren maar 'vergeet' andere gehuchten en de rest van de polder

Met een een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij de bestemming havenuitbreidingsgebied wordt gewijzigd in woongebied wil de gemeente Beveren voor meer juridische zekerheid zorgen voor het gehucht Ouden Doel. Inhoudelijk bevat het plan sterke punten. Maar vreemd genoeg wordt in alle talen gezwegen over de rest van de regio. Dat was ooit anders.

Afgelopen week vond voor de gemeenteraadsleden in Beveren een bijzondere commissie plaats met het oog op een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij men voor het gehucht Ouden Doel de bestemming wil wijzingen naar woongebied. Positief is dat daarbij wordt ingezet op een (beperkte) versterking van de functie wonen, men oog heeft voor de beperkte draagkracht als het gaat om toerisme en er (eindelijk) aandacht komt voor het aanwezige bouwkundige erfgoed.

Maar dat Beveren enkel spreekt over de gehuchten Prosperpolder en Ouden Doel en terzelfdertijd in alle talen zwijgt over de andere gehuchten is moeilijk te begrijpen. Prosperpolder en Ouden Doel staan in het kader van de havenuitbreidingsplannen al lang niet meer ter discussie. Het Antwerps Havenbestuur en de Vlaamse overheid hebben zich bovendien in 2018 akkoord verklaard met nog slechts een beperkte havenuitbreiding én de aanleg van een hoge bufferdijk tussen de haven en het resterende poldergebied. Dat omvat niet alleen Ouden Doel en Prosperpolder maar ook de gehuchten Rapenburg, Saftingen, Westlangeweg, De Putten in Oud Arenberg en uitgestrekte landbouwgebieden. Door die - op zijn minst - naast het plan voor Ouden Doel, niet expliciet te vermelden geeft het gemeentebestuur de indruk dat het zich niet langer meer bekommerd voor het behoud van de rest van haar grondgebieden/of zich niet meer verzet tegen de aanleg van nog meer natuurcompensatie ten koste van landbouw en historische bewoning.

De gemeente Beveren verzette zich vanaf 2012 resoluut tegen de verdwijning van de gehuchten. Het college schaarde zich achter de standpunten van het actiecomité RODS (Rapenburg – Ouden Doel – Saftingen) en liep zelfs mee in de betoging voor het behoud van de gehuchten, àl de gehuchten. In 2015-2016 werd het GRUP en het Saeftinghedokplan vernietigd door de Raad van State. Kort daarna kwamen er plannen voor een meer beperkte havenontwikkeling. Die plannen worden momenteel verder uitgewerkt. Zowel Doel als de gehuchten vallen daar volledig buiten.

Dat uitgerekend op zo een moment met geen woord gesproken wordt over de andere gehuchten is moeilijk te begrijpen. Volgens het college is Ouden Doel "het hoogst haalbare". Dat getuigt dan toch wel van érg weinig ambitie. Het gaat bovendien regelrecht in tegen wat Beveren jarenlang verkondigd heeft. Én het speelt volledig in de kaart van het Antwerps Havenbestuur of al te voortvarende administraties die het poldergebied liefst ontvolkt zien ten voordele van nog méér kunstmatig aangelegde natuurgebieden.

Ondanks het bijstellen van de havenuitbreidingsplannen hebben de polderdorpen nog altijd nood aan een gemeentebestuur dat hen voluit verdedigt. En dat voldoende assertief is tov de aanspraken door de Antwerpse haven en bepaalde administraties. De bewonersvereniging Doel 2020 dringt er samen met bewoners en landbouwers op aan dat het gemeentebestuur van Beveren zijn engagement uit 2012 herneemt en handhaaft en dat het blijft opkomen voor àlle gehuchten, voor de landbouw en voor het karakter van de streek.Persmededeling Doel 2020, 28 april 2021

Problemen rond ECA-scenario's blijven: te weinig garanties voor leefbaarheid, te veel wantrouwen

Op het actorenoverleg van het project Extra-containercapaciteit Haven van Antwerpen werd gisteren tegenover de stakeholders een alternatief getijdendok voorgesteld. Het betreft een verkort dok met containerbehandeling aan beide zijden. Aan de oorspronkelijk vastgelegde configuratie mbt het ruimtebeslag verandert niets. Evenmin als aan het wantrouwen.

Prioriteit voor leefbaarheid

Het zogenaamde duplex-alternatief dat gisteren werd voorgesteld is intussen al het 11de alternatief sedert het ECA-project van start ging. Momenteel blijven er drie alternatieven over. Naast het duplex-alternatief zijn er nog twee varianten waarbij slechts een zijde van het nieuwe dok zou gebruikt worden voor containerbehandeling. Doel 2020 spreekt zich vooralsnog niet uit over een voorkeursscenario. Daarvoor blijven er momenteel te veel onzekerheden over de reële impact. Voor de bewonersvereniging is het echter duidelijk dat er sowieso absolute prioriteit moet gaan naar de versterking van de leefbaarheid van de polderdorpen en het ruimere gebied. Op vlak van geluids- en lichthinder en verkeersoverlast is daar momenteel de grens meer dan bereikt.

Blijvende pijnpunten

Verschillende pijnpunten zijn nog altijd niet opgelost. Zo wordt wel voorzien in de zogenaamde Westelijke Ontsluiting, een verdubbeling van de wegcapaciteit op de bestaande havenring langs de dorpen Kieldrecht en Verrebroek. Maar een rechtstreekse verbinding met de E34 is pas voor later voorzien waardoor al het (extra) vrachtverkeer nog altijd naar de haven moet via de toegangsweg naar Verrebroek. Door de aanleg van de Westelijke ontsluiting is er ook minder ruimte voor optimale buffering van Verrebroek en Kieldrecht. Zo zal de zogenaamde megabuffer die Kieldrecht en Verrebroek moet beschermen tegen overlast amper 12 meter hoog zijn, dat is amper meer dan nu. Ter vergelijking, de bestaande leefbaarheidsbuffer in Doel bedraagt 24 meter. Er is niet méér wegcapaciteit nodig, er is méér buffering nodig.

Verantwoordelijkheid

Doel 2020 ziet ten slotte een groot probleem in de manier waarop de Vlaamse Regering omspringt met het princiepsakkoord van 2018. In juni 2018 kwam met toenmalig bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) een akkoord tot stand dat een basis bood voor een duurzaam vergelijk. Bewoners, actiegroepen én landbouwers waren bereid mee te gaan in een beperkte havenuitbreiding in ruil voor garanties op vlak van leefbaarheid, beperkt ruimtebeslag en behoud van landbouwgronden. Met het oog op de definitieve vaststelling van het ECA-voorkeursbesluit in 2019 viel alle dialoog hierover stil. Van de (onmiddellijk) uit te voeren maatregelen op het terrein kreeg er géén enkele uitvoering. Daarmee is het wantrouwen ten aanzien van de Vlaamse Regering én de plannen mbt de havenuitbreiding weer helemaal terug. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wel van diegenen die onvoldoende beseffen dat in deze regio niet alleen haven en natuur veroordeeld zijn tot elkaar. Maar ook bewoners en landbouwers daarbij horen.Persmededeling Doel 2020, 27 april 2021

Bewonersvereniging blijft aandringen op nakomen gemaakte afspraken door de Vlaamse Regering

Doel 2020 tevreden met maatregelen tegen overlast in Scheldedorp

Na de toenemende overlast van afgelopen maanden lijkt er een keerpunt te komen in de chaotische toestanden in Doel. Enkele dagen nadat bewoners maatregelen hadden gevraagd aan de gemeente Beveren en de politie van de zone Waasland-Noord kwamen er effectief maatregelen om de overlast in te dammen. Burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren deed vorige week een oproep om de bewoners in Doel te respecteren en de politie van de zone Waasland-Noord kondigde controles en ordemaatregelen aan. De MLSO besliste intussen ook tot een verdubbeling van het aantal stewards tijdens de weekeindes van 2 naar 4. Afgelopen weekeinde was het opnieuw druk in Doel en er waren enkele incidenten maar de situatie bleef mede door de inzet van politie - op de fiets - beheersbaar. Er werden in tegenstelling met voorgaande weken geen snelheidsduivels of gevaarlijke toestanden gesginaleerd. Op zondag vanaf 14u liet de politie ook geen verkeer meer toe omdat alle parkings in het dorp volstonden. De aanpak werd zowel door de bewoners als door de bezoekers die geen kkwade bedoelingen hebben geapprecieerd.

Ook Doel 2020 is tevreden met deze concrete en kordate aanpak. Afgelopen weekeinde heeft bewezen dat een gerichte aanpak tegen overlast werkt. Op termijn zijn echter structurele maatregelen nodig. Ook wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden en het binnenlands toerisme afneemt zal de belangstelling voor Doel blijven. Toeristen van over de landsgrenzen zullen het dorp opnieuw bezoeken. Doel zal steeds een trekpleister voor bezoekers met goede maar ook minder goede intenties blijven. Maatregelen als het afsluiten van de panden, de gewijzigde verkeerssituatie en verhoogde controles hebben de afgelopen jaren de overlast verminderd maar er is nog lang geen sprake van normalisering. Nog maar eens een brandstichting afgelopen zondag is daar de illustratie van. Voor normalisering zijn structurele, duurzame ingrepen nodig én meer sociale controle. Het handvol bewoners dat Doel nu telt kan die noodzakelijke sociale controle onmogelijk bieden.

In die zin valt het moeilijk te begrijpen dat mensen die belangstelling tonen om in het dorp te komen wonen, die zelfs vragen een pand op eigen kracht of met eigen middelen te mogen opknappen, systematisch worden afgescheept. Dat is moeilijk te begrijpen, het is ook in tegenspraak met eerdere afspraken en beloften. In het akkoord dat in 2018 werd gesloten tussen toenmalig bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) en Doel 2020. In dat akkoord stond onder punt 5 te lezen: "Alle eigendommen in het gebied in eigendom van de Vlaamse overheid/MLSO/VLM komen onder centraal beheer. In de gegeven omstandigheden lijkt AMT daarvoor de meest geëigende instantie. Er wordt tevens een structureel overleg opgezet om tot een normalisering van de problematiek van bewoning te komen. Eigendommen waarvoor interesse is om in te wonen worden vrijgegeven voor bewoning onder nader te bepalen voorwaarden. Projecten die een invulling kunnen geven voor het gebruik/hergebruik van het patrimonium zullen het dorp terug een functie kunnen geven. Dat alles wordt verder uitgewerkt in overleg met het actiecomité." Drie jaar later is daar nog altijd niets mee gebeurd. Het is nochtans essentieel in het proces van normalisering in een dorp dat – niet onbelangrijk – op de bestemmingsplannen nog altijd staat aangeduid als "woongebied met bijzondere culturele, historische en / of esthetische waarde."

Momenteel loopt op initiatief van minister Matthias Diependaele (N-VA) een studie die de verschillende toekomstmogelijkheden voor Doel onderzoekt. Dat is zonder twijfel een nuttige oefening. Het neemt niet weg dat, wil de Vlaamse overheid met haar aanpak in Doel enige geloofwaardigheid krijgen, ze zich dient te houden aan eerder gemaakte afspraken.Persmededeling Doel 2020, 21 maart 2021

Vlaamse Regering start toekomststudie Doel opnieuw op.

Doel 2020 blijft afwachtend

Zaterdag 20 maart kwam Minister van Erfgoed Matthias Diependaele naar Doel om er te praten met het actiecomité Doel 2020. Diependaele start de toekomstudie voor Doel weer op en wil daarbij weer iedereen rond de tafel. Het was een open en constructief gesprek maar Doel 2020 blijft (voorlopig) afwachtend. In 2018 was er een akkoord afgesloten tussen Doel 2020 en minister Ben Weyts namens de Vlaamse Regering maar van de gemaakte beloftes kwam vervolgens niets in huis.

In 2018 kwam door toedoen van minister Ben Weyts (N-VA) een princiepsakkoord tot stand tussen Doel 2020 en de Vlaamse overheid. Ook de Erfgoedgemeenschap Doel & Polders en de lokale boeren sloten zich bij het akkoord aan. Het was een compromisakkoord waarbij bewoners en actiecomités zich neerlegden bij een beperkte havenuitbreiding. En waarbij anderzijds concrete maatregelen werden afgesproken met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp, de ter beschikkingstelling van panden in en buiten het dorp en de afwikkeling van de natuurcompensaties. In december 2019 werd bovendien het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om de toekomststudie voor Doel vorm te geven. Hun opdracht was om in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel te onderzoeken.

