VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Persmededeling Doel 2020, 21 november 2018

Antwerpse rederij MSC financierde mee de verkiezingscampagne van de partij waar Antwerps havenschepen Marc Van Peel toe behoort

Rechtstreekse financiering van beleidspartijen door rederijen plaatst vraagtekens bij besluitvorming rond havenuitbreiding

Uit een artikel dat de nieuwssite Apache publiceert blijkt dat de verkiezingscampagne van CD&V in Antwerpen mee gesponsord werd door heel wat kopstukken uit de Antwerpse havenwereld. Strikt genomen is er wettelijk geen vuiltje aan de lucht. Maar het is duidelijk dat dit de geloofwaardigheid van het Antwerps havenbeleid niet ten goede komt.

De uitgaven van de verschillende politieke partijen en de giften die werden gedaan zijn sedert vorige week publiek raadpleegbaar. Apache vlooide de gegevens uit van de verschillende Antwerpse lijsten en kwam tot opmerkelijke vaststellingen.

Stéphane Verbeeck, tot voor kort voorzitter van VOKA Antwerpen Waasland, zoon van Erik Verbeeck, een geducht lobbyist en actief in de Antwerpse vastgoedwereld gaf financiële steun aan Open VLD. Onder het uittredend college werd Stéphane Verbeeck ook bestuurder bij het Antwerps Havenbedrijf. Zogezegd om het Havenbedrijf politiek onafhankelijker te maken.

CD&V ontving geld van voormalig Antwerps havenbaas Eddy Bruyninckx. Maar ook van Marc Beerlandt, gedelegeerd bestuurder bij MSC, het grootste containerbedrijf in de Antwerpse haven. Ook Roger Roels, voormalig voorzitter van Alfaport – de koepel van Antwerpse havenwerkgevers – gaf financiële steun aan de lijst van CD&V Antwerpen.

De giften mogen dan strikt genomen legaal zijn, het wekt op zijn minst de schijn dat de partij van de Havenschepen van Antwerpen heel dik is met de Zuid-Italiaanse rederij MSC. De steunbijdragen suggereren bovendien dat de toplieden van VOKA, Alfaport het Havenbestuur, MSC en de partij van de Havenschepen veel méér dan louter formele contacten onderhouden. Wat die contacten exact betekenen en of er nog méér geld mee gemoeid is, daar kan alleen naar gegist worden. Maar er kan wel de vraag gesteld worden in welke mate de Antwerpse Havenschepen en bij uitbreiding het Antwerps stadsbestuur en de Vlaamse Regering bij machte zijn objectief te oordelen over een havenuitbreiding waar vooral MSC op aandringt.Persmededeling Doel 2020, 12 november 2018

Fakkeltocht van Derde Generatie bracht ruim 500 mensen op de been voor behoud van Doel

'De Derde Generatie', de actiegroep van jongeren uit de polder, organiseerde voor de vijfde keer zijn jaarlijkse fakkeltocht in en rondom het bedreigde Scheldedorp. Net zoals vorig jaar wandelden ruim 500 mensen mee in de stille optocht.

De jaarlijkse fakkeltocht is bedoeld om de bewoners van het bedreigde gebied te verbinden en een hart onder de riem te steken. "In de fakkel zien we een symbool van strijdvaardigheid. Een blijvend vuur dat brandt in het hart en de geest van de bewoners en sympathisanten". De fakkeltocht groeide afgelopen jaren uit tot een indrukwekkend evenement waar steeds meer mensen uit de ruime regio naartoe komen. Ook veel oud-Doelenaars tekenden present. De fakkeltocht vertrok en eindigde in het gemeenschapshuis 'De Doolen'. Voor de start spraken Brian Waterschoot en Denis Malcorps van de Derde Generatie de aanwezigen kort toe. Dorpsdichter Geert Colpaert bracht voor het publiek een passend gedicht. Daarna werden de fakkels ontstoken en ging de tocht langs vooral onbekende wegen en paden door het dorp. De fakkeltocht werd uiteindelijk besloten met een gezellig samenzijn op de Doolen.

Onderstaande foto's: Bruno Stevenheydens

Persmededeling Doel 2020, 7 november 2018

Doel 2020 wil geen vrijbrief voor Vlaamse Regering inzake Afbakening Haven van Antwerpen en start procedure bij het Grondwettelijk Hof

Doel 2020 is naar het Grondwettelijk Hof gestapt om een decreet dat in maart van dit jaar werd goedgekeurd te laten vernietigen. Het decreet is een aanpassing van de federale wet-Chabert uit 1978 en bepaalt onder meer de bevoegdheden van het Antwerps Havenbedrijf en de MLSO. De Wet Chabert geeft zo beslissingsmacht aan het Havenbedrijf Antwerpen in de Waaslandhaven, ook al liggen die gronden niet in de provincie Antwerpen.

Het nieuwe decreet van maart 2018 bepaalt dat de afbakening van de Haven eenvoudigweg door de Vlaamse Regering kan worden beslist en niet meer onderworpen is aan de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Voor Doel 2020 is dat een inbreuk op de bestaande inspraak. De Vlaamse Regering kan zo zonder enige inspraak eender wat tot Havengebied aanduiden. Het actiecomité vind het ook veelzeggend dat de totstandkoming van het decreet ver van het publiek is gehouden.

Een gevolg van de procedure is dat de MLSO en de Vlaamse Landmaatschappij geen gebruik meer kunnen maken van hun voorkooprecht in eventueel havenuitbreidingsgebied. Doel 2020 beschouwt het voorkooprecht van de Vlaamse overheid als een instrument dat de leefbaarheid van de streek ernstig onder druk zet. Zo werd in het verleden het voorkooprecht herhaaldelijk toegepast waar het niet nodig was, met verloedering en afbraak van bewoonbare panden tot gevolg. Inzake landbouwgronden werkt het prijsverhoging in de hand waardoor het voor grondgebonden landbouwbedrijven steeds moeilijker wordt om nog grond te kunnen kopen tegen een normale prijs.

