VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
 
BOEK: Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten

€ 12,- overschrijving op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel2020, vermelding "Bestelling boek"

 
 

6 augustus 2017

43ste Doelse Feesten en ScheldewijdingPersmededeling KU Leuven - Faculteit Architectuur, 24 juni 2017

KU Leuven brengt met installatie van veldstation eerste nieuwe bewoners naar Doel

Architecten-onderzoekers bestuderen de her-bewoning van Doel vanuit houten wooncontainerVanmorgen vroeg arriveerde de Doelland-Ark, een houten container op een braakliggend terrein in Doel. De constructie werd speciaal geproduceerd in Slowakije, arriveerde met uitzonderlijk vervoer om 11.00 uur in Doel en opende omstreeks 12 uur haar deuren. In amper één uur tijd werd zo een hedendaagse, compacte en ecologische werkwoning geïnstalleerd. De KU Leuven zet dit innovatief architectuurontwerp in als een wetenschappelijk basisstation. Gedurende de komende dagen zullen docenten en studenten van de architectuuropleiding hun onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteiten en potenties van Doel en de omliggende gehuchten en polders van hier uit verder zetten. Ook de leefbaarheid van het dorp wordt onder de loupe genomen. Die staat immers onder grote druk door vandalisme en verloedering van de open ruimte.De houten container werd geplaatst in de Hooghuisstraat, recht tegenover het oude klooster van Doel, op de aslijn tussen de kerktoren en de kerncentrale, waar vroeger huizen stonden. Sinds de afbraak er van woekerde hier het onkruid, raakten parkeergarages in verval en verdwenen speelplekjes en een gedichtentuin onder een wildgroei van struiken en grassen. Net voor de installatie van de Doelland-Ark werd het terrein door de studenten en dorpsbewoners opgekuist en bouwrijp gemaakt. Met dit veldstation als uitvalsbasis wordt het nu mogelijk om kleinschalige 'omgevingszorgacties' op te zetten, die er op gericht zijn het verval van de publieke ruimte en het resterend patrimonium in te dijken. De architecten willen zo de overheid appelleren op de noodzaak tot gepast onderhoud, en de toeristen laten zien dat een nieuwe toekomst voor het dorp is aangebroken. De KU Leuven – architecten ontwierpen hiervoor al een reeks mogelijke, inspirerende plannen en presenteert die sinds vandaag in een tentoonstelling onder de noemer Doelland-expo en via een nieuwe Doelland-website. Ze mikt hiermee op het bereiken van zowel een lokaal als breed publiek.

De Doelland-Ark meet 3 bij 9 meter en is voorzien van een keuken, een badkamer, een verwarming en twee terrassen. Door een gevelgroot raam biedt het de onderzoekers een breed uitzicht over de omgeving. Door de bemanning van het veldstation, waar ook aan ontwerpwerk, rapportering en consultatie wordt gedaan, wordt zo ook de Hooghuisstraat en het naastliggende terrein gemonitord, wat voor sociale controle zorgt. 'Het herstellen van sociale controle is nodig, maar erg moeilijk in een dorp dat zo veel inwoners zag vertrekken. Het herstellen van het sociaal weefsel is daarom prioritair, en dus moet het wonen opnieuw gestimuleerd worden' zeggen architecten-docenten Joris Van Reusel, Pascal Francois en Daan De Volder. 'Oude woningen moeten vrijgegeven worden voor renovatie, de herbestemming van waardevol erfgoed moet worden gestart, een stedenbouwkundig masterplan moet worden opgemaakt. Er moeten positieve impulsen gegeven worden aan het dorp en de gemeenschap, en de negatieve beeldvorming moet worden gecounterd met vrolijke projecten. Mensen moeten zien dat Doel een levend dorp is en kan blijven, en hier opnieuw kunnen wonen. Stap voor stap het dorp herbemannen en de open en publieke ruimte opnieuw verzorgen. Enkel zo kan het buitenproportioneel ruïnetoerisme en wild vandalisme teruggedrongen worden', aldus nog de onderzoekers. Het veldstation is zo een eerste kiem van nieuwe instroom en herbewoning, en kan binnenkort uitgroeien tot een cluster waarond nieuwe projecten groeien.

De KU Leuven wil het Doelland-project binnenkort ook aan de lokale overheden presenteren.De Doelland-Ark blijft operatief in Doel tot 3 juli. De tentoonstelling Doelland-Expo is tijdens de weekends open voor publiek tussen 13 en 18 uur in OC De Doolen, Engelsesteenweg 8 te Doel. De Doelland website is sinds heden actief: zie www.doelland.be

Contactgegevens

KU Leuven
Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent
Hoogstraat 51, 9000 Gent

Contactpersonen
Pascal Francois, Daan De Volder en Joris Van Reusel, architecten-docenten
Gsm: 0486/836.234 – 0477/39.52.64 – 0475/36.00.96

Fotocredits: foto's door P. Francois, mogen vrij gebruikt wordenPersmededeling Doel 2020, 18 juni 2017

Jaarverslag Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO): cijfers minder spectaculair dan gedacht

Ruimtelijke uitbreiding Waaslandhaven botst op grenzen van wat mogelijk is

Het jaarverslag 2016 van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) dat zopas werd voorgesteld oogt mooi. Toch moeten er belangrijke kanttekeningen gemaakt. Één van de belangrijkste bedenkingen bij de groeicijfers waar de MLSO mee uitpakt zijn die inzake containertrafiek. Die zijn namelijk niet zozeer het gevolg van extra-omslag dan wel van een trafiekverschuiving van Rechteroever naar Linkeroever. Trouwens met enorme congestieproblemen tot gevolg... Afgelopen vrijdag nog liepen de wachttijden bij DP World aan het Deurganckdok op tot 350 minuten, 530 minuten en als absolute topper een vrachtwagenchauffeur die te horen kreeg dat hij nog 746 minuten moest wachten... Als oplossing wordt nu – volgens de MLSO - gedacht aan een scheiding van havenverkeer en woonverkeer. Ruim laat... Het is trouwens de vraag waar al dat toenemend verkeer nog naar toe kan? De voorgestelde oplossingen ogen minimalistisch en kunnen hooguit de file- en congestieproblemen wat verschuiven naar andere plaatsen op de verkeersassen in de regio.

Opmerkelijk: in haar voorstelling vergelijkt de MLSO-top de omzetcijfers telkens met die van het jaar voordien. Uitgezonderd... op vlak van tewerkstelling. Die stijging is dan ook geenszins evenredig met de toegenomen tonnenmaat of de winstcijfers van de MLSO. Volgens het jaarverslag 2015 telde de Waaslandhaven 17.423 werknemers. Nu 17.689. Wat wil zeggen dat de werkgelegenheid nagenoeg hetzelfde blijft terwijl trafiek en winst alsmaar toenemen.

Het is bovendien schrijnend te moeten vaststellen dat de MLSO met een winst van bijna 10 miljoen euro amper financiële middelen over heeft om voor een minimum aan normalisering te zorgen in het dorp Doel dat grotendeels onder de verantwoordelijkheid valt van de MLSO.

Het actiecomité Doel 2020 kan niet akkoord gaan met de zienswijze van de MLSO-tenoren dat er schaarste is aan ruimte in de Haven. Dat getuigt van een compleet gedateerde visie waarbij de Rechter- en Linkeroever van de Haven van Antwerpen nog altijd als twee aparte entiteiten worden bekeken. Bovendien wordt voorbijgegaan aan de honderden ha braakliggende gronden binnen het havengebied die nog altijd kunnen gevaloriseerd worden. De vraag naar terreinen moet bekeken worden binnen het ganse havengebied – 13.000 ha en in oppervlakte groter dan de Haven van Rotterdam! - en mag niet beperkt blijven tot de zogenaamde Waaslandhaven. Zeker in een regio waar woonkeren, open ruimte en waardevol erfgoedlandschap steeds meer onder druk staan moet zuinig omgesprongen worden met ruimte. Doel 2020 wil er tenslotte op wijzen dat heel wat terreinen die ondertussen werden toegewezen voor logistieke activiteiten maar nog niet zijn ontwikkeld (denk maar aan het Logistiek Park Waasland in Verrebroek) de problemen met toenemend vrachtverkeer alleen maar zullen vergroten.

In die zin roept Doel 2020 MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Vlegels is in Beveren ook 'schepen van leefbare polderdorpen' en ijverde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen tégen het GRUP en tegen een verdere havenuitbreiding. Het is duidelijk dat de bewoners van Beveren en de andere Wase gemeenten verwachten dat de schepen van leefbare polderdorpen (àl) die polderdorpen voluit verdedigt én mee ijvert voor een inbreiding van de Haven ipv een uitbreiding. En hij mee een einde maakt aan de dwaze politiek van natuurcompensaties waarbij historische gehuchten, waardevolle natuur en polderlandschap moeten verdwijnen voor tekentafelnatuur.

De MLSO mag dan de opeenvolgende schorsingen en vernietigingen van de havenuitbreidingsplannen afdoen als niets meer dan "juridisch getouwtrek", de realiteit leert dat open ruimte en bestaande natuur een schaars goed zijn geworden waar noch bij de Raad van State, noch bij het Europees Hof van Justitie mee wordt gespot. Als men aan de toekomst denkt van de Waaslandhaven kan men daar maar beter rekening mee houden.Persmededeling Doel 2020, 11 juni 2017

Komst van reuzencontainerschip naar Antwerpen zorgt voor grote vragen

Haven staat voor belangrijk moment van zelfreflexie

De komst van het reuzencontainerschip Madrid Maersk was alweer goed voor euforische berichten en hoerakreten van de kant van het Antwerpse stadsbestuur. Havenschepen Van Peel (CD&V) en burgemeester De Wever (N-VA) dreunden het gekende riedeltje af over werkgelegenheid en andere baten die de Antwerpse haven met zich meebrengt. Maar de vraag is of er veel reden tot feesten is bij de komst van steeds grotere containerschepen naar Antwerpen.

Dat wordt om te beginnen een steeds gevaarlijker klus met het alsmaar toenemende scheepsverkeer op de Westerschelde. Een schip van 400 m lang op de Schelde is een mooi spektakel op zondag. Maar op de drukbevaren Schelde zijn deze schepen in de dagdagelijkse realiteit geen geschenk. Ze zorgen bovendien door de grote golfslag voor versnelde erosie van oevers, slikken en schorren.

Steeds grotere containerschepen (de Madrid Maersk kan meer dan 20.000 containers laden, een afstand van meer dan 120 km aan containers!) zorgen bij aankomst voor ongekende pieken in de afwikkeling van containers. Daar komt nog eens de verhuis bovenop van MSC, de grootste containerrederij in Antwerpen, die van Rechteroever is verhuisd naar Linkeroever terwijl het grootste deel van de containervracht juist bestemd is voor het hinterland van de Rechteroever... Alles dat gelost wordt op de Linkeroever moet dus voor het grootste deel opnieuw naar de Rechteroever...

Wie rond Antwerpen rijdt in de spits ziet dagelijks het probleem. Gigantische colonnes vrachtwagens op de ring, de E17, E34, E313, die staan aan te schuiven. De Liefkenshoektunnel die volledig verzadigd is. En de verbindingswegen naar het Deurganckdok ( waar de grootste schepen nu aankomen) die veranderen in een lange file. Als gevolg daarvan klagen bewoners van Melsele, Beveren, Nieuwkerken en Vrasene steeds meer over sluipverkeer van zwaar vrachtvervoer. Ook de Belgische transporteurs zelf klagen mbt deze situatie steen en been en hebben overleg gevraagd aan minister van mobiliteit Ben Weyts.Veel extra werkgelegenheid is er met de komst van alsmaar grotere containerschepen alleszins niet gemoeid. Van de duizenden extra arbeidsplaatsen die ooit in het vooruitzicht werden gesteld met de bouw van het Deurganckdok kwam nooit iets in huis.

Voor de Antwerpse Haven toch wel een moment van zelfreflexie. Nooit leek het minder zinvol om te blijven inzetten op alsmaar méér containers. Want met nog méér containers op de Linkeroever staan we binnenkort helemaal stil. Het feit dat de Deense rederij MAERSK twee belangrijke loops verlegt van Antwerpen naar Rotterdam maakt duidelijk hoe onvoorspelbaar de containerniche is. En dat voor Antwerpen de grens van wat werkbaar en draagbaar is op vlak van containerbehandeling bereikt is. Hopelijk helpt dat om om de blik van het Antwerps stadsbestuur wat te verruimen. Binnen de grenzen van het huidige Antwerpse havengebied zijn er – los van containerbehandeling – nog veel mogelijkheden. Innovatie en reconversie bieden bovendien veel meer potentie voor werkgelegenheid en economische meerwaarde dan het blijvend inzetten op containers.Persmededeling Doel 2020, 2 juni 2017

Werken in Prosperpolder-Zuid liggen nu volledig stil

Doel 2020 wil snel herstel van oorspronkelijk polderlandschap

Na de heisa rond het onaangekondigd bezoek van D2020 op de 170ha grote werf van Prosperpolder-Zuid en de daarop volgende ingebrekestelling van het Antwerps Havenbedrijf door het actiecomité is er nu een ommezwaai in het dossier. Deze week werd Doel 2020 door het Antwerps Havenbedrijf officieel uitgenodigd om de staat van de werken in Prosperpolder te bezoeken. Doel 2020 kon tijdens het officiële bezoek vaststellen dat de werf intussen volledig stil ligt en de werfketen worden ontmanteld. Een groot deel van het gebied is vergraven maar de schade is niet onomkeerbaar. Door de vernietiging van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen – nu drie weken geleden - zijn ook de vergunningen die hierop gebaseerd zijn onwettig. En daarmee dienden dus ook de werken voor het 170ha grote natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid gestaakt. Iets wat aanvankelijk niet gebeurde. Het leek er zelfs op dat in Prosperpolder-Zuid een extra tandje werd bijgestoken om zo ver als mogelijk te geraken met de werken. Dat had als gevolg dat Doel 2020 in gezelschap van advocaat en deurwaarder een onaangekondigd bezoek deed aan de werf om de nodige vaststellingen te kunnen doen.

Bij het officiële bezoek dat vertegenwoordigers van D2020 deze week brachten kon worden vastgesteld dat van de 170 ha poldergebied het grootste gedeelte is vergraven. Bedoeling van de aannemer was om de teelaarde af te voeren. Maar dat plan werd in oktober 2016 al gedwarsboomd omdat de (illegale) werfweg die daarvoor moest dienen na een klacht van D2020 opnieuw diende afgegraven. Daardoor ligt het grootste deel van de teelaarde nog in depot binnen het gebied.

Op basis van de vaststellingen die D2020 kon maken heeft het actiecomité vandaag een schrijven gericht aan het Antwerps Havenbestuur met de vraag om - in het kader van bewarende maatregelen - voor het gebied een aantal werken uit te voeren die de feitelijke toestand van Prosperpolder-Zuid zoveel als mogelijk in overeenstemming brengen met de geldende gewestplanbestemming. We denken daarbij concreet aan het opnieuw uitrijden van de teelaarde die nu in depot ligt of gebruikt is voor de dijken rond het gebied. Ook de centrale watergang (nog deels aanwezig) zou weer hersteld moeten worden en opnieuw aangesloten worden op de ringgracht. Verder vraagt het actiecomité dat het takkeneiland en het schelpenstrand (5 camions aangevoerde noordzeeschelpjes...) verwijderd worden. Alsook de talrijke plastieken drainagebuizen zonder hetwelk het 'natuurgebied' niet kan functioneren...

Doel 2020 is van mening dat finaal moet afgestapt van het idee van grote blokken zogenaamde 'robuuste natuur' die ontworpen worden op tekentafels, peperduur zijn en haaks staan op het historisch gegroeide landschap. Bovendien is er geen enkel uitsluitsel omtrent het mogelijk succes van deze maaknatuur. Het enige waar zekerheid over bestaat is de onomkeerbare vernietiging van het polderlandschap.Persmededeling Doel 2020, 28 mei 2017

Veel jong enthousiasme op Folkfestival in Doel

Zaterdag 27 mei vond onder een stralende hemel de vierde editie plaats van Palletfolk, een kleinschalig folkfestival in hartje Doel. In totaal zakten méér dan 600 muziekliefhebbers af naar gemeenschapshuis De Doolen waar van 's middags tot diep in de nacht folkmuziek weerklonk.Palletfolk is een initiatief van jongeren in en om het polderdorp Doel en is al aan zijn vierde editie toe. Dit jaar begonnen de activiteiten 's middags met allerhande kinderanimatie. Iets oudere kinderen konden zich uitleven op een klimrek dat de scouts van Kieldrecht voor de gelegenheid in elkaar hadden gesjord. 's Middags was er een workshop Vlaamse doedelzak voor beginnende spelers en gevorderden. Voor wie later op de avond de benen wilde uitzwaaien op de tonen van (stevige) volksmuziek en daar graag goed op voorbereid was, was er een dansinitiatie. Ook aan de hongerigen werd gedacht. Vanuit de keuken van De Doolen werden honderden (vers bereide) maaltijden geserveerd.Hoofdact van de avond was de Waalse groep Turdus Philiomenos die al jarenlang een begrip vormt in de folkscene. Daaraan voorafgaand waren er de 'Corenmuyzen' en de ronduit verbluffende Geronimo: één gitaar maar met het volume van een ganse muziekgroep. Zowel Geronimo als Turdus kregen jong en oud zonder problemen massaal op de dansvloer. Daarmee was Palletfolk nog niet voorbij. Met een kampvuur en een jamsessie van aanwezige muzikanten ging het festival nog door tot in de vroege uurtjes. Prettig neveneffect van het gebeuren was dat verschillende groepjes Nederlandse 'would be' vandalen – geconfronteerd met het vrolijke festival en de honderden aanwezigen op De Doolen - weer afdropen. Vrolijke muziek en prettig gezelschap schrikt vandalen en geweldenaars blijkbaar af. Ongetwijfeld voor herhaling vatbaar in het veel geplaagde dorp.Persmededeling Doel 2020, 17 mei 2017

Nieuwe stappen tegen illegale werken in Prosperpolder

Erfgoedgemeenschap Doel&Polder bevriest deelname aan verdere gesprekken met Vlaamse overheid

Nadat een delegatie van Doel 2020 gisteren geen toestemming kreeg om de werf te betreden heeft het actiecomité vandaag nieuwe stappen gezet tegen de illegale werken in Prosperpolder. Zo werden vandaag het Gemeentelijk Havenbedrijf en de aannemer schriftelijk in gebreke gesteld (zie hieronder), werd de burgemeester formeel gevraagd om de werken stil te leggen en werd een klacht neergelegd bij de bouwinspectie.

Vandaag vond in Antwerpen ook een nieuwe overlegronde plaats in het kader van "Complex Project Uitbreiding Containercapaciteit". Naar aanleiding van de houding van het Antwerps Havenbestuur heeft de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder te kennen gegeven haar "deelname aan de gesprekken te bevriezen tot er van iedereen aan de tafel duidelijke tekenen zijn van ernst en toewijding in dit dossier." Doel 2020 nam wel deel aan de overlegronde vandaag. Maar het mag duidelijk zijn dat de houding van het Havenbedrijf een ernstige bedreiging vormt voor de dialoog en het vertrouwen in het kader van het complex project. Uitgerekend nà het arrest Van de RvSt met nog méér materiaal en middelen aan de slag gaan getuigt niet echt van goede trouw.

Doel 2020

Aan het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Betreft: illegale werken Prosperpolder

Beste,

Met deze stellen wij het Havenbedrijf formeel in gebreke inzake de aan de gang zijnde werken in Prosperpolder-Zuid. Deze werken zijn gezien de uitspraak van de Raad van State manifest onwettig. Het bestaan van een vergunning doet daaraan niets af. De basis voor de vergunning is namelijk weggevallen.

Bijkomend zijn er ook de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Zie gewestplan bijlage IV artikel 2 die in Havenuitbreidingsgebied geen andere handelingen toelaten dan diegene die betrekking hebben op de grondkleur en de exploitatie van bestaande landbouwbedrijven. Duidelijker kan niet. Wij vragen u dan ook deze werken onmiddellijk te willen staken.

En wij sommen de redenen uitgebreid op:
 • het vernietigingsarrest van de Raad van State nr. 238.186 van 12 mei 2017 (vernietiging van het GRUP vastgesteld bij BVLR van 30 april 2013 en van het voorlopig vaststellingsbesluit);
 • het vernietigingsarrest van de Raad van State nr. 236.927 van 20 december 2016;
 • het gezag van gewijsde 'erga omnes' of dus tegenover iedereen van de arresten Raad van State; de terugwerkende kracht van deze arresten;
 • de stedenbouwkundige vergunning van 24 april 2015 steunt op het GRUP van 30 april 2013;
 • de verplichting voor elke administratieve overheid om rekening te houden met de arresten van de Raad van State (wettigheidsbeginsel, art. 37 Regentsbesluit 23 augustus 1948);
 • de onverenigbaarheid met de gewestplanvoorschriften (KB St –Niklaas-Lokeren)
 • de dwingende plicht van elke bestuurlijke overheid om zich te schikken naar hogere wetgeving en arresten van de Raad van State.
Elke overheid, dus ook een gemeentebestuur, of havenbestuur, is verplicht de effectiviteit van EU-recht te garanderen. In casu is er géén twijfel mogelijk. Uit het arrest van 21 juli 2016 Hof van Justitie (waarop de arresten Rvst nr. 236.927 en 238.186 steunen) blijkt dat sprake is van een onwettige toepassing EU natuurbehoudsrecht. Het plan is onwettig ingevolge foutieve toepassing artikel 6, lid 3 van de habitatrichtlijn en bijgevolg is het enig mogelijk rechtsherstel een stopzetting van alle werken in uitvoering van dit onwettig plan.

Mogen wij hierop per kerende (positief) antwoord ontvangen?

Met beleefde groeten,

Namens Doel 2020,
Jan Creve
Denis MalcorpsPersmededeling Doel 2020, 16 mei 2017

Doel 2020 wordt werfbezoek in Prosperpolder geweigerd

Deurwaarder stelt (illegale) werken vast ondanks arrest Raad van State

Leden van Doel 2020 hebben vandaag in aanwezigheid van hun advocaat Igor Rogiers een bezoek gebracht aan het gebied Prosperpolder-Zuid. Daar zijn in het kader van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen nog altijd verregaande werken bezig. Van de werfleiding kreeg de groep aanvankelijk toestemming om de werken te bezichtigen maar eens op de werf werd plots 'in opdracht van hogerhand' verdere toegang geweigerd. Dat bevestigt alleen maar wat ook van op afstand te zien is: de werken gaan ondanks het arrest van de Raad van State onverminderd en illegaal door. De weigering leidde tot een felle discussie met de werfleiding waarna delen van het gebied – zonder toestemming - toch werden bezocht. Een deurwaarder deed nadien in opdracht van D2020 de nodige vaststellingen. Dat zal indien nodig ook de volgende dagen nog gebeuren.Prosperpolder-Zuid omvat een gebied van niet minder dan 170 ha groot dat men in het kader van het GRUP tot een 'plas en oevergebied' wilde omvormen, iets wat in de feiten neerkomt op een soort van moeraslandschap. Het project botste van bij aanvang op veel verzet omdat het op géén enkele manier rekening houdt met het historische polderlandschap en het vlakbij gelegen kerkdorp Prosperpolder. Vreemd genoeg is in dit gebied de opdrachtgever van de werken niet de Vlaamse overheid maar... het Antwerps Havenbedrijf.

Met de uitspraak van afgelopen vrijdag van de Raad van State krijgt Prosperpolder zijn oorspronkelijke bestemming terug. Verdere werken in het kader van een gebied met laagstaande plassen en oevers (midden in een polderlandschap!) zijn dan ook in strijd met het arrest van de Raad van State. Én het Europees recht. Dat weet ook het Antwerps Havenbedrijf.

Veelzeggend is dat - volgens onze bronnen - gisteren een spoedvergadering plaatsvond in aanwezigheid van de aannemer en het Havenbedrijf. Daarbij werd ondanks de vernietiging van het GRUP door de RvSt door het Havenbedrijf aangedrongen op méér en verhoogde activiteit in Prosperpolder-Zuid. Dat werd trouwens gisterenavond bevestigd door de aanvoer van een extra-kraan en extra bulldozer. Ook de grote activiteit van deze morgen die ons werd gemeld door omwonenden lijkt daarop te wijzen. De bedoeling is duidelijk: zoveel mogelijk van het oorspronkelijk landschap vernietigen en een onomkeerbare situatie creëren. De werkwijze die de vernietigers van Doel en het polderland al 20 jaar toepassen. De uitleg dat de huidige werken 'nodig zijn voor beveiliging of instandhouding' of om 'overstroming te voorkomen' zijn volgens de landbouwers die het gebied kennen 'klinkklare nonsens'. De werken kunnen gewoon morgen stoppen zonder verdere gevolgen.

Doel 2020 laat het hier niet bij. In eerste instantie moeten de werken zo snel als mogelijk worden stil gelegd. De kranen, bulldozers en dumpers moeten uit Prosperpolder verdwijnen. De pompen moeten stilgelegd. Daarna moet er overleg komen over hoe het gebied kan hersteld worden als historisch polderlandschap. In die context zal D2020 zich in eerste instantie richten tot de burgemeester en het college van Beveren met de vraag om de werken onmiddellijk te laten stilleggen. Gelijktijdig zal de bouwinspectie verwittigd worden en wordt een strafklacht voorbereid.