Maar van de concrete maatregelen kwam niets in huis. De voorlopige resultaten van de studie zinden ook het Antwerps Havenbestuur niet en in mei 2020 werden de onderzoekers van de Toekomststudie al naar huis gestuurd. De resultaten mochten bovendien enkel gezien worden door de zogenaamde ‘politieke taskforce ECA', een select clubje van politici en havenbestuurders. Een voorstelling aan Doel 2020 werd op de valreep geannuleerd. Sindsdien nam de obstructie ten aanzien van alles wat positief was voor Doel alleen maar toe.

Dat minister Diependaele nu met initiatieven komt om de impasse te doorbreken is een belangrijk nieuw gegeven. Het verdient alle waardering. Doel 2020 was en is ervan overtuigd dat Doel & Polder enerzijds, de haven anderzijds naast elkaar kunnen bestaan. Dat bewijst trouwens de huidige situatie: vlak naast Doel ligt het Deurganckdok waar dag en nacht containers worden geladen en gelost. Door de aanwezigheid van de leefbaarheidsbuffer zorgen die containeractiviteiten amper voor overlast in Doel. Het illustreert dat als voldoende wordt ingezet op buffering, overlast tot een minimum kan herleid worden en bewoning in Doel geen probleem is. Klachten met betrekking tot geluidsoverlast afkomstig uit de haven situeren zich momenteel trouwens niet in Doel maar in Kieldrecht en Verrebroek, juist omdat er - in tegenstelling met Doel - te weinig gebufferd is.

Diependaele wil nu op korte termijn knopen doorhakken. De studie zou daarvoor uitsluitsel moeten geven en wordt verwacht klaar te zijn tegen de zomer.

Het is in het belang van iedereen - ook en vooral van de Vlaamse Regering en het Antwerps Havenbedrijf - dat er aan de schandalige situatie in Doel een einde komt. Maar dat kan niet zonder een minimum aan respect voor het dorp, de streek en de mensen die er wonen. Dat kan niet zonder respect voor de eerder gemaakte afspraken. Dat kan niet zonder respect voor de rechtmatige bestemming van het dorp "woongebied met bijzondere historische, culturele en esthetische waarde". Dat alles heeft men de voorbije jaren, ook nadat duidelijk was dat Doel nooit meer weg gaat, op de meest brutale manier genegeerd. Daarmee heeft men - geheel onnodig - de controverse opnieuw aangewakkerd.

Het is nu aan de Vlaamse overheid om aan te tonen dat ze meent wat ze zegt en ze effectief het vertrouwen waard is. We wensen de minister daarbij alle succes toe.Persmededeling Doel 2020, 3 maart 2021

Historisch schip Ortelius komt dan (eindelijk) toch naar Doel.

Na maanden van gepalaver en soms echte obstructie kan de 125 jaar oude tjalk Ortelius eindelijk naar Doel komen voor restauratie. Voor Doel 2020 vormt het een belangrijke stap. Niet alleen voor de heropleving van het dorp, maar hopelijk ook voor de verstandhouding tussen bewoners en overheid. Die geraakte afgelopen twee jaar danig verzuurd.

Het historische schoolschip Ortelius dateert uit 1898 en is al sedert begin deze eeuw uit de vaart. Sedert 2019 stond dit stuk varend erfgoed te koop en in de lente van 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen de verkoop goed aan de vzw 'De Maakschappij' in Doel. Omdat het varend erfgoed betreft waren er strikte voorwaarden verbonden aan de verkoop. Pieter Ghysels uit Doel, verbonden aan de vzw de Maakschappij en Atelier De Nijs in Doel, kon daaraan beantwoorden. Bedoeling is dat dit stuk varend erfgoed in Doel wordt gerestaureerd en daarna terug in de vaart wordt gebracht.

De vzw vroeg voor de restauratie de (tijdelijke) beschikking over een braakliggend terrein vlak bij het atelier maar klopte daarvoor gedurende 10 maand aan dovemansdeuren. Het heette dat men "geen precedenten wilde scheppen". Of men verwees naar de toekomststudie voor Doel die... opgeschort was. In januari van dit jaar klaagden de vzw en Doel 2020 de aanhoudende obstructie aan. Vorige week liet de vzw aan de bevoegde minister weten dat het schip sowieso naar Doel komt. Desnoods zou het op de kade zelf gerestaureerd worden. Begin deze week kwam er dan eindelijk groen licht. Dat werd zowel rechtstreeks aan de vzw gecommuniceerd, als aan bewonersvereniging Doel 2020.Doel 2020 is tevreden dat er bij de verschillende betrokken overheden finaal toch geluisterd is naar de argumenten. Het actiecomité is ervan overtuigd dat het project kan bijdragen aan de heropleving van Doel maar ook een verbindende rol kan spelen bij verschillende betrokken actoren. Het laat alleszins zien hoe initiatieven in het Scheldorp voor de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen voor de ruime regio.

Toegankelijkheid, erfgoed, traditie, ambacht en vakkennis, zijn enkele kernwoorden die het mantra vormen van de vzw de Maakschappij. Het schip ligt momenteel nog op de droogdoksite te Antwerpen maar wordt binnenkort met een ponton over de Schelde naar Doel gebracht en vervolgens met een uitzonderlijk transport en dito kraan op zijn plaats gezet vlak bij Atelier De Nijs. Dan kan de restauratie in hartje Doel beginnen.Persmededeling Doel 2020, 9 februari 2021

Toekomststudie Doel heropgestart, controverse blijft.

De Vlaamse regering heeft zopas laten weten dat de studie rond de Toekomstvisie Doel wordt hervat. De studie werd vorig jaar opgeschort als een soort van represaille nadat verschillende belanghebbenden naar de Raad van State waren gestapt. De heropstart van de studie vond echter plaats zonder inbreng van een belangrijk deel van de oorspronkelijke werkgroep. Daarmee blijft de controverse onvermijdelijk aanslepen.

In december 2019 werd het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om de toekomststudie voor Doel vorm te geven. Dat was een uitloper van het princiepsakkoord dat door toedoen van minister Ben Weyts (N-VA) werd gesloten tussen Doel 2020 en de Vlaamse overheid. Hun opdracht was om in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel te onderzoeken. De aanstelling van het team gebeurde na een selectieprocedure waar niet alleen de Vlaamse administratie deel van uitmaakte maar ook het Havenbestuur, Doel 2020 en academici. Het team kon aan de slag maar de voorlopige resultaten van de studie zinden het Antwerps Havenbestuur niet en in mei 2020 werden de onderzoekers al naar huis gestuurd. De resultaten mochten bovendien enkel gezien worden door een select clubje. Een voorstelling aan Doel 2020 werd op de valreep geannuleerd. De beslissing kwam van de zogenaamde 'politieke taskforce', een schimmig onderonsje van kabinetsmedewerkers, politici en havenbestuurders die daarmee duidelijk maakten wat zij verstaan onder de "transparantie" van het ECA-project.

Dat men het in het dossier Doel erg moeilijk heeft met transparantie wordt ook nu weer bewezen. De beslissing van de Vlaamse regering om de studie herop te starten zou het gevolg zijn van "diverse gesprekken" maar daar werd dus een belangrijk deel van de oorspronkelijke gesprekspartners niet bij betrokken. Ook de aard van de studie werd zonder overleg gewijzigd. In plaats van scenario's worden nu bouwstenen onderzocht (wonen, leefbaarheid, erfgoed, buffer, ontsluiting, onthaal, economische invulling). Dat deze handelswijze voor argwaan zorgt moet niet verbazen. In verband met studies heeft Doel geen al te beste ervaringen. Zo werd ooit de studie die bewees dat Doel leefbaar bleef naast het Deurganckdok herschreven om het tegenovergestelde te bewijzen.

De heropstart van de studie zonder enig overleg met bewoners of de meest betrokkenen illustreert nogmaals het onvermogen van de Vlaamse overheid om in deze tot gedragen oplossingen te komen. Daar was nochtans in 2018 een goede aanzet toe gegeven.

Willen de Vlaamse overheid en het Havenbestuur naar een echte en gedragen oplossing? Dan moeten ze terug naar het princiepsakkoord van 2018 en moet er einde komen aan de obstructie tegen lokale initiatieven. Een oplossing kan er alleen komen in dialoog en overleg met àlle betrokkenen en in volle transparantie.Persmededeling Doel 2020, 27 januari 2021

Doel 2020 vraagt Vlaamse Regering einde te maken aan obstructie Antwerps Havenbestuur

Doel is officieel woongebied en dat moet (eindelijk) erkend worden

Vorige week verscheen - simultaan in Knack en in het regionale blad de Koerier - een opiniestuk van Liese Stuer, inwoner van Doel. In haar bijdrage klaagt Liese Stuer de hypocrisie aan van het Antwerps Havenbestuur dat met zijn zogenaamde Havenland-initiatieven de natuur en het erfgoed in de ruime regio rond de Waaslandhaven gebruikt om de haven te promoten maar anderzijds doet of Doel niet bestaat. Dat laatste is letterlijk te nemen: op de kaarten die Havenland verspreidt is Doel een witte vlek. Nochtans is het dorp officieel woongebied. De Vlaamse Regering liet in 2018 weten dat Doel definitief blijft maar gemaakte afspraken worden niet langer nagekomen en de wettelijke bestemming (woongebied) wordt niet erkend. Daarmee dreigt de Vlaamse Regering zich andermaal in de kijker te zetten als een hoogst onbetrouwbare partner.

Politieke taskforce


Eind 2020 besliste Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) dat de kaaimuur in Doel wordt hersteld. Kort nadien werden de restauratie van de molen van Doel en instandhoudingswerken aan het Hoog Huis aangekondigd. Maatregelen die in de lijn liggen van de eerdere beslissing dat Doel definitief blijft. Anderzijds worden zo goed als alle lokale initiatieven die in de lijn liggen van het bestemmingsplan voor Doel (woongebied) of de versterking van de leefbaarheid gedwarsboomd. Daarmee dreigt het vertrouwen dat voorbije jaren moeizaam werd opgebouwd volledig verloren te gaan.

In 2018 kwam na 2 jaar van intense gesprekken door toedoen van minister Ben Weyts (N-VA) een princiepsakkoord tot stand tussen Doel 2020 en de Vlaamse overheid waarbij werd bepaald dat er slechts een beperkte havenuitbreiding zou komen en Doel en het omliggende poldergebied definitief zouden gevrijwaard worden. Later sloten ook de Erfgoedgemeenschap Doel & Polders en de lokale boeren zich bij het akkoord aan. In het kader van het princiepsakkoord werden ook concrete maatregelen afgesproken met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp, de ter beschikkingstelling van panden in en buiten het dorp en de afwikkeling van de natuurcompensaties. De Vlaamse Regering besliste om een Toekomststudie voor Doel te laten maken.

Toekomststudie naar af

Voor het eerst in het 20 jaar aanslepend conflict leek een oplossing mogelijk. Het princiepsakkoord bood een goede basis voor een definitief vergelijk. In december 2019 werd het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om de toekomststudie vorm te geven. Zij moesten in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel onderzoeken. Ondertussen werd ook (een begin van) oplossing gegeven aan het probleem van de vele leegstaande panden. Maar de voorlopige resultaten van de studie zinden het Antwerps Havenbestuur niet en in mei 2020 werden de onderzoekers al naar huis gestuurd. De beslissing kwam van de zogenaamde 'politieke taskforce', een schimmig onderonsje van kabinetsmedewerkers, politici en havenbestuurders die daarmee duidelijk maakten wat zij verstaan onder de "transparantie" van het ECA-project.

Ook aan de afspraken omtrent gebruik en ter beschikking stelling van panden kwam afgelopen jaar een einde. Net zoals vroeger worden leeggekomen panden opnieuw dichtgetimmerd en daarmee tot verkrotting veroordeeld, ook al zijn er geïnteresseerden. Kortom alles wat de leefbaarheid van Doel ten goede komt krijgt een rode kaart. Hoever de obstructie wel gaat wordt geïllustreerd door de komst van historische schip Ortelius naar Doel. De vzw de Maakschappij, gehuisvest in het atelier De Nijs in Doel, heeft de voormalige schooltjalk aangekocht van de stad Antwerpen om hem te restaureren in Doel. Daartoe vroeg zij het tijdelijk (!) gebruik van een braakliggend terrein vlak bij hun werkplaats maar dat wordt geweigerd door alle instanties die iets te maken hebben met Doel. "Om geen precedenten te scheppen." Stel u voor dat er nog mensen zijn die iets zinvol zouden willen beginnen op een braakliggend terrein in Doel...