Doel 2020 blijft in gesprek met de Vlaamse overheid in het kader van het complex project voor extra-containercapaciteit. Maar het nieuw decreet valt moeilijk te rijmen met de aanpak die de Vlaamse Regering beloofde te volgen. Bijgevolg rest in deze geen andere mogelijkheid dan een procedure bij het Grondwettelijk Hof.Persmededeling Doel 2020, 27 oktober 2018

Harde garanties zijn noodzakelijke voorwaarde bij havenplan Weyts

Op het actorenoverleg van 25 oktober (Complex Project 'Extra containercapaciteit Antwerpen') werden de onderzoeksresultaten van het negende alternatief voorgesteld. Dit alternatief, gelanceerd door minister Weyts in juni van dit jaar, omvat een Saeftinghedok-light ten zuiden van Doel, gecombineerd met een aantal inbreidingsmaatregelen. Daarbij wordt 100 hectare poldergebied ingenomen. Doel en de polders boven de Engelsesteenweg blijven gespaard. Tegelijk voorziet het alternatief in een mogelijke toename van de containerbehandelingscapaciteit tot 7 miljoen TEU.

Uit de onderzoeksresultaten die bekend gemaakt werden blijkt dat het alternatief het beste (of minst slecht) scoort wat betreft de impact op de omgeving. Voor Doel 2020 is alleszins duidelijk dat er nu geen enkele reden meer is voor het verdwijnen van Doel of voor grote grondinnames. Een verdere economische groei van de haven kan worden gerealiseerd zonder dat het ganse poldergebied rond Doel moet worden opgeofferd.Alternatief negen bevat de mogelijkheid om tot een gedragen consensus te komen. Maar het is duidelijk dat daarbij de draagkracht van de regio op de eerste plaats moet komen. Dat wil zeggen: harde garanties voor de leefbaarheid van de regio. Saarbij zijn behoud van bewoning en blijvende toekomst voor de landbouw voor Doel 2020 noodzakelijke voorwaarden bij dit plan.

Het succes van dit alternatief hangt ook af van de manier waarop een oplossing wordt gegeven aan het mobiliteitsprobleem en de aantasting van waardevolle natuur. De toename in containerbehandeling mag de mobiliteit in de ruime omgeving niet verder aantasten. Minister Weyts engageert zich ertoe dat het vrachtverkeer op de weg niet zal toenemen als gevolg van dit plan. We zien initiatieven om dit te bewerkstelligen, maar het blijft voorlopig koffiedik kijken in welke mate dit in de uitvoering kan hard gemaakt worden.

Andere kwestie is de aantasting van natuurwaarden en de inname van tijdelijke natuurcompensaties in de haven. In het GRUP voor het oorspronkelijke Saeftinghedok was hiervoor een natuurcompensatieplan ontwikkeld dat de vernietiging van 800 hectare polders omvatte. Deze aanpak is door het Europees Hof van Justitie en de Raad van State van tafel geveegd. Het is duidelijk dat een terugkeer naar deze aanpak niet meer mogelijk is. Enkel in consensus met àlle betrokkenen gen met respect voor de bestaande omgeving en het landschap is een oplossing mogelijk.Persmededeling Doel 2020, 16 oktober 2018

Nieuwe coalitie van CD&V en N-VA in Beveren negeert verlies van 14% en valt actiecomité aan

Doel 2020 vraagt aan nieuwe meerderheid ernstige analyse van resultaat én politieke volwassenheid

Terwijl de coalitie van CD&V en N-VA in Beveren nog volop praat over een bestuursakkoord hebben beide partijen al uitgehaald naar de nieuwe lijst Beveren 2020 én het actiecomité Doel 2020. Volgens beide partijen is Beveren 2020 met zijn resultaat van 8% irrelevant. Van de Vijver en Vlegels vragen zich af "of men in Brussel Doel 2020 nog langer als gesprekspartner aan tafel zal vragen?" Daarbij zwijgen beide partijen wijselijk over het verlies van 14% en vijf zetels dat hun coalitie verloren heeft. Gemakshalve gooien ze alles op één hoop. Nochtans, Beveren 2020 en Doel 2020 zijn nog altijd niet hetzelfde.

Doel 2020 vindt het van weinig respect getuigen voor de kiezer om een nieuwe en onafhankelijke lijst die amper vijf maand geleden werd gevormd één dag na de verkiezingen af te doen als "irrelevant". Dat staat toch wel in schril contrast met de gelukwensen die de beweging voorbije dagen mocht ontvangen van vriend én tegenstander. Beveren 2020 is trouwens één van de weinige burgerinitiatieven in Vlaanderen die het ronduit goed doet. Volgens Vlegels is het feit "dat Beveren 2020 geen verpletterende overwinning behaald heeft het beste bewijs dat de mensen niet wakker liggen van Doel." Mocht "een verpletterende overwinning" de doelstelling geweest zijn van Beveren 2020 zou dat toch wel van bijzonder weinig realiteitszin getuigen. Hoe irrelevant de lokale lijst van Beveren 2020 is laat zich eenvoudig aflelezen uit de cijfers: dubbel zoveel zetels als SP.A, dubbel zoveel als Open VLD. Die partijen weten dus ook gelijk hoe de nieuwe meerderheid over hen denkt.

Dat Beveren 2020 over het ganse grondgebied van Beveren– met inbegrip van Beveren-centrum en Haasdonk dus en 30.000 kiezers groot – een gemiddelde score haalt van 8% is verre van irrelevant. Dat in Kieldrecht – nota bene het dorp van Boudewijn Vlegels – voor Beveren 2020 scores werden opgetekend van 18 en 24% maakt duidelijk hoe de verhoudingen liggen. Vlegels en Van de Vijver gaan gemakshalve ook voorbij aan het feit dat de zittende coalitie zo maar eventjes 14% verloor, een verlies van 5 zetels. Het grootste verlies ooit voor een Beverse coalitie in meer dan 40 jaar...

Doel 2020 is een actiecomité dat al méér dan 20 jaar bestaat. In het kader van deze gemeenteraadsverkiezingen hebben we in volle overtuiging onze steun gegeven aan de burgerbeweging Beveren 2020. Omdat Beveren 2020 het veel meer dan gelijk welke traditionele partij in Beveren opneemt voor de belangen van de mensen in de polder en voor de leefbaarheid van de regio. Maar Doel 2020 is niet hetzelfde als Beveren 2020. In àlle partijen – ook in die van Van de Vijver en Vlegels – zitten mensen die de actie van Doel 2020 steunen.