Zowel de gemeentelijke als de gewestelijke overheden hebben de verplichting om de betrokken werken zo snel als mogelijk stil te leggen. Ze zijn niet alleen manifest onwettig in het licht van de herstelde gewestplanbestemming – wat op zich al voldoende zou moeten zijn om op te treden – maar ze zijn ook in strijd met het EU-recht.Persmededeling Doel 2020, 13 mei 2017

Vernietiging van GRUP Afbakening Haven van Antwerpen Linkeroever

Doel, gehuchten en poldergebied definitief weer op de kaart!

Bij arrest van 12 mei 2017 heeft de Raad van State de geplande natuurcompensaties in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' vernietigd. Dat is opmerkelijk snel want op 28 april vonden nog de laatste pleidooien voor de Raad van State plaats. De vernietiging komt er op vraag van inwoners van Doel en Ouden Doel. Volgens de Raad van State maken deze groengebieden immers één onwettig procédé uit met de al vernietigde havenbestemmingsgebieden.

De Raad van State vernietigde eerder al, met zijn arrest van 20 december 2016, de havenbestemmingsgebieden op de linker Scheldeoever, waaronder de zone van het Saeftinghedok.

Met het arrest van 12 mei zijn nadat eerder Doel opnieuw woongebied werd ook de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg gered. Nieuw Arenberg kan niet ingenomen worden als natuurcompensatiegebied. De werken die in Prosperpolder plaatsvonden en waarbij een groot deel van de poldergrond werd afgegraven zijn illegaal. Ondanks de verwachte vernietiging van de natuurcompensaties op Linkeroever werd afgelopen weken met kranen en bulldozers nog volop doorgewerkt in Prosperpolder. Dat is een meer dan storende vaststelling. Doel 2020 zal de komende dagen met zijn raadslieden overleggen om na te gaan wat op termijn de implicaties zijn voor onwettige omgraving van Prosperpolder.

Het belang van dit laatste arrest kan moeilijk onderschat. Van het plan om 1500 ha historisch cultuurlandschap op de schop te nemen voor de havenuitbreiding blijft niets over. Ondertussen is met de procedure Complex Project Extra Containercapaciteit Haven van Antwerpen duidelijk geworden dat een verhoging van de containercapaciteit perfect te realiseren valt binnen de huidige havengrenzen.

Met het arrest van gisteren is een bladzijde omgedraaid. Doel 2020 verwacht van de overheid dat ze dat erkent en dat daar vanaf nu naar gehandeld wordt. Dat wil zeggen dat de verrottingsstrategie finaal ophoudt. Dat wil zeggen dat alle betrokken administraties en overheden ophouden met pesterijen en obstructie. En dat vanaf nu wordt meegewerkt aan het herstel van de leefbaarheid in het ganse gebied, de bescherming van het bouwkundig erfgoed en dat leegstaande panden worden vrijgegeven aan belangstellenden. Doel 2020 is bereid daarin zijn verantwoordelijkheid op te nemen. We verwachten van de Vlaamse overheid hetzelfde.Persmededeling Doel 2020, 10 mei 2017

Doel 2020 start renovatiewerken in Doel

De Doolen wordt eerste gebouw in Doel dat weer wordt opgeknapt

In opdracht van het actiecomité Doel 2020 zijn deze week renovatiewerken gestart aan het gemeenschapshuis De Doolen in Doel. Het betreft vrij ingrijpende werken. Daarmee geeft het actiecomité aan meer dan ooit te geloven in het voortbestaan van Doel.Maandagmorgen startte een aannemer grondige renovatiewerken aan De Doolen, de voormalige jongensschool in Doel. Daarbij worden herstellingen uitgevoerd aan het dak, worden alle dakgoten in oorspronkelijke staat hersteld en verschillende ramen gerenoveerd. De werken duren zeker nog tot morgenavond.

De Doolen of de voormalige jongensschool van Doel is gebouwd rond 1900 en staat op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Tot 1994 fungeerde het gebouw als school. Daarna verhuisden de jongens naar de meisjesschool in de Hooghuisstraat. Vanaf dan stond het gebouw leeg en werd daarmee de eerste kankerplek in het dorp. In 2000 werd het om die reden bezet door Doel 2020. De gemeente probeerde aanvankelijk de bezetters juridisch te laten uitzetten maar koos uiteindelijk voor een vergelijk. Vanaf dan heeft Doel 2020 er onafgebroken zijn vaste stek.

Toen De Doolen in 2010 door de gemeente Beveren verkocht werd aan de MLSO maakte deze laatste een einde aan de overeenkomst. De MLSO probeerde ook de uitzetting af te dwingen voor de rechtbank maar in de feiten veranderde er niets aan het gebruik. Tot op de dag van vandaag vormt De Doolen de uitvalsbasis voor de verschillende actiegroepen die opkomen voor het behoud van Doel en de polder. Het is ook het gemeenschapshuis voor de enkele tientallen bewoners van Doel en de locatie waar tijdens de Scheldewijding allerhande concerten plaatsvinden. Filmcrews die Doel aandoen vinden er (tijdelijk) een vaste stek. Twee jaar geleden vierde Fernand Huts er zelfs de 150ste verjaardag van Katoennatie in aanwezigheid van tal van hoge ambtenaren, allerhande politici en zelfs een minister. Veel gekker kan het nog moeilijk worden. Maar daarmee vormt De Doolen hoe langer, hoe meer, wel een echt stuk Doelse én Wase geschiedenis. Op zaterdag 27 mei a.s. vindt er de vierde editie van Palletfolk plaats. Op 6 augustus de jaarlijkse Scheldewijding.Deze week is in opdracht van AMT ook gestart met het effectief afsluiten van de leegstaande woningen in Doel. Dat vormde al jaren een pijnpunt waardoor woningen systematisch vernield werden of zelfs in brand gestoken. De afsluiting gebeurt nu met ijzeren platen. Doel 2020 is tevreden met de beveiliging van de woonsten maar is tevens van mening dat woningen waar interesse voor bestaat moeten vrijgegeven worden. Dat is momenteel nog altijd niet het geval.Persmededeling Doel 2020, 30 april 2017

Auditeur Raad van State vraagt vernietiging van het volledige GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Vlaamse administratie moet in overleg met bewoners werk maken van leefbaar poldergebied

Advies heeft verregaande gevolgen voor de Antwerpse Haven, natuur én landbouw.

Tijdens de laatste pleidooien voor de Raad van State in de behandeling ten gronde van het het Gewesteijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Haven van Antwerpen heeft de auditeur bij de Raad van State verduidelijkt dat het GRUP van 2013 én het zogenaamde reparatie-GRUP van 2014 "onlosmakelijk" met elkaar verbonden zijn en bijgevolg het ganse Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Zeehavengebied Antwerpen moet vernietigd worden. Eerder is er al een vernietiging uitgesproken voor het reparatie-GRUP uit 2014 dat de geschorste delen uit het GRUP moest rechtzetten: de ganse Saeftinghezone waar het dorp Doel deel van uitmaakt. Het nieuwe advies van de auditeur slaat op de natuurcompensatiegebieden op Linkeroever en Rechteroever. Op Linkeroever zijn dat Doelpolder-Midden en Doelpolder-Noord, Nieuw Arenberg en Prosperpolder. Op Rechteroever betreft het de 250 ha grote Opstalpolder (Polder van Berendrecht en Stabroek).

Het blijft voorlopig wachten op de uitspraak van de Raad van State. Maar het advies maakt duidelijk dat de opvatting van de Vlaamse overheid over natuur niet spoort. Die opvatting – waarbij volledig wordt voorbijgegaan aan de betekenis van een historisch gegroeid landschap of onvervangbare authentieke natuur – streeft naar de creatie van grote van elkaar gescheiden gebieden die of voor landbouw of voor natuur bestemd zijn en waar geen plaats meer is voor mens of waardevol bouwkundig erfgoed. Die opvatting - voorbije jaren mee gesteund zowel door Natuurpunt als Boerenbond – is achterhaald. Waardevolle natuur en waardevol landschap kunnen niet zomaar worden vervangen door maaknatuur maar moeten gevrijwaard en beschermd.

Dat gegeven is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse Haven. Een nog verdere ruimtelijke uitbreiding van de Haven zal steeds opnieuw botsen op het Europees milieurecht. Als de Antwerpse Haven zich nog verder wil ontwikkelen zal dat moeten gebeuren met inbreiding en verdere technische innovatie. De eerste bevindingen van het Complex Project uitbreiding containercapaciteit Haven van Antwerpen maken duidelijk dat dat ook kàn.

Anderzijds betekent de lezing van de auditeur dat men definitief zal moeten afzien van de verdere vernietiging van waardevolle natuur én de vernietiging van het historisch polderlandschap. Het geeft na jaren van zinloze vernieling en confrontaties opnieuw een toekomst aan natuur én landbouw, bewoning én erfgoed in het gebied.

Doel 2020 roept de Vlaamse overheid op - en meer specifiek de betrokken administraties in het poldergebied - om de nodeloze confrontaties, de psychologische druk op de bewoners, de voorafnames op mogelijke toekomstplannen, de leegstand en verkrotting definitief stop te zetten. En samen met bewoners, landbouwers en gebruikers concreet werk te maken van een leefbaar poldergebied.Persmededeling Doel 2020, 23 april 2017

Erfgoeddag in Doel start met brandstichting

Wanneer bijkomende maatregelen voor de weekeindnachten?

Vandaag vindt in Doel en Ouden Doel Erfgoeddag plaat met activiteiten die op verschillende locaties het waardevolle erfgoed van Doel in de kijker plaatsen. Voor de Doelenaars en de vele erfgoedbezoekers startte de dag echter in mineur. Afgelopen nacht werd opnieuw een huis in brand gestoken. Ditmaal in de Scheldemolenstraat. Ook een distributiecabine werd vernield. Eerder was een grote groep Nederlandse wagens het dorp binnengekomen wat door de bewoners werd gemeld aan de politie.In overleg met de task force complex project (Administratie Maritieme Toegang), de burgemeester en de politie van Beveren werden eerder een reeks maatregelen afgesproken om de veiligheid in Doel opnieuw te garanderen. Het mag duidelijk zijn dat in verband met deze maatregelen er geen ruimte meer is voor gepalaver of uitstel.

Sedert enige tijd is geweld in Doel het nieuwe normaal geworden. Nachtelijke criminelen en pyromanen kunnen vooral tijdens de weekeindnachten ongestraft hun gang gaan in Doel. Volgens de bewoners van Doel en mensen die regelmatig in het dorp komen is het extreme geweld van hoofdzakelijk groepen Nederlanders afgelopen maanden zelfs toegenomen. De straffeloosheid waarmee deze bendes hier hun gang kunnen gaan blijkt bovendien te werken als een magneet op nog meer groepen would-be geweldplegers. De enige manier om dit te keren zijn gerichte politionele acties en extra-mensen en middelen die vrijgemaakt worden tijdens de weekeindnachten. In het andere geval dreigt Doel – en bij uitbreiding de ganse streek – te verworden tot een oord van complete straffeloosheid, geweld en chaos. We durven hopen dat niemand dat wil.Nieuws uit Doel - Nieuwsbrief van 20 april 2017

Zondag 23 april: Erfgoeddag in Doel

Onder de titel 'Wauw, wij bouwen Doel terug op!' toont de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder dat het unieke verhaal van het verleden van deze streek ook een vervolg kan hebben in de toekomst. In het PolderMAS op Ouden Doel draait alles op die dag om het recent verworven vaandel van Doelse fanfare van St-Cecilia. Om 18u wordt de dag afgerond met een echt fanfare-buffet!

In Doel was tot ver in de twintigste eeuw de quarantainedienst van de haven gevestigd. In het dorp woonden meerdere dokters. Samen met de kloostergemeenschap van de Zwartzusters verzorgden zij de zieke scheepsbemanningen. En het dorp werd niet gespaard van cholera-epidemies. Ook stormen en oorlogen trokken eeuwenlang een spoor van vernieling over 't Eylandt den Doel. Steeds opnieuw trok het dorp zich uit de klei. Waarom zou dat dan niet in de toekomst kunnen, nu het dorp officieel terug woongebied is en men alternatieven overweegt om de haven uit te breiden waarin het dorp behouden kan blijven.

Het erfgoed van Doel en de omringende polders biedt een schat aan mogelijkheden voor de ontwikkeling van de streek in nieuwe visies die inzetten op het behoud en de herbestemming van erfgoed en landschap. Maar die ook totaal nieuw ideeën aanreiken voor ruimtegebruik. Twee tentoonstellingen en een parcours door het dorp tonen het erfgoed en enkele toekomstvisies op Doel in samenwerking met de architectuurafdeling van de Katholieke Universiteit Leuven (Project Doelland).

De Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) nodigt je op zondag 23 april van 11 tot 18u uit in De Doolen om dit te beleven en samen een erfgoedvriendelijke toekomst voor de streek uit te denken. Geniet daarbij van een lekker streekbier onder de tonen van Jan en Veerle op viool, gitaar en diatonische accordeon.

In het PolderMas in Ouden Doel is erfgoeddag opgebouwd rond de recente schenking van het vaandel van de fanfare van Sint-Cecilia (1850) aan het museum. Er is de tentoonstelling maar er komt ook muziek langs en om 18u start een echt fanfare-buffet!Persmededeling Doel 2020 en EGD&P, 18 april 2017

Erfgoeddag in Doel in het teken van verleden én toekomst van het dorp en de polder.

Zondag 23 april

Onder de titel 'Wauw, wij bouwen Doel terug op!' toont de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder dat het unieke verhaal van het verleden van deze streek ook een vervolg kan hebben in de toekomst. In het PolderMAS op Ouden Doel draait alles op die dag om het recent verworven vaandel van Doelse fanfare van St-Cecilia.

Het verleden van Doel is steeds een verhaal geweest van het verzoenen van uitersten: water/land, zout/zoet, natuur/landbouw, katholicisme/protestantisme, enzovoort. Nog steeds zijn de bakens daarvan in het landschap aanwezig. De molen was sinds de 16de eeuw achtereenvolgens fort, watergemaal, graanmolen, uitkijkpost tijdens de twee wereldoorlogen, museum en taverne. De landbouw op de rijke polderklei leidde via de bouw van reusachtige schuren mede tot de modernisering van de landbouw. De dijkensequentie van 16de eeuwse tot 21ste eeuwse dijken is uniek in de wereld.

In Doel was ook tot ver in de twintigste eeuw de quarantainedienst van de haven gevestigd. In het dorp woonden meerdere dokters. Samen met de kloostergemeenschap van de Zwartzusters verzorgden zij de zieke scheepsbemanningen. En het dorp werd niet gespaard van cholera-epidemies.

Ook stormen en oorlogen trokken eeuwenlang een spoor van vernieling over 't Eylandt den Doel. Steeds opnieuw trok het dorp zich uit de klei. Waarom zou dat dan niet in de toekomst kunnen, nu het dorp officieel terug woongebied is en men alternatieven overweegt om de haven uit te breiden waarin het dorp behouden kan blijven.

Het erfgoed van Doel en de omringende polders biedt een schat aan mogelijkheden voor de ontwikkeling van de streek in nieuwe visies die inzetten op het behoud en de herbestemming van erfgoed en landschap. Maar die ook totaal nieuw ideeën aanreiken voor ruimtegebruik. Twee tentoonstellingen en een parcours door het dorp tonen het erfgoed en enkele toekomstvisies op Doel in samenwerking met de architectuurafdeling van de Katholieke Universiteit Leuven (Project Doelland).

De Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) nodigt je op zondag 23 april van 11 tot 18u uit in De Doolen om dit te beleven en samen een erfgoedvriendelijke toekomst voor de streek uit te denken. Geniet daarbij van een lekker streekbier onder de tonen van Jan en Veerle op viool, gitaar en diatonische accordeon.

In het PolderMas in Ouden Doel is erfgoeddag opgebouwd rond de recente schenking van het vaandel van de fanfare van Sint-Cecilia (1850) aan het museum. Er is de tentoonstelling maar er komt ook muziek langs en om 18u start een echt fanfare-buffet!

Meer info: EGD&P Johan De Vriendt 0479990671Drawing the Times

Doel is burning

Jeroen Janssen

In 2013 Jeroen Janssen published his book 'Doel', about a Flemish ghost town that is threatened with complete demolition due to the planned enlargement of the port of Antwerp. After he completed his book Abadaringi about his experiences as an art teacher in Rwanda before the genocide, he went back to Doel. He is going there every now and then to document the resilience of the inhabitants. Those drawings will be collected in a book. This is the second of the new series of reportages on Drawing the Times.Persmededeling Doel 2020, 7 april 2017

Verdwijnen van Doel niet nodig voor groei Antwerpse containertrafiek

Voor het complex project 'Extra containercapaciteit Antwerpen' heeft de Vlaamse overheid deze week acht alternatieven bekend gemaakt, waaronder vier alternatieven die het bedreigde dorp Doel behouden. Van deze vier alternatieven zijn er twee die het poldergebied op de Linkerscheldeoever niet aantasten (alternatieven 4 en 6 waarbij de extra capaciteit wordt gerealiseerd middels het inbreiden van de bestaande diepzeecontainerterminals). In bijlage het overzicht van de alternatieven.

Een eerste vaststelling is dat er verscheidene concrete en haalbare inbreidingsscenario's op tafel liggen die toelaten dat de haven verder kan groeien, zonder dat daarvoor Doel en 1500 hectare polders en gehuchten moeten worden opgeofferd. Hiermee wordt bevestigd dat de haven ook kan groeien door inbreiding, een boodschap die Doel 2020 al jaren verkondigt.

Wij wachten op verdere toelichting bij de alternatieven en het effectenonderzoek om ons uit te spreken over concrete alternatieven en de gevolgen ervan. Doel 2020 blijft erop hameren dat de Vlaamse overheid niet enkel oog heeft voor containeroverslag, maar de impact op leefbaarheid, mobiliteit en draagkracht van de omgeving als evenwaardige voorwaarden opneemt bij de keuze van een voorkeursscenario.Persmededeling Doel 2020, 31 maart 2017

Hervatting veerdienst tussen Lillo en Fort Liefkenshoek of een watertaxi maar zonder aanlegplaats in Doel is zinloos

Dringend Haalbaarheidsstudie nodig die ook Doel omvat

Binnenkort wordt de aanlegsteiger van Fort Liefkenshoek helemaal vernieuwd en vergroot en zal de veerdienst tussen Lillo en Fort Liefkenshoek operationeel zijn. De frequentie van de veerdienst tussen Liefkenshoek en Lillo zal ook "opgevoerd" worden, aldus minister Ben Weyts. Dat moet het woon-werkverkeer meer over het water laten lopen en het toeristische karakter van Fort Liefkenshoek verder helpen uitspelen. Vreemd genoeg wordt daarbij met geen woord meer gerept over de aanlegsteiger in Doel die gewoon aanwezig is en tot voor kort (alleen al tijdens de weekeindes) de verbinding maakte voor tienduizenden mensen tussen Doel en Lillo.

Het veer Lillo-Doel vaarde (voorlopig?) de laatste keer uit op de Scheldewijding vorig jaar. Het werd officieel opgedoekt omwille van veiligheidsredenen (de drukke bevaring van de Schelde ter hoogte van het Deurganckdok) maar het is voor iedereen duidelijk dat de werkelijke reden paste in het verder doodknijpen van het weerbarstige Scheldedorp. Wie al eens het veer heeft genomen aan het veel drukker bevaren IJ in Amsterdam kan moeilijk geloven dat het handvol schepen dat per uur de Schelde op- of afvaart een belemmering zou vormen voor een veerdienst. Als dat zo zou zijn is er een ernstig probleem met de maturiteit van onze kapiteins.

Nu hoe langer hoe duidelijker wordt dat Doel niet moet verdwijnen voor een uitbreiding van de containercapaciteit in de Antwerpse Haven is het maar normaal dat Doel ook opnieuw in beeld komt als er gesproken wordt over het herstel van de veerdienst of een watertaxiverbinding.

Doel is op vlak van toerisme - of men dat nu graag hoort of niet - de absolute Wase topper. De cijfers van voorbije jaren omtrent het gebruik van de veerdienst Lillo-Doel laten eveneens weinig aan de verbeelding over. Een extra verbinding met Doel zou ook voor Liefkenshoek zelf een meerwaarde betekenen dat er zonder verbinding met Doel maar wat treurig bij ligt. Volledig geïsoleerd in de Haven, te midden van fabrieken en wegen en met amper parkeerplaatsen in de omgeving. Ook Lillo kan alle extra toeristische initiatieven gebruiken om de horeca aldaar - die onder zware druk staat van het dalende aantal bezoekers - opnieuw meer leven in te blazen.

Ook op vlak van woon-werkverkeer zou het moeilijk te begrijpen zijn dat de bijna 1000 werknemers van de Kerncentrale géén gebruik zouden kunnen maken van deze faciliteit. Hetzelfde argument geldt voor de MPET-terminal, gelegen op wandelafstand van de aanlegsteiger. Bovendien zou niet enkel Liefkenshoek hier wel bij varen.

Gisteren werd nogmaals duidelijk gemaakt dat zowel het Havenbedrijf als de MLSO over heel wat fondsen beschikken. Doel 2020 dringt er dan ook op aan om met het oog op het herstel van de veerdienst met Lillo en het in gebruik nemen van een watertaxi op de Schelde een totaalstudie en haalbaarheidsstudie uit te voeren met inbegrip van Doel. Doel 2020 hoopt daarvoor ook op de steun te kunnen rekenen van het gemeentebestuur van Beveren en zijn vertegenwoordigers in de MLSO. Per slot van rekening komt een herwaardering van het veer in Doel vooral Beveren en de Waaslandhaven ten goede.Persmededeling Doel 2020, 24 maart 2017

Vzw Casueele moet afbraakplannen voor beschermd Hoog Huis in Doel opbergen

Rechter vaardigt afbraakverbod uit in afwachting van uitspraak in... beroep

De advocaten van Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) hebben bij de rechter zopas een verbod tot afbraak van het 17de eeuwse Hoog Huis in Doel bekomen.

Ondanks een recente uitspraak van de Raad van State die Doel opnieuw tot woongebied heeft verklaard wil de vzw die het beschermde Hoog Huis in handen heeft gekregen het monument nog altijd afbreken en heropbouwen in Prosperpolder om het vervolgens als een soort cultuurcafé uit te baten. Daartoe had zij eerder een convenant gesloten met de Vlaamse Regering.

Vorige week stapten Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) al naar de kortgedingrechter te Dendermonde. De zaak komt volgende maand voor. Maar omdat de vzw CASUEELE te kennen gaf niet bereid te zijn om verdere werken te staken in afwachting van de uitspraak, werd er in eenzijdig verzoekschrift aan de rechter gevraagd om verdere werken te verbieden. Dat is nu ook gebeurd. De vzw mag het Hoog Huis niet afbreken vooraleer er een definitief arrest is in beroep. Daarmee is de afbraak en ontmanteling die voor volgende maand gepland stond voor lange tijd van de baan.

De geplande verhuis naar Prosperpolder kaderde in plannen om van het poldergehucht een soort museumdorp te maken en werd ook gesteund door het gemeentebestuur van Beveren. EGD&P en D2020 hebben zich daar altijd tegen verzet. Zij willen dat het huidige karakter van Prosperpolder bewaard blijft. De omvorming van het authentieke gehucht tot een soort van museum- of evenementendorp zou enkel een verarming betekenen.

Voor de actiecomités is het duidelijk dat de verplaatsing sowieso niet kan doorgaan. Niet alleen omwille van de herbestemming van Doel tot woongebied. Maar ook omdat er voor het Hoog Huis geen declassering is gebeurd. Het is ook onzin om het 17de eeuwse Hoog HuPersmededeling Doel 2020, 15 maart 2017

Advocaten Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap vandaag naar kortgedingrechter om beschermde Hoog Huis in Doel van sloop te redden

Bitse zitting door onverwachte tussenkomst van Antwerps Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldoever (MLSO)

Deze morgen hebben de advocaten van Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) een kortgeding ingeleid bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Bedoeling is om de plannen van de familie Porters voor de afbraak van het beschermde Hoog Huis in Doel ongedaan te maken.De plannen voor de afbraak kwamen aan het licht toen duidelijk werd dat de vzw Casueele die het Hoog Huis in schenking heeft gekregen van de laatste eigenares, startte met de afbraak van de bekende boomhuthoeve uit de serie "de elfde van de elfde" in Prosperpolder. De vzw – momenteel onder controle van de familie Porters - wil het Hoog Huis naar die locatie verplaatsen om het vervolgens als afspanning uit te baten. Iets waar bewoners en actiecomités zich steeds tegen verzet hebben. De verhuis naar Prosperpolder kadert in het plan om van het poldergehucht een soort museumdorp te maken. EGD&P en D2020 zijn het daar grondig mee oneens. Zij willen dat het huidige authentiek karakter van het Prosperpolder bewaard blijft. Met de recente uitspraak van de Raad van State waardoor Doel woongebied blijft en Prosperpolder landbouwgebied kan het juridisch ook niet meer. De inbreidingsplannen voor de Antwerpse Haven maken dat er ook geen enkele reden meer is om het 17de eeuwse Hoog Huis te verhuizen naar een 19de eeuwse polder waar het eigenlijk niet thuishoort.

Door een merkwaardige ruil van gronden met de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) kwam de vzw Casueele vorige maand in bezit van de site in Prosperpolder. Samen daarmee nam de vzw ook de sloopvergunning over van de VLM voor de boerderij gevestigd aan de Hertog Prosperstraat. Gezien het feit dat de vzw Casueele over geen geldige vergunning beschikt om het als monument geklasseerde Hoog Huis in Doel te ontmantelen, leek het voornemen om te slopen in de Hertog Prosperstraat vooral een zinloze operatie. In die zin hebben zowel de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder, Doel 2020 en de raadslieden van beide actiecomités een schrijven gericht aan de familie Porters die de vzw Casueele in handen heeft. Bovendien werden op enkele dagen tijd werden méér dan 500 handtekeningen verzameld met de vraag te stoppen met deze zinloze sloop. Er werd een beroep gedaan op het gezond verstand. Maar het heeft tot niets geleid. De boerderij werd versneld afgebroken. Bovenop wil de vzw ook doorgaan met de afbraak van het monument in Doel terwijl daar – Doel is nu weer woongebied – géén enkele reden voor is.