De oorzaak voor al die obstructie ligt - naar ons wordt meegedeeld - bij het Antwerps Havenbestuur dat bevreesd is voor een 'Grobbendonkscenario', bewoners die op basis van klachten over geluids- of lichtoverlast de terminal zouden kunnen laten stilleggen. Maar de obstructie gaat verder dan het Havenberdrijf alleen.

"Goed nabuurschap", een absolute prioriteit voor CEO Jacques Vandermeiren

De vrees van het Havenbestuur is onterecht. De huidige buffer in Doel die zich tussen het dorp en het Deurganckdok bevindt bewijst dat effectieve buffering helpt. Klachten over geluidshinder afkomstig uit de haven komen momenteel uit de polderdorpen Kallo, Kieldrecht en Verrebroek. Niet uit Doel. Die klachten illustreren trouwens niet alleen de onvrede over de toenemende hinder in de ruime regio maar ook het onvermogen van de haven om tot een goed nabuurschap te komen. "Goed nabuurschap" was nochtans een van de drie prioriteiten die CEO Jacques Vandermeiren aanduidde in zijn nieuw beleid. Met betrekking tot Doel en de wijde omgeving lijkt hij daar alvast (nog) niet in geslaagd.

Ondertussen wordt er vooral veel tijd en geld geïnvesteerd in PR, niet (meer) in overleg of transparantie. Blinkende brochures, dure standbeelden en groots opgezette kleurwedstrijden voor de kleuters. Allemaal goed en wel. Maar in de regio wil men van de Havengemeenschap én van de Vlaamse Regering vooral garanties. De garantie dat lokale initiatieven niet langer nodeloos worden geblokkeerd. De garantie dat de buffer tussen de haven en de polderdorpen effectief buffert. De garantie dat de leefbaarheid van al de polderdorpen eindelijk voorop komt te staan. Daar wachten we op.Persmededeling Doel 2020, 5 december 2020

Doel 2020 opgetogen met definitieve beslissing renovatie kaaimuur van oude haven in Doel

De kaaimuur van Doel dateert van 1930 en is er op bepaalde plaatsen bijzonder slecht aan toe. Doel 2020 bracht de kwestie eerder aan bod tijdens een ontmoeting met bevoegd minister Lydia Peeters. Die beloofde toen de nodige maatregelen te nemen. Nu is beslist om een groot deel van de kaaimuur effectief te renoveren. Doel 2020 is tevreden met die beslissing. Die stemt overeen met de eerdere beslissing van de VR: namelijk dat Doel blijft.

De problemen met de kaaimuur in Doel werden voor het eerst aangekaart begin 2019. Maar het dossier kwam pas in een stroomversnelling na een onderhoud met minister Lydia Peeters begin september van dit jaar. Vanaf oktober vonden stabiliseringswerken plaats. Daarvoor werd de kaai een stuk ontmanteld en afgegraven om druk op de kaaimuur weg te nemen. En er werden tevens een aantal bijkomende damplanken geslagen om instorting te vermijden. Na die werken was er geen verdere activiteit meer waardoor bij de WSV De Noord van Doel (nog altijd goed voor meer dan 100 leden) toch wel ongerustheid ontstond. Mede omdat er daardoor geen boten meer in of uit het water kunnen.Deze week echter kreeg Doel 2020 vanuit het kabinet van minister Lydia Peeters (Open Vld) bevestiging dat de werken snel hervat worden: de kaaimuur wordt over een lengte van 110 meter gerenoveerd. Met die renovatie is een prijskaartje gemoeid van 1,8 miljoen euro. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nodige studiewerk. Maar plan is dat de werken reeds begin 2021 van start gaan. Vandaag vond alvast een eerste werkvergadering plaats met de Vlaamse Waterweg en de aannemer, de Havenmeester van Doel, Paul De Belie en de 90-jarige voorzitter van WSV De Noord, voormalig veldwachter van Doel Maurice Vergauwen. Daar werd ons medegedeeld dat het einde van de werken mag verwacht worden na de zomer van 2021.

Zowel bij WSV De Noord als bij Doel 2020 wordt bijzonder tevreden gereageerd op de beslissing. Het is een van de eerste daden van de VR waarmee impliciet erkend wordt dat Doel blijft. Voor altijd.


Maurice Vergauwen (links, voorzitter van WSV De Noord, voormalig veldwachter Doel) en Paul De Belie (rechts, Havenmeester Doel)Persmededeling Doel 2020, 2 december 2020

Complex Project ECA gaat deels in op bezwaren actiecomités

Rangeerstation verhuist, Drijdijk grotendeels gespaard

De bufferdijk langs de Waaslandhaven wordt van Verrebroek tot Doel beplant met om en bij de 1.000 nieuwe bomen. Dat was al eerder bekend. Maar een groot deel van de naar schatting 600 bomen op de Drijdijk zal uiteindelijk toch behouden worden. Voor het rangeerstation voorzien ter hoogte van de Blikken wordt naar een alternatieve locatie uitgekeken. Dat is het gevolg van de bezwaren die eerder werden ingediend door bewoners en actiecomités. Doel 2020 reageert gematigd positief maar heeft blijvende zorgen omtrent de effectieve buffering van de polderdorpen en het behoud van landschappelijke waarden.

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project ECA definitief vast. Daarna volgde in het voorjaar een publieke raadpleging specifiek met betrekking tot de Westelijke Ontsluiting van het project en de buffer tussen havengebied en polder. De inspraak leidde tot heel wat bezwaren en intussen tot een aantal bijsturingen. Dat communiceerde omgevingsmanager Maarten Goris. De bevindingen werden ook samengevat in een overwegingsdocument.

De bezwaren van bewoners, Polderdorpen-leefbaar, de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder en Doel 2020 waren onder meer gericht tegen de kap van de bomenrijen op de Drijdijk. Die moest er komen als compensatie voor zgz. bijkomende verstoring veroorzaakt door de bomen op de kruin van de buffer. Daar ziet men nu deels van af. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe een en ander zijn beslag zal krijgen. Voor Doel 2020 is alleszins duidelijk dat de historisch-landschappelijke waarde van de Drijdijk maximaal moet behouden blijven. De kilometerslange Drijdijk is een van de meest bekende en waardevolle landschapszichten van Verrebroek én een toeristische topper voor wandelaars en fietsers. Het is ook onzin om voor de natuurlijke buffering van de dorpen elders in de omgeving nog kap van bomen of bomenrijen te eisen. Dat is al te gek.Nogal wat bezwaren kantten zich ook tegen de aanleg van een rangeerstation ter hoogte van de Blikken in Verrebroek. Daarvoor wordt nu volgens de overwegingsnota gekeken naar een alternatieve locatie. Doel 2020 maakte eerder al duidelijk dat een rangeerstation vlak bij de dorpskern van Verrebroek niet kan. Het actiecomité blijft ondertussen wel bezorgd over de inrichting van de buffer. Voor Doel 2020 maakte al eerder duidelijk dat het niet volstaat om de bestaande buffer te beplanten met bomen. Hij moet (voorafgaand) ook aanzienlijk verhoogd worden. Daarvoor beschikt men als gevolg van al de grote infrastructuurwerken in de regio over meer dan genoeg grond. Behoud van de huidige hoogte is alleszins niet voldoende gezien de verdubbeling van de capaciteit op de Westelijke Ontsluiting, vlak achter die bufferdijk.

Wat de Westelijke Ontsluiting betreft eist Doel 2020 dat leefbaarheid van de polderdorpen absolute prioriteit krijgt. Met de Westelijke Ontsluiting wordt voorzien in een verdubbeling van de capaciteit van de Havenweg. Pas in de daaropvolgende jaren komt er een rechtstreekse aansluiting voor het havenverkeer op de E34. Tot zolang moet al het vrachtverkeer voor de Waaslandhaven via secundaire wegen. Dat is de wereld op zijn kop. In het belang van de leefbaarheid van de polderdorpen vragen wij dat zo snel als mogelijk een rechtstreekse aansluiting komt vanuit de Waaslandhaven op de E34.Open brief Doel 2020, 14 september 2020

Doel, een (blijvende) schande voor Vlaanderen

Door Jan Creve, naar aanleiding van de Erfgoeddag

Begin 2019 maakte de havenmeester van Doel bij de Vlaamse Waterweg melding van een belangrijke verzakking aan de kaaimuur van het historische haventje. Meer dan anderhalf jaar later krijgt de man nog altijd geen gehoor en dreigt de kaaimuur van Doel in te storten. De gebeurtenis is niet alleen symptomatisch voor het dossier-Doel, dat momenteel weer in een juridisch moeras dreigt te verzanden, maar evenzeer voor de aanpak – of beter: het gebrek aan aanpak – van het alom aanwezig en waardevol bouwkundig erfgoed in Doel en de onmiddellijke omgeving.

Opgedroogde dialoog

In de zomer van 2018 leek het er nochtans op dat er een definitief einde was gekomen aan de onverkwikkelijke loopgravenoorlog rond Doel. De Vlaamse regering zag na de zoveelste juridische nederlaag definitief af van het Saeftinghedok. Bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) liet weten dat over het voortbestaan van Doel niet langer gediscussieerd zou worden. Het behoud van de gehuchten en het poldergebied werd gegarandeerd. Bewoners en actiecomités verklaarden zich vervolgens bereid om binnen de procedure mee na te denken over een ­(beperkte) uitbreiding van de Antwerpse haven.

Dat leidde begin dit jaar tot een ­definitieve goedkeuring van het voorkeursbesluit over de extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen. Maar wat Doel betrof, krabbelden het Antwerpse havenbestuur en de Vlaamse administratie terug. Van de beloofde leefbaarheidsmaatregelen kwam zo goed als niets in huis. De dialoog droogde op. En in mei van dit jaar werd ook de studie die scenario's moet uitwerken voor de toekomst van het Scheldedorp zonder verdere uitleg opgeschort.

Daardoor ontstaat heel wat wrevel in de regio. Wat is er nu mis met een dorp waar weer allerlei interessante initiatieven opborrelen? Waar mensen een tweede leven willen geven aan een van de vele leegstaande panden? Of het aanwezige bouwkundig erfgoed willen herwaarderen? De concentratie aan bouwkundig erfgoed in het kleine Doel is trouwens niet min.

Tegen de vlakte

In Doel gingen tot 2010 heel wat waardevolle gebouwen tegen de vlakte. Vaak leek het of de mooiste en belangrijkste gebouwen het eerst werden geviseerd, terwijl de krotten bleven staan. De historische Havenweg in het centrum van het dorp werd in 2008 in twee dagen tijd weggebulldozerd. Daarna volgden een na een de statige dokterswoningen, het Camermanhuis, het oude tramstation, hotel Europa en hotel Jagersrust. Ook in het wijde poldergebied rond Doel werd er gesloopt. Ronduit tragisch is het lot van Hof ter Walle. Verschillende pogingen om de omwalde hoeve te slopen werden verhinderd door actievoerders en de site kreeg in 2010 definitief bescherming als monument. Maar de 18de-eeuwse schuur, waarvan het dak al was weggehaald, behoefde dringende instandhoudingswerken. Twee jaar later stortte de schuur in omdat er in al die tijd niets was gedaan. Acht jaar na die instorting ligt de schuur van het beschermd monument Hof ter Walle er nog altijd bij als een ruïne.

En toch is er ondanks al die zichtbare schade nog opmerkelijk veel bewaard gebleven. In het dorp zitten onder de dikke laag graffiti heel wat waardevolle gevels van burgershuizen uit zowat alle stijlperiodes van de 19de en de vroege 20ste eeuw. Er is het getijdenhaventje met de nog altijd actieve botenvereniging 'De Noord', een kerk met een immer aanwezige kosteres en een authentiek kerkhof eromheen. Er is het vroeg 17de-eeuwse Hooghuis, een laatste (bewoonde) dokterswoning uit de 19de eeuw, het klooster, de oude jongensschool.