Na een oplawaai van 14% al gelijk politieke concurrenten afdoen als irrelevant en uithalen naar een actiecomité dat al meer dan 20 jaar mee de toon zet, getuigt niet echt van politieke volwassenheid Op zo een moment past bezinning eigenlijk meer dan wild in het rond trappen. Dat is ook wat Doel 2020 vraagt: dat de partijen in Beveren stoppen met zwartepieten en zich ernstig bezinnen over de oorzaken van deze toch wel opmerkelijke uitslag. En méér nog: dat ze er naar handelen. CD&V en N-VA mogen dan hun meerderheid redden. Het feit dat zo veel mensen in Beveren – en vooral in de polderdorpen - zich van hen hebben afgekeerd is niet zonder reden.Persmededeling Doel 2020, 10 oktober 2018

Doel 2020 woedend omwille van gemeentelijke vergunning voor bouw van containertoren midden in de polder


Doel 2020 is woedend omdat het gemeentebestuur van Beveren een omgevingsvergunning heeft verleend aan het Havenbedrijf Antwerpen voor het bouwen van een uitkijktoren op de Zoetenberm in Doel. De beslissing van het college raakte pas deze week bekend. Een openbaar onderzoek is er niet. En wie beroep wil instellen tegen deze beslissing kan dat alleen bij de provincie en mits betaling van 100 euro. Daarmee laat de burgemeester van Beveren en zijn schepencollege nogmaals zien hoe ze keer op keer plat op de buik gaan voor het Antwerps Havenbestuur.

De vraag tot bouwen van de uitkijktoren dateert van juli 2018 maar een van een openbaar onderzoek is niets bekend. Op 10-09-2018 heeft het gemeentebestuur een omgevingsvergunning verleend. Zonder openbaar onderzoek dus. Wat de mensen in de polder daarvan denken is dus zonder belang.

Het betreft een project in het kader van 'Havenland' en voorziet in de bouw van een toren van 10 meter hoog. Een toren die bovendien wordt opgebouwd uit containers. Dat daarmee opnieuw de perceptie wordt versterkt dat de polders, of wat er van overschiet voor de Antwerpse Haven niets meer is dan een aanhangsel van de haven dringt blijkbaar niet door tot het gemeentebestuur.

We begrijpen ook niet goed wat de bedoeling van al die torens eigenlijk is. Momenteel staat er reeds een uitkijktoren in Ouden Doel ter hoogte van de Schelde. Het 'Euregioproject Groot Saeftinghe' liet eerder weten een grote landschapsheuvel met uitkijktoren in de polder te willen aanleggen met grond van de havenwerken. En nu wil ook het Havenbedrijf zijn eigen toren. Allemaal in de polder. Maar aan de mensen van de polder wordt niets gevraagd. Noch door al die managementsfiguren die de verschillende initiatieven bevolken. Noch door het gemeentebestuur van Beveren.

Doel 2020 vindt het tevens bijzonder storend dat dat overal in de polder bomen moeten sneuvelen omdat dat ideale uitkijkposten zouden zijn voor roofvogels die daarmee een bedreiging vormen voor de weidevogels in de nieuw gecreëerde natuurgebieden. Maar ter zelfde tijd is er blijkbaar geen enkel probleem met torens die veel hoger zijn. Zo lang die worden gebouwd door de Antwerpse Haven of worden gefinancierd vanuit Europese geldpotje is er géén probleem.

Doel 2020 is ook verontrust over de doorstart van de inrichtingsstudie voor Prosperpolder. Vooral het feit dat men ondanks al de kritiek van de bewoners uit het gebied Prosperpolder blijft zien als 'de toeristische poort' voor 'Groot-Saeftinghe' getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de bewoners uit het gebied. Het dreigt bovendien een van de meest authentieke stukje in Beveren te formatteren tot een een zielloze toeristenplek waar enkel het aantal bezoekers telt. Een permanente parking met een capaciteit van 90 auto's en drie autobussen en een "overloopparking" zijn de illustratie van waar men naartoe wil.Uit de inrichtingsstudie blijkt bovendien dat men – ondanks de plannen om Doel te behouden – blijft ijveren voor een verplaatsing van de molen van Doel en het Hoog Huis naar Prosperpolder. Dat getuigt niet alleen van een compleet gebrek aan historisch inzicht. Het laat ook zien hoe de plannen tot herinrichting van Prosperpolder aansluiten bij de oude vernietigingsplannen voor Doel en de ganse polder.

Doel 2020 weigert om mee te gaan in dit soort van planologie over de hoofden heen. Wij zullen volgende week bij de provincie beroep instellen tegen de omgevingsvergunning voor de containertoren in de polder. Wij zullen tevens – als de plannen voor Prosperpolder niet gewijzigd worden – de nodige stappen nemen om het gemeentelijk RUP voor de transformatie van Prosperpolder te bestrijden.Persmededeling Doel 2020, 24 september 2018

MLSO stuurt politie af op studenten die zwerfvuil opruimen

Het kan moeilijk nog cynischer. Op het moment dat de Maatschappij Linkerscheldeoever laat weten dat ze wil inzetten op "burgerparticipatie" en "omwonenden, gebruikers en bezoekers meer bij het beleid wil betrekken en zo het draagvlak vergroten", stuurt ze ter zelfde tijd de politie af op studenten die de straten van Doel aan het opruimen zijn.De feiten deden zich eind vorige week voor in Doel met studenten van het Proviniclaal Instituut voor Technisch Onderwijs uit Stabroek. De groep van 30 5de jaarsstudenten was voor een project afgezakt naar Doel waar ze werden ontvangen op De Doolen, het gemeenschapshuis in Doel. In de namiddag pakten ze in het kader van het project "mooimakers" de omliggende straten aan. In de omliggende straten van De Doolen werd al het zwerfafval opgeruimd en verzameld. Een werk dat op de goedkeuring kon rekenen van bewoners en bezoekers. Maar blijkbaar niet van diegene die feitelijk verantwoordelijk is voor de opruim van het zwerfvuil in Doel: de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Volgens de "terreinbeheerder" van de MLSO hadden de studenten die zijn job aan het doen waren niet het recht om op De Doolen te verblijven want dat is "eigendom van de MLSO". Vervolgens werd de politie verwittigd met de vraag om De Doolen te ontruimen... Alsof de politie van Beveren niets beter te doen heeft. Bovendien, voor zover ons bekend "ontruimen op verzoek" is een juridische figuur die niet voorzien is in het wetboek.

De MLSO is inderdaad, sedert de verkoop door de gemeente, eigenaar van de Doolen maar dat geeft haar niet het recht om te bepalen wie er wel of niet mag verblijven. De Doolen is al bijna 20 jaar in gebruik van Doel 2020 en wordt ook permanent bewoond. Daarmee wordt het pand in tegenstelling met al de andere bezittingen van de MLSO in Doel ook onderhouden en beveiligd. Het gebouw speelt bovendien een belangrijke rol in de jaarlijkse Scheldewijding en Doelse feesten. En bij de ontvangst van talrijke groepen.