In die zin restte de actiecomités geen andere mogelijkheid dan naar de kortgedingrechter te stappen. Dat is deze morgen gebeurd. Op de zitting van deze morgen werd geakteerd dat de vzw CASUEELE niet bereid is om verdere werken te staken in afwachting van de uitspraak, ook niet van het niet gedeclasseerde monument Hooghuis... Straf want zonder declassering kan dat niet. Bovendien is er van de ontmanteling van het historisch pand wel sprake in de bouwaanvraag maar niet in de vergunning! Die heeft het enkel over de werken in Prosperpolder. Niet over die in Doel.

Voor de actiecomités is het duidelijk dat de familie Porters die de vzw Casueele nu in handen heeft op geen enkele manier rekening houdt of wenst te houden met de argumenten van bewoners en de streek, noch met de wensen van de vroegere eigenaars die geen andere bedoeling hadden dan hun eigendom ten dienste te stellen van de gemeenschap en de streek.

De actiecomités zijn ook bijzonder onaangenaam verrast door de vrijwillige tussenkomst bij de rechter van het Antwerps Havenbedrijf en de Maatschappij Linker Scheldeoever. Die hebben zich deze morgen mee in het afbrekerskamp geschaard. Ook al hebben ze daar rechtstreeks géén enkel belang bij. De advocaat van het Havenbedrijf en de MLSO vond het bovendien nodig om één van de verzoekende partijen af te doen als een "notoir kraker". De verzoeker in kwestie woont echter al 24 jaar rechtmatig in Doel... Het feit dat een advocaat van het Havenbedrijf/MLSO - bovendien verkeerdelijk - tracht één van de verzoekers te discrediteren is symptomatisch. Een zwaktebod bij gebrek aan dossierkennis en rechtmatig belang... Met hun actie van deze morgen geven Havenbedrijf en MLSO aan dat hun handelen t.a.v. Doel nog steeds is gebaseerd op niets anders dan rancune. Het doet hun geloofwaardigheid géén goed. Het is ook bijzonder treurig gezien de inspanningen die momenteel door anderen geleverd worden in het kader van het Complex Project om tot een rationeel debat en dialoog te komen. De onnodige poging tot afbraak van een monument en een symboolgebouw in Doel zal dat zeker niet bevorderen.

Voor de Erfgoedgemeenschap en Doel 2020 treden niet minder dan vijf advocaten op. Mr. Igor Rogiers, Mr. Gwijde Vermeiren, Mr. Matthias Storme, Mr. Philippe van de Casteele en Mr Kristof De Spiegheleire. Op woensdag 19 april wordt de zaak in Dendermonde behandeld.

De Erfgoedgemeenschap en Doel 2020 zullen er alleszins voor zorgen dat er in afwachting van een uitspraak aan het Hoog Huis géén enkele poging tot afbraak kan doorgaan.Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel en Polder, 6 maart 2017

Actie voor boomhuthoeve in Prosperpolder

Zondag 6/03/2017 hebben leden en sympathisanten van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder en Doel 2020 een symbolische actie gehouden tegen de nakende sloop van de hoeve in Prosperpolder op Hertog Prosperstraat 16 - ook bekend als de boomhuthoeve uit de Vlaamse serie 'Den Elfde van den Elfde'.Op 3 dagen tijd werden meer dan 400 handtekeningen ingezameld met de petitie voor het behoud van de hoeve (zie hier: https://form.jotformeu.com/70595723160355). De namen van de ondertekenaars werden deze middag aangebracht aan de hoeve als symbolische bescherming.

De vzw Casueele die momenteel eigenaar is van het Hooghuis wil op korte termijn de boomhuthoeve slopen. Ondanks het feit dat Doel opnieuw woongebied is hoopt de vzw Casueele dat ze het Hooghuis nog altijd kan verplaatsen naar de nieuwe locatie in Prosperpolder. Dat lijkt gezien het recente arrest van de Raad van State uitgesloten.Het voornemen om te slopen in de Hertog Prosperstraat is vooral een zinloze operatie. De hoeve in de Hertog Prosperstraat maakt mee deel uit van een belangrijk erfgoedlandschap. De Scheldepolders zijn de laatste getuigen van een uniek landschapsverhaal. In de door de Vlaamse overheid bestelde rurale erfgoedstudie – die werd opgeleverd in 2013 – wordt de uitzonderlijke waarde van dit poldererfgoed benadrukt. De hoeve heeft bovendien als decor voor de serie "de elfde van de elfde" bijzondere meerwaarde gekregen en trekt hierdoor heel wat wandelaars en fietsers aan. Een zoveelste zinloze sloop in de polders van Doel en Kieldrecht is om deze redenen onaanvaardbaar.Persmededeling Doel 2020, 25 februari 2017

Historische schuur grenzend aan gemeenschapshuis De Doolen in Doel op klaarlichte dag in brand gestoken

Overheid moet huizen en gebouwen in woongebied vrijgeven in plaats van ze te laten plat branden

Deze namiddag is rond 16u in Doel een 19de eeuwse plankenschuur in brand gestoken. De schuur grenst aan het gemeenschapshuis De Doolen. Dankzij de windrichting kwam De Doolen zelf niet in gevaar. Maar de schuur is compleet verloren. De daders konden ontkomen. Het is al de elfde brandstichting in Doel. In september werd nog het klooster van Doel – het officiële ontmoetingscentrum - in brand gestoken. Nu werd brand gesticht in een gebouw dat aan De Doolen grenst, de uitvalsbasis van de verschillende actiecomités voor het behoud van Doel.


Foto: Pieter Geysen


Voor zover ons bekend werd tot op de dag van vandaag nog géén enkel van de brandstichtingen opgelost. Ondanks al het buitensporig geweld heeft het gemeentebestuur van Beveren na al die jaren ook nog altijd geen veiligheidsplan willen uitwerken voor Doel. Volgens burgemeester Mark Van de Vijver doet de gemeente grote inspanningen in Doel. Maar wat de burgemeester ook mag beweren, veel valt daar op het terrein niet van te merken. Het lijkt er vooral op dat het gemeentebestuur van Beveren niet weet hoe het de problemen in Doel moet aanpakken. Laat staan ze terug te dringen. En bijgevolg gaat de kop in het zand en wordt het probleem ontkend. Of verkondigt men luidkeels dat men "al veel doet".

11 brandstichtingen op rij, waarvan nu al twee gericht tegen echte symboolgebouwen in Doel. Het is genoeg geweest. Doel is opnieuw woongebied en daar moet naar gehandeld worden. Dat wil zeggen dat men eindelijk eens begint met de problemen volledig in kaart te brengen. Dat men een veiligheidsplan uitwerkt en uitvoert. En dat men de huizen en gebouwen waar interesse voor bestaat vrijgeeft aan geïnteresseerden in plaats van ze te laten plat branden.Persmededeling Doel 2020, 16 februari 2017

Antwerps Havenbedrijf erkent (voor het eerst) dat mobiliteitsproblemen rond Antwerpen gerelateerd zijn aan havenverkeer

Verhoging containercapaciteit Linkeroever botst op zijn limieten

In een pas vrijgegeven persbericht erkent het Antwerps Havenbedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis dat de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen gerelateerd zijn aan het havenverkeer. In totaal is niet minder dan 25% van alle vrachtverkeer rond Antwerpen havengerelateerd. Om daaraan te verhelpen wil men vrachtwagens die moeten laden of lossen op de containerterminals van het Deurganckdok nu ook de mogelijkheid geven om 's nachts te kunnen laden en lossen. Dat mag dan een zinvolle maatregel zijn, de maatregel maakt vooral duidelijk dat de toename van containertrafiek problematisch wordt en de behandeling van containers op Linkeroever op zijn limieten botst.Sedert de verhuis van de containerrederij MSC van Rechteroever naar Linkeroever is de drukte op Linkeroever enorm toegenomen. Dat is mede het gevolg van het feit dat een groot deel van de containers die nu op Linkoeroever in plaats van op Rechteroever gelost worden eigenlijk bestemd is voor... Rechteroever. DP World en MSC ontvangen nu naar eigen zeggen gemiddeld zo'n 1700 en 2600 trucks per dag aan het Deurganckdok. Daar zijn pieken bij tot 1000 trucks per uur...

De maatregel mag dan op het eerste zicht positief blijken, hij gaat wel al te gemakkelijk voorbij aan een aantal problemen. In welke mate kan de vrachtwagensector hierop inspelen? Want die moet dan ook chauffeurs vinden die 's nachts rijden. Bovendien moeten zij in overeenstemming met hun nachtwerk (bijkomend) betaald worden. Nog een probleem is de levering van de vracht. Het is niet omdat het Havenbedrijf laat weten dat er op het Deurganckdok 's nachts kan geladen en gelost worden dat dat ook het geval is voor de bedrijven waar de vracht van komt of voor bestemd is. Ook de kantoren van de douane zijn 's nachts niet geopend.

De problemen met de de terminals aan het Deurganckdok, de lange wachtrijen, de files op de E34 en de omliggende secundaire wegen maken vooral duidelijk dat inzake containerbehandeling op de Linkeroever de grens bereikt is. Men kan ongetwijfeld door ingrepen hier en daar de pijn nog wat verzachten. Maar met bijna 10 miljoen containers op Linkeroever heeft men duidelijk de limieten bereikt van wat de regio én het wegennet aankan. Wie in deze context nog durft pleiten voor een Saeftinghedok met een extra-containercapaciteit van minimum 15 miljoen containers op jaarbasis is duidelijk niet goed bij zijn hoofd.Persmededeling Doel 2020 en De derde Generatie, 31 januari 2017

Derde Generatie en Doel 2020 voeren actie tijdens gemeenteraad in Beveren

Politieke meerderheid in Beveren stemt tegen eigen bestuursakkoord...

Een twintigtal leden van de jongerenactiegroep De Derde Generatie en Doel 2020 hebben vanavond op de gemeenteraad van Beveren actie gevoerd. De actievoerders hadden affiches mee en vlaggen van de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder met het opschrift "Doel&Polder Werelderfgoed" Ze werden bij hun actie begeleid door verschillende doedelzakspelers. Aanleiding voor de actie was een agendapunt over het opmaken van een inrichtingsstudie voor het gehucht Ouden Doel. Ouden Doel zou moeten verdwijnen voor natuurcompensatieplannen maar na het advies van de auditeur bij de Raad van State wordt verwacht dat binnen hooguit enkele maanden alle natuurcompensatieplannen van tafel zijn. Voor de actievoerder is het onbegrijpelijk dat de ambitie van Beveren niet verder gaat dan Ouden Doel terwijl binnenkort het ganse GRUP van tafel is en daarmee 1500 ha opnieuw op de kaart staat. Voor de actievoerders heeft Beveren al te lang het poldergebied verwaarloosd en is het hoog tijd om daar nu iets aan te veranderen. Niet met een minimalistisch deelplannetje. Maar met een echt urgentie- en actieplan.Bij aanvang van de gemeenteraad kregen alle raadsleden een pamflet in handen en een kopie van het bestuursakkoord dat de meerderheid in Beveren bij het begin van de legislatuur afsloot. In dat akkoord staan ten aanzien van de polder en de gehuchten heel wat engagementen opgesomd. Maar voor de meerderheid blijkt dat vooralsnog van nul en generlei waarde.

Tijdens de vragenronde vroeg onafhankelijk raadslid Stevenheydens aan de burgemeester verduidelijking over de geweldplegingen van afgelopen zaterdagnacht in Doel waarbij drie groepen van telkens 10 tot 20 Nederlandse jongeren gedurende uren amok konden maken zonder dat de politie ingreep. Het niets zeggende antwoord van de burgemeester zorgde voor nogal wat rumoer in de zaal en tegenspraak van verschillende actievoerders waarna de voorzitter van de gemeenteraad er mee dreigde om de tegensprekers te laten buiten zetten. Maar dat gebeurde niet.

Bij het agendapunt over het opmaken van een inrichtingsstudie voor het gehucht Ouden Doel werden affiches omhoog gestoken met daarop: "Toon eindelijk ambitie", "bestuursakkoord – gebroken woord" en "Beveren kan beter!". Raadslid Stevenheydens vroeg in een amendement om de studie op zijn minst uit te breiden tot het nabijgelegen gehucht Rapenburg. Stevenheydens sprak van en zwaktebod en las delen uit het bestuursakkoord voor. Hij werd bijgevallen door Groen-fractieleidster Kristien Hulstaert die haar onbegrip uitdrukte over zoveel minimalisme. Burgemeester Van de Vijver deed er wijselijk het zwijgen toe terwijl schepen Vlegels de kastanjes uit het vuur mocht halen en het onverdedigbare mocht verdedigen. De beperking tot Ouden Doel is aldus de schepen, "strategie"!

Dat zorgde opnieuw voor nogal wat tumult en bitse woordenwisselingen. Het amendement werd weggestemd door een zwijgzame meerderheid die daarmee ingaat tegen haar eigen bestuursakkoord want dar wordt de koppeling Ouden Doel - Rapenburg wel steeds gemaakt. Voor Doel 2020 is de kous daarmee niet af. De meerderheid in Beveren heeft een mandaat gekregen om op te komen voor alle bewoners, ook voor die in Doel en de polder. De neerslag daarvan staat te lezen in haar bestuursakkoord. Dat men dat zomaar naast zich neerlegt en opnieuw plat op de buik gaat voor Antwerps havengewin is onaanvaardbaar.Videoverslag, 21 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie Doel 2020 en De Derde Generatie

In De Doolen. Sprekers Wim Van Hees (Ademloos) en Jan Creve (Doel 2020)Klik hier voor de versie met uitgebreide toespraken.Persmededeling Doel 2020, 17 januari 2017

Na Oosterweel gaat nu ook het volledige GRUP Afbakening Haven van Antwerpen op de schop

Volgens de nieuwsbrief die gisteren door het Centraal Netwerk Ontwikkeling Havengebied Antwerpen werd verspreid onder zijn medewerkers (zie hieronder) heeft de auditeur bij de Raad van State geadviseerd om het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen (het zogenaamde moeder-GRUP dat dateert van april 2013) te vernietigen.

Het advies heeft betrekking op de procedure die werd ingesteld door Doel 2020 en houdt in dat alle gebieden van dat GRUP op de Linkerscheldeoever die ontwikkeld (moeten) worden als zogenaamde robuuste "natuur" vernietigd moeten worden (Prosperpolder Zuid, Doelpolder, Nieuw Arenberg en Grote Geule).

Enkele weken geleden werd ook al het reparatie-GRUP met daarin de Saeftinghezone vernietigd. Het advies van de auditeur wordt bijna steeds gevolgd. Daarmee is het volledige GRUP (zo goed als) finaal over and out.Geachte leden van het Centraal Netwerk
Geachte leden van de werkgroepen

Vandaag vernamen we dat de auditeur bij de Raad van State adviseert om het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen (het 'oorspronkelijk' GRUP AZA van april 2013) te vernietigen. Het advies houdt in dat alle gebieden van dat GRUP met bestemming "natuur" op de Linkerscheldeoever vernietigd zouden worden (Prosperpolder Zuid fase 1, Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote Geule).

Volgens de auditeur zijn havenontwikkeling en de natuurontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aangezien de Raad van State op 20 december 2016 besloot dat het GRUP havenontwikkeling Linkeroever (het zogenaamde 'reparatieGRUP' van oktober 2014) onwettig is, vindt de auditeur het logisch om nu ook de natuurontwikkeling die ermee verbonden is, onwettig te verklaren en dus te vernietigen.

Dit verzoek tot vernietiging werd ingediend door actiegroep Doel 2020. Het Vlaamse Gewest moet tegen 15 februari een memorie van antwoord indienen. In de maanden daarna zal de Raad van State in zitting bijeen komen en vervolgens een arrest vellen.

Over hetzelfde GRUP loopt er ook een vernietigingsverzoek vanuit de gemeente Beveren, toegespitst op Ouden Doel en Rapenburg. De auditeur adviseerde in deze zaak om het GRUP gedeeltelijk te vernietigen. Hierover verwachten we elk ogenblik een definitief arrest van de Raad van State.

Als de Raad van State beslist om het GRUP AZA effectief te vernietigen, wordt voor de vernietigde delen het Gewestplan van 1978 weer van kracht. Daarnaast blijft het GRUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving' uit 2005 van kracht, maar de overlap met de vermelde GRUPs is beperkt.

De huidige toestand van de ruimtelijke bestemmingen vindt u terug op de kaart die we vorige maand bij de vernietiging van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever op de website publiceerden. Eerder had de Raad al alle verzoeken tegen het GRUP voor Rechterscheldeoever afgewezen.

Met vriendelijke groet,Persmededeling Doel 2020, 11 januari 2017

Antwerps Havenbedrijf geeft opdracht voor illegale werken in Doel

Uitstel Oosterweelverbinding heeft rechtstreekse gevolgen voor containercapaciteit Haven van Antwerpen

Bewoners van de Westlangeweg in Doel werden vandaag geconfronteerd met een afgesloten straat en boorwerken uitgevoerd door de firma Geosonda. Op de documenten die D2020 kon inkijken staat vermeld dat de werken worden uitgevoerd in opdracht van het Antwerps Havenbedrijf. Als projectverantwoordelijke staat Kristof Guldentops vermeld, technisch manager bouwkunde bij Port of Antwerp. De werken vinden plaats in het kader van het 'project Saeftinghedok'. Het staat er zwart op wit. Een project dat, zoals geweten, door de Raad van State op 20 december 2016 werd vernietigd.Blijkbaar voelt het Havenbedrijf zich niet gehinderd om werken uit te voeren in het kader van een project dat wettelijk niet meer bestaat. Na de beslissing van 20 december 2016 ging de top van het Havenbedrijf ook al bij de Chinese staatstrederij Cosco leuren met het Saeftinghedok waarvan de plannen vernietigd zijn. Daarbij werd in alle talen gezwegen over de beslissing van de hoogste rechtbank in het land. Maar met de boringen in de Westlangeweg gaat men wel nog een stap verder.

Het is moeilijk aan te nemen dat het hier om een administratieve fout gaat. De werken van vandaag geven op zijn minst de indruk dat het Antwerps Havenbedrijf géén enkele rekening wenst te houden met de uitspraken van de rechterlijke macht. En dat is méér dan verontrustend. Het tast ook in ernstige mate de geloofwaardigheid aan van de ganse procedure 'complex project uitbreiding containercapaciteit'. Want wat onderzoekt de Vlaamse overheid als het Antwerps Havenbedrijf ondertussen al in de fase van de voorbereidende werken zit voor één welbepaald alternatief? Uitgerekend dàt alternatief dat op basis van de Europese rechtspraak zopas van tafel is geveegd door de Raad van State. Of is het juist de bedoeling om de geloofwaardigheid van de Vlaamse administratie onderuit te halen? Is het dat wat het Havenbedrijf op het oog heeft?

Doel 2020 heeft er vandaag via de dienst stedenbouw van de gemeente Beveren en de betrokken schepen, Boudewijn Vlegels, op aangedrongen dat de werken onmiddellijk worden stilgelegd. Terzelfdertijd beraden de advocaten van Doel 2020 zich er over of naar aanleiding van deze flagrante wetsovertreding verdere stappen moeten worden ondernomen.Doel 2020 neemt ondertussen kennis van het feit dat voor de bouw van de Oosterweelverbinding gezocht wordt naar maatregelen om tijdens de spits niet minder dan 30.000 wagens van de weg te halen... Als concreet gevolg van de geplande bouw van de Oosterweelverbinding spreekt men over niets minder dan "chaos". Met zo een vooruitzicht ondertussen de containercapaciteit in de Haven van Antwerpen uitbreiden is zonder meer absurd. Als de aanleg van de Oosterweelverbinding zorgt voor nog meer files, 'voor chaos' is het aangewezen dat de Vlaamse Regering wacht met de uitbreiding van nieuwe containercapaciteit, zeker op de Linkeroever. Het uitstel voor Oosterweel (opleveringdatum ten vroegste 2024!) geeft gelijk een indicatie vanaf wanneer de Vlaamse Regering ten vroegste aan uitbreiding van containercapaciteit in Antwerpen kan denken. Anders komt er nog méér verkeer net in een periode dat er op de Antwerpse Ring een beperkte capaciteit is. Als Antwerpen en de haven daardoor moeilijker bereikbaar worden, zullen de verkeersstromen zich voor een stuk verleggen en nog meer drukte veroorzaken op andere Vlaamse wegen. Wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de Vlaamse economie laat zich raden: we staan dan met zijn allen hélemaal stil.Persmededeling Doel 2020, 20 december 2016

Raad van State vernietigt GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Saeftinghedok definitief van de baan

Vandaag 20 december heeft de Raad van State laten weten het verzoek van de inwoners uit Doel en de Polder te volgen en het reparatie-GRUP Afbakening Haven van Antwerpen (met daarin de plannen voor het Saeftinghedok) te vernietigen. Daarmee valt er definitief een doek over het Saeftinghedok.

Het zogenaamde reparatie-GRUP kwam er in oktober 2014 nadat in 2013 een deel van het oorspronkelijke 'GRUP Afbakening Haven van Antwerpen' door de Raad van State was geschorst en Doel weer woongebied was geworden. Met een decretale kunstgreep trok de Vlaamse Regering toen het geschorste deel in en stelde het opnieuw vast. Daardoor werd Doel opnieuw 'zeehavengebied' en stond het Saeftinghedok weer op de kaart. Maar in december 2015 werd een deel van dit reparatie-GRUP opnieuw geschorst door de Raad van State. Nu is zo goed als het volledige reparatie-GRUP vernietigd. En daarmee is Doel definitief woongebied.

Het arrest van de Raad van State is gebaseerd op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof van Justitie wees er op dat de Vlaamse regering het verlies aan natuurwaarden probeert te compenseren met de voorafgaandelijke aanleg van zogezegde nieuwe natuur terwijl zij bestaande natuur moet beschermen en in stand houden. Het gaat onder meer om 20 ha slikken en schorren voor Doel en 50 ha historisch grasland in het onvervangbare gebied Putten Weiden. Compensatie is maar in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan, o.a. wanneer er echt geen alternatieven voor handen zijn. Behoud en verbeteren van de bestaande natuur primeert.

Momenteel is er nog geen vernietiging voor de natuurcompensaties en de gebieden die buiten de feitelijk Saeftinghedokzone vallen. De delen van het GRUP die betrekking hebben op de natuurcompensaties werden niet opnieuw vastgesteld in het Reparatie-GRUP. Daarvoor loopt dus nog de behandeling ten gronde door de Raad van State. Maar het is duidelijk dat die vernietiging nog slechts een kwestie van tijd is.

Doel 2020 is uiteraard tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Terugkijkend op voorbije jaren blijft wel de vraag waarom de betrokken overheden op zo een hardnekkige manier zijn blijven doorgaan om deze streek kapot te maken en de mensen hier te verdrijven. Zeker nu - voor de zoveelste keer op rij - blijkt dat het ganse project de toets van de wettigheid niet kan doorstaan.

Die bedenking moet alleszins meegenomen worden in het lopende complex project 'uitbreiding containercapaciteit Haven van Antwerpen'. Want het is duidelijk dat de uitspraak van de Raad van State ook voor de nieuwe procedure niet zonder betekenis is. Uitbreidingsalternatieven die bestaande natuur op de schop nemen zullen ook in de toekomst blijven botsen met het Europees natuurrecht en niet voorbij het Europees Hof van Justitie of de Raad van State geraken. Alleszins een bijkomend argument voor de VR om in te zetten op – de even valabele – inbreidingsprojecten voor de Antwerpse Haven. En de megalomane en voorbijgestreefde plannen uit de 20e eeuw te laten voor wat ze zijn.Persmededeling Doel 2020, 10 december 2016

Complex Project voor extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen: een opportuniteit voor Vlaanderen

Vrijdag 9 december ging het openbaar onderzoek van start voor het complex project extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen. Daarmee wil men zoeken naar een oplossing voor het zogenaamde tekort aan ruimte voor de behandeling van containers in de Haven van Antwerpen.

Het decreet 'complexe projecten' is vorig jaar goedgekeurd en kadert binnen een proces van de overheid om grote infrastructuurprojecten sneller en gemakkelijker goedgekeurd te krijgen. De uitbreiding van containerbehandelingscapaciteit is het eerste echte grote project waarvoor dit decreet wordt ingezet. Het tijdstip komt niet als een verrassing. Verwacht wordt dat het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen - dat de bouw van het Saeftinghedok inhoudt en momenteel voor grote delen is geschorst - binnenkort wordt vernietigd door de Raad van State. Eveneens op 9 december vinden voor de Raad van State de ultieme pleidooien plaats over het zogenaamde Reparatie-GRUP.

In het kader van het complex project extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen zijn voorbije maanden verschillende alternatieven uitgewerkt. Naast het oude plan voor een mega-containerdok:het Saeftinghedok, zijn er ook verschillende inbreidingsscenario's die voorzien in extra containercapaciteit maar geen nieuwe open ruimte aansnijden. Zowel het dorp Doel als het omliggende historische poldergebied zouden zelfs gespaard kunnen blijven. Het is alvast positief te noemen dat voor de eerste keer inbreidingsscenario's op een serieuze en onafhankelijke manier onderzocht zullen worden. Dat is althans waar Doel 2020 op hoopt. Dat zou niet alleen een historische breuk betekenen met het Antwerpse beleid van ongebreidelde ruimtelijke uitbreiding zoals het voorbije decennia zijn beslag vond. Het zou ook de al twee decennia aanslepende patstelling kunnen doorbreken.