Uniek karakter

Sinds 2015 staat Doel weer op de kaart als 'woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde.' Ondanks de zichtbare schade heeft het Scheldedorp een merkwaardig uniek karakter weten te bewaren. Dat is niet anders voor het ruime poldergebied rond Doel. Je vindt er schilderachtige gehuchten, dijksequenties die vijf eeuwen overspannen en de laatste oude polderhoeven. Hoe bijzonder dit alles is, werd al in 2013 uitgebreid gedocumenteerd in een door de overheid bekostigde 'rurale erfgoedstudie'. Maar er gebeurt niets mee. Ondanks de zekerheid dat al dit waardevolle erfgoed bewaard kan worden voor de komende generaties, staat het merendeel verder weg te zakken. Dat staat in schril contrast met de stralende initiatieven in het vlakbij gelegen 'Grenspark Groot-Saeftinghe'. Reusachtige torens overal in de polders, enorme uitzichtheuvels te midden van de nieuw aangelegde natuurgebieden, strakke vormgeving en alles stevig gesubsidieerd met Europees geld. Maar werkelijk investeren in de geschiedenis van de streek? Niets daarvan. Straks staat de polder volgebouwd met torens met als uitzicht een grote ruïne.

Gisteren vond in Vlaanderen de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Dat is elk jaar een dag waarop de Vlaamse overheid tegenover het publiek graag uitpakt met de zorg en de aandacht die ze besteedt aan het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Doel is daar nog altijd niet bij. Dat valt met de opportuniteiten die het dorp en de regio bieden te begrijpen noch te verdedigen.Persmededeling Doel 2020, 27 juli 2020

Havenuitbreiding Linkerscheldeoever zit op dood spoor

Met het einde van de dialoog dreigt (opnieuw) een einde voor de Antwerpse havenplannen

Via perstekst en met een nieuwsbrief heeft het departement Openbare Werken samen met het Antwerps Havenbedrijf en de MLSO vandaag laten weten dat het doorgaat met de plannen voor de havenuitbreiding op de Linkeroever. Daarvan maakt o.m. een nieuw (mini) Getijdendok deel uit dat het polderdorp Doel spaart. Voor Doel 2020, de actiegroepen en de Wase landbouwers blijven de plannen echter onaanvaardbaar zolang de Vlaamse Regering geen garanties geeft voor wat ze eerder – twee jaar geleden – bij monde van minister Ben Weyts overeenkwam met Doel 2020.

Vandaag communiceerde de omgevingsmanager van ECA, Maarten Goris (MOW) dat per vandaag de volgende publieke raadpleging start ivm het ECA-havenuitbreidingsproject op Linkeroever. Deze keer betreft het de Containercluster Linkerscheldeoever. Eerder gebeurde dat al voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven. Tegen het project van de Westelijke Ontsluiting kwam er vooral uit de gemeenten Kieldrecht en Verrebroek honderden bezwaarschriften. Dat de ECA-manager nu laat weten dat er met de honderden bezwaren rekening zal gehouden worden is een positief signaal. Maar het neemt het ongenoegen over de niet nagekomen beloften niet weg.

Het complex project ECA startte onder een goed gesternte. De open debatcultuur die er aanvankelijk heerste, het samen zoeken naar oplossingen, leidde uiteindelijk tot iets dat niemand voor mogelijk achtte: een vergelijk tussen de Vlaamse overheid, het Havenbestuur, de actiecomités, bewoners en landbouwers. Na maandenlang overleg werd die overeenkomst door minister Ben Weyts bekendgemaakt op 29 juni 2018. Maar sinds het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering schiet van de overeenkomst zo goed als niets meer van over. Van dialoog is - ook los van het corona-verhaal – is nog amper sprake. Dat heeft er toe geleid dat verschillende partijen intussen naar de Raad van State gestapt zijn om de havenuitbreiding opnieuw onderuit te halen. Dat dit niet zonder gevaar is voor het ganse project bewijst de historiek van de afgelopen 20 jaar. Maar de Vlaamse Regering (opgejaagd door het Havenbestuur) negeert de realiteit en doet verder alsof er niets aan de hand is.

Doel 2020 maakt zich hier niet vrolijk om. Het is duidelijk dat er bij deze situatie niemand heeft te winnen. Anderzijds is het duidelijk dat bewoners, landbouwers, actiecomités – pacta sunt servanda – met niets minder genoegen nemen dan wat werd overeengekomen. De bal ligt volledig in het kamp van de Vlaamse Regering en haar administratie.

We lijsten de voornaamste bezwaren op:

 • In de definitieve havenuitbreidingsplannen wordt Prosperpolder-Zuid – eerder door de Raad van State als natuurcompensatie vernietigd – toch weer natuurcompensatiegebied.
 • De buffers ter hoogte van Kieldrecht en Verrebroek worden amper verhoogd.
 • Het voorkooprecht van de overheid bij privaatverkoop van onroerend goed werd recent toch weer uitgeoefend buiten het eigenlijk projectgebied.
 • Ten aanzien van het bouwkundig erfgoed wordt geen actie ondernomen.
 • Met de kap van honderden bomen op de Drijdijk wordt het historisch landschap verder verminkt.
 • Aan het wind- en regendicht maken van panden in Doel werd voorbije twee jaar amper iets gedaan.
 • In Doel en het poldergebied wordt alles wat de leefbaarheid ten goede komt zonder meer afgeblokt. Er worden ook geen leegstaande panden vrijgegeven aan geïnteresseerden.
 • Over een verbinding van Doel met Lillo (er werden i.o.v. Weyts verschillende studies uitgevoerd) wordt niets meer vernomen.

Aangezien de ganse procedure dient om "de verwachte groei van containertrafiek tot 2030 in het havengebied Antwerpen op te vangen", vraagt Doel 2020 dat de economische onderbouw van het ganse project, de behoeftenraming, opnieuw wordt bekeken. Dat is gezien de huidige economische context allesbehalve overbodig. Maar eenvoudig een kwestie van goed (en transparant) bestuur.Persmededeling Doel 2020, 14 juni 2020

Strafmaatregelen van Vlaamse Regering voor Doel en de polderdorpen

Lydia Peeters, minister van Mobiliteit en Openbare Werken begrijpt het (nog altijd) niet

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, heeft de werking van de Werkgroep Doel die moet nadenken over de toekomst van Doel voor zes maand opgeschort. Die maatregel is een represaille voor de rechtsgang naar de Raad van State van de Wase boeren, de Polder Land van Waas, de kerkfabriek van Doel en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. Dat kregen al de actoren van de Werkgroep vrijdagavond 12 juni meegedeeld. Voor Doel 2020 toont minister Peeters daarmee aan niet te (kunnen) begrijpen wat er speelt in de streek. Ze ontvlucht ook haar eigen verantwoordelijkheid in verband met het afgesloten akkoord van juni 2018. Het niet naleven daarvan door de Vlaamse Regering is namelijk de rechtstreekse aanleiding voor de rechtsgang naar de Raad van State.

In 2016 vernietigde de Raad van State de plannen voor de havenuitbreiding en het Saeftinghedok, kort nadien ook de plannen voor de grootschalige natuurcompensaties. In het vervolg daarvan werd de procedure Complex Project opgestart en werden gesprekken opgestart tussen Doel 2020, de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf. In juni 2018 leidde dat tot een overeenkomst tussen bevoegd minister Ben Weyts en Doel 2020. De overeenkomst vormde een goede basis voor een echt akkoord. Alle actoren wilden er – zij het met lange tanden – in meegaan. Ook de boeren.

Dat de boeren, de Polder Land van Waas (een meerderheid van alle grondeigenaars uit de Wase polders), de kerkfabriek uit Doel en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder nu toch naar de Raad van State stappen heeft meer dan gegronde redenen. Maar dat schijnt de minister van Mobiliteit en Openbare Werken niet te (kunnen) begrijpen. In plaats van het signaal van de kanaries in de koolmijn ernstig te nemen reageert ze met strafmaatregelen.

Wat gebeurde dan niet of is in tegenspraak met de gemaakte afspraken?

 • In de definitieve havenuitbreidingsplannen wordt Prosperpolder-Zuid toch natuurcompensatiegebied.
 • De buffers ter hoogte van Kieldrecht en Verrebroek worden amper verhoogd.
 • Het voorkooprecht werd recent toch weer uitgeoefend buiten het eigenlijk projectgebied.
 • Het bouwkundig erfgoed staat verder weg te zakken.
 • Aan het wind- en regendicht maken van panden in Doel werd tot hier toe amper iets gedaan.
 • Er worden zo goed als geen panden vrijgegeven aan geïnteresseerden.
Ondertussen worden van de kant van Alfaport-Voka en het Havenbedrijf om de haverklap berichten uitgestuurd dat wonen in Doel voor hen niet kan. Terwijl dit mee de essentie uitmaakt van de overeenkomst. Daarbij wordt verwezen naar een soort van "Grobbendonk-scenario" terwijl de leefbaarheidsbuffer in Doel juist bewijst hoe dit evt. probleem kan opgelost worden. Wij zijn begripvolle en geduldige mensen maar alles heeft zijn grenzen. Ook voor ons.

Wat de studie betreft, de studie die nu is opgeschort is er louter gekomen op initiatief van de Vlaamse Regering nadat zij had beslist dat Doel – "en dat is definitief" – blijft. Het opschorten van de studie verandert niets aan de situatie op het terrein. Ze geeft vooral te kennen dat de Vlaamse Regering een onbetrouwbare partner is.

Op basis van een opdrachtomschrijving, een offerte en een grondige selectieprocedure werd in december 2019 het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld. Dat zou in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel onderzoeken aangezien over het voortbestaan zelf niet meer gediscussieerd wordt. Maar intussen is duidelijk dat de onafhankelijke werking van het studiebureu en het resultaat dat er uitkomt bepaalde actoren niet zint. De voorstelling van de eerste resultaten aan de plaatselijke actiecomités werd al eerder geannuleerd. Vervolgens werd de dag voor de vergadering van 27 mei de vergadering plots afgeblazen omdat "op de vergadering van de 'politieke taskforce' een aantal vragen rezen." Binnen de taskforce leeft zelfs het idee om de studie eenvoudigweg op te doeken en het team te bedanken voor bewezen diensten. Daarmee weet iedereen nu wat de 'politieke taskforce' onder onafhankelijkheid verstaat. Niets nieuws onder de zon trouwens. De leefbaarheisstudie voor Doel die ooit in opdracht van de VR werd gemaakt, werd omwille van het (verkeerde) resultaat ooit volledig herschreven en daarna in de lade opgeborgen.

Het is duidelijk dat voor de minister alle actoren niet hetzelfde gewicht hebben. Ook van de aanvankelijk gehanteerde transparantie in het kader van het 'complex project' blijft nog weinig over. Dat is een aanpak die niet anders kan dan mislukken.

Ronduit treurig is dat de minister niet in staat is te begrijpen wat er speelt in de streek. De deplorabele en onaanvaardbare staat van het dorp Doel (nog altijd woongebied op de kaart!) is het rechtstreeks gevolg van 20 jaar mismanagement van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering draagt er de volledige verantwoordelijkheid voor. De erkenning daarvan, het voornemen om dit recht te trekken, de belofte om leefbaarheidsmaatregelen te nemen voor de dorpen rond de haven leken eindelijk(!) voor een kentering te zorgen. Ze gaven hoop aan gans de streek dat een consensus en een breed vergelijk mogelijk waren. Dat terugschroeven raakt niet alleen de mensen in en om Doel. Het raakt de ganse regio en iedereen die begaan is met een samenleving waar mens en gemeenschap centraal staan.Persmededeling Doel 2020, 27 mei 2020

Rechtsgang Raad van State tegen ECA was/is onvermijdelijk

Vandaag werd bekend gemaakt dat er bij de Raad van State al twee verzoeken tot vernietiging van het voorkeursbesluit extra containercapaciteit voor de Haven van Antwerpen zijn ingediend. Die van de Polder Land van Waas en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. Ook de onafhankelijke Landbouwgemeenschap Wase Polder stapt naar de Raad van State. De kerkfabriek van Doel sluit zich daarbij aan. Bij de Vlaamse overheid drukt men zijn verbazing uit over de rechtsgang maar de ontwikkelingen van de laatste maanden maakten een rechtsgang zo goed als onvermijdelijk.