De politie van Beveren maakte op vraag van de MLSO een PV op voor de verantwoordelijke leerkrachten. Maar dat was het dan ook. Een rechtstreeks contact van de politie met de verantwoordelijken van de Doolen maakte snel duidelijk dat de vraag tot ontruiming op niets gestoeld was en niets meer is dan pesterij. Zonder een ontruimingsbevel of een vonnis kan er uiteraard geen ontruiming van een bewoond pand gebeuren.

Los daarvan legt het incident bloot op welk niveau zich de activiteiten van de MLSO situeren. En wat dus al die retoriek over participatie concreet betekent...

Doel 2020, de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf praten intussen al meer dan twee jaar met elkaar. Dat zijn verre van makkelijke gesprekken. Maar er wordt ten minste een poging gedaan om te luisteren naar elkaar en oplossingen te vinden. Aan de MLSO zijn dat soort oefeningen duidelijk niet besteed. Ook ten aanzien van de jongeren van de Derde Generatie die al zes jaar in de Oud Arenberg in Kieldrecht wonen en hun huizen onderhouden en renoveren blijft men weigeren om nog maar te praten over een contract. En dat ondanks herhaalde vraag.Dorpstekenaar Jeroen Janssen wint Bronzen Adhemar

Er wonen nog mensen - Tekenen van leven in Doel

We feliciteren onze dorpstekenaar Jeroen Janssen van harte met de Bronzen Adhemar die hij verdiende met zijn recentste graphic novel.

De Bronzen Adhemar is de belangrijkste stripprijs in Vlaanderen. Hij wordt sinds 1977 tweejaarlijks door de Stripgids uitgereikt. Op vrijdag 23 november zal hij het beeldje in ontvangst nemen in het cultuurhuis De Warande in Turnhout, waar dan ook een overzichtstentoonstelling wordt geopend met het werk van Jeroen. De tentoonstelling loopt tot 15 januari.Persmededeling Doel 2020, 30 augustus 2018

Alfaport-Voka plaatst zich met kritiek op plan Weyts buiten de realiteit

Vorige week eindigde de inspraakronde voor het aan het complex project toegevoegde alternatief 9 bis van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Dat alternatief 9 bis vormt een compromis waarbij enerzijds de containercapaciteit wordt uitgebreid en anderzijds Doel en de gehuchten worden ontzien en ook grotendeels aan de polder niet meer wordt geraakt. Dat compromisvoorstel wordt nu door Alfaport-VOKA afgebrand tot op de grond.

Volgens een brief van Alfaport-VOKA die deze week bekend werd, kiest een ruime meerderheid van de Antwerpse private havengemeenschap voor een Saeftinghedok met minstens zes ligplaatsen vóór de sluizen. "Het huidige voorstel met maar drie extra ligplaatsen vóór de sluizen komt dus niet tegemoet aan de actuele vraag en is onvoldoende voor het behoud van het Antwerpse marktaandeel in de Hamburg-Le Havre range." Ook de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) tapt uit dit vaatje. Volgens de ASV wordt het plan 9 Weyts "unaniem als ruim onvoldoende geschat om rederijconsortia te overtuigen Antwerpen te selecteren voor een centrale rol in hun toekomstig West-Europees netwerk."

Daarmee maken beide organisaties van havenspelers duidelijk dat voor hen nog altijd niets minder aanvaardbaar is dan de volledige vernietiging van de streek. Onafgezien van wat dit aan impact heeft voor de ganse regio en de steeds verder vast lopende mobiliteit.

Wat dat laatste betreft komt Alfaport-Voka trouwens niet veel verder dan wat clichés: "Wij beseffen dat het streven is om zo weinig mogelijk containers over de weg te vervoeren. In de Antwerpse haven worden nu reeds 44% van de containers niét via de weg aan- of afgevoerd. Verkeerstellingen tonen ook aan dat havengerelateerd vrachtverkeer slechts 5% van alle voertuigen op de Antwerpse Ring uitmaakt. En ook de beslissing om 's nachts te openen, leidde al tot een beperkte verschuiving van volumes van dag naar nacht."

Het klopt inderdaad dat het havengerelateerd vrachtverkeer slechts 5% van alle voertuigen op de Antwerpse Ring uitmaakt. Volgens dezelfde vijfjaarlijkse verkeerstelling van de Haven van Antwerpen die Alfaport-VOKA hanteert is niet minder dan 25% van alle vrachtwagens rond Antwerpen havengerelateerd. Trends becijferde twee jaar geleden dat de verhuis van MSC maakt dat er dagelijks 4000 à 5000 vrachtwagens weg moeten op Linkeroever. 80% daarvan moet over de Schelde, de Antwerpse Ring op. Met de plannen die Alfaport-VOKA en ASV nu verdedigen komen er naar schatting nog eens 6000 à 7000 vrachtwagens bij!

Doel 2020 heeft zich voorbije twee jaar tijdens de procedure complex project steeds constructief opgesteld in de zoektocht naar mogelijke oplossingen. Alfaport-VOKA en de grote rederijen lijken met hun brief duidelijk te maken dat voor hen "groot" nooit groot genoeg is en de leefbaarheid van de streek en de regio hun worst zal wezen. Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid. Of ze met dat scenario meer succes zullen hebben dan de voorbije 20 jaar valt nog te bezien. In de ruime regio zit alleszins niemand nog te wachten op rederijen die met hun wereldvreemde plannen de leefbaarheid én de mobiliteit naar de knoppen helpen.Persmededeling Doel 2020, 21 augustus 2018

Historisch graven op kerkhof Doel verwijderd ondanks belofte van Beverse burgemeester dat dit niet zou gebeuren.

Eind mei troffen bewoners op het kerkhof van Doel een aantal aankondigingen tot opruiming aan bij graven van méér dan 70 en 80 jaar oud. Het betrof oude graven in art deco stijl die de charme uitmaken van het kerkhof en waar geen enkele noodzaak voor was/is om ze te laten verdwijnen. In één van de gevallen ging het zelfs om een historisch graf: dat van oud-strijder (uit de 1ste Wereldoorlog) Theofiel Jozef De Munck die begin september 1944 om het leven kwam ten gevolge van Duits oorlogsgeweld.

Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) interpelleerde tijdens de gemeenteraad van 28 mei over de kwestie en kreeg toen als antwoord van de burgemeester dat het om een administratieve formaliteit ging en omtrent de opruiming niets gepland stond.