Doel 2020 verwacht dat in het verdere effectenonderzoek en de keuze van een voorkeursbesluit niet enkel de belangen van de haven en containerrederijen zullen gewogen worden, maar ook die van de omgeving.

De focus mag niet enkel liggen op groeicijfers, er moet ook voldoende rekening worden gehouden met de draagkracht van de regio Waasland-Antwerpen. Want met iedere nieuwe kaaimuur, ieder nieuw magazijn en ieder logistiek park dat in gebruik wordt genomen, gaat de mobiliteit verder achteruit. Het is dus van belang om de impact op leefbaarheid en draagkracht volwaardig te bestuderen en als voorwaarden mee te nemen bij de keuze voor een alternatief. Ook milieu-effecten waaronder luchtvervuiling, de waarde van open ruimte en erfgoed, de potentie van het dorp Doel als het niet wordt afgebroken zijn factoren die hetzelfde gewicht verdienen als de economische factoren.

Het complex project zou niet alleen de jarenlange controverse met bewoners en actiecomités kunnen wegnemen maar sluit ook perfect aan bij de klimaat- en milieudoelstellingen van de VR. Doel 2020 hoopt dat ook de Wase gemeenten, in het bijzonder Beveren, voluit zullen gaan voor een inbreidingsmodel. Zeker nu dag na dag blijkt hoe zelfs de secundaire wegen kreunen onder al te veel havenverkeer.

Dat het Antwerps Havenbestuur en de Antwerpse burgemeester nu reeds de alternatieven voor het Saeftinghedok afdoen als onzin bewijst hoe zij mensen uit het verleden blijven, blind voor de veranderingen die de samenleving en economie ondergaan. Info over het complex project is te vinden via deze link.Persmededeling Doel 2020, 19 november 2016

Één van de grootste gifstorten uit de Vlaamse geschiedenis bevindt zich in de Antwerpse Haven, vlak bij de Schelde...

Overheden en betrokkenen zwijgen al méér dan 50 jaar over deze milieuramp

Recente bevindingen van een 21-jarige student uit Melsele hebben onthuld dat zich op de Antwerpse Rechteroever al méér dan 50 jaar een gigantisch gifstort bevindt. Voor een sanering van het terrein heeft het Antwerps Havenbedrijf intussen niet minder dan 22 miljoen euro gereserveerd voor sanering. Of dat volstaat valt nog te bezien. Het gifstort werd gebruikt tot en met 1970. Sedertdien is er niets gebeurd om de impact voor het milieu te beperken. Het bekend worden van het gigantische vervuilingsdossier komt op een moment dat de Haven nog meer wil inzetten op uitbreiding van petrochemische en chemische nijverheid. Dat dat geen onschuldige keuze betreft mag blijken uit dit dossier...

Het vervuilde gebied betreft het vroegere Fort (Sint-)Filips, tussen de Schelde en de Scheldelaan op zo'n 2,5 km onder de Van Cauwelaertsluis. Het gaat om een voormalig 19de eeuws Brialmont-fort dat bij het begin van WO I werd gedynamiteerd door het Belgisch leger. Vanaf de jaren '50 lieten de Antwerpse industrie, de stad én het leger er hun petroleumafval verbranden. Dat duurde tot 1970, toen het ophield omwille van de vele klachten over de aanhoudende stankhinder.

Tot 2013 gebeurde er niets met de site. Pas vanaf 2013 werden er in opdracht van de eigenaar van het gebied, het Havenbedrijf Antwerpen, onderzoeken gedaan. Dat gebeurde in alle discretie. Tot de 21-jarige student Lukas De Clercq uit Melsele afgelopen dagen met het verhaal uitpakte op Apache. Zijn conclusies zijn onthutsend: tussen 1959 en augustus 1970 werd op deze plek minstens 48 miljoen liter industrieel afval - vooral afvalolie en olierestanten - gedumpt en gedeeltelijk verbrand. Wat er voor 1959 gebeurde, weten we niet. 48 miljoen liter is ruwweg de omvang van de olieramp met de Exxon Valdez, de Amerikaanse olietanker die in 1989 honderden kilometers kust in Alaska besmeurde met minstens 41 miljoen liter ruwe olie.

Overal in dit overwoekerde gebied liggen in de blubber roestige olievaten en plastic bidons. In de kelders van het fort bevindt zich een immense teermassa.

Het bodemonderzoek stelt dat er "sprake is van een onmiddellijke of reële actuele bedreiging voor de veiligheid of welzijn van de mens en er een reële actuele bedreiging uitgaat van de verontreiniging naar naburig oppervlaktewater én er een ecotoxicologisch risico bestaat". Volgens het onderzoek werden grote concentraties vastgesteld van minerale oliën, pure olie (tot 97% aub), benzeen, tolueen, gechloreerde koolwaterstoffen, zware metalen, enz. Dat alles met vervuilingen tot een "zaklaag" van 22 meter diep. Zo wordt voor vinylchloride 17.400 keer de saneringsnorm overschreden, voor PCB's 120 keer, voor xylenen 960 keer, voor polyaromatische koolwaterstoffen tot 41 keer. Volgens De Clercq maken de rapporten gewag van onder meer 385 kg enorm toxische pcb's. Ter vergelijking: bij de dioxinecrisis van 1999 ging het om 50 kilogram.

http://lukasdc.eu/essays/fort-sint-filips

Voor Doel 2020 is dit dossier de illustratie van het feit dat de peptalk van het Antwerps Havenbedrijf over welvaart en jobs ook een gitzwarte kant heeft. Het feit dat gedurende tientallen jaren lang in alle talen over dit dossier gezwegen is maakt de argwaan tegenover verdere uitbreidingsplannen en deals met petrochemische bedrijven méér dan gewettigd. Het dossier over Fort St Philippe maakt bovendien duidelijk dat aan de uitbreiding van de Haven ook een zware maatschappelijke kost zit die niet altijd zichtbaar is.Persmededeling De Derde Generatie, 13 november 2016

3e editie fakkeltocht in Doel was een succes!

Op vrijdag 11 november had in Doel de derde editie van de fakkeltocht plaats, georganiseerd door de jeugd van De Derde Generatie.

Langsheen straten, kleine wegels en Scheldedijk trok de optocht door het bedreigde dorp Doel. Na de fakkeltocht konden de deelnemers genieten van een borrel, soep of chocomelk en gebak op De Doolen en zich verwarmen aan de vuurkorven aldaar.

Het evenement was meer dan geslaagd. Met bijna 300 aanwezigen overtreft de fakkeltocht qua deelnemersaantal ruimschoots de vorige edities. Ieder jaar wil De Derde Generatie met dit evenement een hart onder de riem steken van de bewoners in het bedreigde poldergebied. Om die reden gaat de fakkeltocht telkens op een andere locatie door in dit gebied (vorige jaren in Oud Arenberg en Ouden Doel).

De fakkeltocht moet ook een positief signaal uitzenden naar de buitenwereld. Dat wij onze thuis niet zomaar opgeven, dat Doel en de polders een gebied van bijzondere waarde is, dat er nog steeds licht in de duisternis is ondanks alle pogingen om het gebied van de kaart te vegen, en dat de jeugd immer strijdvaardig blijft.

Wij kijken alvast uit naar de volgende editie!

Klik op de foto's voor een groter formaat:

Persmededeling Doel 2020, 21 oktober 2016

Opnieuw illegale grondwerken in Nieuw Arenbergpolder te Kieldrecht

Gemeente Beveren legt werken stil op vraag van Doel 2020

In de Nieuw Arenbergpolder te Kieldrecht zijn gisteren en vandaag opnieuw illegale grondwerken vastgesteld. Het betreft werken uitgevoerd door aannemingen Smet voor de aanleg van een aarden dam die de dumping van grote hoeveelheden zand uit het zogenaamde natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid moeten mogelijk maken. In totaal zou het gaan om 22.000 bewegingen met vrachtwagens gaan die moeten gebeuren voor de aanleg van een kunstmatig natuurgebied.Eerder was er het idee om de massa grond te dempen op Putten Hoog dat grenst aan het unieke natuurgebied De Putten. De ingediende bezwaarschriften brachten het Antwerps Havenbedrijf op andere gedachten en de bouwaanvraag werd weer ingetrokken.

Deze week is men dan zonder bouwvergunning gestart met werken in de Nieuw Arenbergpolder onder de Hoge Dijk in Kieldrecht-Doel. De werken omvatten de aanleg van een aarden dam met zand uit het baggerstort C59. Het baggerstort C59 dat werd aangelegd in de Nieuw Arenbergpolder en dat méér dan 20 ha omvat was vorig jaar door de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook al illegaal verklaard. Verder naar Prosperpolder toe ter hoogte van de Muggenhoek / Saftingen werden vandaag ook reeds illegale werken uitgevoerd waaronder het dempen van sloten. Daar zou de weg tot vlak achter de huizen van de bewoners op Saftingen komen.

Navraag bij gemeente leert dat er voor deze werken sedert begin deze week een openbaar onderzoek loopt. Maar er zijn nergens gele borden te zien die dit openbaar onderzoek aankondigen. Bovendien kan er al helemaal geen sprake zijn van een vergunning. Het openbaar onderzoek is nog maar net gestart. Naar ons werd meegedeeld heeft de dienst stedenbouw deze middag aan aannemer Smet opgedragen de werken stil te leggen. Zo niet zullen de werken door de politie stilgelegd worden.Voor Doel 2020 is het symptomatisch hoe aannemers en Havenbedrijf momenteel alles op alles lijken te zetten om nog voor de verwachte vernietiging van het GRUP door de Raad van State zoveel als mogelijk te vernietigen van het nog bestaande erfgoedlandschap in Doel en de Polder.

Dit soort van praktijken compromitteert bovendien de lopende procedure 'complex project verhoging containercapaciteit Antwerpse Haven' in belangrijke mate. Enerzijds zogezegd een oplossing nastreven via dialoog en overleg en anderzijds - alsof men boven de wet staat - met brutaal geweld en zonder vergunningen het landschap omgraven, het zijn zaken die onmogelijk te rijmen vallen met elkaar.Persmededeling Doel 2020, 23 september 2016

Vergunningsaanvraag natuurcompensatie GGG Doelpolder

Op woensdag 21 september is de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het "Gecontroleerd Gereduceerd Getijdengebied Doelpolder" door Waterwegen en Zeekanaal bekendgemaakt en een openbaar onderzoek opgestart (zie bijlage). De aanleg houdt de vernietiging in van 300 hectare landbouwgrond en de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg voor natuurcompensatie.

Dat het gebied er zal komen, is hoogst onwaarschijnlijk. In juli heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de manier waarop de natuurcompensatieplannen zijn opgesteld, niet voldoet aan de Europese regelgeving. Bovendien is de kans aanzienlijk dat het gerepareerde "GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen" zeer binnenkort door de Raad van State van tafel wordt geveegd. Daarmee verdwijnt de planologische bestemming voor het bedreigde gebied en kan de aanleg van zowel het Saeftinghedok (waarvoor de bestemming vorig jaar reeds werd geschorst voor de tweede maal) als de natuurcompensaties niet doorgaan. Vandaar dat de overheid - eveneens in juli - is gestart met een "complex project" dat zoekt naar alternatieven voor het Saeftinghedok en de daarmee samenhangende natuurcompensaties. Hierbij worden ook actiegroepen waaronder Doel 2020 betrokken, met de bedoeling het conflict van de voorbije jaren te stoppen en tot een constructieve dialoog te komen. Tot op heden zijn de eerste stappen van dit proces en de inspraak die wordt georganiseerd positief verlopen.

Desondanks dient de Vlaamse overheid toch deze vergunningsaanvraag in, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. De aanvraag staat in schril contrast tot de geuite intenties van de Vlaamse overheid om via inspraak te komen tot een consensus. De overheid weet dat in het licht van bovenstaande feiten de vergunningsaanvraag een zinloze aangelegenheid is die weinig tot geen kans maakt om de toets van de rechtsgeldigheid te doorstaan. Het is bijgevolg een onnodige provocatie die vraagtekens plaatst bij de geloofwaardigheid van het complex project en de prille constructieve dialoog tussen overheid, bewoners en actiegroepen op losse schroeven zet. Doel 2020 zal niet nalaten de vergunning en de aanleg van de natuurcompensatie te bestrijden.Persmededeling Doel 2020, 9 september 2016

Doel 2020 houdt info-avond in Prosperpolder

Doel 2020 heeft in het Jeugdcentrum in Prosperpolder voor alle inwoners uit het GRUP-gebied een info-avond gegeven. Daarbij werd door Mr Igor Rogiers, Mr Kristof De Spiegheleire, Denis Malcorps en Jan Creve tekst en uitleg gegeven bij de actuele juridische stand van zaken. Meer bepaald over het arrest van het Hof van Justitie en de consequenties voor de procedure bij de Raad van State. Er werd ook dieper ingegaan op de aan gang zijnde procedure complex project en de rol die Doel 2020 daarin wenst te spelen. Tot slot kwam ook het thema "Doel en de polder als werelderfgoed" aan bod. Op de vergadering die op uitnodiging was, waren een 70-tal aanwezigen.Persmededeling Doel 2020, 6 september 2016

Burgemeester van Beveren wil eigen dorp afbreken

Huidige veiligheidsmaatregelen in Doel stellen dan toch niet zoveel voor

Naar aanleiding van de brand in het klooster van Doel afgelopen donderdagnacht heeft de burgemeester van Beveren, Mark Van de Vijver, laten weten dat voor hem rond de beveiliging van Doel geen taboes mogen bestaan en... dat bijgevolg alle leegstaande huizen desnoods moeten afgebroken worden. De reactie van de burgemeester komt er na een eerdere vraag van Doel 2020 omtrent de politieke verantwoordelijkheid voor de aanhoudende vernielingen en brandstichtingen. In het bijzonder voor de te voorkomen brandstichting in het klooster van Doel. Het is duidelijk dat de gespierde taal van de burgemeester niet van aard is om voor oplossingen te zorgen. Integendeel. Er blijven vooral veel vragen over hoe het zo ver is kunnen komen.

 1. Doel heeft één toegangsweg die gecontroleerd wordt met camera. Waarom is er - voor zover ons bekend - van het tiental brandstichtingen van afgelopen jaren géén enkele opgelost?
 2. Waarom zijn ondanks de escalatie van vandalisme en geweld de problemen tot op de dag van vandaag op geen enkele manier in kaart gebracht? Nochtans noodzakelijk om gepast en efficiënt te kunnen reageren.
 3. Waarom bestaat er – ondanks herhaalde vraag - geen enkel structureel overleg met de bewoners? Zij weten toch best waar de problemen zitten?
 4. Waarom is er in al die jaren – ondanks herhaaldelijke vraag – nog altijd geen enkele aanzet gegeven tot een veiligheidsplan?
 5. Waarom heeft de gemeente Beveren àlle voorstellen van derden afgelopen twee jaar om het klooster in gebruik te kunnen nemen en (op eigen kosten te beveiligen!) afgewezen?

Volgens de burgemeester wordt er momenteel reeds zéér veel geïnvesteerd in de veiligheid van Doel. Maar is dat wel zo? Bij de bezoekers van slechte wil heerst vooral het gevoel dat ze in Doel doen wat ze willen. En niemand hen iets maakt. Dat lijkt grotendeels te kloppen. Het lijstje aan veiligheidsmaatregelen van gemeente en MLSO is dan ook vooral bijzonder beperkt.

 1. De gemeente Beveren investeert zo goed als niets om Doel een fatsoenlijk uitzicht te geven. Zelfs het politiekantoor heeft men langzaam maar zeker laten vernielen zonder er iets aan te doen. Aan beschilderde verkeersborden wordt al jaren niets gedaan. Eind juli stond het onkruid op de trottoirs een meter hoog. Niet echt signalen om bezoekers tot enige discipline aan te zetten.
 2. De politiepermanentie in Doel werd eerder opgedoekt. Politiepatrouilles moeten telkens van Beveren komen, dat oogt goed voor de manuren op papier maar het is weinig efficiënt.
 3. De slagboom is om de haverklap stuk maar aan een beter systeem is (nog) nooit gedacht.
 4. De twee (2) stewards waarvan sprake doen uitstekend werk. Maar ze worden alleen ingezet op zondag van 10u tot 17u. Sommige zondagen krijgen ze te maken met méér dan 1000 bezoekers. Bovendien kan op alle andere dagen iedereen zijn gang gaan. Een evaluatie van de stewards die maar voor het eerste jaar worden ingezet is er nog niet geweest. En in oktober stopt hun opdracht.
 5. Ook de nachtelijke permanentie doet goed werk maar zij kunnen niet zelf optreden. Bij de aanwezigheid van meerdere groepen in het dorp kunnen (en mogen) ze niets doen. Met een slagboom die meer open staat dan toe en politiepatrouilles die soms langer dan een half uur onderweg zijn nadat ze worden opgeroepen is het voor hen dweilen met de kraan open.

Na het jarenlang negeren van de problemen én van mogelijke oplossingen voor de problemen in Doel, plots suggereren dat afbraak de enige oplossing is, is weinig geloofwaardig. Volgens de burgemeester zal, ook als Doel definitief woongebied blijft, àlles moeten afgebroken worden voor nieuwbouw. Het valt te betwijfelen of die uitspraak op méér gebaseerd is dan het persoonlijk inzicht van de burgemeester. Feit is dat de faculteit architectuur van de KULeuven – we mogen aannemen dat die mensen weten over wat ze het hebben - een héél ander gedacht is toebedeeld over de toekomst van Doel. Het project 'een nieuwe toekomst voor Doel' dat afgelopen jaar gestart werd door de docenten architectuur krijgt trouwens met steun van de universiteit een vervolg van twee jaar. Misschien zou het goed zijn als de burgemeester van Beveren bij die mensen eens zijn licht opsteekt vooraleer al te dwaze dingen te zeggen.Persmededeling Doel 2020, 2 september 2016

Klooster Doel vannacht in brand gestoken

Tiende brandstichting op rij maar nog altijd geen veiligheidsplan of bijkomende maatregelen...

Afgelopen nacht rond 23u30 is het 19de eeuwse klooster in Doel in brand gestoken door onbekenden. De schade is aanzienlijk. Ook in een van de nabijgelegen sociale woningen werd brand gesticht op de eerste verdieping van een huis. Het is al bijna de tiende brandstichting op enkele jaren tijd in een dorp dat nog altijd bewoond wordt door enkele tientallen mensen. Die vragen al jarenlang voor betere beveiliging, een veiligheidsplan dat de problemen in kaart brengt en structureel overleg met de politie. Daar werd tot nu toe op géén enkele manier gehoor aan gegeven. Dat uitgerekend nu - op een moment dat wordt onderzocht of de haven haar containercapaciteit kan uitbreiden zonder Saeftinghedok - wordt brand gesticht in een van de beeldbepalende gebouwen in het dorp en in een huis dat nog in relatief goede staat was zet bijzonder veel kwaad bloed bij bewoners en actiecomités.Het klooster van Doel is een 19de eeuws gebouw waarin ook de meisjesschool van Doel was ondergebracht. Het staat op de inventaris van het Onroerend Erfgoed en staat in het archief van de Dossin Kazerne bekend als schuiloord voor Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de zomer van 2014 bracht Sandra Landsman, dochter van Holocaustoverlevende Flora M. Singer een bezoek aan het klooster van Doel omdat haar moeder en tante er een tijdlang ondergedoken zaten. Zij drukte toen tegenover het gemeentebestuur de hoop uit dat ze er alles aan zouden doen om het klooster in goede staat te houden.

Tot 2014 fungeerde het klooster als Ontmoetingscentrum (OC) voor de bewoners van de deelgemeente Doel en vonden er tal van culturele activiteiten en concerten plaats. Ook tijdens de jaarlijkse Scheldewijding speelde het klooster telkenmale een belangrijke rol. Ten gevolge van aanhoudend vandalisme werd een deel van het klooster afgesloten voor gebruik. Het getalm met herstellings- en beveiligingswerken in 2014/2015 na aangerichte vernielingen zorgde voor nog méér vandalisme. De gemeente Beveren besliste om het gebouw niet meer ter beschikking te stellen als OC. Zéér tot ongenoegen van bewoners en verenigingen die het OC nog op regelmatige basis gebruikten.Het gebouw werd evenmin afdoende afgesloten zodat inbraken - zelfs op klaarlichte dag - tot op de dag van vandaag schering en inslag waren. Op die manier gingen de vernielingen nog verder... Door het veel te laattijdig beschermen van de glasramen van de kapel werden deze grotendeels vernield. De dakramen bleven maanden open staan... Vorig jaar was er door vandalen een gigantisch gat in het dak geslagen maar het duurde maanden eer het gedicht werd. Enkele weken geleden spoot het water op de benedenverdieping naar buiten nadat de waterleiding was vernield. één van de ramen op de benedenverdieping naast de hoofdingang staat al méér dan een week open. Enz...

Het klooster in Doel is nog altijd eigendom van de kerkfabriek van Doel maar het is al tientallen jaren in erfpacht gegeven aan de gemeente Beveren die het moet beheren 'als goed huisvader'. Afgelopen jaren werden met betrekking tot het klooster van Doel verschillende concrete voorstellen gedaan. In 2013 was er een concreet voorstel voor de organisatie van een 'stille-kunsten-festival' waarbij de organisatoren zich engageerden om het pand weer volledig op te knappen. Het werd afgewezen wegens 'mogelijke overlast voor de bewoners'. Het voorstel van de bewoners om op de eerste verdieping een bescheiden conciërgewoning in te richten (op eigen kosten!) werd afgewezen want 'in strijd met het woonrecht'. In 2015 was er het voorstel van de aalmoezenier van de psychiatrie in Sint-Niklaas Raf David die samen met een aantal religieuzen en geëngageerde burgers het klooster een tweede leven wilde geven als een soort van bezinningsoord. Daartoe stelden zij een ondererfpacht voor. Zodat de gemeente haar rechten zou kunnen handhaven terwijl zij al de lasten op zich zouden nemen. Afgewezen. En tot slot was er ook nog in de zomer van 2015 de vraag van Fernand Huts om het klooster te mogen gebruiken voor zijn groots event 'zomer in Doel'. Huts wilde daarbij alle nodige herstellingswerken uit eigen zak betalen. Maar ook dat werd afgewezen.

Dat afgelopen nacht dit prachtig gebouw finaal in brand is gestoken kan - met zoveel politieke onwil - nog moeilijk verbazen. Het is méér dan de illustratie van een lamlendig beleid dat jarenlang alles in het werk heeft het gesteld om het dorp Doel onnodig kapot te maken.Om het dorp 's nachts enigszins te beveiligen is een slagboom geplaatst bij het binnenrijden van het dorp. Maar die is al een week stuk... Bij het binnenrijden van het dorp staat er een camera die alles registreert maar toch is er van alle brandstichtingen afgelopen jaren zo goed als geen enkele opgelost...

Doel 2020 vraagt dat werk wordt gemaakt van een onderzoek naar de brandstichtingen in Doel en dat er NU werk wordt gemaakt van een écht veiligheidsbeleid voor het dorp. Doel 2020 vindt het ook noodzakelijk dat er een onderzoek komt naar de politieke verantwoordelijkheid. In het dossier Doel is er al veel te lang aan struisvogelpolitiek gedaan. Wie hier verantwoordelijkheid heeft moet ze eindelijk maar eens opnemen.Persmededeling Doel 2020, 15 augustus 2016

42e Scheldewijding en Doelse Feesten brengen opnieuw méér dan 20.000 mensen op de been

In Doel vond afgelopen weekeind de 42e editie van de Scheldewijding plaats. Dat werd andermaal een voltreffer met meer dan 20.000 deelnemers. Ook de veerboot tussen Lillo en Doel die eerder was afgeschaft maar door tussenkomst van minister Ben Weyts weer in de vaart was gebracht voor afgelopen zondag kende een overdonderend succes. Na de Scheldewijdingsmis trok de stoet richting Schelde met aansluitend Scheldewijding en bootwijding olv aalmoezenier De Maeght en pastoor Van de Velde. De wijding werd opgeluisterd door verschillende shantykoren. Op de Scheldedijk stonden jongeren van de Derde Generatie, de jongerenactiegroep uit de polders, met een groot spandoek 'grenzen aan de groei, ruimte voor polder en Doel'. Verder vond een grote rommel en brocantemarkt plaats in de verschillende straten van het dorp, een ambachtenmarkt, schaapdrijven met honden, een roofvogelshow. Tot laat in de avond vonden nog muzikale optredens plaats.

De Scheldewijding vond de eerste keer plaats in 1975. Daarmee wilden de toenmalige bewoners duidelijk maken dat ze het niet eens waren met de havenuitbreidingsplannen die het dorp van de kaart zouden vegen. Nog meer dan vroeger zijn de Scheldewijdingsfeesten de afgelopen jaren uitgegroeid tot een massamanifestatie tégen de havenuitbreidingsplannen die Doel en de omliggende polders van de kaart proberen vegen. De recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie die het GRUP-plan in tegenstrijd verklaart met het Europees recht zorgde voor een bijzonder optimistische noot bij de deelnemers. Dat werd onder meer geïllustreerd in de ruime belangstelling voor het project van de KULeuven die met een opgemerkte stand aanwezig waren op de Scheldewijding en een project zijn gestart om een nieuwe toekomst voor Doel uit te tekenen.Persmededeling Doel 2020, 22 juli 2016

Europees Hof van Justitie laat doek vallen over GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Alle natuurcompensaties op Linkeroever in strijd met Europees recht

Het Europees Hof van Justitie te Luxemburg heeft zopas laten weten dat de Vlaamse natuurcompensatieplannen in het kader van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen strijdig zijn met de Europese wetgeving. Eerder was ook al het GRUP op het grondgebied van de gemeente Doel geschorst door de Raad van State. Daarmee valt definitief het doek over het GRUP afbakening Zeehavengebied Antwerpen.