In 2016 vernietigde de Raad van State de plannen voor de havenuitbreiding en het Saeftinghedok, kort nadien ook de plannen voor de grootschalige natuurcompensaties. In het vervolg daarvan werd de procedure Complex Project opgestart en werden gesprekken opgestart tussen Doel 2020, de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf. In juni 2018 leidde dat tot een soort voorakkoord tussen bevoegd minister Ben Weyts en Doel 2020. De actie- en bewonersgroep Doel 2020 verklaarde zich bereid om verder mee te werken aan een alternatief binnen de ECA-procedure dat de toekomst van Doel vrijwaart "echter alleen wanneer minimaal wordt voldaan aan afgesproken principes, allen geformuleerd in het licht van de leefbaarheid van Doel en de omliggende polders." Die minimale principes vormden de basis waarop Doel 2020, de actiecomités, de lokale boeren bereid waren om – weliswaar met lange tanden – verder mee te werken aan een echt vergelijk.

Momenteel blijven veel van die afgesproken minimale principes onuitgevoerd. En er is ook geen zicht op uitvoering. (Zie in de bijlage met rood aangeduid). Meer nog, bepaalde actoren en figuren maken om de haverklap duidelijk dat wonen in Doel voor hen sowieso niet kan. Ondertussen werd – in tegenstelling met de afgesproken principes Prosperpolder-Zuid toch aangeduid als natuurcompensatiegebied. De megabuffer die de polderdorpen moet beschermen wordt amper verhoogd. Het waardevolle bouwkundig erfgoed staat twee jaar na het akkoord verder weg te zakken. Het moet niet verbazen dat in die context het project in zijn huidige vorm gecontesteerd wordt.

Ondertussen werkt het studiebureau Omgeving weliswaar aan een toekomstplan voor Doel. Maar over wat met die studie wel of niet zal gebeuren is geen enkele garantie. Het werk van het studiebureau en de begeleidende werkgroep Doel zou ook in volle onafhankelijkheid plaatsvinden maar de voor vandaag geplande vergadering werd gisteren plots afgeblazen omdat "op de vergadering van 18 mei van de 'politieke taskforce' een aantal vragen rezen." Daarmee lijken we voor wat de gehanteerde werkwijze betreft, weer helemaal naar af. Het feit dat er sinds de machtswissel in het Antwerps Havenbedrijf géén enkel rechtstreeks gesprek meer plaatsvond tussen de actiecomités en Havenbestuur heeft de zaak evenmin vooruit geholpen.

Doel 2020 blijft ervan overtuigd dat voor de havenontwikkeling een oplossing - gedragen door alle actoren - mogelijk blijft. Dat veronderstelt dat afgesproken principes worden onderkend én nagekomen. Dat er opnieuw wordt aangeknoopt bij de open communicatie zoals die aanvankelijk werd gehanteerd binnen het Complex Project. En dat wordt ingezet op een onderhandelde oplossing waarbij àlle actoren zich constructief opstellen en zoeken naar oplossingen.Persmededeling Doel 2020, 8 mei 2020

Nieuwe mobiliteitsplannen zonder Doel of de polderdorpen te betrekken zijn een slag in het water.

Binnen de Vervoerregio Antwerpen wordt momenteel gewerkt om op vlak van het openbaar vervoer de verbindingen tussen Beveren en de Waaslandhaven te versterken. Daarvoor werken verschillende partners zoals MLSO, het Havenbedrijf Antwerpen, de gemeente Beveren en De Lijn samen. Daarbij wil men onder meer een mobipunt ontwikkelen ter hoogte van de Kallosluis waar verschillende vervoersmogelijkheden moeten kunnen gecombineerd worden. Dat werd zopas gecommuniceerd door de schepen van mobiliteit van Beveren, Raf Van Roeyen.

Doel 2020 verbaast er zich over dat in de plannen andermaal over Doel en het poldergebied niet wordt gesproken. Daarmee blijven niet alleen de bewoners maar ook de werknemers van de KCD en andere bedrijven in het noorden van de Waaslandhaven in de kou staan. Over een doortrekken van de Waterbus wordt al sedert 2018 herhaaldeijk gesproken. Er werden in opdracht van minister Weyts ook de nodige studies uitgevoerd. Maar daar werd verder niets meer over vernomen. Het is duidelijk dat het doortrekken van de Waterbus naar Doel voor de mobiliteit in de regio een belangrijke sluitsteen vormt.

Indertijd werd het idee van de Waterbus naar Doel afgeserveerd omwille van zogenaamde 'veiligheidsredenen'. Intussen is duidelijk dat dit argument niets meer was dan een drogreden om de sympathisanten van het Scheldedorp dwars te zitten. Over het voortbestaan van Doel wordt niet meer gediscussieerd. Over een verbinding met de Waterbus is iedereen het eens dat het voor veel bewoners en werknemers in de (rand) van de polderdorpen een oplossing vormt. Doel 2020 vraagt dan ook dat men ophoudt met allerhande vertragingsmanoeuvres en doet waar iedereen baat bij heeft: doortrekken van de Waterbus naar Doel.Persmededeling Doel 2020, 8 april 2020

Historisch kerkhof van Doel wordt behouden!

Geen ruimingen meer op historisch kerkhof van Doel. Funerair erfgoed krijgt eindelijk bescherming.

Na verschillende jaren van gehakketak over het thema werd gisteren op de gemeenteraad van 7 april in Beveren beslist om, in navolging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004(!) tot "organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria", de lijst goed te keuren met waardevol funerair erfgoed voor de kerkhoven van Beveren.

Reeds in 2005 werd voor de verschillende deelgemeenten van Beveren een lijst opgesteld door de Gemeentelijke Culturele Raad en de Hertogenlijke Kring Land van Beveren. Maar er gebeurde de vijftien volgende jaren niets mee. Daardoor werden voorbije jaren nog heel wat historisch belangrijke graven opgeruimd. Dat zorgde vooral met betrekking tot de oude begraafplaats van Doel voor verschillende incidenten. Zo werd anderhalf jaar geleden het graf opgeruimd van oud-strijder en oorlogsslachtoffer, Theofiel Jozef De Munck, die op het einde van de Tweede Wereldoorlog in Doel vermoord werd door terugtrekkende Duitse soldaten. Het graf van De Munck lag op het ereperk van het kerkhof te Doel en stond op de lijst die in 2005 was opgesteld. De zaak werd (nog voor de geplande ruiming) aangekaart door Doel 2020 en ook tijdens de gemeenteraa werden er door gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) vragen over gesteld. Toch werd geruimd. De onafhankelijke lijst, Beveren 2020, plaatste hierna het thema bij herhaling op de agenda van de gemeenteraad. Begin dit jaar kwam er eindelijk duidelijkheid en werd aan de leden van de gemeenteraad een uitgebreide werknota en inventaris voorgesteld. Die werd op 7 april goedgekeurd.

Dat er eindelijk een punt staat achter de systematische vernietiging van dit belangrijke funerair erfgoed kunnen we als bewoners- en actiecomité enkel toejuichen. Enig minpunt is dat het schepencollege van Beveren voor Doel nog geen peterschap of adoptie toestaat voor graven in Doel. Daarvoor wacht zij nog op de studie over de toekomstvisie voor Doel. Doel 2020 ziet geen enkele reden om nog langer een afwachtende houding aan te nemen. Sedert de Vlaamse Regering zich heeft uitgesproken over het behoud van Doel is er geen enkele reden voor de gemeente Beveren om zijn verantwoordelijkheid nog langer te ontvluchten of voor Doel andere regels te hanteren dan voor de andere deelgemeenten. Het actiecomité hoopt dat het gemeentebestuur van Beveren ook met betrekking tot het bouwkundig waardevol erfgoed in Doel niet langer bij de pakken blijft zitten en snel actie onderneemt.Reportage

Gehavend

Martijn Veerman

Mooie reportage met Odfried, Kevin en Liese in de hoofdrollen.Persmededeling Doel 2020, 21 februari 2020

Vlaamse administratie wil in ruil voor buffering polderdorpen meer dan 500 bomen weg in Verrebroek.

Doel 2020 noemt kap van historische Drijdijk in Verrebroek respectloos en onaanvaardbaar.

Samen met de beslissing rond de Extra-containercapaciteit Haven van Antwerpen op 31 januari ll werd ook een definitieve beslissing genomen over de buffering van de polderdorpen. Dat is uiteraard een goede zaak. De aanleg van een kilometerslange buffer - in de vorm van een harde grens - was een van de voorwaarden die Doel 2020 stelde bij de totstandkoming van het voorlopig akkoord met Minister Weyts in 2018. Het werd in 2018 ook als dusdanig door de minister gecommuniceerd. Dat er nu een compensatie zou moeten komen voor die buffering (onder de vorm van een kap van bomen!) vindt het actiecomité onaanvaardbaar. Het begrijpt ook niet waarom het gemeentebestuur van Beveren hierin klakkeloos meegaat.

De kilometerslange Drijdijk is een van de meest bekende landschapszichten van Verrebroek. De dijk met zijn meer dan 500 populieren vormt een natuurlijke buffer met het havengebied. Maar hij is ook een toeristische topper voor wandelaars en fietsers. En hij is van grote historisch-landschappelijke waarde.De plannen tot kap zijn intussen al verschillende jaren oud. Volgens Natuur & Bos zouden de bomen een schuilplaats zijn voor roofvogels die de weidevogels kunnen opeten. Vanuit die (tunnel)visie zijn méér bomen schadelijk voor het soort van specifieke habitats die men wil creëren: vooral slik en schor en natte zgn. robuuste natuur waarin vooral strandvogels renderen. En daarom wil men zoveel als mogelijk bomen weg. Hoe onzinnig die redenering is valt elke dag vast te stellen in het ruime poldergebied. De buizerds die blijkbaar het grootste probleem vormen zitten niet zozeer in de bomen maar vooral op de lantaarn- en elektriciteitspalen...

Argumenten kloppen niet

Dat men n.a.v. de eerder beloofde aanleg van een bufferdijk met bomen alsnog de kap van de Drijdijk probeert binnen te halen als zogezegde compensatie getuigt niet echt van goede smaak. De gehanteerde argumenten blijken ook vals.

De kap van de bomen zou er moeten komen als compensatie voor bijkomende verstoring die de bomen op de kruin van de buffer voor de natuur veroorzaken. Maar blijkbaar vindt volgens het dossier over de buffer die verstoring enkel plaats ter hoogte van de Drijdijk. Voor de rest van het traject van de buffer wordt gesteld dat de bomen op de kruin van de dijk geen bijkomende verstoring veroorzaken omdat er aan de andere kant reeds een spoor en een ringweg ligt. M.a.w. de al bestaande verstoring van de natuur door de aanwezige haventrafiek wordt door het toekomstige bomenscherm niet verder versterkt maar juist geneutraliseerd. Ligt er dan achter de dijk in Verrebroek géén spoor? Géén havenweg?

Bovendien wordt het natuurgebied in Verrebroek vergroot doordat de dijk een stuk wordt opgeschoven richting haven. Winst voor de natuur dus. Aan de andere kant van de dijk werd de noord-zuid watergang recent omgevormd tot een biotoop voor strand- en plasvogels. Samen met de aanleg van de buffer wordt ook voorzien in het opruimen van bosjes en bomen in het wat verder gelegen natuurgebied De Putten. Er is ook gepland om er de gebouwen van de oude maalderij op te ruimen. Allemaal om verstoring voor de natuur tegen te gaan. De wegenis die Putten-Weiden en Putten-West van elkaar scheidt wordt bovendien opgebroken waardoor er een aaneengesloten natuurgebied ontstaat dat daardoor in kwaliteit sterk zal opgewaardeerd worden. Rond alle natuurgebieden komt vele kilometers vossendraad om broedsels maximaal te beschermen. Is dat allemaal geen extra-winst (compensatie) genoeg dat ook nog eens de Drijdijk – dixit: "een beperkte verstoring" - voor de bijl moet?

Gemeentebestuur: "grote historische landschappelijke waarde"

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat het gemeentebestuur van Beveren zich door in te stemmen met de kap heeft laten rollen. Tot nu weigerde het gemeentebestuur van Beveren telkens een kapvergunning voor de Drijdijk. Het college wilde niet dat aan dit belangrijk dorpsgezicht geraakt werd. Als argument drukte het gemeentebestuur daarbij herhaaldelijk op de grote historisch-landschappelijke waarde van Drijdijk.