Foto: Bruno Stevenheydens


Dat blijkt nu een leugen. Volgens informatie die het gemeeteraadslid gisteren verspreidde heeft het college daags voordien(!) tijdens de collegevergadering van 27 mei beslist om het graf op te ruimen. In tegenstelling tot wat de burgemeester aan de gemeenteraad meedeelde heeft het gemeentebestuur in de weken na de gemeenteraad het graf ook effectief laten verwijderen.

Als reden wordt momenteel aangevoerd dat de familie van het oorlogsslachtoffer zelf om de verwijdering zou gevraagd hebben. Dat is compleet ongeloofwaardig. Het is bovendien onbegrijpelijk dat op het kerkhof van Doel waar afgelopen jaren nog amper begravingen plaats vonden, graven worden opgeruimd. Doel bezit een bijzonder charmant kerkhof dat door de gemeente zou moeten gekoesterd worden. Dat er graven worden opgeruimd, bovendien graven met esthetische en historische waarde getuigt van domheid en een compleet gebrek aan historisch bewustzijn. Zeker nu vaststaat dat Doel behouden blijft is dit op geen enkele manier te verdedigen.

Voor Doel 2020 is de handelswijze symptomatisch voor de wijze waarop door het gemeentebestuur in Doel en de polder wordt omgesprongen met erfgoed. Doel 2020 vraagt met aandrang dat het college van burgemeester en schepenen de waarde van het erfgoed in Doel en de polder erkent. Doel en de polder vormen nog altijd een unieke plek. Maar het is echt wel vijf voor twaalf!

Meer info op de webstek van Beveren 2020Persmededeling Doel 2020, 13 augustus 2018

Scheldewijding in Doel kent recordopkomst met meer dan 25.000 deelnemers.

Of het te maken had met het uitzonderlijke weer of met het feit dat Doel niet meer moet verdwijnen voor de Haven, de 44e editie van de Scheldewijding in Doel kende gisteren een nooit geziene recordopkomst. Vorig jaar namen volgens de politie tussen de 20.000 en 25.000 mensen deel aan het evenement. Maar voor de middag was al duidelijk dat er dit jaar nog méér veel volk was afgezakt naar Doel.De Scheldewijding is intussen aan zijn 44e editie toe. Maar vooral afgelopen jaren groeide het evenement steeds meer uit tot een solidariteitsmanifestatie met het bedreigde dorp. De recente toezegging van minister Ben Weyts dat het dorp en de omliggende gehuchten gespaard worden en de haven vooral werk zal maken van inbreiding maakt dat de editie van dit jaar voor het eerst sinds lang doorgang vond in een ronduit zorgeloze en vrolijke sfeer.

Toch blijven de organisatoren strijdbaar. Dat was te merken aan de spandoeken, de vele t-shirts die steun uitspraken ten aanzien van Doel en de woorden van de nieuwe dorpsdichter die vlak voor de Scheldewijding de duizenden aanwezigen toesprak.De Scheldewijding startte al vroeg op zondagmorgen met een grote rommel- en brocantemarkt en tientallen ambachtenstanden. De dag kende zijn hoogtepunt in de namiddag toen na de misviering de lange stoet – voorafgegaan door volksmuzikanten - richting Schelde trok. Daar werden de aanwezigen toegesproken door de dorpsdichter waarna pastoor Van de Velde achtereenvolgens de rivier en de aanwezige schepen zegende. De plaatselijke vloot uit Doel kreeg dit jaar versterking van verschillende oude zeilschepen. Daaronder 'den Bruinen', een oude mosselhengst zoals er vroeger in Doel uitvaarden, een oud zeilschip dat helemaal vanuit Amsterdam speciaal naar Doel was gekomen en twee grote imposante tweemasters die vanuit Antwerpen een zeilveerdienst verzekerden met Doel. Dat laatste was het initiatief van Atlasail dat zich - toch wel illustratief voor de heropleving van Doel – recent in het Scheldedorp gevestigd heeft.

De Scheldewijding werd traditioneel afgesloten met optredens in het gemeenschapscentrum De Doolen waar honderden aanwezigen tot laat in de nacht genoten van de optredens van diverse groepen.Graphic Novel door Jeroen Janssen

Er wonen nog mensen

Tekenen van leven in Doel

Voormalig dorpstekenaar Jeroen Janssen, die in 2013 al een graphic novel over het polderdorp Doel bij elkaar tekende heeft weer een prachtig boek uit zijn schetsboek laten lopen.

'Er wonen nog mensen - Tekenen van leven in Doel' is in zijn bekende tekenstijl een meer dan 200 pagina's tellende ode aan het dorp dat moest verdwijnen voor de megalomane havenplannen, aan de mensen die er nog wonen en aan het leven in al zijn facetten.

Of zoals Jeroen Olyslaegers het op de flaptekst zo mooi verwoordt naar de doprstekenaar toe: "Ik vind je werk zeer schoon en Doel, zoals het is met al dat verleden, al dat verval en tegelijk die koppigheid die er heerst door jou indringend getekend. Doel staat al zo lang op de land van de vergetelheid, geschonden door plannen die naargeestige spoken bleken en is nu een groot decor geworden van... ja, wat? Het is nauwelijks onder woorden te brengen, het moet getekend worden, net zoals jij het nu doet."

Practica

 • Auteur: Jeroen Janssen
 • Titel: Er wonen nog mensen / tekenen van leven in Doel
 • Uitgeverij: Oogachtend
 • Publicatie: juli 2018
 • ISBN: 9789492672087
 • Formaat: 24 cm X 28,5 cm
 • Pagina's: 208
 • Hardcover
 • Prijs: € 34,00

SigneersessiesPersmededeling Doel 2020, 29 juni 2018

Nieuw plan Weyts wil Doel definitief behouden!

Minister Weyts zet met nieuw plan voor Antwerpse Haven Doel na 20 jaar terug op de kaart

Vandaag is in het kader van het complex project ECA door minister Ben Weyts een tussennota bekend gemaakt waarin drie nieuwe varianten zijn opgenomen. Rond één van deze varianten lijkt voor het eerst sedert meer dan 20 jaar een consensus mogelijk. En dààrmee komt Doel definitief terug op de kaart.

Het nieuwe plan is er mede gekomen door intense gesprekken die Doel 2020 voorbije twee maand voerde met minister Ben Weyts. Indien aan alle randvoorwaarden wordt voldaan is Doel 2020 bereid verder mee te werken aan de totstandkoming van dit alternatief. Én is er grote kans dat er na jaren van procedures en acties eindelijk een vergelijk komt rond één van de meest controversiële dossiers in de geschiedenis van het Vlaams Gewest.