Het planproces dat bijna 10 jaar geleden door de Vlaamse regering werd ingezet, is in strijd met Europees natuurbeschermingsrecht.Dit werd door het Hof van Justitie van de Europese Unie vastgesteld in een uitvoerig gemotiveerd arrest van 21 juli 2016.

Het Hof stelt dat de beoordeling van de milieueffecten bij de aanleg van de Saefthingezone, die o.a. de vernietiging impliceert van 20 ha slikken en van het onvervangbare gebied Putten Weiden verkeerd is gebeurd. De Vlaamse regering had die effecten merkwaardig genoeg een positieve beoordeling gegeven omdat er elders als zogezegde compensatie veel meer nieuwe natuur wordt aangelegd.

Op die manier klopt de rekening natuurlijk altijd: als je ergens anders maar meer zogezegde natuur aanlegt is ieder project dat unieke natuur vernietigt positief en dus gerechtvaardigd. Doel 2020 wijst al jaren op deze denkfout.

Het Hof van Justitie heeft Doel 2020 gisteren dus gelijk gegeven en erop gewezen dat de Vlaamse regering op die manier eigenlijk het verlies aan natuurwaarden probeert te compenseren terwijl compensatie maar in uitzonderlijke omstandigheden is toegestaan, o.a. wanneer er echt geen alternatieven voor handen zijn. Maar dat werd niet onderzocht.

Het Hof wijst er ook op dat het behoud en verbeteren van de bestaande natuur absoluut primeert op de vervanging van vernietigde (bestaande) natuur door zogezegde nieuwe natuur – zoals ook het gezond verstand dicteert.

De consequenties van het arrest van het Hof van Justitie zijn verregaand voor de verschillende natuurcompensatieplannen op de Linkeroever. Die blijken namelijk zoals ze thans worden uitgevoerd elke rechtsgrond te missen. De uitspraak heeft betrekking op Doelpolder-Midden en Doelpolder-Noord, de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg, het gebied De Putten, de Nieuw Arenbergpolder en Prosperpolder. Doel 2020 vraagt dat alle procedures en werken met betrekking tot deze gebieden onmiddellijk worden stilgelegd. Het actiecomité zal met betrekking tot de werken in Prosperpolder de gemeente Beveren vragen om zoals in kortgeding een milieustakingsvordering in te stellen zodat de verdere vernietiging van Prosperpolder onmiddellijk ophoudt. Indien de gemeente hier niet op ingaat zal het actiecomité - zoals het in het verleden al succesvol deed – zich in de plaats stellen van de gemeente.

De uitspraak van het Hof van Justitie is bindend voor de Raad van State die het GRUP wellicht op korte termijn zal vernietigen.

Anderzijds is de uitspraak niet zonder belang voor het recent opgestarte complex project "vergroting containercapaciteit Haven van Antwerpen". Het is duidelijk dat daarbij rekening moet gehouden worden met de absolute voorrang die het Hof te Luxemburg geeft aan het behoud van de bestaande natuur. Als er uitzonderlijk toch wordt toegestaan om te compenseren is een voorafgaandelijk alternatievenonderzoek vereist.

Een degelijk alternatievenonderzoek is trouwens verplicht in het kader van het complex project "vergroting containercapaciteit Haven van Antwerpen".

Van een objectief alternatievenonderzoek kan er uiteraard geen sprake zijn wanneer op het terrein de oude plannen doodweg verder worden gezet door de Saefthingezone verder te onteigenen en de rest van de polder om te zetten in natuurcompensatie. Dan riskeert het complex project bij voorbaat een doodgeboren kind te zijn.Persmededeling Doel 2020, 18 juli 2016

Vlaamse Regering neemt nieuwe beslissing inzake Antwerpse Havenuitbreiding

Doel 2020 en Erfgoedgemeenschap Doel & Polder bereid om constructief mee te werken maar voorlopig blijven veel vragen

Op vrijdag 15 juli heeft de Vlaamse Regering een startbeslissing goedgekeurd complex project extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen. Niet voor het Saeftinghedok, maar voor 'extra containerbehandelingscapaciteit'. Daarmee wil men zoeken naar een oplossing voor het zogenaamde tekort aan ruimte voor de behandeling van containers in de Haven van Antwerpen. De VR wil daarbij gebruik maken van het gloednieuwe decreet 'complexe projecten'.

Het decreet 'complexe projecten' is vorig jaar goedgekeurd en kadert binnen een proces van de overheid om grote infrastructuurprojecten sneller en gemakkelijker goedgekeurd te krijgen. De uitbreiding van containerbehandelingscapaciteit is het eerste echte grote project waarvoor dit decreet wordt ingezet. Het tijdstip komt niet als een verrassing. Van het GRUP dat de bouw van het Saeftinghedok moest mogelijk maken – en al voor grote delen geschorst is - wordt verwacht dat het binnenkort helemaal wordt onderuit gehaald door de Raad van State.

Het nieuwe decreet vertrekt officieel niet van een plan, maar van een probleemstelling. In dit geval de zogenaamde nood aan extra containerbehandelingscapaciteit. In tegenstelling tot de huidige procedures worden niet enkel overheden en allerhande geïnstitutionaliseerde instanties betrokken bij de voorbereiding, maar ook burgers en actiegroepen. Dit moet voorzien in meer inspraak en transparantie. Dergelijke veranderingen kunnen wij alleen maar toejuichen, en met ons vermoedelijk alle andere actiegroepen ten lande. Dit initiatief wijst hopelijk op een kentering in het denken en de manier waarop de overheid omgaat met haar burgers en de manier waarop zij worden betrokken bij grote infrastructuurprojecten.

Op 16 juni waren Doel2020, de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, Straten-Generaal, Ademloos en Ringland aanwezig op een rondetafelgesprek met de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf over dit complex project. Daarin heeft de overheid kennis gegeven van haar intenties en aan de actiegroepen gevraagd voorstellen en alternatieven te formuleren voor extra containerbehandelingscapaciteit. Hetgeen daar werd verkondigd door de Vlaamse overheid klonk veelbelovend. Maar de actiegroepen zitten momenteel wel met grote vragen. De Vlaamse regering en het Antwerps Havenbedrijf zeggen op zoek te willen gaan naar alternatieven voor het Saeftinghedok. Maar voortgaande op de communicatie van voorbije dagen blijven zij pleiten voor aanleg van het Saeftinghedok en zetten zij hun juridisch gevecht met de actiegroepen verder. Dit komt de geloofwaardigheid van de Vlaamse Regering en het Antwerps Havenbedrijf niet ten goede, en creëert twijfel omtrent hun oprechtheid inzake het onderzoek naar alternatieven.

Doel2020 en de EGD&P zijn altijd duidelijk geweest in datgene waar ze voor staan. Wij hebben ons ook altijd bereid verklaard om op constructieve manier te dialogeren en mee te zoeken naar oplossingen die kunnen tegemoet komen aan àlle betrokkenen in het dossier. Daar verandert niets aan. De komende maanden zullen uitwijzen of dit ook het geval is voor de Antwerpse haven en de Vlaamse overheid.Persmededeling Doel 2020, 23 mei 2016

Tientallen grote spandoeken tegen Saeftinghedok op de Ring rond Antwerpen

Verkeersrealiteit bewijst dat Saeftinghedok gewoon niet kan

Een dag van regen en voor de zoveelste keer op rij stond deze morgen alles dicht rond Antwerpen. 400 km file in het ganse land met Antwerpen opnieuw als absolute koploper.

In het rapport verkeersindicatoren snelwegen 2015 staat te lezen dat in 2015 het verkeer op de Vlaamse snelwegen op werkdagen is toegenomen met zo'n 2%. De filezwaarte steeg met 2% tot 4%. Het structurele fileprobleem blijft toenemen. Nergens is het drukker dan op de Antwerpse Ring, dat ook uitgesproken koploper is wat betreft vrachtverkeer. In de top 40 van de drukste wegsegmenten voor vrachtwagens situeren er zich 37 direct rond Antwerpen. Daarvan 20 op de Ring rond Antwerpen met telkens meer dan 16 000 vrachtwagens per dag en per richting!Volgens de vijfjaarlijkse verkeerstelling van de Haven van Antwerpen is 25% van alle vrachtwagens rond Antwerpen havengerelateerd. Met een schaalvergroting zoals die van het Saeftinghedok wordt de huidige capaciteit voor behandeling van containers méér dan verdubbeld! Wat dat betekent voor de mobiliteit rond Antwerpen laat zich raden. Want het overgrote deel van de containers gaat nog altijd per vrachtwagen. En grotendeels oostwaarts. Wat dus wil zeggen dat alles van Linkeroever naar Rechteroever moet, door de Kennedytunnel en over de Antwerpse Ring...

Dat is waar de actievoerders met hun spandoeken deze morgen de aandacht op wilden vestigen: de realiteit maakt een Saeftinghedok onmogelijk. Met een Saeftinghedok staat alles - ook in de haven - stil.Persmededeling Doel 2020, 20 mei 2016

Aanbesteding MLSO loopt vandaag af

Veel ongerustheid en boosheid bij bewoners die onverwacht bezoek krijgen van aannemers

Vandaag loopt de aanbesteding van de MLSO ten einde voor de sloop van 251 woningen en boerderijen in Doel en het ruime poldergebied. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=233555 De aanbesteding werd vreemd genoeg uitgeschreven ondanks het feit dat Doel opnieuw als woongebied op de kaart staat en ook voor de rest van het GRUP de auditeur voor de Raad van State de vernietiging heeft geadviseerd.

Over deze onnodige en provocerende actie communiceerde de MLSO in de voorbije weken dat het "slechts" om een raamakkoord ging "enkel nodig in geval de veiligheid noopt tot slopen". Het raamakkoord zou geen concrete consequenties hebben. Ook zou Doel 2020 met zijn reactie op dit bestek van een mug een olifant hebben gemaakt.

Dat is echter niet wat de bewoners van deze huizen mogen ervaren. Voorbije dagen werden de mensen in de polders ongevraagd en ongewenst geconfronteerd met sloopgrage aannemers die met hun gevolg private eigendommen betraden en foto's kwamen nemen... Al deze would-be slopers gaan er - voortgaande op de aanbesteding van de MLSO - van uit dat ze deze zomer met de sloop kunnen beginnen. Iets wat aan de veelal niets vermoedende bewoners door deze lieden ook als dusdanig werd gecommuniceerd. Het is niet moeilijk om zich voor te stellen wat dat voor mensen die van niets weten betekent.

Dat bewoonde huizen, zelfs nog huizen in privé-bezit(!), historische boerderijen,... onder het mom van veiligheid op een sloperslijst zijn geplaatst terwijl het GRUP is geschorst - de juridische basis die noodzakelijk is voor een sloopvergunning - is onverdedigbaar. Dat mensen die van niets weten vervolgens worden geconfronteerd met lieden die enkel munt willen slaan uit de afbraak van alles wat nog recht staat in de streek, is een regelrechte schande. Dat heeft niets met noodzaak te maken. Maar voor de MLSO – hoe wereldvreemd zijn deze mensen eigenlijk? - is dit wederom de normaalste zaak van de wereld.

En daarmee zijn we gekomen aan het zoveelste rondje intimidatiepolitiek tegenover de veelgeplaagde bewoners van het poldergebied. De MLSO mag dan de vermoorde onschuld spelen, voor de bewoners - waaronder verschillende hoogbejaarde mensen die soms van niets weten - zijn deze spelletjes verre van onschuldig. Het feit ook dat er tientallen bewoonde huizen en hoeves op de lijst staan die in goede tot perfecte staat zijn, toont aan dat 'de veiligheid' een drogreden is die wordt gebruikt om de sloop van het volledige gebied voor te bereiden.

Het is trouwens opmerkelijk hoe de MLSO het steeds heeft over 'veiligheid'... als het gaat om sloopwerken te rechtvaardigen. Vreemd genoeg bleef het deze week aan de kant van de MLSO oorverdovend stil na de tsunami van geweld in het polderdorp Doel. Nochtans is het terugdringen en voorkomen van al dat geweld perfect mogelijk. Het zou ook voor de vele bezoekers van het dorp een geruststellende gedachte zijn. Maar blijkbaar besteedt de MLSO de financiële middelen van de gemeenschap liever aan intimidatiepolitiek en onnodige afbraken.Persmededeling Doel 2020, 11 mei 2016

Eerste dorpscafé Prosperpolder geeft geen antwoorden op vragen bewoners

Gemeente Beveren moet zich eindelijk losmaken van betutteling en zich laten respecteren!

Het 'Poldercafé' over de toekomst van Prosperpolder dat de gemeente Beveren deze week organiseerde in café den Angeluus voor de bewoners van Prosperpolder laat meer vragen dan antwoorden achter. Zo bleek na de bijeenkomst waar zo een 70 geïnteresseerden op waren afgekomen.

Met de organisatie van 4 Poldercafé's (drankbonnen incluis) wil de gemeente Beveren de bewoners van Prosperpolder laten kennismaken met een inrichtingsstudie voor Prosperpolder en directe omgeving. Het is een gemeenschappelijk initiatief van het Vlaams Gewest, het Havenbedrijf, de MLSO en de gemeente Beveren. De opdracht wordt uitgevoerd door Atelier Romain en Tri.zone. Tijdens de eerste voorstelling werd het duidelijk dat vooral sterk wordt ingezet op (gestuurde) communicatie. Op de vraag wat er nu al concreet was uitgewerkt kregen de aanwezigen zo goed als geen antwoord. De gemeente – vertegenwoordigd door verschillende medewerkers van de studiebureaus, burgemeester Mark Van de Vijver en schepen Boudewijn Vlegels - kreeg op de avond zo goed als geen enkele positieve respons.

De aanwezigen stoorden zich vooral aan het idee dat Prosperpolder MOET veranderen. En dat op een manier die absoluut niet noodzakelijk is. Zoals blijkt uit de summiere antwoorden wil men vooral sterk inzetten op toerisme en recreatie. Prestigeprojecten zoals de zware investeringen in het Jeugdcentrum, de geplande verhuis van het Hoog Huis en de plannen rond de Prosperhoeve lijken daar op te wijzen. De vrees bestaat dat hierdoor Prosperpolder een soort van evenementendorp wordt. Aanwezigen spraken van een polder-Bokrijk en een polder-Disney. Iets wat het dorp en zijn huidige aantrekkingskracht – als rustig kerkdorp - finaal zou wijzigen. Ander aspect is dat de landbouw in het dorp zwaar onder druk komt te staan. Mogelijk volledig verdwijnt. Niet alleen verdwijnt heel wat landbouwgrond door de omliggende natuurcompensaties. Men wil ook het Hoog Huis dat een soort van cultuurcafé moet worden, inplanten midden tussen twee landbouwbedrijven. Daarvoor moet zelfs een oude boerderij verdwijnen.

Doel 2020, niet uitgenodigd maar op vraag van de bewoners aanwezig met een sterke delegatie, wees op de dubbelzinnige houding van het gemeentebestuur. Enerzijds wordt het GRUP-plan aangevochten bij de Raad van State maar anderzijds wordt voortgaand op het zogezegd 'beslist beleid' een plan uitgewerkt voor Prosperpolder dat dit dorp omvormt tot een relictdorp terwijl de rest van de polder wordt opgegeven. Schepen Boudewijn Vlegels antwoordde hierop – tot verbazing van de aanwezigen - dat het duidelijk is dat de Vlaamse Regering toch zal doorgaan met het GRUP-plan. Als geloof in de rechtstaat kan dat tellen... Voor Doel 2020 is dit niet alleen een voorbarige uitspraak, ze staat ook haaks op wat de VR eerder zelf al te kennen heeft gegeven, namelijk dat ze de uitspraken van de RVSt zal respecteren en er géén tweede nooddecreet komt.

Het GRUP heeft momenteel al verregaande gevolgen voor de bewoners van Prosperpolder. Zo wordt momenteel een groot deel van het Poldergebied omgevormd tot een natuurcompensatiegebied. Daarvoor worden dijken en brede ringgrachten aangelegd. Verschillende bewoners beklaagden zich erover dat de diepe ringgrachten vlak naast de weg liggen en tot vlak bij de huizen komen waardoor een ronduit 'levensgevaarlijke' situatie is gecreëerd.

Andere kwestie is dat door het GRUP Prosperpolder volledig herbestemd is tot woongebied waardoor alle landbouwgronden nu zogezegd bouwgronden zijn en er door de bewoners planbatenheffing dient betaald te worden. Zelfs voor hun tuinen. Die planbatenheffing loopt voor verschillende inwoners tot in de honderdduizenden euro... De zaak werd door Doel 2020 al twee jaar geleden aanhangig gemaakt maar is nog altijd niet van de baan. De gemeente wil nu een collectief bezwaarschrift indienen. Of dat veel zal opbrengen is maar de vraag.

Doel 2020 is van mening dat de gemeente Beveren veel te makkelijk mee gaat in de plannen van het Antwerps Havenbestuur. Het actiecomité vindt het tevens onbegrijpelijk dat burgemeester en schepenen er al bij voorbaat van uitgaat dat haar eigen juridische procedures tot niets dienen en veronderstelt dat het Saeftinghedok er sowieso komt. Op die manier wordt de vernietiging van één tiende van het grondgebied van Beveren een 'selffulfilling prophecy'. De gemeente Beveren moet zich als gemeente laten respecteren ipv zich te laten betuttelen. In die zin zijn de plannen voor Prosperpolder die uitgaan van een GRUP dat werkelijk nefast is voor gans Beveren en het Waasland absoluut te verwerpen. In plaats daarvan dient de gemeente Beveren voortgaande op de juridische situatie - het GRUP in Doel is geschorst en voor de rest van het gebied wordt hetzelfde verwacht – een toekomstplan te maken voor de polder én Doel. Dat was trouwens bij het begin van de legislatuur in het vooruitzicht gesteld. Daarbij is ook een erfgoedbeleidsplan méér dan noodzakelijk. Niet alleen voor een gebouw als de Prosperhoeve waar men mee hoopt te kunnen uitpakken, maar voor gàns de Polder én Doel. Daar staan nu tientallen bouwkundig belangrijke relicten met erfgoedwaarde te verkommeren. Zij schreeuwen om meer dan gewone aandacht.Persmededeling Doel 2020, 5 mei 2016

Doel 2020 en Havenbestuur voor het eerst in bijna 20 jaar rechtstreeks in gesprek met elkaar

D2020 en het Antwerps Havenbestuur hebben gisterennamiddag en -avond voor het eerst in bijna 20 jaar een rechtstreeks gesprek gevoerd met elkaar. Dat gebeurde als uitloper van het door Canvas georganiseerde debat in de Bourla in Antwerpen na de publieksvertoning van 'Oratorium zonder Doel'. Bij de afloop van het debat waar het Havenbedrijf, Alfaport, Straten-Generaal en Doel 2020 aan deelnamen verklaarden zowel het Havenbedrijf als D2020 bereid te zijn om in gesprek te gaan met elkaar. Dat gebeurde dus gisteren voor het eerst tijdens een meer dan drie uur durende ontmoeting in het Havenhuis te Antwerpen. Aan het gesprek namen voor het havenbestuur Eddy Bruyninckx, Kurt Tuerlinckx, Bjorn Verhoeven en Greet Bernaerts deel. Verder Gerlinde Bressinck van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder (EGD&P) en Denis Malcorps en Jan Creve van Doel 2020.

Het was een gesprek dat als open en zakelijk te omschrijven valt.

Eddy Bruyninckx drukte de hoop uit dat D2020 openstaat voor de economische argumenten die pleiten voor het Saeftinghedok.

Van zijn kant heeft Doel 2020 verduidelijkt dat er voor het project nog veel onbeantwoorde vragen zijn. Dat er bovendien geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor het megadok. Illustratie daarvan de groeiende kritiek in Antwerpen zèlf van de burgeractiecomités. Ondertussen sleept men zich al méér dan 15 jaar van rechtszaak naar rechtszaak zonder uitzicht op een oplossing.

Voor D2020 is het duidelijk dat inname van grote gebieden open ruimte in functie van havenuitbreiding scenario's zijn uit het verleden, niet van de toekomst. In de perceptie - zowel in de regio als internationaal - is dit alles voor de Antwerpse Haven nefast. Daar kunnen zelfs de meest grootschalige reclamecampagnes weinig aan verhelpen.

Uitgangspunt van het gesprek was een nota met 7 vragen aan het Havenbestuur.

Op basis daarvan kwamen D2020 en het havenbestuur overeen dat er in functie van de geplande schaalvergroting op Linkeroever een nauwgezet onderzoek dient te gebeuren naar de gevolgen op vlak van mobiliteit en de concrete verwachtingen met betrekking tot de modal shift (verhouding vrachtverkeer- binnenvaart – goederenspoor) inzake containertransport.

Doel 2020 en het Havenbedrijf zijn het er ook over eens dat met name voor de behandeling van containers in de Antwerpse Haven alle alternatieven en scenario's onderzocht moeten worden in functie van te verwachten volumegroei. De te onderzoeken scenario's betreffen zowel de Antwerpse context als de ruimere regionale context. En dat zonder enig taboe.

Met betrekking tot het gebied buiten de zone van het Saeftinghedok fase 1 zal onderzocht worden in welke mate de gehuchten, geïsoleerde woningen en boerderijen en bouwkundig erfgoed kunnen behouden worden.

Het Havenbestuur ging ook akkoord om na te gaan hoe controverse rond bewoning en sloop in het zgn projectgebied in de toekomst kan vermeden worden.

Het Havenbestuur en Doel 2020 zijn het er over eens dat al deze stappen best gebeuren onder toezicht van een 'neutrale' figuur die door beide partijen wordt aanvaard.

Er werd afgesproken om de gesprekken volgende maand voort te zetten. Bij voorkeur vanaf dan reeds onder leiding van deze door alle partijen aanvaarde figuur.Persmededeling Doel 2020, 27 april 2016

Actie op gemeenteraad van Beveren tegen afbraken in Doel en verkoop van beschermd kerkorgel

Gisteren, dinsdag 26 april hebben een 15tal leden van D2020 en de Derde Generatie actie gevoerd op de gemeenteraad in Beveren. Dat naar aanleiding van de openbare aanbesteding voor de afbraak van meer dan 250 woningen die door de MLSO werd uitgeschreven. Én omwille van het nieuws dat het Antwerps Havenbedrijf nu loopt te leuren met het orgel van Doel, iets dat zelfs hun eigendom niet is.Beide punten werden tijdens de zitting aan bod gebracht door onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens. Maar er werd ook uitgebreid op ingegaan door Kristien Hulstaert (Groen).

Bij het begin van de gemeenteraad werd bijgaand pamflet uitgedeeld. Bij de behandeling van het agendapunt over de afbraken werden ook affiches omhoog gestoken die de geplande afbraak aanklagen. Volgens schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) is het raamakkkoord voor de afbraken een 'fait divers' zonder betekenis. Iets wat zowel werd bestreden door raadslid Stevenheydens als de aanwezigen in het publiek. Hulstaert wees er ook op dat de MLSO er is om de Linkeroever te ontwikkelen, niet om het Saeftinghedok door de strot te duwen van de bevolking.

Op de vraag van Stevenheydens of het schepencollege – in overeenstemming met het bestuursakkoord van de meerderheid - stappen zou ondernemen om het behoud van bewoning in Doel en de polder blijvend te verzekeren tot zolang dit mogelijk is kwam er geen duidelijk antwoord. Iets wat door het publiek allesbehalve gesmaakt werd.

Zie hieronder ook punt zoals verschenen op de agenda van de gemeenteraad.

Punt 20: Ten verzoeke van onafhankelijk raadslid Stevenheydens: Wonen/slopen in Doel. (D 01)

In het bestuursakkoord meerbepaald op pagina 40 staat een alinea over wonen in Doel en het bewoonbaar maken/houden van woningen mits kleine aanpassingen indien noodzakelijk. Met die alinea heeft de meerderheid te kennen gegeven dat zij behalve de huidige bewoonde woningen in Doel nog andere woningen graag bewoond zou zien. Onderaan pagina 40 van het bestuursakkoord staat: "Het college heeft ook formeel aan de MLSO al laten weten dat het voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de bewoonbare woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO."

Het bestuursakkoord werd goedgekeurd op de raad van december 2013. Op dat ogenblik was het GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen' reeds geruime tijd vastgesteld door de Vlaamse regering. Het gemeentebestuur heeft in 2013 een vernietingingsprocedure opgestart tegen dat GRUP. De auditeur van de Raad van State heeft recent geadviseerd een aantal argumenten van het gemeentebestuur te volgen.

Tegen die achtergrond is het onbegrijpelijk dat de MLSO recent de huurders te kennen heeft gegeven dat aan hun huur/gebruikovereenkomst in het najaar van dit jaar een einde komt. Nochtans is er geen reden waaruit concreet zou blijken dat dit zo snel moet gaan. Gezien het bestuursakkoord en de invloed van de gemeente Beveren zou men eerder verwachten dat men de bewoning zo lang als mogelijk zou behouden.

Op 13 april werd bekend dat de MLSO een overheidsopdracht heeft uitgeschreven voor de sloop van meer dan 250 woningen en hoeves op het grondgebied van Doel. Niet enkel de leegstaande woningen zijn in deze opdracht inbegrepen, ook de bewoonde en de woningen die ver buiten het dorpscentrum gelegen zijn.