Volgens de nieuwe visie van het gemeentebestuur van Beveren zal de kap gelijke tred houden met de aanleg van de buffer. Dat lijkt weinig meer dan een doekje voor het bloeden. Als - zoals gepland - komende winter de enkele bomenrij langs de oostzijde van de dijk wordt gekapt is het gedaan met het zogenaamd typische "kathedraaleffect" en wordt de Drijdijk landschappelijk gezien een miskleun. De vervanging op termijn van de drie bomerijen door knotwilgen - "geen gesloten rijen" (onderlijnd in de toelichting) maakt de vernieling van dit uniek erfgoedlandschap totaal. Dat is ten aanzien van de al zwaar getroffen polderdorpen respectloos en totaal onaanvaardbaar.Persmededeling Doel 2020, 31 december 2019

Vlaamse Regering bevestigt uitbreiding containercapaciteit en behoud van Doel

Maar niet alle hindernissen zijn van de baan.

Vandaag heeft de Vlaamse regering in de procedure Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) het definitief voorkeursbesluit vastgesteld. Daarmee blijft Doel definitief bestaan en raakt de havenuitbreiding ook niet meer aan de omliggende polders en gehuchten. Anderzijds blijven

Vandaag werd door de VR het plan 9-bis definitief goedgekeurd. Dat wil zeggen dat het Saeftinghedok definitief van de baan is. En Doel, de gehuchten en het ruime poldergebied worden gevrijwaard. Met de nieuwe plannen wordt in plaats van de voorziene 1000 ha 100 ha ingenomen.

De historische betekenis van dit moment kan moeilijk ontkend worden. Het laat zien dat er wel degelijk àndere oplossingen mogelijk zijn om de haven te laten groeien dan de vernietiging van een ganse streek.

Het besluit van de VR wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Die moet o.m. nagaan of de Vlaamse Regering voldoende geantwoord heeft op de bezwaren die zijn ingediend tegen het project. Als de RvSt. groen licht geeft kan de VR starten met de uitwerkingsfase die moet leiden tot concrete plannen. Die worden op hun beurt onderwerp van een openbaar onderzoek.

Met de definitieve beslissing van de VR kan er na 21 jaar finaal een einde worden gesteld aan het wanbeleid, de aanhoudende druk op bewoners, de afbraken, de bewuste verwaarlozing en verloedering in het gebied. Doel 2020 verwacht van de VR dat zij nu consequent in overeenstemming met haar beloften nu ook snel werk maakt van het andere luik in de beslissing.

Dat wil zeggen dat in Doel en de omliggende polders huizen en panden ter beschikking komen van geïnteresseerden. In de polders moeten de lokale landbouwers hun activiteiten kunnen verderzetten. En voor de ruime omgeving dient volop ingezet te worden op het herstel van leefbaarheid, versterking van de woonkorrels, conservatie van het bouwkundig erfgoed. Herstel van de leefbaarheid betekent ook dat de administraties die werkzaam zijn in het gebied geen voorafnames meer doen door gebruik te maken van voorkooprecht bij private verkopen.

Voor Doel 2020 moeten er ook sluitende garanties komen inzake de leefbaarheid van de Wase gemeenten en de bereikbaarheid van de regio. Dat is een absolute voorwaarde voor welke ontwikkeling of schaalvergroting dan ook. Ondanks de bijgestelde ambities inzake modal shift blijven er daaromtrent voorlopig nog heel wat vragen bestaan.

Het actie- en bewonerscomité dringt er tevens op aan dat – juist omwille van de mobiliteitsproblematiek - eindelijk werk wordt gemaakt van de beloofde waterbusverbinding met Doel.Persmededeling De Derde Generatie en Doel 2020, 11 november 2019

Fakkeltocht van Derde Generatie bracht 800 mensen op de been voor behoud van Doel

'De Derde Generatie', de actiegroep van jongeren uit de polder, organiseerde voor de zesde keer zijn jaarlijkse fakkeltocht in en rondom het bedreigde Scheldedorp. Het aantal deelnemers overtrof ruim dat van de vorige edities, met maar liefst 800 wandelaars die aan de stille optocht deelnamen.

De jaarlijkse fakkeltocht is bedoeld om de bewoners van het bedreigde gebied te verbinden en een hart onder de riem te steken. "In de fakkel zien we een symbool van strijdvaardigheid. Een blijvend vuur dat brandt in het hart en de geest van de bewoners en sympathisanten". De fakkeltocht groeide afgelopen jaren uit tot een indrukwekkend evenement waar steeds meer mensen uit de ruime regio naartoe komen. Ook veel oud-Doelenaars tekenden present. De fakkeltocht vertrok en eindigde in het gemeenschapshuis 'De Doolen' dat versierd was met vuurlantaars en kandelaars. De tocht ging langs vooral onbekende wegen en paden door het dorp. Uiteindelijk werd de fakkeltocht besloten met een gezellig samenzijn op de Doolen, met muziek van het muzikantenduo 'Tegen Beter Weten In'.Persmededeling Doel 2020, 14 oktober 2019

Geen veer, wel pleziervaarten op gevaarlijke Schelde

Doel 2020 hekelt pleziervaarten langs record-containerschip op gevaarlijke Schelde in Antwerpse haven

De bewonersvereniging Doel 2020 hekelt de houding van het Antwerps Havenbedrijf dat keer op keer veiligheidsargumenten inroept als het gaat om het herstel van de noodzakelijke veerdienst Lillo-Doel maar geen been ziet in zelf georganiseerde pleziervaarten tot in het Deurganckdok toe.

De komst van het ‘record-containerschip MSC Isabella' - een beetje korter maar wel wat breder dan het vorige ‘recordschip', de Cosco Shipping Universe – was opnieuw een gelegenheid om met toeters en bellen ‘het nieuwe record' in de Antwerpse Haven te vieren. Groter, grootst, zorgt altijd voor wat euforie in de Havengemeenschap. Het weze hen gegund.

Het schip deed – vrij uniek - twee keer Antwerpen aan. Één keer uit noodzaak én onverwacht, een tweede keer om de geplande schijnwerpers op te zoeken.

Voor het eerste en onverwachte bezoek was er dus niet erg veel aandacht maar dat werd ruimschoots goed gemaakt. Afgelopen donderdag was er een pleziervaart met een volle Flandriaboot waarop klanten van de rederij en politieke gasten een champagne-ontbijt werd aangeboden. Zaterdag volgden er nog eens twee gratis rondvaarten georganiseerd door het Havenbedrijf zelf. De rondvaarten vertrokken in Lillo en gingen tot in het Deurganckdok toe. Vreemd genoeg vernamen we deze keer niets over veiligheidsrisico's. Dat is nochtans steevast het recept als het herstel van de veerdienst Doel-Lillo besproken wordt. Het werd zelfs als argument gehanteerd toen minister Ben Weyts naar aanleiding van de jaarlijkse Scheldewijding de vaart van het veer-voor-een-dag goedkeurde.

De MSC Isabella is ruim 399 meter lang en 61 meter breed. Als er geen probleem is om daar pleziervaarttoertjes rond te draaien, dan zal er ook wel geen probleem zijn met een Waterbus of een moderne veerboot. Nu we dat weten kan er misschien gewoon werk gemaakt worden van de volgende noodzakelijke stap voor de mobiliteit van de bewoners in de polderdorpen en de werknemers in de haven: een regelmatige verbinding Lillo-Doel.Persmededeling Doel 2020, 30 september 2019

Afgelopen weekeind werd in Doel voor de 15de maal brand gesticht, een Vlaams record.

Tot nu toe werd geen enkele van de daders gevat. Ook een Vlaams record.

Onbekenden hebben tijdens de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht in een leegstaande boerderij aan de Oostlangeweg in het polderdorp Doel. Het huis en de schuur brandden volledig uit.

De laatste brandstichting in Doel dateert nog maar van zondag 26 mei toen brand werd gesticht in een grote villa dichtbij het kruispunt op de Engelse Steenweg. Kort voordien was ook al eens afval in brand gestoken aan de achterzijde van een huis in de Liefkenshoekstraat. Tot nu toe werd nog in géén enkel van de brandstichtingen een dader gevat. Voor Doel 2020 is dat onbegrijpelijk.In en om Doel werden vorig jaar door de diensten van het kabinet Weyts (MOW) hoogtechnologische camera's geplaatst met nummerplaatherkenning. Maar noch inzake de recente brandstichtingen, noch inzake enkele zware nachtelijke gewelddelicten tegenover een bewoner en een diefstal op klaarlichte dag konden de daders achterhaald worden.

Zijn bij deze 15 brandstichtingen (soms) dezelfde daders actief? Of zorgt het feit dat de daders niet gevat worden voor een aanzuigeffect? Het feit dat men er in Doel blijkbaar maar niet in slaagt om de daders van zware misdrijven te vatten schept alleszins een gevaarlijke en onaanvaardbare sfeer van straffeloosheid.

De hoeve die ditmaal in vlammen opging is - net als de plaatsen waar de andere incidenten recent plaatsvonden – niet te benaderen zonder dat men aan de camera's voorbijkomt. Doel 2020 vraagt aan de politie dat ze er ditmaal alles aan doet om de dader(s) te vatten zodat er een einde wordt gemaakt aan de onveiligheid in en om het dorp. Om verdere escalatie te vermijden moet NU actie komen. De gemeente Beveren moet 's nachts tegenover ongewenste gasten een kordate ontradingspolitiek voeren. Ze heeft daartoe met GAS-boetes en een ingesteld parkeerverbod alle middelen in handen. 15 brandstichtingen in één dorp - een record voor Vlaanderen - is méér dan genoeg geweest.

Het actie- en bewonerscomité wil ook dat leegstaande gebouwen sneller vrijgegeven worden aan geïnteresseerden. Daar wordt momenteel nodeloos lang mee getalmd. Terwijl met bewoning juist de sociale controle toeneemt en ze de beste garantie vormt tegen vandalen en criminelen. Doel blijft. Hoog tijd om daar consequent naar te handelen.Petitie

Breng de waterbus naar Doel

Sedert juli 2019 is de Waterbus vanuit Antwerpen doorgetrokken tot Fort Liefkenshoek en Lillo. Maar over het logisch sluitstuk van dit watertransport - herstel van de méér dan 100 jaar oude verbinding Lillo-Doel - wordt in alle talen gezwegen.

Een halte van de Waterbus in Doel is niet alleen een enorme meerwaarde voor het toerisme rond de Schelde maar ook voor de mobiliteit van de mensen in de verschillende polderdorpen en voor heel wat werknemers in de Waaslandhaven.

Teken de petitie en breng de Waterbus naar Doel!

On-line petitie: https://www.change.org/p/breng-de-waterbus-ook-naar-doel

Facebook-pagina: https://www.facebook.com/waterbusnaardoelPersmededeling Doel 2020, 18 september 2019

De lusten voor de Haven, de lasten voor de gemeenschap.

Antwerpse Haven ontvlucht verantwoordelijkheid inzake mobilteitsknoop

Doel 2020 reageert geprikkeld op het nieuws dat de Antwerpse haven niet langer wil instaan voor de kosten van de Waterbus. Uitgerekend op een moment dat de regio rond Antwerpen zich steeds meer dichtrijdt laat het Havenbedrijf weten de kosten niet meer te kunnen of willen dragen. Volgens Havenschepen Annick De Ridder is het aan Vlaanderen om die kost over te nemen.

Doel 2020 vindt dat het Antwerpse Havenbedrijf al te makkelijk zijn verantwoordelijkheid doorschuift. Op de Antwerpse Ring is 25% van het vrachtverkeer havengerelateerd. In de onmiddelijke omgeving van de Waaslandhaven staat het verkeer bovendien om de haverklap vast ten gevolge van het havenvrachtverkeer. Blijkbaar zijn de offers die de gemeenschap voor de Haven moet brengen inzake ruimtebeslag, licht- en geluidshinder, mobiliteitsproblemen een vanzelfsprekendheid. En mag die zelfde gemeenschap ook nog eens opdraaien voor de gevolgen daarvan. Dat is niet fatsoenlijk.

Sinds de start in 2017 maakten al 800.000 mensen gebruik van de Waterbus. Maar voor veel potentiële gebruikers op de Linkeroever en/of het Waasland is de Waterbus geen alternatief zonder een bijkomende halte in Doel. De haltes aan Liefkenshoek en Kallo zijn minimum 14 km ver weg voor de bewoners van de polderdorpen, de werknemers van de Kerncentrale en de noordelijke Waaslandhaven. Dat is te ver om haalbaar te zijn met de fiets. Ook met de wagen zijn die haltes geen alternatief want het verkeer staat er om de haverklap stil.