Het alternatief stemt in met een nieuw dok dat moet tegemoetkomen aan de noden van MSC en de andere terminal operatoren. Daarvoor wordt een deel van het poldergebied vlak bij het bestaande havengebied ingenomen. Anderzijds wordt aan Doel, de gehuchten en het grootste gedeelte van het poldergebied niet geraakt.De randvoorwaarden die hierbij werden afgesproken zijn cruciaal om deze consensus mogelijk te maken.

Deze omvatten:

 • Het definitief behoud van Doel. Ook aan de gehuchten in de polder wordt niet geraakt.
 • Leegstaande huizen worden weer vrijgegeven. Er komen garanties voor de leefbaarheid. De grens tussen de Antwerpse Haven en de polderdorpen wordt over de volledige lengte maximaal gebufferd.
 • Er worden geen grote natuurcompensatieprojecten meer gestart in de polder en de landbouwers in het gebied krijgen de nodige garanties.
 • Inzake mobiliteit geldt dat er geen extra vracht over de weg mag bijkomen en het Antwerps Havenbestuur zich engageert om mee een einde te maken aan het sluipverkeer in omliggende gemeenten.

In alles komt er structureel overleg.

In de visie van Doel 2020 wordt er in Vlaanderen nog altijd te weinig nagedacht over een geïntegreerd Havenbeleid. Met name voor wat de Havens van Antwerpen en van Zeebrugge betreft. Mede daarom is het nieuwe plan voor ons geen reden tot euforie. Daarvoor blijft het ook te veel een compromis. Anderzijds erkennen we de historische betekenis van dit plan Weyts. Voor het eerst in meer dan 20 jaar bestaat er een reële kans op een vergelijk met de Vlaamse Regering en het Antwerps Havenbedrijf. Dat leek voorbije 20 jaar ondenkbaar. In bijlage de tekst die in het kader van deze gesprekken eergisteren aan de minister werd overgemaakt.Persmededeling Doel 2020, 25 juni 2018

Grote belangstelling bij de inhuldiging van Geert Colpaert, de vierde DorpsDichter van Doel

Op vrijdagavond 22 juni werd in het gemeenschapscentrum de Doolen in Doel Geert Colpaert voorgesteld aan een bijzonder talrijk opgekomen publiek als vierde DorpsDichter van Doel, na Mark Meekers (2007-2009), Frank De Vos (2009-2011) en Hilde Vancauteren (2011-2013) en na een intermezzo met Dorpstekenaar Jeroen Janssen.

Geert Colpaert is geboren in Sint-Niklaas op 10 juni 1955 en woont in Tielrode. Geert was tot zijn pensionering in 2014 leraar Nederlands. Hij is tevens tekstschrijver, scenarist en tekstcoach zowel voor VRT als voor andere zenders en/of productiehuizen. De ca. 120 aanwezigen konden genieten van een avondvullend en zeer gevarieerd spektakel, waarmee meteen de toon werd gezet voor de volgende twee jaar van 's mans mandaat.


Foto: Gust Peeters


In zijn openingstoespraak had Geert Colpaert het over poëzie in oorlogsgebied, in het bijzonder het kleine Doel dat hardnekkig en verbeten – én ook poëtisch – zijn rechten blijft verdedigen tegen een opvallend halsstarrige en verblinde overheid.

Het tweede deel van de avond werd gewijd aan de literaire exploten van Geert Colpaert. Uiteraard kwam daarbij zijn kanjer van een roman aan bod, "Het boek der ontwenning", in 2013 door Uitgeverij Vanhalewyck op de markt gebracht. Het boek kreeg zeer behoorlijke waarderingen in de pers, maar is verre van het enige wapenfeit van Geert: behalve scenario's voor tv heeft hij ook nog theatermonologen op zijn actief. Het publiek mocht genieten van fragmenten van "de schizofrene monoloog Keizer van Lokeren" en van "Raket naar de maan, een educatief spel met explosieve genitaliën", dat nog regelmatig in het kader van seksuele voorlichting wordt opgevoerd. De uitvoering hiervan werd verzorgd door ervaren acteur Tom Ysewyn. Aansluitend werd een tip van de sluier gelicht van de plannen en activiteiten voor de volgende twee jaren.

Het derde deel begon met de vertoning van het verfilmde gedicht "De winter van ons ongemak". Daarop volgde de beruchte Poetry Battle, waarnaar reikhalzend werd uitgekeken. Vijf literatoren hadden elk een gedicht van Geert Colpaert gekozen, waarop zij dan poëtisch repliek gaven. Dianne Nuyts, geen onbekende in Doel en ruime omgeving, repliceerde met een doorleefde eigen tekst op het gedicht "Koken". John Brains, Sint-Niklazenaar en organisator van het woordkunstpodium 't Verloren Ei aldaar, ging in op "Man op reis". De Antwerpse, tweevoudig Cobra Poëzieprijswinnaar Gust Peeters pakte "Vannacht heb ik bemind aan". Hind Eljadid, sinds kort ook Sint-Niklazenaar en winnaar Vandale Spoken Award 2017, gaf een doorleefde repliek op "Onze Vader". Als laatste trad Doelactivist Johan De Vriendt in het strijdperk met zijn visie op "Picardië". De avond werd vervolgens officieel afgerond met "Het postume dorp", een door Tom Ysewyn gebracht Doelgedicht van Geert Colpaert. Het Orchestra Mtchuk uit Sint-Niklaas zette daarop de nacht muzikaal in.


Foto: Gust PeetersNieuwe politieke beweging

BEVEREN 2020

Een stem voor leefbaarheid
Website: http://www.beveren2020.be
Facebook: https://www.facebook.com/Beveren2020/
Verslag TV Oost: https://www.tvoost.be/nieuws/bruno-stevenheydens-stelt-beveren-2020-voor-59651
De Waaskrant: https://www.waaskrant.be/nieuws/24839-beveren-2020-zet-in-op-leefbaar-beverenPersmededeling Doel 2020, 18 april 2018

Gemeente Beveren handelt in Doel in tegenstrijd met wetgeving en beleid inzake administratieve inschrijving

Het gemeentebestuur negeert eveneens de afspraken tussen actiecomités en Vlaamse overheid

Doel 2020 verbaast zich in toenemende mate over de houding van het gemeentebestuur van Beveren ivm domiciliëring van de conciërge in het gemeenschapshuis De Doolen in Doel. Het actiecomité stoort zich ook aan het feit dat de schepen voor leefbare polderdorpen, Boudedwijn Vlegels, zijn opdracht als schepen duidelijk ondergeschikt maakt aan zijn mandaat als voorzitter van de MLSO.