Beide beleidsdaden zijn onbegrijpelijk. Elk bewoond huis in Doelcentrum en/of de Saeftinghezone is een verkrotte woning minder. Elk bewoond huis zorgt voor meer toezicht op de onmiddellijke omgeving. De houding van de MLSO druist in tegen het bestuursakkoord van de gemeente Beveren, dit terwijl Beveren een zeer belangrijke partner is in het bestuur van de MLSO.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

Wat was het standpunt van de leden van het college omtrent het opzeggen van de huurders/gebruikers? Werd het college informeel of formeel om een standpunt gevraagd?

Wat was het standpunt van de vertegenwoordigers van de gemeente in de MLSO?

Enkele jaren geleden heeft het college de nodige brieven en mails gestuurd om bij de bevoegde instanties (waaronder de MLSO) aan te dringen om de bewoning zo lang als mogelijk te behouden. Heeft het college dit opnieuw gedaan?

Wat was het standpunt van de leden van het college omtrent het uitschrijven van de overheidsopdracht tot sloop van meer dan 250 gebouwen? Wat was het standpunt van de vertegenwoordigers van de gemeente in de MLSO?

Wat is het standpunt van de meerderheidspartijen hierover?

Is het college bereid om conform het bestuursakkoord bij de MLSO aan te dringen deze woningen (die momenteel nog in goede staat zijn) met tijdelijke contracten verder te verhuren of te laten gebruiken en de huidige contracten niet op te zeggen? Is men vanuit de meerderheid bereid om conform het bestuursakkoord er bij de MLSO op aan te dringen terug te komen op de aangehaalde beslissingen?Persmededeling Doel 2020, 25 april 2016

Antwerps Havenbedrijf wil beschermd orgel van Doel weg

Actie kadert duidelijk in campagne om Doel - ondanks uitspraken Raad van State - compleet van de kaart te vegen

Het Antwerps Havenbedrijf gaat op zoek naar geïnteresseerden voor het beschermde kerkorgel in Doel, dat heeft het vandaag – één dag na de Vlaamse erfgoeddag - laten weten...

De verhuis van het kerkorgel maakt zogezegd deel uit van het door de Vlaamse regering goedgekeurde actieprogramma dat er onder meer voor moet zorgen dat de beschermde monumenten van Doel, zoals het orgel, maar ook de molen en het Hooghuis, gedemonteerd en verplaatst worden. In de feiten is het actieprogramma zonder voorwerp geworden omdat Doel door een beslissing van de Raad van State weer woongebied is. In die context lijkt een declassering van het beschermde monument – eerder kan niet verhuisd worden - juridisch onhaalbaar. Eerder moest de MLSO haar afbraakplannen van een aantal huizen in het centrum van Doel - om de afbraak en verhuis van het Hoog Huis mogelijk te maken - ook al terugschroeven...

Dat het Havenbedrijf hiermee uitpakt op een moment dat Doel weer woongebied is, ruikt sterk naar provocatie en stemmingmakerij. Het kerkgebouw, en bijgevolg het orgel, is eigendom van de gemeente Beveren en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkfabriek van Doel. Dat het Havenbedrijf als niet-eigenaar op zoek gaat naar een nieuwe eigenaar illustreert opnieuw hoe de werkelijke machtsverhoudingen liggen in de Waaslandhaven én in Beveren.

Zolang er juridisch onduidelijkheid blijft bestaan over de GRUP-plannen is er geen enkele reden om door te gaan met de ontmanteling en vernietiging van het dorp Doel. In die juridische context is de enige juiste houding ten aanzien van de monumenten en het bouwkundig erfgoed in Doel die van de omzichtigheid. Niet die van de botte afbraak.

De communicatie rond de ontmanteling van het orgel in Doel lijkt géén toeval. Na de beslissing van de Raad Van State om het GRUP-plan voor het grondgebied Doel te schorsen. Op een moment dat de kritiek op het Saeftinghdok beduidend toeneemt.

Op het debat in de Bourla in Antwerpen twee weken geleden waar benevens het Antwerps Havenbedrijf en D2020 ook Straten-Generaal aan deelnam werd duidelijk dat ook bij de Antwerpse burgeractiecomités veel weerstand leeft tegenover een grootschalige havenuitbreiding. Sedertdien steekt het Havenbedrijf duidelijk een tandje bij. De aankondiging van de verhuis van het orgel komt een week nadat de 'partner in crime' van het Havenbedrijf, de Maatschappij LinkerScheldeoever (MLSO) rondtoeterde dat ze een overheidsaanbesteding heeft uitgeschreven voor de sloop van niet minder dan 250 huizen. Gans het woongebied Doel dus. Overal in de zgn Saeftinghezone voeren verschillende firma's in opdracht van het Havenbedrijf voorbereidende grond- en bodemonderzoeken uit voor de aanleg van het Saeftinghedok. Voor een dok waarvan de plannen door de hoogste rechtbank van het land geschorst zijn dus... Vorige week werd – voor het eerst in de geschiedenis – het propagandablad van het Havenbestuur ook buiten Antwerpen gepost. Alle Wase brievenbussen kregen samen met 'Haven en Goed' een volledige bladzijde peptalk voor het Saeftinghedok... Toeval?

Doel 2020 vindt het hoog tijd dat de gemeente Beveren, en bij uitbreiding de Wase gemeenten, een antwoord geven op deze stemmingmakerij en arrogantie van het Antwerps Havenbestuur. Zij moeten hun knechtenrol afschudden en het opnemen voor de belangen van het Waasland en de Waaslanders. Die hebben geen nood aan een bijkomende schaalvergroting van de haven en nog méér file. Die hebben nood aan leefbare dorpen en het behoud van de laatste stukken open polderruimte.Persmededeling Doel 2020, 15 april 2016

MLSO-directeur Peter Van de Putte liegt!

In een reactie gisteren tegenover de pers verduidelijkte directeur Peter Van de Putte van de MLSO dat de meer dan 251 geplande afbraken in Doel en de polder enkel en alleen plaatsvinden omwille van de veiligheid. Dat is geen drogreden meer maar een pure leugen.

Veel van de woningen die op de lijst staan zijn nog altijd bewoond of worden gebruikt. Het gaat bovendien om in totaal bijna 300(!) woningen. Er zitten in het bestek bovenop de 251 woningen in Doel ook 38 woningen/hoeves verspreid over de hele Saeftinghezone waarvan de meeste nog bewoond zijn of actief in bedrijf. De geplande afbraken gaan zelfs tot op de Oud Arenberg en de Pillendijk in Kieldrecht.

Onder de huizen die op de lijst staan: àlle huizen in Doel die bewoond zijn. O.m. dat van gemeenteraadslid Marina Apers, de familie Malcorps, de engel van Doel,... Ook het populaire café Doel 5 staat op de lijst. Verder buiten de dorpskom: de hoeve van Guido van Mieghem, zo goed als gans het gehucht Saeftinghe, Het gemeenschapshuis De Doolen, de historische Olifanthoeve, de maalderij Lambers in Kieldrecht,... In de timing wordt bovendien voorzien dat de afbraken beëindigd moeten worden in augustus 2017... En dat terwijl het ganse GRUP en daarmee het Saeftinghedok zo goed als op apegapen ligt...

Het is duidelijk dat hier geen enkel rechtskader voor bestaat. Het gaat om een smeerlapperij zonder voorgaande. Een pure vernietigingsoperatie die niets of niemand ontziet: geen mensen, geen erfgoed. Een aanbesteding en timing voor effectieve afbraak vormen in de normale wereld de laatste stap. Niet de eerste.

Wij dagen Peter Van de Putte en zijn voorzitter Vlegels uit om samen met ons (én de pers) de ronde te maken van al deze huizen die zij op de lijst hebben gezet om af te breken en ons aan te tonen waarin de onveiligheid zit van al die huizen, panden en boerderijen die momenteel nog bewoond worden of in gebruik zijn. Wij zullen hen dan op onze beurt tonen welke huizen zij al jarenlang wetens-willens laten kapotgaan op de meest stuitende manier.

De vernietigers van Doel en de polder mogen zich alleszins aan gepaste actie verwachten. Wij laten onszelf en de polder niet – zo maar – kapot maken.Persmededeling Doel 2020, 14 april 2016

Strafmaatregelen voor balorige inwoners in Doel en polder?

Doel is weer woongebied. Kritiek op Saeftinghedok klonk nooit luider. Maar MLSO wil forcing voeren met massale sloop van 251 huizen...

De MLSO heeft gisteren een overheidsopdracht uitgeschreven voor de sloop van 251 woningen in Doel en omgeving. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=233555 Het gaat niet alleen om Doeldorp maar ook om grote delen van het poldergebied. daaronder verschillende historische boerderijen. En dat ondanks het feit dat Doel opnieuw als woongebied op de kaart staat en ook voor de rest van het GRUP de auditeur de vernietiging heeft geadviseerd.

Tenzij het louter om een domme provocatie gaat zonder verder gevolg, wekt de MLSO op zijn minst de schijn zich niets te willen aantrekken van een wettelijk kader of de uitspraken van de hoogste rechtbank in het land.

Het lijkt er ook sterk op dat de vernietiging van Doel en het poldergebied voor de MLSO hoe langer, hoe meer, een doel op zich wordt. Als strafmaatregel voor balorige inwoners die het aandurven om gebruik te maken van hun rechten als burger. Dat dat juist gebeurt op een moment dat steeds meer vragen worden gesteld bij de haalbaarheid en wenselijkheid van het Saeftinghedok is een verbijsterende vaststelling. Op een debat afgelopen zaterdag in Antwerpen waar het Antwerps Havenbedrijf, Alfaport, Doel 2020 en Straten-Generaal aan deelnamen bleek nogmaals dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de impact van het Saeftinghedok op de mobiliteit in het Waasland. Dat moest zelfs Eddy Bruyninckx erkennen. De komst van het megadok dreigt de ganse regio Antwerpen-Waasland te verstikken. Iets wat voorbije maanden ook al door verschillende Wase burgemeesters werd aangekaart. In die context kiezen voor de vlucht vooruit én voor massale afbraken getuigt vooral van wereldvreemdheid en diep misprijzen, zowel voor de rechtsstaat, als voor wat leeft bij de mensen in de ruime regio.

Als bevoegd minister liet Ben Weyts eerder weten dat afbraken in de polder slechts zouden plaats vinden indien daar ook dringende noodzaak toe bestaat. De vraag dringt zich dan ook op in welke mate de minister - en zijn vertegenwoordigers in de MLSO - op de hoogte zijn van deze actie en er wel of niet mee toe hebben bijgedragen?

Doel 2020 wil ook graag duidelijkheid van de Wase partners in de MLSO. Wat is het standpunt van de Wase gemeenten (Interwaas) mbt deze kaalslag? Wat is het standpunt van de gemeente Beveren en Zwijndrecht die rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de MLSO? Wat is het standpunt hierin van de voorzitter van de MLSO, Boudewijn Vlegels (N-VA) die tevens schepen is van 'leefbare polderdorpen'? Is het dat wat hij verstaat onder opkomen voor leefbare polderdorpen?

Zijn alle voornoemde partners geraadpleegd voor deze nooit eerder geziene poging tot vernietiging van Doel en wijde omgeving? Stemmen zij in met deze zinloze operatie? Of betreft het een al te voortvarende actie van het directiecomité van de MLSO?

Diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze waanzin mogen gerust zijn: Doel 2020 is niet van plan om hierbij werkloos toe te kijken.Persmededeling Doel 2020, 10 april 2016

Scherp debat tussen haventopman en D2020 gaat documentaire over Doel op Canvas vooraf.

Havenbestuur probeerde eerder documentaire op Canvas te stoppen

Zaterdag 9 augustus vond voorafgaand aan de uitzending op Canvas de publieksvoorstellling van de documentaire van Manu Riche 'Oratorium zonder Doel' plaats in de Bourla in Antwerpen. De voorstelling kreeg ook een keynote van David Van Reybrouck en werd gevolgd door een debat tussen Haventopman Eddy Bruyninckx, Stephan Vanfraechem van bedrijvenkoepel Alfaport, Jan Creve van D2020 en Manu Claeys van Straten-Generaal. In de hal was ook nog een tentoonstelling opgezet door de faculteit architectuur van de KU Leuven die nadenkt over een andere invulling van het dorp Doel. Op het event waren volgens Canvas in totaal bijna 300 mensen aanwezig.Daarnaar gevraagd antwoordde Bruyninckx op de vraag wat hij van de film vond dat hij het 'een goede film' vond. Iets wat in de zaal op nogal wat scepsis werd onthaald gezien de poging van het Havenbedrijf om per aangetekende brief de uitzending op Canvas te proberen tegenhouden. Dat feit was eerder op de dag bekend gemaakt door Fernand Huts. Huts was aanvankelijk ook gevraagd voor deelname aan het debat maar dat botste op een veto van Bruynninckx... De documentaire werd daarmee voor een stuk ingehaald door de realiteit. In de film van Riche wordt duidelijk hoe juridische kunstgrepen, achterkamertjespolitiek en pure intimidatie tot de dagdagelijkse praktijken van het Vlaamse havenbeleid behoren. De documentaire legt ook haarscherp bloot hoe het Havenbedrijf zich in haar havenuitbreidingsplannen helemaal schikt naar de wensen van containerrederij MSC. Of hoe ten tijde van de schorsing van de bouwvergunning voor het Deurganckdok het nooddecreet werd gesmeerd met 'goed eten en drinken' voor de bezoekende delegatie van Vlaamse parlementsleden.

Haventopman Eddy Bruyninckx, gesteund door Stephan Vanfraechem van bedrijvenkoepel Alfaport, week tijdens het debat geen haar af van zijn pleidooi voor een snelle start van de aanleg van het Saeftinghedok. Volgens Bruynninckx zijn er – als het Saeftinghedok er niet komt - tienduizenden arbeidsplaatsen in het gedrang. De havenbaas stelde ook dat het Delwaidedok niet langer bruikbaar is voor containeroverslag omdat de grote schepen niet meer door de sluizen kunnen. Creve wees erop dat het discours van Bruyninckx stilaan op een mantra begint te lijken maar niet klopt. De Berendrechtsluis is – zolang dat de Deurganckdoksluis defect is wegens wateroverlast - nog altijd de grootste sluis ter wereld. Zelfs twee keer zo breed als de sluis van het Panamakanaal. Bovendien is er nog altijd een ruime groeimarge voor containers. In totaal wordt er in de Antwerpse Haven 9 miljoen TEU (standaardmaat) aan containers verhandeld terwijl er in de haven een totale capaciteit is van méér dan 15 miljoen TEU... Met de aanleg van het Saeftinghedok zou er nog eens 15 miljoen TEU bijkomen... Hoe moeten al die extra containers afgevoerd?

Bruyninckx en Van Fraechem wezen er op dat de Haven maatregelen neemt om meer vervoer via de binnenvaart en over het spoor te laten gaan. Maar op een vraag van Manu Claeys in welke mate de Haven daar voor klaar is bleef de Haventopman het antwoord schuldig. Bruyninckx minimaliseerde het aandeel van de haven in het verkeer op de Antwerpse Ring maar werd daarin door Creve – cijfers in de hand – tegengesproken. 25% van alle vrachtverkeer op de Antwerpse ring is havengerelateerd. Volgens de meest minimalistische ramingen zouden er met het Saeftinghedok 6 tot 7000 vrachtwagens per dag bijkomen. In de Plan-Mer voor het GRUP en de MKBA van het Saeftinghedok wordt bovendien gesproken over een zware hypotheek op de mobiliteit in de streek. Volgens beide studies zal de komst van het Saeftinghedok zelfs problemen geven voor de toegankelijkheid van de Haven zélf... Daarop hadden Bruyninckx en Van Fraechem niet echt weerwoord. Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal ziet eveneens grote mobilitietsproblemen en wees toenemenden stijging van havenverkeer dat van Linkeroever naar Rechteroever gaat.

Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal pleitte ook voor een overlegmodel om het dossier uit de impasse te halen maar vond daarbij geen gehoor aan havenkant. Het debat ging er bij tijden erg rumoerig en vooral scherp aan toe. Het was de eerste keer sedert het ontstaan van Doel 2020 in 1997 dat het actiecomité de kans kreeg om in debat te gaan met havenbestuur.Persmededeling Doel 2020, 21 maart 2016

Vragen bij betrouwbaarheid verkeerstelling Antwerpse Haven

Vandaag start de vijfjaarlijkse verkeerstelling van de Haven van Antwerpen. Die telling gebeurt vreemd genoeg net voor MSC, de belangrijkste rederij van Antwerpen, van Rechteroever naar Linkeroever verhuist. Uit de vorige vijfjaarlijkse tellingen bleek volgens het Havenbedrijf dat de verkeersdrukte op de Antwerpse wegen slechts in zeer geringe mate toe te wijzen was aan havengebonden verkeer. Dat moet duidelijk voor de volgende vijf jaar nog eens bewezen worden vooraleer de miljoenen containers van MSC van Linkeroever weer naar rechteroever gaan... Het havenbedrijf geeft bovendien geen volledig beeld. In haar voorstelling van zaken heeft zij het over nog geen 5% havenverkeer. Als we echter het vrachtverkeer in rekening nemen (daar gaat het per slot van rekening om) dan blijkt het om 25% van alle vrachtwagens te gaan die havengerelateerd zijn.

Het havenbestuur liet vandaag bij monde van haar woordvoerder alleszins niet veel onduidelijkheid bestaan over het opzet: "aantonen dat een havenuitbreiding géén extra verkeersdrukte zal meebrengen op de Antwerpse Ring." Daarmee weten we gelijk wat het feitelijke opzet is én hoe we de resultaten moeten lezen.Persmededeling Doel 2020, 20 maart 2016

Vlaamse overheid wil uniek natuurgebied vernietigen dat 5 keer zo groot is als Essersbos

In Kieldrecht, Beveren-Waas, plannen de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf de vernietiging van méér dan 50 ha uniek natuurgebied. Voor een aangrenzend deel van nog eens 22ha dat op de biologische waarderingskaart als 'waardevol' aangeduid staat werd reeds een bouwaanvraag ingediend. Die 22 ha wil men op korte termijn ophogen met grond die wordt aangevoerd uit een ander, nog aan te leggen natuurcompensatiegebied. Het eigenlijk natuurgebied van 50ha - dat uniek is op Vlaams niveau - wil men laten verdwijnen voor de zogenaamde Saeftinghezone. De procedure om dat unieke gebied zogezegd te compenseren loopt volop. De Europese Commissie heeft ondertussen laten weten dat deze aanpak strijdig is met de Europese regelgeving. Maar dat lijkt de Vlaamse overheid vooralsnog niet op andere gedachten te brengen.

Putten- Weiden: 52 ha uniek natuurgebied

Het natuurgebied waar het over gaat staat bekend als Putten-Weiden. Putten Weiden (52 ha) behoort tot de Oud Arenbergpolder die eind van 17de eeuw, na de onderwaterzettingen van de 80-jarige oorlog, opnieuw werd ingepolderd. Het bestaat voor het grootste deel uit historisch grasland: niet gescheurd weiland sedert de 17e eeuw. Maar ook van de middeleeuwse veenkavels voor turfwinning zijn nog altijd sporen terug te vinden.Putten Weiden omvat zilte meersen, vochtige weilanden, poelen en grachten. Putten Weiden dankt zijn unieke natuurwaarden aan het opborrelende grondwater - kwelwater genoemd - dat een beetje zout is door een zouthoudende veenlaag in de ondergrond. Door de combinatie van zoute kwel, de bodem met veen en het microreliëf ontwikkelden zich hier bijzonder zeldzame zilte graslanden. Putten Weiden herbergt meer dan 200 verschillende plantensoorten waarvan 35 zeldzame, zoals de zilte greppelrus, schorrenzoutgras en blauw kweldergras. In het voorjaar broeden er tal van vogels. 's Zomers zijn weidevogels zoals tureluur en grutto heer en meester. In de winter bevolken vooral smienten, kolgans en grauwe gans dit gebied. De aanwezigheid van deze bijzondere vogelsoorten heeft ervoor gezorgd dat het gebied deel uitmaakt van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Benedenschelde'. In de Plan-MER van het Deurganckdok werd Putten-Weiden omschreven als 'oncompenseerbaar'.

Ook op vlak van bouwkundig erfgoed scoort het gebied bijzonder hoog. Er zijn niet alleen de middeleeuwse sporen van veenontginning. Er bevindt zich ook het laatste restant van het gehucht 'De Wambuys' dat terug gaat tot de 17de eeuw. Drie van de aanwezige boerderijen in De Putten staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Ook in de Rurale Erfgoedstudie die enkele jaren geleden werd opgemaakt wordt de waarde van dit erfgoed nadrukkelijk vermeld. Aan de rand van het gebied bevindt zich ook het beschermde (maar sterk verwaarloosde) monument 'Hof ter Walle'.

Volgens de webstek van Natuur en Bos en de webstek van de gemeente Beveren maken de combinatie van het oude cultuurlandschap en de zeldzame natuur De Putten tot een van de parels van de Scheldepolders.

Grenzend aan Putten Weiden ligt het natuurcompensatiegebied Putten-West dat wél behouden blijft. Maar het is duidelijk dat ook dit gebied sterk aan belang zal inboeten mochten de aangrenzende historische natuurgebieden verdwijnen.

Putten-Hoog: 22ha waardevol en belangrijk gebied op vlak van fauna en flora maar op korte termijn bedreigd.

Putten-Hoog heeft niet dezelfde waarde als Putten-Weide of Putten-West. Het gebied werd in de jaren '70 opgehoogd met Scheldezand sindsdien heeft er zich pioniersvegetatie ontwikkeld. Het maakt deel uit van Vogelrichtlijngebied Schorren en Polders van de Benedenschelde. Op de biologische waarderingskaart wordt het aangeduid als faunistisch belangrijk. De vegetatie binnen het projectgebied wordt volgens de biologische waarderingskaart als waardevol aangeduid. De Putten Hoog zijn leefgebied voor veldleeuwerik (een zeer zeldzame broedvogel in Vlaanderen) en de fitis. Het gebied is fourageergebied voor oeverzwaluwen en bruine kiekendief. De rugstreeppad komt er voor. En de randen van het projectgebied fungeren als vliegroute én leefgebied van de dwergvleermuis. Putten Hoog is uiteraard ook van groot belang als bufferzone voor Putten-Weide.

Dit gebied van 22 ha wil men nu ophogen met zand van andere natuurcompensaties. Daarmee komen ontegensprekelijk ook de andere delen van De Putten onder toenemende druk te staan. Maar misschien is dat ook juist de bedoeling: Langzaam maar zeker de waarde van het gebied aantasten...

In de recente bouwaanvraag met betrekking tot Putten-Hoog heeft men het over "sporadische discontinue aanvoer van beperkte hoeveelheid grond". In werkelijkheid gaat het om 530.000m3 specie. Dat zijn volgens de toelichting in de bouwaanvraag 35.000 tot 53.000 transporten(!). Over de mogelijke consequenties voor polderwegen en bermen, voor het lokaal verkeer, de bewoners en het unieke natuurgebied de Putten valt nergens iets meer te lezen dan wat algemeenheden. Over de aard van de werken blijft men ook bijzonder vaag... "Buiten de specie afkomstig van de aanleg van het natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid is het nog onbekend waar vandaan, hoeveel en wanneer de andere gronden worden aangevoerd."

Volgens de kadastrale gegevens is Putten-Hoog eigendom van Het Vlaamse Gewest. Maar vreemd genoeg wordt de bouwaanvraag ingediend door het Gemeentelijk Antwerps Havenbedrijf. Op basis van wat die een bouwrecht (lees: dumprecht) zou hebben is onbekend.

De mogelijke verdwijning van Putten-Weide wordt o.m. bestreden in de procedures die Doel 2020 momenteel voert bij de Raad van State. Tegen de bouwaanvraag voor Putten-Hoog zijn intussen verschillende bezwaren ingediend. Waaronder die van D2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder. De Gemeente Beveren moet daarover een advies geven.

Doel 2020 pleit alleszins voor het behoud van het unieke natuur- en erfgoedlandschap De Putten. Behoud is niet alleen in overeenstemming met de Europese Regelgeving. Het betekent tevens dat er geen dure natuurcompensaties voor moeten uitgevoerd (waarvan nog te bezien valt of ze ook lukken). En dat er geen verdere landbouwgronden moeten ingenomen worden.Persmededeling Doel 2020, 17 maart 2016

Ontwikkelingen rond megaproject Saoudi's trekken streep door Saeftinghedok

Basis voor aan aanleg Saeftinghedok is niet meer...

Het Antwerpse havenbestuur gelooft niet meer in het Saudische ERS-afvalproject aan het Delwaidedok. Dat nieuws raakte vandaag bekend. Het Saudische Energy Recovery Systems (ERS) dook vorig jaar op als de vervanger voor rederij MSC, die van het Delwaidedok naar het Wase Deurganckdok verhuist.

Tijdens een rondvaart vorige week met de Commissie Openbare Werken van het Vlaams Parlement sprak haventopman Eddy Bruyninckx duidelijke taal over de toekomst van ERS-fabriek. "Als ERS er nog komt, zal het niet aan het Delwaidedok zijn. Onze visie is daarin geëvolueerd. Het Delwaidedok is een te belangrijke locatie voor containertrafiek en overslag en we willen het voor die functie houden."