Sedert twee weken voeren bewoners en werknemers uit de Antwerpse Haven een petitiecampagne om de Waterbus naar Doel te brengen. Dat zou voor veel mensen het watervervoer tot een valabel alternatief maken. Dat uitgerekend nu de Havenschepen laat weten dat het Havenbestuur niet meer wenst in te staan voor een meer mobiele regio wekt ergernis. Het geeft bovendien de indruk dat het Antwerps Havenbestuur zich vooral bekommert om de lusten en zich verder weinig gelegen laat aan de bekommernissen van de ruimere regio.

Doel 2020 vraagt het Havenbedrijf dat het – ook inzake mobiliteitsalternatieven – zijn verantwoordelijkheid opneemt. En dat het er alles aan doet om de Waterbus en/of veerdienst verder uit te bouwen tot een valabel verkeersmiddel. Dat wil zeggen: met inbegrip van een halte in Doel.Persmededeling Doel 2020, 26 augustus 2019

VLM wil beslagname bij woordvoerder Doel 2020

Ondanks compromis rond Antwerpse Havenuitbreiding, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) geeft opdracht beslag te leggen op auto van woordvoerder Doel 2020.

Vorige week heeft de Vlaamse Landmaatschappij aan de gerechtsdeurwaarder opdracht gegeven beslag te leggen op "de respectievelijke wagens" van Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020. De zaak gaat intussen terug tot 2010 en betreft één van de vele procedureslagen die plaatsvonden in de marge van het conflict rond de Antwerpse Havenuitbreiding. Intussen zitten de Vlaamse overheid en Doel 2020 al drie jaar met elkaar aan tafel in een (moeizame) poging de situatie in Doel en de polder enigszins te normaliseren.


In het kader van de plannen voor het Saeftinghedok (goedgekeurd in 2007 – van de baan sinds 2016) kwamen de huizen en boerderijen die waren ingekocht door de Vlaamse overheid in handen van de MLSO en de VLM. Die twee administraties voerden gedurende meer dan 10 jaar een doorgedreven politiek van afbraak en uitzetting. Daarbij kwam het herhaaldelijk tot heftige confrontaties en werden jarenlange procedures gevoerd.

In 2010 kregen de bewoners van het historisch gehucht in natuurgebied de Putten in Kieldrecht opdracht om hun huizen te verlaten. Dat gold ook voor de historische hoeve waar Jan Creve woont. Maar de VLM verloor keer op keer de procedure. Na de vernietiging van de plannen van het Saeftinghedok in 2016 kwamen de Vlaamse Overheid en Doel 2020 overeen dat er geen nodeloze uitzettingen van bewoners meer zouden plaatsvinden. De situatie zou genormaliseerd worden en alle bewoners zouden opnieuw een contract krijgen. Het was een van de voorwaarden die Doel 2020 stelde om deel te nemen aan de procedure Complex Project (waarvan het openbaar onderzoek recentelijk werd afgerond). Doel 2020 heeft zich steeds aan zijn afspraken gehouden. Voor (een deel van) de Vlaamse overheid blijkt dat duidelijk veel minder het geval.

De MLSO verzaakte afgelopen jaren aan verdere procedures en/of uitvoeringen van vonnis tegenover bewoners. Maar de VLM zette zijn procedures tegen de bewoners van twee historische hoeves in de Oud Arenberg verder. Daarbij de hoeve waar Creve met zijn gezin woont. Nochtans waren op dat moment alle plannen voor toekomstige havenprojecten definitief van tafel. Door de VLM werd het afgedaan als een "noodzakelijke juridische formaliteit". Eind 2017 werd de VLM voor de eerste hoeve in het gelijk gesteld. Ze vorderde gelijk de effectieve uitzetting van de bewoner. Daarmee dreigde (onvermijdelijk) een nieuwe escalatie in de polder. Het was pas na zware druk uit de Vlaamse administratie dat de VLM afzag van de – nodeloze – uitzetting. Ondanks de tegenwerking bleef Doel 2020 constructief overleg plegen in het kader van het Complex Project. In juni 2018 kwamen Doel 2020 en de Vlaamse overheid zelfs tot een compromis.

Pas begin 2019 verkreeg de VLM ook in de procedure tegen Creve een gunstig vonnis, dit na een procedureslag opgestart in 2010 en nadat de VLM 4 keer(!) in het ongelijk was gesteld. Om haar gelijk te krijgen was de Landmaatschappij al die jaren blijven doorgaan met procedures op telkens nieuwe gronden. Het vonnis werd in april 2019 betekend. Daarbij werd bij de woordvoerder van Doel 2020 een bedrag gevorderd van 5.366 euro voor proceskosten. De berekening bleek echter fout. Maar op een herhaalde (schriftelijke) vraag tot correcte afrekening kwam geen enkel antwoord. Ook de daaropvolgende maanden bleef het stil.

Tot vorige donderdag. Aan mr. Igor Rogiers werd op 22 augustus ll. door de advocaat van de VLM meegedeeld dat inzake het vonnis effectief opdracht was gegeven om tot beslag over te gaan. "Met uitdrukkelijke vraag om beslag te leggen op de respectievelijke wagens". Dat dus zonder enige poging tot verduidelijking en op basis van een niet-correcte afrekening. De VLM is bovendien geen eigenaar meer van de hoeve in kwestie. Want die werd intussen overgedragen aan Maritieme Toegang.

De kwestie is geen alleenstaand geval. Het blijkt eerder symptomatisch voor de manier waarop de VLM zich in de regio aandient. Enerzijds met veel poeha als het prestigeprojecten betreft (Grenspark Groot-Saeftinghe, Kiekendiefproject...) maar onverbiddelijk en rancuneus als het de situatie van landbouwers, de bewoners, de leefbaarheid of het erfgoed van de streek betreft.Persmededeling Doel 2020, 17 juni 2019

Ruime opkomst voor boek over geschiedenis van Doel 2020

Gisteren werd in Kieldrecht voor een publiek van zo'n 150 aanwezigen het boek over Doel 2020 voorgesteld. Een succesvolle start voor een boek over een recente brok controversiële Vlaamse geschiedenis.

Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder vertelt de strijd om Doel en het poldergebied en daarmee ook de strijd van het actiecomité en de bewonersvereniging Doel 2020. Dat leest niet zelden als een thriller, soms als pure horror. Wat zich in het kader van die meer dan 20 jaar durende strijd aan de achterdeur van de Antwerpse Haven heeft afgespeeld tart in vele opzichten de verbeelding. Het zijn duidelijk niet de meest fraaie bladzijden uit de geschiedenis van de Vlaamse regio.

Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder is opgemaakt in groot formaat en luxueus uitgegeven. Het telt 144 pagina's en bevat veel nooit eerder gepubliceerde foto's. Het boek werd vorm gegeven door Liese Stuer, zelf woonachtig in Doel. Ere-volksvertegenwoordiger Nelly Maes en auteur Manu Claeys van Straten-generaal schreven een voorwoord. Ze waren ook beiden aanwezig op de boekvoorstelling. Auteur van het boek, Jan Creve, is historicus. In 1997 richtte hij samen met ere-senator Ferdinand De Bondt de bewonersvereniging en het actiecomité Doel 2020 op. Sedertdien coördineert hij de acties en is hij de voornaamste woordvoerder.

In Kieldrecht werd gisteren ook het boek Rijk Polderland en Doeldorp zal duren gepresenteerd. Dat is het derde deel in de Polderland-trilogie van Mon Reyn en vervolledigt de geschiedenis beschreven in de twee vorige boeken Rijk Polderland verdwenen onder baggerzand en Rijk Polderland vernederd tot moerassenland. Dit derde deel rolt binnen twee weken effectief van de persen.

De boekvoorstelling startte met een fotopresentatie van meer dan 20 jaar actie in en voor Doel en werd aan elkaar gepraat door zangeres Soetkin Collier die ook een Doellied bracht. De Nederlandse fotografe Isabelle Pateer die met haar project 'Unsettled' internationale bekendheid gaf aan Doel verzorgde de inleiding. Haar werk was reeds op tal van plaatsen in het buitenland te zien. Denis Malcorps ging tijdens zijn toespraak dieper in op de betekenis van de chronijk van Mon Reyn die in zijn trilogie over het thema Doel en polder een indrukwekkende reeks bronnen bij elkaar bracht. Jan Creve sprak tot slot een dankwoord uit aan iedereen die -voor of achter de schermen - de actie van Doel 2020 heeft mogelijk gemaakt. De eerste exermplaren van het boek werden overhandigd aan Marina Apers en ere-veldwachter Maurice Vergauwen die bij de eerste Doelenaars waren om de actie van Doel 2020 te ondersteunen. Ook de aanwezige advocaten van Doel 2020, Igor Rogiers, Kristof De Spiegheleire, Philippe van de Casteele en Hendrik Schoukens kregen een exemplaar overhandigd.

Het boek Doel 2020. Het gevecht om Doel en de polder is tegen 24 euro verkrijgbaar bij boekhandel 't Oneindig Verhaal, Stationstraat Sint-Niklaas of bij De Standaard-boekhandel. Het kan ook besteld worden door overschrijving van 24 Euro op rekening van Doel 2020 BE 26 4186 0588 9129.

Het boek Rijk Polderland en Doeldorp zal duren kan besteld worden via info@rijkpolderland.eu en door storting van 60 euro op naam van Reyn & Partners bvba IBAN BE81 0015 1867 3224.Persmededeling Doel 2020, 17 mei 2019

Doel blijft en dat is definitief

Huidige situatie met actief Deurganckdok bewijst dat ook toekomstige situatie leefbaar kan zijn

Naar verwachting keurde de VR vandaag een verdere uitbreiding goed voor de Haven van Antwerpen. Met het plan 9-bis komt er geen Saeftinghedok maar wordt het Deurganckdok uitgebreid met een soort van appendixdok. Doel, de gehuchten en het ruime poldergebied worden gevrijwaard. In plaats van de voorziene 1000 ha wordt nu 100 ha ingenomen.

Doel 2020 ziet met het plan geen reden tot euforie, daarvoor is het te veel een compromis. Anderzijds kan de historische betekenis van dit moment moeilijk ontkend worden. 20 jaar verzet hebben er toe geleid dat er weer over de toekomst wordt gesproken van Doel en de polder. Daarmee komt er ook finaal een einde aan het wanbeleid, de aanhoudende druk op bewoners, de afbraken, de bewuste verwaarlozing en verloedering.

Over de toekomst van Doel wordt momenteel nog nagedacht en gesproken binnen een "Werkgroep Doel" waar zowel het Havenbedrijf, diverse overheden en actiecomités deel van uitmaken. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat er in Doel weer zal gewoond worden. Wat dat concreet moet betekenen of wat daar de omvang van moet zijn? Dat kan voor het actiecomité best langzaam aan groeien, 'bottom-up' en niet met grootschalige plannen opgelegd van bovenuit. Bij toekomstscenario's moet bovendien het historische en kleinschalige karakter van Doel optimaal gerespecteerd. Doel 2020 is van mening dat de kennis die gedurende drie jaar werd opgebouwd door de faculteit architectuur van de KULeuven en het project Doelland een belangrijke meerwaarde kunnen zijn voor de toekomst van het dorp en de streek.

Van het plan 9-bis liggen de contouren nu vast. Nooit eerder was een consensus rond de havenuitbreiding zo dichtbij. Anderzijds moet het duidelijk zijn dat wij na de gebeurtenissen en anomalieën van voorbije 20 jaar geen genoegen kunnen nemen met halfslachtige maatregelen. In Doel moet kunnen gewoond worden. Huizen en panden moeten opnieuw ter beschikking komen van geïnteresseerden. In de polders moeten de lokale landbouwers hun activiteiten kunnen verderzetten. En voor de ruime omgeving moeten sluitende garanties komen inzake leefbaarheid. Ook op vlak van mobiliteit.

Doel 2020 wil tevens een andere aanpak inzake natuur. Die moet niet alleen de toets met de Europese regelgeving doorstaan maar moet ook rekening houden met blijvend landbouwgebruik en het bestaande historische landschap.