Gevraagd naar zijn houding omtrent de weigering tot inschrijving van het jonge koppel dat in De Doolen woont stelt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) dat nieuwe bewoners altijd ingeschreven worden. "Maar in dit geval gaat het om een eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). We hebben advies gevraagd en er is geantwoord dat de woning niet voldoet aan de Vlaamse Wooncode." Dat de burgemeester voor een inschrijving advies vraagt aan de MLSO is werkelijk de wereld op zijn kop. Het is bijkomend de illustratie van het feit dat Beveren zich al te makkelijk plooit naar de Antwerpse Havenplanners. Bovendien is die houding volledig in tegenstrijd met de wetgeving en het beleid inzake administratieve inschrijving. De burgemeester weet dat. Het is namelijk in het 17-jarig bestaan van gemeenschapshuis De Doolen in Doel al de derde keer dat de conciërge inschrijving in het bevolkinsregister wordt geweigerd... In vorige gevallen werd de burgemeester telkens verplicht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om dat toch te doen.

De argumenten van Boudewijn Vlegels, schepen voor "leefbare polderdorpen", dat hij niet weet wie De Doolen beheert en dat de conciërge de MLSO niet heeft gecontacteerd zijn te belachelijk voor woorden. De Doolen wordt sedert 17 jaar onafgebroken beheerd en onderhouden door Doel 2020. Vlegels is er in een vorig leven genoeg geweest om dat te weten. In 2016 is hem persoonlijk meegedeeld dat het onze intentie was om de nieuwe conciërge in De Doolen - net als in de vorige gevallen - te laten inschrijven in het bevolknigsregister. Dat is trouwens verplicht als het om de hoofdverblijplaats gaat van een persoon. Vlegels heeft toen gevraagd om daar mee te wachten. Wat ook is gebeurd.

De mededeling aan Vlegels in de zomer van 2016 lag in het verlengde van de gesprekken die toen werden opgestart rond normalisering en regularisering voor Doel en de Polder. Bij die gesprekken waren enerzijds de verschillende actiecomités aanwezig, anderzijds het Antwerps Havenbedrijf en vertegenwoordigers van de Vlaamse administratie (MOW en Task Frorce Complex Project). Die laatsten vormen samen een meerderheid in de MLSO. Tussen alle partijen werd toen afgesproken dat voor alle bewoonde gebouwen zonder contract en voor alle feitelijke bewoners in het gebied gestreefd zou worden naar normalisering. Van zijn kant heeft Doel 2020 zich aan die afspraak gehouden en is waar nodig ook tussengekomen bij bewoners om die normalisering te bevorderen.

Op de laatste Werkgroep Gebouwen (18 januari 2018) – overleg van alle administraties die gebouwen in eigendom hebben in het gebied + de gemeente Beveren – werd door twee vertegenwoordigers van Doel 2020 de kwestie van De Doolen opnieuw aangekaart. Doel 2020 heeft daar net als op alle vorige bijeenkomsten in alle openheid gesproken over de situatie op het terrein en het feit dat het gemeenschapshuis bewoond wordt. Hoe zouden we anders dit pand hebben kunnen vrijwaren van vandalisme of brandstichting?


Vrijwilligers herstelden in 2017 de dakgoten van het Gemeenschapshuis De Doolen


Tijdens bewuste vergadering (20-tal aanwezigen) bevestigde de vertegenwoordiger van de MLSO trouwens op vraag van de voorzitter van de Task Force Complex Project, Freddy Aerts, op de hoogte te zijn van het feit dat De Doolen permanent wordt bewoond... Er werd ons toen meegegeven dat de kwestie binnen de MLSO zou besproken worden. Blijkbaar was dat dus om te lachen.

Doel 2020 vraagt aan de burgemeester en de schepen van leefbare polderdorpen dat ze doen wat van hen verwacht wordt: namelijk de wet respecteren. Tevens dat ze de mensen die ervoor zorgen dat er een minimum aan sociale controle aanwezig blijft in Doel geven wat ze verdienen: respect. Waarvoor dank.

Bijlage: Advies van de Raad van State inzake administratieve inschrijving.Persmededeling Doel 2020, 16 februari 2017

Antwerps Havenbedrijf erkent (voor het eerst) dat mobiliteitsproblemen rond Antwerpen gerelateerd zijn aan havenverkeer

Verhoging containercapaciteit Linkeroever botst op zijn limieten

In een pas vrijgegeven persbericht erkent het Antwerps Havenbedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis dat de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen gerelateerd zijn aan het havenverkeer. In totaal is niet minder dan 25% van alle vrachtverkeer rond Antwerpen havengerelateerd. Om daaraan te verhelpen wil men vrachtwagens die moeten laden of lossen op de containerterminals van het Deurganckdok nu ook de mogelijkheid geven om 's nachts te kunnen laden en lossen. Dat mag dan een zinvolle maatregel zijn, de maatregel maakt vooral duidelijk dat de toename van containertrafiek problematisch wordt en de behandeling van containers op Linkeroever op zijn limieten botst.Sedert de verhuis van de containerrederij MSC van Rechteroever naar Linkeroever is de drukte op Linkeroever enorm toegenomen. Dat is mede het gevolg van het feit dat een groot deel van de containers die nu op Linkoeroever in plaats van op Rechteroever gelost worden eigenlijk bestemd is voor... Rechteroever. DP World en MSC ontvangen nu naar eigen zeggen gemiddeld zo'n 1700 en 2600 trucks per dag aan het Deurganckdok. Daar zijn pieken bij tot 1000 trucks per uur...

De maatregel mag dan op het eerste zicht positief blijken, hij gaat wel al te gemakkelijk voorbij aan een aantal problemen. In welke mate kan de vrachtwagensector hierop inspelen? Want die moet dan ook chauffeurs vinden die 's nachts rijden. Bovendien moeten zij in overeenstemming met hun nachtwerk (bijkomend) betaald worden. Nog een probleem is de levering van de vracht. Het is niet omdat het Havenbedrijf laat weten dat er op het Deurganckdok 's nachts kan geladen en gelost worden dat dat ook het geval is voor de bedrijven waar de vracht van komt of voor bestemd is. Ook de kantoren van de douane zijn 's nachts niet geopend.