Dat wil zeggen dat de Antwerpse Haven op lange termijn voldoende capaciteit vrij houdt voor containeroverslag. De basis waarop de argumenten voor een Saeftinghedok zijn gebouwd, zijn daarmee van de aardbodem verdwenen. Men kan weliswaar nog wachten tot de Raad van State het onzalige GRUP-plan volledig naar de prullenmand verwijst. Maar het is duidelijk dat het nog een kwestie van tijd is voor er niemand nog van het Saeftinghedok spreekt.

Doel 2020 dringt er op aan om NU het geweer van schouder te veranderen. Het is meer dan tijd om grondig na te denken over een echte toekomst voor de ganse streek. Die toekomst moet er een zijn waar wel maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Een toekomst die de mobiliteit en de laatste open ruimte niet hypothekeert. Dat is met het huidige GRUP-plan nooit het geval geweest.Persmededeling Doel 2020, 2 maart 2016

Colombiaanse delegatie Broederlijk Delen in Doel

Op woensdag 2 maart 2016 brachten 5 Colombiaanse gasten van Broederlijk Delen een bezoek aan het dorp Doel. De Colombiaanse delegatie verbleef voorbije twee weken in Vlaanderen in het kader van de campagne van Broederlijk Delen over de grondproblematiek in Colombia. Ze vertelden over de strijd die de kleine boeren in hun land voeren voor het behoud van hun grond en hoe ze onteigend worden door grote bedrijven, grootgrondbezitters en gewapende groepen.Als afsluiter bezochten ze samen het dorp Doel waar de inwoners een vergelijkbaar lot ondergaan. Broederlijk Delen wilde de Colombianen de kans geven om te ervaren wat onteigening in Vlaanderen betekent. Het werd een beklijvend bezoek aan het gehavende dorp dat in de manier waarop het ten gronde wordt gericht heel wat herkenning opriep bij de buitenlandse gasten. De Colombianen werden door Doel 2020 ontvangen in De Doolen en er werden ervaringen uitgewisseld. De bezoekers kregen daarna een rondleiding in het dorp en brachten een bezoek aan de boerderij van Guido Van Mieghem die als landbouwer moet verhuizen voor zogenaamde natuurcompensaties.Persmededeling Doel 2020, 1 maart 2016

Europese Commissie oordeelt dat Vlaanderen de natuurwetgeving aan haar laars lapt

Procesmanager GRUP doet alsof er niets aan de hand is...

Gisteren raakte bekend dat de Europese Commissie in een advies aan het Europees Hof heeft laten weten dat de Vlaamse natuurcompensatieplannen in het kader van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen strijdig zijn met de Europese wetgeving. Het Europees Hof van Justitie moet nu uitspraak doen waarna de Raad van State een oordeel kan vellen over het GRUP. Dat werd eerder al deels geschorst door de Raad van State.

Uit het advies blijkt voor de zoveelste maal op rij dat de Vlaamse regering de eigen wetten & decreten niet blijkt na te leven in Doel en de Polder. Ditmaal betreft het wetgeving die waardevolle natuur moet beschermen.

In de polders van Doel en Kieldrecht zijn natuurgebieden gelegen die op Europees niveau gelden als waardevol. Meer specifiek Putten-Weide en het schor ter hoogte van Doel. De plannen voor het Saeftinghedok vegen deze gebieden eenvoudigweg van de kaart. Aangezien het hier gaat om waardevolle natuur mogen deze gebieden niet worden aangetast en moeten ze zoveel als mogelijk gevrijwaard blijven en in stand worden gehouden. Als men dit soort natuur toch wil vernietigen, moet een bijzondere procedure worden gevolgd bij Europa. Dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen. En in zo een geval moeten dan ook compensaties worden aangelegd.

De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om deze uitzonderingsprocedure NIET te volgen. De VR heeft geen enkele poging gedaan om deze waardevolle natuur te vrijwaren. De VR heeft zelfs niet onderzocht of dit zou kunnen en heeft meteen gekozen voor vernietiging. Terzelfdertijd heeft de VR simpelweg beslist een grote hoeveelheid natuurcompensaties aan te leggen - en daarbij sterk te overcompenseren - in de veronderstelling dat daarmee de kous af is.

Dit schendt de beschermingsstatus van de waardevolle natuurgebieden en maakt van de beschermingsstatus dode letter, niet enkel in de polders maar in heel Vlaanderen. Daarom oordeelt het Europees Hof dat de Vlaamse regering zich moet houden aan de natuurwetgeving. Dat wil in dit geval zeggen dat àls zij deze gebieden wil vernietigen zij daarvoor een uitzonderingsprocedure moet volgen. De afgelopen jaren heeft het Vlaams Gewest zich voor de Raad van State in allerlei bochten gewrongen om dit oordeel te ontlopen. Door allerlei redenen te verzinnen waarom zij deze uitzonderingsprocedure niet zou hoeven te volgen. Maar dat is dus niet gelukt.

Het betreft hier ook geen complexe of onbekende wetgeving. Het is daarom moeilijk te geloven dat de Vlaamse regering zich per ongeluk heeft vergist. Het heeft er alle schijn van dat dit een bewuste keuze is geweest om zich te onttrekken aan de Europese natuurwetgeving om zodoende de procedures voor het Saeftinghedok te versnellen. Het is niet de eerste keer - en waarschijnlijk niet de laatste keer - dat de Vlaamse regering zich boven de wet stelt in Doel. Het spreekt eveneens boekdelen over de visie van het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse regering op natuur. De geveinsde verbazing van Jan Hemelaer heeft in dit opzicht meer weg van slecht amateurtoneel. Schermen met "informele contacten" om recht te praten wat krom is doet de geloofwaardigheid van de VR in deze geen goed.

Bijzonder onthutsend is het feit dat na de schorsing van het GRUP, na deze nieuwe opdoffer van de Europese Commissie de GRUP-procesmanager gewoon doorgaat alsof er niets aan de hand is. De persmededeling van Hemelaer besluit als volgt: "Intussen blijven de betrokken overheden de maatregelen voortzetten om de impact van de havenontwikkeling op bewoners, landbouw, milieu en natuur, mobiliteit... op te vangen en te milderen. Ook de natuurontwikkeling gaat verder, want de natuurgebieden moeten ingericht zijn vooraleer er verdere havenontwikkeling kan plaatsvinden. Dat staat los van de keuze voor de proactieve of de compenserende aanpak." Dat laatste klopt langs geen kanten. Wat de rest van die newspeak betekent kan men hier dagelijks vaststellen: de verdrijving van honderden bewoners en de systematische verwoesting van een historisch landschap van 15km2. De bedoeling is duidelijk: Europa én Vlaanderen uiteindelijk voor voldongen feiten plaatsen.GVA - Interview

Waasland kan Saeftinghedok gewoon fysiek niet meer aan

Groen-burgemeesters Jos Stassen (Kruibeke) en André Van De Vyver (Zwijndrecht)

[20 februari 2016]

Klik voor grotere versiePersmededeling Doel 2020, 28 januari 2016

Verkopen in Doel veranderen niets

Stemmingmakerij van MLSO maakt geen einde aan schorsing en lost geen problemen op

De Maatschappij LinkerScheldeoever heeft vandaag uitgepakt met het 'nieuws' dat 'bijna alle woningen' in de dorpskern van Doel intussen eigendom zijn van de Vlaamse overheid. Doel 2020 vindt het bijzonder ongepast van de MLSO dat zij aan de pers communiceert wie intussen wel of niet verkocht heeft in Doel. Doel 2020 kan noch wil zich uitspreken over de verschillende persoonlijke motieven die mensen in Doel intussen hebben genoopt tot de verkoop van hun woonst. Dat het na méér dan 15 jaar(!) zo ver is kunnen komen heeft namelijk niets te maken met voortschrijdend inzicht van de bewoners of de overtuigingskracht van de door de MLSO gehanteerde argumenten. Neen, het is louter het gevolg van de bewuste en jarenlange verrottingsstrategie van de MLSO in wat nog altijd een prachtig dorp zou kunnen zijn. De bijna onhoudbare situatie waar de mensen van Doel de dag van vandaag verkeren is het rechtstreeks gevolg van een overheid die werkelijk àlle middelen heeft aangewend om de bewoners het leven zuur te maken: de onnodige verdrijving van huurders, de systematische weigering om huizen ter beschikking te stellen van geïnteresseerden, de illegale slopen waar de MLSO herhaaldelijk voor veroordeeld is door de rechtbank, de bewuste verwaarlozing van panden, de onvoorstelbare laksheid tegen dieven en vandalen,... En tenslotte de dreiging om over te gaan tot gerechtelijke onteigening. De MLSO heeft bitter weinig om trots over te zijn.

Dat is de achtergrond waartegen een aantal bewoners uit Doeldorp hebben verkocht. Het mag duidelijk zijn dat Doel 2020 alle begrip heeft voor de omstandigheden waarin dit is gebeurd.

Los daarvan verandert dit feit niets ten gronde. Het Saeftinghedok blijft geschorst door de Raad van State. En de kans dat dit onzalige plan ook effectief wordt vernietigd door de Raad van State blijft bijzonder groot.

Het getroffen gebied reikt ook veel verder dan Doel-dorp. Het gaat om 1500 hectare landbouwgebied en verschillende gehuchten, honderden bewoners, pachter en gebruikers. Daarom verandert de verkoop van huizen in Doel ook niets aan de argumentatie tegen de plannen voor een megalomaan Saeftinghedok (geraamde capaciteit 15 miljoen TEU!) dat niet alleen de laatste Wase polders compleet dreigt te vernietigen maar ook voor onoplosbare mobiliteitsproblemen dreigt te zorgen in het Waasland en Antwerpen.

Het bericht van de MLSO is symptomatisch voor een overheidsinstelling die het vooral moet hebben van stemmingmakerij in plaats van argumenten. In plaats van uit te pakken met triomfalistische berichten over de aankoop van een huis hier of daar zou de MLSO zich beter bekommeren om de leefbaarheid van het Waasland en de mobiliteit in de ruimere regio. Met haar plannen dreigen die de komende jaren volledig teloor te gaan.Persmededeling Doel 2020, 15 januari 2016

Antwerps Havenbedrijf trekt zich niets aan van arrest Raad van State, noch van zijn beperkingen in bevoegdheid, noch van privé-eigendom

Doel 2020 wil dat vooronderzoeken in Beveren voor Saeftinghedok niet doorgaan.

Komende week wil het Antwerps Havenbedrijf in de Wase polders starten met een reeks vooronderzoeken in het kader van het Saeftinghedok. De werken passen in het voornemen van het Havenbedrijf Antwerpen om het Saeftinghedok te kunnen realiseren. De onderzoeken zijn uitbesteed en kosten in totaal meer dan 520.000 euro.

Echter, de Raad van State heeft de ganse Saeftinghezone in het GRUP geschorst. De kans is bovendien groot dat het GRUP bij een behandeling ten gronde ook effectief vernietigd wordt. Dat is dan finaal het einde van het Saeftinghedok.

Het zogenaamde vooronderzoek lijkt in die zin vooral bedoeld als provocatie. Maar met de brieven (pag. 1, pag. 2 en pag. 3) die het Antwerps Havenbedrijf ondertussen heeft rondgestuurd aan eigenaars, pachters, huurders en gebruikers in de Saeftinghezone (het geschorste gedeelte dus van het GRUP) worden de belaagde bewoners weeral onder druk gezet. Daarin staat dat de aannemers van het Havenbedrijf vanaf januari 2016 voorbereidende grondonderzoeken voor de Saeftinghezone zullen doen op percelen van bewoners. In de brieven wordt de indruk gewekt dat de aannemers in opdracht van het Havenbedrijf vrij zijn om privé-eigendommen te betreden en werken uit te voeren. Bijkomend wordt toegegeven dat de geplande werkzaamheden schade zullen veroorzaken. Wie geen aannemers op zijn grond wil moet dat zelf voorafgaand melden...

Niet alleen is het GRUP geschorst en is bijgevolg de aanleg van het Saeftinghedok niet mogelijk, bovendien bezit het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen géén enkele bevoegdheid van overheidswege in de Oost-Vlaamse polders.

Het is waarschijnlijk vrij uniek in de annalen dat een instantie zich op deze manier opstelt tegenover een arrest van de Raad van State. De rechtsstaat is er nochtans voor iedereen. Ook voor 'the port of Antwerp'. Doel 2020 zal de komende dagen alle inwoners op gepaste wijze informeren. Wij zullen hen aanraden géén toegang te verlenen aan de aannemers of vertegenwoordigers van het Havenbedrijf. We zullen ook de aannemers hiervan in kennis stellen. Tevens vragen wij aan de gemeente Beveren en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen dat zij tegenover de stad Antwerpen duidelijk maken waar de grenzen van hun bevoegdheid liggen.

Overigens blijven wij van mening dat er in het Waasland geen plaats meer is voor 'het grootste dok ter wereld'. Dat soort plannen zijn plannen uit het verleden. Niet voor de toekomst.Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, 4 januari 2016

Gemeente moet voorbeeld geven inzake bouwkundig erfgoed

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder houdt gemeentebestuur beleidsbrief Geert Bourgeois voor

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vindt dat de gemeente Beveren een voorbeeldfunctie heeft in de manier waarop er met bouwkundig erfgoed wordt omgegaan. Daarvoor verwijst de Erfgoedgemeenschap naar de beleidsbrief 2015-2016 van de bevoegde Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed, Minister-president Geert Bourgeois. In de brief staat o.m. te lezen: 'Voor erfgoed dat geen beschermingsstatuut geniet, krijgen alle partners het vertrouwen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een eigen beleid uit te werken complementair aan het Vlaamse niveau. Elke partner, hetzij een ander beleidsdomein, een gemeentebestuur, een vereniging, en niet in het minst een eigenaar of beheerder van onroerend erfgoed, is een volwaardige partner, die verantwoordelijk is, kennis en expertise deelt en een inbreng heeft in het beleid dat de Vlaamse overheid uitstippelt.'

Momenteel is het gemeentelijk beleid inzake erfgoed louter afgestemd op beschermde monumenten en prestigeprojecten. Daardoor dreigt heel wat waardevol bouwkundig erfgoed onherroepelijk verloren te gaan. Eerder wees de Erfgoedgemeenschap al op de waarde van de talrijke bomenrijen in de Wase polders die dreigen te verdwijnen voor al te rigide natuurcompensatieplannen. Andere waardevolle gebouwen die op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed staan - zowat de bijbel voor het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen – dreigen door gebrek aan interesse en nalatigheid eenzelfde lot te ondergaan.

De Erfgoedgemeenschap wijst hierbij op twee gebouwen die volledig onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Beveren: een 19de-eeuwse langsschuur op het begin van de Oud Arenberg die een echt 'landmark' is voor wie de gemeente binnenrijdt. De schuur is eigendom van de gemeente Beveren en was tot voor een jaar nog in zeer goede staat. Jammer genoeg wordt er niets aan gedaan om het unieke gebouw te vrijwaren van schade door gure weersomstandigheden. De authentieke houten poort is er al maanden geleden uitgewaaid en er wordt niets gedaan om verder verval tegen te gaan. Het gebouw zou nochtans met enkele kleine ingrepen perfect kunnen dienst doen als een overdekte ontmoetingsplaats voor de mensen uit de gemeente.

Foto 1 in bijlage: Langsschuur , gelegen te Oud Arenberg 88A in Kieldrecht (terreinen scoutslokaal) Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Langsschuur. In Inventaris Onroerend Erfgoed.

Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208955Nog erger is het gesteld met het voormalig klooster in de Camermanstraat te Doel. Dat gebouw dat eigenlijk in eigendom is van de kerkfabriek maar dat de gemeente in erfpacht heeft werd tot vorig jaar nog gebruikt voor allerhande culturele activiteiten. Maar nodige herstellingswerken worden al een jaar niet meer uitgevoerd. Het betreft een mooie site waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen zaten ondergedoken. Ook dat gebouw staat op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. Momenteel zit er al maanden een groot gat in het dak waar niets aan gedaan wordt. Volgens de erfpachtovereenkomst behoort het nochtans tot de verplichtingen van de gemeente om hieraan iets te doen.

Foto 2 in bijlage:

Klooster Doel, gelegen Camermanstraat in Doel Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Klooster. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17211

Voor de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder is het duidelijk dat de gemeente Beveren zich te weinig bewust is van hoe bijzonder en uniek het overblijvende poldergebied is. Het vormt hoe langer, hoe meer een uniek stukje Vlaanderen waar dringend een duurzaam en geïntegreerd beleid voor dient gevoerd inzake erfgoed, landschap, natuur en grondgebonden landbouw. Zo een duurzame en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed en landschap kan bovendien perfect in harmonie met de aanwezigheid van een wereldhaven. De zeldzame concentratie van erfgoed in de polders aan de rand van de haven kan er zelfs een grote meerwaarde voor betekenen.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vraagt de verantwoordelijke schepen van Beveren dan ook om – in overeenstemming met de beleidsbrief van de minister - zijn verantwoordelijkheid op te nemen. De Erfgoedgemeenschap dringt tevens aan op een overleg om de verdere teloorgang van ons waardevol bouwkundig erfgoed te voorkomen.Persmededeling Doel 2020, 25 december 2015

Doel heeft absoluut nood aan een veiligheidsplan

Vlaamse overheid, gemeente Beveren en MLSO moeten einde maken aan idee dat àlles kan in Doel

Op 20 november ll. besliste de Raad van State dat het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen deels wordt geschorst en het dorp Doel opnieuw woongebied is. Aan die situatie zal de eerstvolgende jaren niet veel veranderen.

De vaststelling dat men het voorbije jaren veel te ver heeft laten komen kan bezwaarlijk als argument dienen om de zaken verder te laten ontsporen. Het feit dat Doel slechts enkele tientallen inwoners kent evenmin. Er zijn waarschijnlijk weinig plaatsen in Vlaanderen die dagdagelijks zoveel bezoek krijgen uit binnen- en buitenland als het dorp Doel. Dat is zelfs op een druilerige Kerstdag duidelijk... Toch beschikt het dorp niet over een politiepermanentie.


Hoog tijd dus voor een totaalpakket aan maatregelen die de situatie in het dorp weer enigszins normaliseren. Met die kerstboodschap gaat het actiecomité naar de verschillende betrokken overheden: Vlaamse Regering, MLSO en gemeente Beveren.

Het feit dat de MLSO slechts enkele weken na de schorsing van het GRUP (en daarmee samenhangend: de slopen die ze wilde uitvoeren in Doeldorp) al gelijk weer nieuwe afbraken aankondigt zegt veel over de zin voor provocatie bij de verantwoordelijken van deze overheidsinstelling. Maar het helpt de veiligheid en de normalisering in het dorp geen stap verder. Eerder integendeel. Het argument dat afbraken voor meer veiligheid zullen zorgen wordt volledig tegengesproken door de feiten. Sedert de MLSO in 2007 gestart is met afbraken in de dorpskern van Doel is de chaos en de onveiligheid alleen maar toegenomen. Dat kan ook moeilijk verbazen. Voor de MLSO lag / ligt de finaliteit bij de verdrijving van de bewoners en de vernietiging van het dorp, hoe dan ook. In die zin gebeurden de voorbije afbraken bijna steeds lukraak. Nooit vanuit een ruimere visie. Laat staan met de bedoeling om 'meer veiligheid' te creëren. De kaalgeslagen plekken zowat overal in het centrum van het dorp spreken op dat vlak boekdelen.

De aanstelling van een bewakingsfirma die nachtelijke patrouilles uitvoert (nu sedert 1 december) en de belofte van minister Ben Weyts om een gemeenschapswacht te voorzien tijdens de weekeindes (nog altijd niet operationeel) kunnen slechts renderen als tegelijkertijd een aantal elementaire maatregelen worden genomen. Die maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de MLSO, de gemeente Beveren en het Vlaams Gewest.

 1. Efficiënt dichtmaken van leegstaande huizen

  Tot op de dag van vandaag worden leegstaande huizen inefficiënt en onvolledig afgesloten. Dat kan gewoon de visu worden vastgesteld. Bijkomend is er nog altijd de indruk dat het verval met opzet in de hand wordt gewerkt. Huizen die op de benedenvloers zijn dichtgemaakt en waarvan de dakramen openstaan... Niet één enkele keer maar op tientallen plaatsen... Zo iets kan bezwaarlijk toeval genoemd. Het geeft bovendien aan bezoekers het idee dat het de eigenaar van de gebouwen op geen enkele manier uitmaakt hoe er met het patrimonium in Doel wordt omgesprongen.
   
 2. Gemeente moet haar eigen patrimonium onderhouden

  De gemeente Beveren heeft in Doel het beheer over nog slechts twee gebouwen: het klooster dat zij in erfpacht heeft van de kerkfabriek. En de gemeentelijke permanentie en politiepermanentie in de Pastorijstraat 5A waar elke dinsdagnamiddag iemand van de gemeenten en/of politie aanwezig is. De staat van beide gebouwen laat omtrent het engagement van Beveren t.a.v. zijn deelgemeente weinig aan de verbeelding over. Is er één gemeente in Vlaanderen waar de politie en / of de gemeentediensten permanentie houden in zo een pand? (zie foto). Voor wie mocht denken dat het hier om een grap gaat: met enige moeite vindt u het politielogo terug. Het adres en de permanentie worden ook vermeld op de webstek van de gemeente Beveren en politiezone Noord. Deze situatie is trouwens niet nieuw. De eerste graffiti dateert al van voor de zomer. Ondanks herhaalde vraag aan de gemeente werd er niets aan gedaan waardoor het gebouw week na week verder gevandaliseerd werd en wordt. Hoe kan men verwachten dat bezoekers respect opbrengen in Doel als zelfs het politiegebouw op deze wijze ongestraft kan worden toegetakeld? Het klooster (op de inventaris van het bouwkundig erfgoed) is een gelijkaardig verhaal. Elementaire onderhoudswerken, beveiliging en herstel werden zo lang uitgesteld tot men kon argumenteren dat herstel financieel niet meer te verantwoorden was. Enkele maanden geleden werd het pand volledig afgesloten maar een groot gat in het dak werd niet gedicht en ook hier staan de dakvensters open.
   


 3. Herstel Verkeersborden

  Verkeersborden en richtingaanwijzers die zijn beklad en gevandaliseerd worden al meer dan een jaar niet meer gereinigd of vervangen. Ook daarmee wordt een sfeer in stand gehouden van 'alles kan'.
   
 4. Onderhoud slagboom

  De slagboom die 's nachts ongewenst bezoek moet beperken is om de haverklap stuk. Herstelling blijft soms maanden op zich wachten.
   

Het is wraakroepend dat deze toestanden blijven bestaan. Het is zonder meer schrijnend dat wij als actiecomité, als bewoners moeten blijven vragen naar dit soort van maatregelen die eigenlijk de evidentie zelf zouden moeten zijn. Hoe men ook over de toekomst van Doel mag denken, NIETS kan dit rechtvaardigen. Hier iets aan verhelpen is een kwestie van elementair fatsoen die past bij een normaal functionerende rechtsstaat. Wij vragen dan ook dat àlle overheden het arrest van de Raad van State respecteren en in overeenstemming handelen met wat van een overheid in een woongebied en/of een probleemgebied kan verwacht worden.Persmededeling Doel 2020, 21 november 2015

Doel is weer woongebied

Doel 2020 vraagt overheid om einde te maken aan loopgrachtenoorlog

Vrijdag 20 november heeft de Raad van State laten weten de vordering van verschillende inwoners van Doel bij de Raad van State te volgen en de plannen voor de ganse Saeftinghedokzone te schorsen.

En wij citeren: "Die schorsing komt er op vraag van inwoners van Doel. De Raad oordeelt dat deze inwoners aantonen dat de situatie zodanig spoedeisend is dat er nu een risico bestaat op een definitieve teloorgang van hun leefgemeenschap in Doel. Gelet op het risico van een definitieve teloorgang van de leefgemeenschap in Doel, schorst de Raad het plan wat de gehele "Saeftinghedokzone" betreft waar Doel-dorp is gelegen. Bijkomend schorst hij het plan ook nog in zoverre het betrekking heeft op de gebieden die onmiddellijk ten zuiden en ten noorden van deze "Saeftinghedokzone" (en ten oosten van de Oostlangeweg) zijn gelegen, en waartoe deze leefgemeenschap zich volgens de Raad eveneens uitstrekt."

De mogelijkheden om met nieuwe kunstgrepen het Saeftinghedok te redden en Doel van de kaart te vegen zijn uitgeput. Daarmee belanden de plannen voor het Saeftinghedok op zijn minst voor héél lange tijd in de schuif. De kans is bovendien zeer groot (zie vorige uitspraak RvSt) dat het ganse GRUP in de procedure ten gronde ook effectief vernietigd wordt.

Voor de leefbaarheid van de streek is dat een goede zaak. Met een Saeftinghedok dreigden het Waasland en de ganse regio rond Antwerpen zich compleet vast te rijden.

Het is aan de Vlaamse regering om de toekomst van het Saeftinghedok grondig te herbekijken. De volgende jaren zal zich naar alle waarschijnlijkheid een terugval van het maritieme containerverkeer voordoen. De besparingsmaatregelen die Maersk recent heeft beslist - de grootste containerrederij ter wereld - zijn een direct gevolg van deze verwachtingen. Antwerpen heeft voldoende capaciteit om haar containeroverslag te verdubbelen. Bovendien is er nu de samenwerking tussen Antwerpen en Zeebrugge waardoor de lege terminals in Zeebrugge beter kunnen benut. De Het geld voor het Saeftinghedok kan dus beter anders aangewend.

Momenteel is er geen schorsing voor de natuurcompensaties en de gebieden die buiten de feitelijk Saeftinghedokzone vallen. De delen van het GRUP die betrekking hebben op de natuurcompensaties werden niet opnieuw vastgesteld in het Reparatie-GRUP. Daarvoor loopt dus nog de behandeling ten gronde door de Raad van State. Ze kunnen ondertussen wel aangevochten worden via de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook onteigeningen kunnen op basis van dit arrest met succes worden aangevochten voor de Vrederechter. Dat zal indien nodig ook gebeuren.