Aan de doemdenkers die stellen dat wonen in Doel niet zou kunnen omwille van de te verwachten overlast wil Doel 2020 nog het volgende kwijt: Het Deurganckdok ligt even ver van het dorp als het nieuwe appendixdok komt te liggen. Het Deurganckdok functioneert al bijna 15 jaar zonder noemenswaardige overlast voor het dorp. Als de VR en het Havenbedrijf hun engagementen nakomen staat niets een goed nabuurschap in de weg. En is er geen enkele reden om zich zorgen te maken over een bewoond dorp in wat op de kaart staat als woongebied.Persmededeling Doel 2020, 9 mei 2019

Gemeentebestuur Beveren wil geen overleg met Doel 2020 en Doelland over toekomst Doel

Het College van burgemeester en schepenen van Beveren heeft laten weten geen deel te willen uitmaken van een overlegorgaan waar ook Doel 2020 en Doelland, het project van de faculteit architectuur van de KULeuven, deel van uitmaken. Dat raakte onlangs bekend en werd op de laatste gemeenteraad aangekaart door gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020).

Momenteel is het nog altijd wachten op de voorlopige vaststelling van het voorkeursbesluit van de Vlaamse Regering inzake ECA. Dat lijkt weinig meer dan een formaliteit. Bevoegd minister Ben Weyts maakte - na afgetoetst te hebben met alle betrokken partijen - al herhaaldelijk duidelijk dat het 9B scenario - een soort appendix aan het Deurganckdok - er komt. En dat Doel blijft. Definitief. Volgens Weyts zal er ook opnieuw gewoond worden in Doel. In welke vorm en omvang dat zal gebeuren is momenteel het onderwerp van gesprekken binnen de WG Doel die zich buigt over de toekomst van het dorp. Vanuit de WG werd een schrijfgroep gevormd die de contouren voor het studiewerk omtrent de toekomst van Doel moet vastleggen. In die schrijfgroep zitten het Havenbedrijf, de MLSO, vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid maar ook Doel 2020, de Derde Generatie en het Doelland-initiatief. De gemeente Beveren weigert om boven vermelde reden om deel uit te maken van deze schrijfgroep. Daarnaar gevraagd door gemeenteraadslid Stevenheydens bevestigde schepen Vlegels op de laatste gemeenteraad dat zij niet van dezelfde vergadering wensen deel uit te maken als Doel 2020 en Doelland.

Voor Doel 2020 is het moeilijk te begrijpen dat uitgerekend het college van burgemeester en schepenen van Beveren (waar Doel als deelgemeente deel van uitmaakt) zich zo halsstarrig blijft opstellen. Sedert 2016 wordt er tussen het Antwerps Havenbedrijf, de Vlaamse administratie en Doel 2020 gepraat. Dat gebeurt in een sfeer van dialoog, constructief overleg en wederzijds respect. Zelfs de bevoegde minister Ben Weyts voelde zich niet te beroerd om rechtsreeks met Doel 2020 in overleg te gaan. Maar voor de het college van burgemeester en schepenen van Beveren is dat blijkbaar allemaal van nul en generlei waarde.

Doel 2020 vraagt aan de burgemeester en het college om de nieuwe realiteit inzake Doel te aanvaarden en op te houden met nutteloze achterhoedegevechten, ingegeven door rancunes uit het verleden. Oplossingen voor de regio kunnen er alleen komen door dialoog. Niet door er van weg te lopen.
 

Uit het verslag College burgemeester en schepenen

Besluit
Het College van burgemeester en schepenen beslist

CP ECA - Werkgroep Doel - schrijversgroep - Weigering

Besluit
Het College van burgemeester en schepenen beslist

Artikel 1
kennis te nemen van de verslagen van de Werkgroep Doel die samenkwam in het kader van het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen.

Artikel 2
geen vertegenwoordiger af te vaardigen om mee te schrijven aan de opdrachtomschrijving en het bestek voor de uitwerking van een toekomstperspectief voor Doel omdat het gemeentebestuur niet gelijkgesteld kan worden met actiegroepen als Doel 2020 of Doelland.

Artikel 3
dat een bilateraal overleg met de gemeente uitgebouwd moet worden. Zowel ambtelijk als met de politieke beleidsverantwoordelijken van Beveren dient een realistische afstemming te gebeuren.Persmededeling Doel 2020, 4 januari 2019

Hoe ver kan de Antwerpse Haven nog groeien?

Aanhoudende groei containertrafiek maakt nauwe samenwerking met Zeebrugge onvermijdelijk

Hoever kan de Antwerpse Haven nog groeien? Aanhoudende groei containertrafiek maakt nauwe samenwerking met Zeebrugge onvermijdelijk

Met een ingeloste verwachting van 5% groei komt de Haven van Antwerpen dit jaar uit op een nieuw record. Dat is mede te danken aan de toename van containertrafiek die aangroeit tot 11 miljoen TEU. Volgens de Antwerpse Havenautoriteiten dreigt daarmee op korte termijn een capaciteitstekort. De cijfers maken vooral duidelijk dat de containergroei in de Antwerpse Haven finaal op haar grenzen botst. Zonder innovatie en creatieve oplossingen is het op korte termijn afgelopen met de groei.

Momenteel beschikt de Haven over een capaciteit van om en bij de 15 miljoen TEU. Optimalisatie van behandelingsmethodes kunnen die capaciteit ongetwijfeld nog een stuk oprekken. Met de plannen van het alternatief 9 bis zal de Haven door inbreidingsplannen en een soort van appendixdok opzij van het Deurganckdok 7 miljoen TEU extra kunnen behandelen. Maar is die maximalisatie in de huidige omstandigheden nog realistisch?

Volgens minister Ben Weyts mag die nieuwe uitbreiding geen vrachtwagen extra op de weg brengen. Dat lijkt logische beslissing gezien de regio nu al kreunt onder het vrachtwagengeweld. Maar of de Vlaamse Overheid de omslag naar binnenvaart en spoor effectief kan maken is een groot vraagteken. In totaliteit is een kwart van het vrachtverkeer op de Ring rond Antwerpen havengerelateerd en dat neemt door de toename van de containertrafiek alleen maar toe. Maatregelen zoals het 's nachts openhouden van de containerterminals blijken geen groot succes omdat de rest van de keten het in deze laat afweten. Ook de capaciteit van de binnenvaart heeft haar beperkingen waarbij de huidige sluizen echte bottlenecks vormen. Verder moet nog duidelijk worden wat de gevolgen van het Haventracé (de verschuiving van het doorgaand vrachtverkeer van de Antwerpse ring naar de R2 en Liefkenshoektunnel) zullen betekenen voor de afwikkeling van het havenverkeer in de regio.

Een verdere opschaling van containertrafiek botst hoe langer, hoe meer op grenzen in de ruime regio. Verdere groei is onmogelijk zonder sluitende garanties inzake mobiliteit en leefbaarheid. Veel lijkt er op dat vlak niet meer mogelijk. Heel wat bewoners in Beveren en het Waasland zitten al op hun tandvlees. Ook bedrijven ondervinden steedfs meer hinder van de mobilteitsproblemen.

Dat lijkt men ook in Antwerpen te begrijpen. Dat er sedert enkele maanden (eindelijk) op een andere manier gesproken wordt over samenwerking met Zeebrugge is in deze zin goed nieuws. Dat laatste staat zelfs zwart op wit in het nieuwe bestuursakkoord van de stad Antwerpen. Een meer intense samenwerking met Zeebrugge op vlak van containertrafiek zou er voor kunnen zorgen dat de vraag om steeds meer ruimte in Antwerpen afneemt en de containerkades in Zeebrugge effectief gebruikt worden. Het vervoer van containers tussen Antwerpen en Zeebrugge zou perfect kunnen gebeuren door de inzet van feederschepen. Dat heeft het voordeel dat kwetsbare megaschepen zoals die worden ingezet door MSC, de grootste rederij van Antwerpen, niet telkens de Schelde moeten opvaren.

Als het toenemend capaciteitsprobleem er voor kan zorgen dat Zeebrugge en Antwerpen eindelijk op een efficiênte manier met elkaar gaan samenwerken betekent dat 'winst' voor iédereen. Niet in het minst om dat dan de toenemende druk op de reeds zwaar belaste Antwerps-Wase regio deels kan afgeleid worden.Persmededeling Doel 2020, 22 december 2018

Definitieve keuze van Vlaamse Regering voor een minidok en bevestiging dat Doel en polders kunnen blijven

Doel 2020 blijft voorzichtig: problemen rond mobiliteit en natuur zijn verre van uitgeklaard

Doel 2020 is tevreden met de herbevestiging door de VR dat Doel en de polder bij een havenuitbreiding wordt ontzien en volop wordt ingezet op inbreiding ipv uitbreiding. Het is de verdienste van mininster Ben Weyts en zijn voorzitter van de taskforce ECA, ir Freddy Aerts, dat zij in dit dossier voor een definitieve omslag hebben gezorgd. Maar er is vooralsnog geen reden tot euforie. Inzake mobiliteit blijft onduidelijk hoe Weyts zijn garanties "geen vrachtwagen erbij" kan hard maken. En er is ook het natuurverhaal. Voor nieuwe 'maaknatuur' die het historisch polderlandschap niet respecteert is alleszins geen ruimte én draagvlak meer.

De Vlaamse regering heeft bevestigd dat ze kiest voor het door minister Ben Weyts voorgestelde alternatief 9bis. Daarbij wordt de extra capaciteit grotendeels gerealiseerd door inbreiding. Verder wil men met dit plan voorzien in een minidok dat als een soort van appendix aan het Deurganckdok hangt. Bij dit plan wordt een minimum aan ruimte ingenomen. Een leefbaarheidsbuffer moet hinder voor de omgeving zo veel als mogelijk beperken. In Doel komt er bovendien opnieuw ruimte voor bewoning.

Afgezien daarvan blijft er nog veel onduidelijkheid over de verkeersafwikkeling. Weyts heeft zich sterk gemaakt dat er met de geplande uitbreiding op de weg geen vrachtwagen mag bijkomen. Of die belofte kan nagekomen worden valt nog te bezien. Ze is alleszins essentieel voor de leefbaarheid van de ganse regio. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat er ook geen ruimte meer is voor de aanleg van bijkomende "maaknatuur". Er is geen draagvlak voor in de streek. De aanleg van nieuwe zogenaamde "robuuste natuur" botst bovendien al te vaak op juridische bezwaren. Ook inzake natuur moet respect voor het historisch polderlandschap en de bestaande bewoning het uitgangspunt worden.

Momenteel zit het plan in de fase van kennisgeving. In april 2019 wil de Vlaamse Regering overgaan tot de voorlopige vaststelling. Daarna volgt het openbaar onderzoek.Persmededeling Doel 2020, 7 november 2018

Doel 2020 wil geen vrijbrief voor Vlaamse Regering inzake Afbakening Haven van Antwerpen en start procedure bij het Grondwettelijk Hof

Doel 2020 is naar het Grondwettelijk Hof gestapt om een decreet dat in maart van dit jaar werd goedgekeurd te laten vernietigen. Het decreet is een aanpassing van de federale wet-Chabert uit 1978 en bepaalt onder meer de bevoegdheden van het Antwerps Havenbedrijf en de MLSO. De Wet Chabert geeft zo beslissingsmacht aan het Havenbedrijf Antwerpen in de Waaslandhaven, ook al liggen die gronden niet in de provincie Antwerpen.

Het nieuwe decreet van maart 2018 bepaalt dat de afbakening van de Haven eenvoudigweg door de Vlaamse Regering kan worden beslist en niet meer onderworpen is aan de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Voor Doel 2020 is dat een inbreuk op de bestaande inspraak. De Vlaamse Regering kan zo zonder enige inspraak eender wat tot Havengebied aanduiden. Het actiecomité vind het ook veelzeggend dat de totstandkoming van het decreet ver van het publiek is gehouden.

Een gevolg van de procedure is dat de MLSO en de Vlaamse Landmaatschappij geen gebruik meer kunnen maken van hun voorkooprecht in eventueel havenuitbreidingsgebied. Doel 2020 beschouwt het voorkooprecht van de Vlaamse overheid als een instrument dat de leefbaarheid van de streek ernstig onder druk zet. Zo werd in het verleden het voorkooprecht herhaaldelijk toegepast waar het niet nodig was, met verloedering en afbraak van bewoonbare panden tot gevolg. Inzake landbouwgronden werkt het prijsverhoging in de hand waardoor het voor grondgebonden landbouwbedrijven steeds moeilijker wordt om nog grond te kunnen kopen tegen een normale prijs.

Doel 2020 blijft in gesprek met de Vlaamse overheid in het kader van het complex project voor extra-containercapaciteit. Maar het nieuw decreet valt moeilijk te rijmen met de aanpak die de Vlaamse Regering beloofde te volgen. Bijgevolg rest in deze geen andere mogelijkheid dan een procedure bij het Grondwettelijk Hof.