De problemen met de de terminals aan het Deurganckdok, de lange wachtrijen, de files op de E34 en de omliggende secundaire wegen maken vooral duidelijk dat inzake containerbehandeling op de Linkeroever de grens bereikt is. Men kan ongetwijfeld door ingrepen hier en daar de pijn nog wat verzachten. Maar met bijna 10 miljoen containers op Linkeroever heeft men duidelijk de limieten bereikt van wat de regio én het wegennet aankan. Wie in deze context nog durft pleiten voor een Saeftinghedok met een extra-containercapaciteit van minimum 15 miljoen containers op jaarbasis is duidelijk niet goed bij zijn hoofd.Persconferentie EGD&P, 14 juni 2015

Doel en de omliggende regio: een voor Vlaanderen uniek landschap

Persconferentie oprichting vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder

Doel en de polders vormen een uniek gebied. Dat kan niet meer ontkend worden

Wat hier sedert jaren gebeurt is een aanslag op de identiteit van een gemeenschap, een stuk collectieve geschiedenis dat wordt weggenomen. Overheid moet haar erfgoedbeleid afstemmen op eigen studies en beschikbare instrumenten De waarde van deze regio wordt ook erkend door de Vlaamse overheid zelf. In die zin is de EGD&P blij met het cahier van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid over de polders rond Doel. Met het recente nummer van M&L bewijst de Vlaamse overheid dat we in Doel en de omliggende polders met veel, heel divers en bijzonder waardevol bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed te maken hebben. In"dat nummer pleiten de auteurs bovendien "voor het inpassen van de erfgoedwaarden in de toekomstige ontwikkeling van het gebied".

Het is niet de eerste keer dat die vaststellingen en aanbevelingen terug te vinden zijn in publicaties van de Vlaamse overheid. Zo verscheen in 2013 "de rurale erfgoedstudie". Naar aanleiding van deze studie deelde het Vlaams Gewest in een persmededeling op 22 mei 2013 onder meer het volgende mee: "Met deze studie geeft de Vlaamse overheid duidelijk te kennen rekening te willen houden met het ruraal erfgoed bij de verdere ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen." en "De studie is een uitstekende basis om tot een plan van aanpak te komen hoe we concreet zullen omgaan met erfgoed en landschap."

Daar is tot op de dag van vandaag niets van te merken. Eerder integendeel. De verschillende betrokken administraties en overheden blijven waardevol erfgoed verwaarlozen en afbreken tegen hoog tempo. Als Erfgoedgemeenschap vinden wij dat onaanvaardbaar.

Wij vragen de Vlaamse overheid om eindelijk werk te maken van een concreet erfgoedbeleid voor de streek en vragen dan dat de Vlaamse overheid en hun administraties hun erfgoedbeleid afstemmen op hun eigen studies.

Niet alles is maakbaar

Verplaatsing van monumenten die steen per steen worden afgebroken, het (proberen) hermaken van een uniek cultuur- of natuurlandschappen is een karikatuur van wat een erfgoedbeleid moet zijn.

Het is trouwens zeer de vraag in hoeverre hermaakte (zogenaamd robuuste) natuur een meerwaarde betekent tegenover het authentieke cultuurlandschap. Recent heeft een internationale studie aangetoond dat natuurcompensaties, ter vervanging van elders verwijderde natuur, leidt tot een dalende biodiversiteit. Bij het vergelijken van onaangeroerde en herstelde habitats bleek dat over een periode van 100 jaar slechts in 40 procent van de herstelde habitats het ecosysteem dezelfde rijkdom zal bereiken, aldus Vilt, Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw, en toch ook een onderliggende entiteit van het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Wij pleiten ervoor dat monumenten en erfgoed zoveel en zo lang als mogelijk worden behouden in context. In die zin verzetten wij ons tegen een al te voorbarige verplaatsing van het 17de eeuwse Hoog Huis en de Molen in Doel naar de 19de eeuwse Prosperpolder. In die zin verwerpen wij de vernietiging van het unieke polderlandschap.

Stopzetting verkrottingspolitiek en bijkomende studie voor Scheldedorp Doel is absoluut noodzakelijk

Het bijzondere van het dorp Doel werd zeer recent opnieuw bevestigd met een studie van de universiteit Antwerpen over stratenpatroon van Doel. Dat gaat terug tot de 17de eeuw en is uniek in Vlaanderen. De EGD&P wil daarom een complete stop van afbraken en op korte termijn een volledige inventarisatie van het dorp. Er is veel meer waardevol erfgoed in Doel dan enkel die drie beschermde monumenten. Echter, deze zijn vandaag vogelvrij verklaard en verkrotten tegen sneltempo. Zij moeten behoed worden van verkrotting. Hun erfgoedwaarde moet worden onderzocht en de overheid moet gepaste actie nemen volgens deze waarde. Het kan niet zijn dat er van het Doels erfgoed enkel Bokrijk-versies van het Hooghuis, de Molen en het kerkorgel overblijven en dat daarnaast de overheden naar goeddunken wegroven wat hen bevalt zonder enige visie (zoals is gebeurd met het Brits Monument). Deze zijn o.a. het gemeentehuis, de kapel, de pastorij, het WOI-monument en het kerkhof.

Concrete actie voor erfgoed

Het is duidelijk dat de verschillende overheden voor wat deze regio betreft niet handelen in overeenstemming met hun eigen bevindingen en wetgeving.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zal de komende weken daarover contact opnemen met het Kabinet van Vlaams Minister –President Geert Bourgeois, onder wiens bevoegdheid het beleidsdomein Onroerend Erfgoed valt.

Wij wensen daarover ook met de betreffende administraties en de verantwoordelijken voor het GRUP-project het gesprek aan te gaan. Ook de schepen van Beveren bevoegd voor erfgoed, monumenten en landschappen, zullen wij hierover op korte termijn contacteren. De EGD&P beschouwt de verschillende overheden en administraties als partners in de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de streek. Met als uitgangspunt het optimaal behoud van waardevol erfgoed en open ruimte.

EGD&P start (indien nodig) ook juridische actie De omvorming van de EGD&P tot een vzw stelt de Erfgoedgemeenschap in staat om ook juridisch op te treden.

In eerste instantie willen wij de problematiek rond erfgoed proberen op te lossen via dialoog. Intussen zal de Erfgoedgemeenschap - parallel met de gesprekken met de Vlaamse overheid en de verschillende administraties – een dossier opmaken voor de Vlaamse ombudsman. Indien nodig zullen wij ook zélf juridische stappen zetten om de vernietiging van bouwkundig erfgoed te voorkomen.

EGD&P geen doel op zich

De vzw is geen doel op zich. Het is een netwerk van mensen en verenigingen dat wil inzetten op het belang van het bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed in Doel en de polders. Dat willen we doen met studie, dialoog, bewustmaking en - indien nodig - juridische actie.Doel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer geïnteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reëel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en –industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.