Het is echter klaar dat een verdere uitvoering van de zogenaamde compensaties zonder betekenis is als datgene dat men wil compenseren geen wettelijke grond meer heeft. In wezen impliceert de onwettigheid van het reparatie-GRUP een onwettigheid van het moeder-GRUP.

Belangrijkste gevolg van de schorsing door de Raad van State is dat Doel opnieuw woongebied is. De geplande afbraken kunnen niet doorgaan.

Het is de logica zelve dat naar het herstel van die rechtstoestand ook gehandeld wordt. Wij verwachten dat alle betrokken overheden deze uitspraak effectief zullen respecteren en er naar zullen handelen. Dat was de voorbije 15 jaar NIET het geval. Met de schaamteloze situatie die we allemaal kennen tot gevolg.

Doel moet op korte termijn weer veilig én leefbaar worden. Wij vragen aan de Vlaamse overheid om haar loopgrachtenoorlog te staken en werk te maken van een leefbaar dorp. Wij zijn alleszins bereid daar op een constructieve manier aan mee te werken.Persmededeling De Derde Generatie, 11 november 2015

Fakkeltocht 2015 was een succes

Dinsdagavond 10 november hebben 150 aanwezigen deelgenomen aan een fakkeltocht georganiseerd door De Derde Generatie. De succesvolle eerste editie van vorig jaar heeft De Derde Generatie doen besluiten van de fakkeltocht een jaarlijks evenement te maken. Ditmaal vertrok de fakkeltocht aan het PolderMAS in Ouden Doel en leidde langsheen de historisch waardevolle Zoetenbermdijk. Na de wandeling kon men terecht in het PolderMAS voor jenever, gebak en warme chocomelk. Het was een gezellige avond met een geslaagde opkomst.De fakkeltocht symboliseert de strijdbaarheid van de bewoners in Doel, de polders en de gehuchten die moeten verdwijnen voor de Antwerpse haven en natuurcompensaties. Deze streek komt steeds verder onder druk te staan. In Doel, Ouden Doel en Rapenburg is men de voorbije weken gestart met het slopen van een aantal leegstaande woningen. Maar ondanks alles weigeren de bewoners zich gewonnen te geven. Deze standvastigheid kon men ook aanvoelen onder de deelnemers - zowel mensen van het gebied als daarbuiten.

Op YouTube staat ook een videoverslag van de fakkeltocht gemaakt door een deelnemer:Persmededeling Doel 2020, 21 oktober 2015

Jaarlijkse rapport van de Nationale Bank van België is kritisch voor Antwerpse Haven

Doel 2020 wél, haventenoren niet aanwezig op voorstelling

Maandagavond 19 oktober heeft de Nationale Bank van België haar jaarlijks rapport over de Belgische havens voorgesteld in de Antwerpse Kamer van Koophandel. Daarbij was er een opvallend verschil in teneur met de hoera-berichten die het Antwerps Havenbedrijf bijna wekelijks de wereld in stuurt.

"Een sfeer van malaise", zo omschreef een spreker het. De NBB sprak zijn bezorgdheid uit over de dalende werkgelegenheid in de haven van Antwerpen. Ook de toegevoegde waarde en investeringen blijven achter. Een analyse die in schril contrast staat met elke hoera-bericht over wat meer tonnenmaat. Blijkt dus dat de groei van tonnenmaat (in vooral containers) geen extra-werkgelegenheid of toegevoegde waarde oplevert.

Diensthoofd micro-economische analyse van de NBB - George van Gastel – uitte ook kritiek op de vorming van allianties door containerrederijen. Volgens de econoom brengen deze allianties de vrije marktwerking in het gedrang. De rederijen misbruiken hun macht en spelen havens tegen elkaar uit, wat vooral leidt tot gigantische kosten voor de belastingbetaler, dixit de NBB-econoom. Dat is zeer goed merkbaar in Antwerpen waar MSC de containertrafiek domineert en zeer veel invloed heeft op het beleid. In die mate zelfs dat beslissingen van de Vlaamse Regering rond het Saeftinghedok en het verdwijnen van Doel er louter komen omdat MSC wil uitbreiden op één locatie aan het Deurganckdok. Van Gastel opperde dat Europa moet ingrijpen om deze scheefgetrokken machtsverhoudingen te herstellen.

Op de voorstelling van het rapport werd ook uitgebreid ingegaan op een eerdere doorlichting van Doel 2020 m.b.t. de gehanteerde tewerkstellingscijfers van de Haven van Antwerpen. Het toont op zijn minst aan dat de vragen die Doel 2020 stelt bij de gehanteerde cijfers pertinent zijn.

Tot slot, hoogst opmerkelijk: de complete afwezigheid van de Antwerpse havenexcellenties op de voorstelling van het jaarlijks rapport van de Belgische Havens.Persmededeling Doel 2020, 1 oktober 2015

Sloop in Doel vandaag gestart

Voor Doel 2020 is MLSO verantwoordelijk voor bijkomende overlast door ongepaste aankondiginspolitiek

Vandaag is de Maatschappij Linkerscheldeoever gestart met de sloop van enkele huizen in Doel. In tegenstelling met wat eerder werd aangekondigd betreft het geen clusters in het centrum van het dorp maar enkele panden aan de rand van het dorp. Of de MLSO nog meer slopen juridisch rond krijgt valt nog te bezien.

Maar de manier waarop de MLSO rond dit soort van afbraakwerken een echte aankondigingspolitiek voert zorg voor toenemende ergernis bij bewoners en actiecomités. Vooral omdat dit soort van aankondigingen ook telkens ongewenste gasten aantrekt naar het Scheldedorp. Met alle bekende gevolgen vandien. Is het dàt wat de MLSO wil? Volgens de MLSO is de sloop bedoelt 'om zo meer open ruimte en open zicht te creëeren en sluikstorten en vandalisme tegen te gaan, om op die manier de leefbaarheid van Doel-centrum te bevorderen.' Voorbije jaren hebben de bewoners van Doel in verschillende gesprekken met de MLSO aangedrongen op effectieve maatregelen die de veiligheid ten goede kunnen komen: een effectieve afsluiting van openstaande woningen i.p.v. wat getimmer met houten plaatjes, minstens om de twee weken de gevandaliseerde huizen afsluiten i.p.v. om de drie maanden, huizen vrijgeven voor bewoning om meer sociale controle te creëren, verwijderen van gevaarlijke glasscherven in uitgegooide ramen, verwijderen van glasscherven op straat, waarschuwingsborden die duidelijk maken dat Doel nog altijd een bewoond dorp is, nacht- en weekeindpermanentie. Daar is zo goed als niets van in huis gekomen. In de plaats krijgen we perscommuniqués die heel de wereld laten weten dat de afbraak van Doel nu wel echt gestart is. Het is dan ook niet verbazend dat men zich deze dagen van heinde en verre naar Doel haast om nog wat vertier te vinden in het dorp dat toch weg moet. Met dank dus aan de MLSO die daarmee opnieuw een belangrijke bijdrage levert aan het terroriseren van de inwoners van Doel. Beseffen de mensen bij de MLSO die ver weg van Doel hun persmededelingen opstellen eigenlijk wel met wat ze bezig zijn?

Andere vaststelling: Vandaag was er politiepermanentie in Doel. Om... de MLSO en afbraakfirma Smet te beschermen tegen gebeurlijke manifestanten. Daarmee is ook op dat vlak duidelijkheid geschapen. In weekeindes als Doel overspoeld wordt door honderden, soms duizenden, ramptoeristen en de bewoners 's nachts systematisch geteisterd worden door vandalen is er 'geen financiële ruimte' voor enige vorm van politiepermanentie. Maar om de bewoners van het dorp zelf ver weg te houden van de afbraakfirma die enkele huizen sloopt kan men zonder probleem een ganse dag politie ter beschikking stellen.Persmededeling Doel 2020, 13 augustus 2015

Cijfers over indirecte jobs Haven van Antwerpen kloppen niet

Geert Noels wil coördinatie en optimalisatie ipv verkwisting van vrije ruimte

In een opiniestuk in De Tijd van gisteren 12 augustus heeft Geert Noels impliciet kritiek geuit op het Saeftinghedok, de havenuitbreiding en de ermee samenhangende verspilling van open ruimte. Daarbij geeft hij ook af op zogenaamde 'indirecte' jobs, een vaag gegeven dat veelvuldig wordt gebruikt door de Antwerpse haven om haar eigen cijfers op te pompen. Zo spreekt de Antwerpse Haven al jarenlang van 90.000 indirecte jobs naast de 60.000 directe jobs in de Antwerpse haven. Dat is echter niets anders dan een schatting, men telt geen bestaande jobs.

De methodologie die wordt gehanteerd bij het schatten van dit cijfer is tot op de dag van vandaag onvindbaar. Wat die indirecte jobs juist inhouden is een goed bewaard geheim. Hoe absurd dit cijfer is, wordt duidelijk als men vergelijkt met de haven van Rotterdam. Rotterdam creëert 90.000 directe arbeidsplaatsen en daar schat men de indirecte werkgelegenheid op (maar) 60.000 jobs...

Daarmee wordt een belangrijk argument voor een toenemende schaalvergroting onderuit gehaald. De andere bedenkingen van Noels over toenemende schaalvergroting en verkwisting van open ruimte sluiten aan bij wat ook bij steeds meer Wase politici en ondernemers valt te horen.

http://www.tijd.be/opinie/column/Weg_met_slechte_regels_die_open_ruimte_verder_vernietigen.9664121-2337.art

"Nog absurder is dat de onwil om iets te doen aan de Wet-Major over de havenarbeid een belangrijke drijfveer is om 'de haven te laten starten aan de rand van de Major-perimeter'. Dat gebeurt ook om de congestie te ontwijken die het gevolg is van het hierboven beschreven beleid, met als gevolg allerlei nieuwe containerhavens en logistieke parken, die dan weer toegang vragen tot spoor- en snelweg. Een vicieuze cirkel."

"Er moet iets gebeuren met de houding van beleidsmakers om bij elk nieuw idee beslag te willen leggen op een stukje ongerepte open ruimte. De typische verdediging dat 'die nieuwe projecten, nieuwe jobs brengen' mag meestal doorprikt worden. Doorgaans gaat het om 'verschoven jobs', slechts zelden om 'nieuwe jobs'. De studies die het beslag op de open ruimte met 'de jobcreatie' ondersteunen, mogen door media én economen best wat kritischer bekeken worden. Niet alleen valt steeds de opgeblazen post 'indirecte jobs' op, onlangs zag ik daarbovenop zelfs het innovatieve begrip 'geïnduceerde jobs'. Als je een onderzoeksrapport betaalt dat jobs verzint, gaan veel deuren open. Een betere samenwerking tussen overheden zou veel terreinwinst kunnen opleveren. Meer coördinatie en een optimalisatie van de beperkte overheidsmiddelen komen alle spelers ten goede. Een betere samenwerking tussen de havens zou de investeringen efficiënter maken. Nieuwe projecten op zee in plaats van op de beperkte ruimte op land zijn daarvan een voorbeeld."Persmededeling Doel 2020, 13 juli 2015

Raad van State volgt auditeur in arrest over GRUP-plan Afbakening Haven van Antwerpen

Prejudiciële vraag bij Europees Hof van Justitie bevestigt grote vraagtekens bij handelswijze Vlaamse overheid. Kans op latere schorsing of vernietiging is reëel

Nog geen spoedeisendheid aanwezig

Vandaag 13 juli werd het arrest van de Raad van State uitgesproken met betrekking tot het schorsingsverzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Daarbij volgt de Raad van State grotendeels het advies van de auditeur. Volgens de nieuwe regelgeving voor de Raad van State kan er pas sprake zijn van schorsing als "een zaak spoedeisend is en zodra de vrees voor schade van enig belang, of zelfs voor ernstige nadelen, een onmiddellijke beslissing wenselijk maakt."

"8.2. In zoverre de verzoekers te dezen aanvoeren dat het gewestelijk RUP de basis vormt om stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen af te leveren, waaronder vergunningen om de leefbaarheidsbuffer te ruimen en om woningen te slopen, betreft hun betoog een toekomstige, potentiële spoedeisendheid, afhankelijk van nog te nemen beslissingen, die de schorsing van de bestreden besluiten niet kan verantwoorden. Dit geldt nog meer, nu een schorsingsvordering steeds kan worden ingesteld wanneer de daartoe vereiste spoedeisendheid zich zou aandienen."

"8.4. De nadelen die verbonden zijn met de schrapping van het bijzonder woongebied waarbinnen de verzoekers wonen, en in het bijzonder de vernietiging van hun woning en dorp, zullen zich pas concreet manifesteren wanneer de realisatie van het gewestelijk RUP wordt aangevat. In dat verband weze er nogmaals op gewezen dat een schorsingsvordering kan worden ingediend van zodra de schadelijke werken zich daadwerkelijk dreigen te realiseren."


Volgens het Arrest van de Raad van State komt gezien de nieuwe wetgeving de vraag tot schorsing te vroeg omdat er nog geen spoedeisendheid is. Maar zoals ook al de auditeur eerder stelde kan van zodra de overheid probeert om het GRUP concrete uitvoering te geven de schorsing wél effectief afgedwongen worden.

Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

Met het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen wordt heel wat bestaande waardevolle natuur vernietigd (slikken en schorren ter hoogte van Doel, het zilteweidegebied De Putten in Kieldrecht...) Dat wil de Vlaamse overheid compenseren met de creatie van nieuwe natuur. De vraag of deze nieuwe natuur al of niet beantwoordt aan de doelstellingen is volledig afhankelijk van een zogenaamde besluit van de Vlaamse regering waarmee deze zelf vaststelt of het nieuwe natuurgebied in kwestie een geslaagde inrichting kent... Die handelswijze is in strijd met de Europese regelgeving. Met het zogenaamde arrest Briels van 15 mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie eerder dat de negatieve gevolgen voor de natuur die uit een project voortvloeien in eerst instantie moeten voorkomen of verminderd worden. Omdat "de eventuele positieve gevolgen van het achteraf tot ontwikkeling brengen van een nieuwe habitat – ook al zou het om een groter areaal en een hogere kwaliteit gaan – in de regel onzeker zijn."

Dat de Raad van State een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is hoogst uitzonderlijk. Zeker bij de behandeling van een schorsingsprocedure. Het maakt duidelijk dat er bij de Raad van State méér dan serieuze vraagtekens worden geplaatst bij de rechtsgeldigheid van de methodes die door de Vlaamse overheid worden gehanteerd.

Wat nu? Doel 2020 vraagt stopzetting alle acties in uitvoering GRUP

De kans dat het GRUP in deze omstandigheden de eindmeet haalt is bijzonder klein. Maar momenteel worden door de verschillende administraties uit de Vlaamse overheid allerhande voorbereidingen getroffen om het GRUP ook effectief uit te voeren. Dat gaat over tientallen afbraken, onteigeningsprocedures, uitzettingen van bewoners en verplaatsing van beschermde monumenten. Gezien de bezwaren van de Raad van State vraagt het actiecomité Doel 2020 dat alle voorbereidingen en handelingen die gericht zijn op een effectieve uitvoering van het GRUP onverwijld worden stopgezet. In het andere geval riskeert de Vlaamse Regering nog maar eens in een juridisch moeras terecht te komen.Persmededeling Doel 2020, 9 juli 2015

Draagvlak Saeftinghedok wordt steeds kleiner

Antwerpse havenplannen worden probleem voor gàns het Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven

Bestaande bedrijvigheid Antwerpse Haven komt in gevaar door totale stilstand

Met de vernietigende kritiek van de ceo van Katoennatie Fernand Huts op het Saeftinghedok wordt duidelijk dat zelfs in havenkringen het Saeftinghedok steeds meer onder vuur komt te liggen. Ook verschillende mobiliteitsexperten waarschuwen voor een totale stilstand in het Waasland en rond Antwerpen als er nog een containerdok bijkomt op de Linkeroever. Dat zijn de bevindingen van verkeersexpert prof Dirk Lauwers en transporteconoom prof Willy Winkelmans. Daarmee is een mogelijke uitbreiding van de Haven van Antwerpen niet langer het probleem van de bewoners in Doel en de polderdorpen alleen maar van gans Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven. Met nog meer containers op de wegen dreigen Antwerpen en het Waasland verkeersmatig helemaal dicht te slibben en helemaal onleefbaar te worden.

De reactie van Havenschepen Van Peel op de kritiek van Huts was even voorspelbaar als futiel: 'De economische kosten-batenanalyses van het Saeftinghedok zijn verbluffend.' Maar rond die verbluffende analyses hangen vooral veel vraagtekens die de havenschepen weigert te erkennen. Laat staan dat havenschepen Van Peel ook bereid zou zijn er een discussie over aan te gaan. De baten mogen dan op papier reusachtig lijken, wat zijn ze waard als daarmee de totale stilstand dreigt? De hoogmoed van het huidige Antwerpse Havenbestuur brengt de bestaande bedrijvigheid in Antwerpen ernstig in gevaar. De bestuurders - Van Peel op kop - hebben enkel oog voor containergroei, niet voor het algemeen belang. Met die kortzichtige houding vormen zij een rechtstreekse bedreiging voor de welvaart van gans Vlaanderen.

Deurganckdok volzet tegen 2020? Niet volgens de cijfers

Wie de actuele cijfers van de Antwerpse Haven van nabij bekijkt kan moeilijk anders dan de wenkbrauwen fronsen bij de 'argumentatie' van de Antwerpse Havenbestuurders. Volgens het Havenbestuur zal het Deurganckdok tegen 2020 volzet zijn. Dat is wel erg kort door de bocht. De groeicijfers van het Havenbedrijf zijn speculaties op basis van achterhaalde prognoses. Sinds 2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar. Maar in de MKBA voor het Saeftinghedok wordt voor de komende tien jaar gerekend op een jaarlijkse groei van maar liefst 4%!

Momenteel verhandelt de Antwerpse Haven voor wat containers betreft 8,9 miljoen TEU. Dat cijfer is het resultaat van de verhandeling op de Noordzeeterminal, de Europaterminal, het Delwaidedok, het Deurganckdok en een aantal kleinere terminals sàmen. Volgens de terminal operators zèlf heeft het Deurganckdok een capaciteit van méér dan 9 miljoen TEU, méér dus dan wat er nu aan totaliteit van containers verhandeld wordt op alle terminals in gàns de Antwerpse haven. En àlles zou volzet zijn tegen 2020? Moeilijk te geloven.

Lessen uit het recente verleden

Misschien moet hier ook nog eens in herinnering gebracht dat de economische kosten-batenanalyse van het Saeftinghedok alleen maar een afweging heeft gemaakt tussen scenario's mét een dok en elk scenario zonder dok al bij voorbaat was uitgesloten. Wat dit soort van op maat gemaakte studies waard is laat zich bovendien perfect aflezen uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever.

 1. In de jaren '70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.
 2. Het Doeldok werd in de jaren '80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)
 3. Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de "investering van de eeuw". Maar het werd nooit afgewerkt.
 4. Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De jaarlijkse baggerkosten van 20 à 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies - dixit Fernand Huts!

Los van al deze stuitende feiten uit de recente havengeschiedenis kan men moeilijk beweren dat in de Antwerpse Haven rationeel wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. In die zin is een vergelijking tussen Antwerpen en Rotterdam veelzeggend: De Antwerpse Haven behandelt 198 miljoen ton goederen op een oppervlakte van 13.057ha. De haven van Rotterdam 450 miljoen ton op een oppervlakte van... 12.426ha.Persconferentie EGD&P, 14 juni 2015

Doel en de omliggende regio: een voor Vlaanderen uniek landschap

Persconferentie oprichting vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder

Doel en de polders vormen een uniek gebied. Dat kan niet meer ontkend worden

Wat hier sedert jaren gebeurt is een aanslag op de identiteit van een gemeenschap, een stuk collectieve geschiedenis dat wordt weggenomen. Overheid moet haar erfgoedbeleid afstemmen op eigen studies en beschikbare instrumenten De waarde van deze regio wordt ook erkend door de Vlaamse overheid zelf. In die zin is de EGD&P blij met het cahier van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid over de polders rond Doel. Met het recente nummer van M&L bewijst de Vlaamse overheid dat we in Doel en de omliggende polders met veel, heel divers en bijzonder waardevol bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed te maken hebben. In"dat nummer pleiten de auteurs bovendien "voor het inpassen van de erfgoedwaarden in de toekomstige ontwikkeling van het gebied".

Het is niet de eerste keer dat die vaststellingen en aanbevelingen terug te vinden zijn in publicaties van de Vlaamse overheid. Zo verscheen in 2013 "de rurale erfgoedstudie". Naar aanleiding van deze studie deelde het Vlaams Gewest in een persmededeling op 22 mei 2013 onder meer het volgende mee: "Met deze studie geeft de Vlaamse overheid duidelijk te kennen rekening te willen houden met het ruraal erfgoed bij de verdere ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen." en "De studie is een uitstekende basis om tot een plan van aanpak te komen hoe we concreet zullen omgaan met erfgoed en landschap."

Daar is tot op de dag van vandaag niets van te merken. Eerder integendeel. De verschillende betrokken administraties en overheden blijven waardevol erfgoed verwaarlozen en afbreken tegen hoog tempo. Als Erfgoedgemeenschap vinden wij dat onaanvaardbaar.

Wij vragen de Vlaamse overheid om eindelijk werk te maken van een concreet erfgoedbeleid voor de streek en vragen dan dat de Vlaamse overheid en hun administraties hun erfgoedbeleid afstemmen op hun eigen studies.

Niet alles is maakbaar

Verplaatsing van monumenten die steen per steen worden afgebroken, het (proberen) hermaken van een uniek cultuur- of natuurlandschappen is een karikatuur van wat een erfgoedbeleid moet zijn.

Het is trouwens zeer de vraag in hoeverre hermaakte (zogenaamd robuuste) natuur een meerwaarde betekent tegenover het authentieke cultuurlandschap. Recent heeft een internationale studie aangetoond dat natuurcompensaties, ter vervanging van elders verwijderde natuur, leidt tot een dalende biodiversiteit. Bij het vergelijken van onaangeroerde en herstelde habitats bleek dat over een periode van 100 jaar slechts in 40 procent van de herstelde habitats het ecosysteem dezelfde rijkdom zal bereiken, aldus Vilt, Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw, en toch ook een onderliggende entiteit van het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Wij pleiten ervoor dat monumenten en erfgoed zoveel en zo lang als mogelijk worden behouden in context. In die zin verzetten wij ons tegen een al te voorbarige verplaatsing van het 17de eeuwse Hoog Huis en de Molen in Doel naar de 19de eeuwse Prosperpolder. In die zin verwerpen wij de vernietiging van het unieke polderlandschap.

Stopzetting verkrottingspolitiek en bijkomende studie voor Scheldedorp Doel is absoluut noodzakelijk

Het bijzondere van het dorp Doel werd zeer recent opnieuw bevestigd met een studie van de universiteit Antwerpen over stratenpatroon van Doel. Dat gaat terug tot de 17de eeuw en is uniek in Vlaanderen. De EGD&P wil daarom een complete stop van afbraken en op korte termijn een volledige inventarisatie van het dorp. Er is veel meer waardevol erfgoed in Doel dan enkel die drie beschermde monumenten. Echter, deze zijn vandaag vogelvrij verklaard en verkrotten tegen sneltempo. Zij moeten behoed worden van verkrotting. Hun erfgoedwaarde moet worden onderzocht en de overheid moet gepaste actie nemen volgens deze waarde. Het kan niet zijn dat er van het Doels erfgoed enkel Bokrijk-versies van het Hooghuis, de Molen en het kerkorgel overblijven en dat daarnaast de overheden naar goeddunken wegroven wat hen bevalt zonder enige visie (zoals is gebeurd met het Brits Monument). Deze zijn o.a. het gemeentehuis, de kapel, de pastorij, het WOI-monument en het kerkhof.

Concrete actie voor erfgoed

Het is duidelijk dat de verschillende overheden voor wat deze regio betreft niet handelen in overeenstemming met hun eigen bevindingen en wetgeving.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zal de komende weken daarover contact opnemen met het Kabinet van Vlaams Minister –President Geert Bourgeois, onder wiens bevoegdheid het beleidsdomein Onroerend Erfgoed valt.

Wij wensen daarover ook met de betreffende administraties en de verantwoordelijken voor het GRUP-project het gesprek aan te gaan. Ook de schepen van Beveren bevoegd voor erfgoed, monumenten en landschappen, zullen wij hierover op korte termijn contacteren. De EGD&P beschouwt de verschillende overheden en administraties als partners in de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de streek. Met als uitgangspunt het optimaal behoud van waardevol erfgoed en open ruimte.

EGD&P start (indien nodig) ook juridische actie De omvorming van de EGD&P tot een vzw stelt de Erfgoedgemeenschap in staat om ook juridisch op te treden.

In eerste instantie willen wij de problematiek rond erfgoed proberen op te lossen via dialoog. Intussen zal de Erfgoedgemeenschap - parallel met de gesprekken met de Vlaamse overheid en de verschillende administraties – een dossier opmaken voor de Vlaamse ombudsman. Indien nodig zullen wij ook zélf juridische stappen zetten om de vernietiging van bouwkundig erfgoed te voorkomen.

EGD&P geen doel op zich

De vzw is geen doel op zich. Het is een netwerk van mensen en verenigingen dat wil inzetten op het belang van het bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed in Doel en de polders. Dat willen we doen met studie, dialoog, bewustmaking en - indien nodig - juridische actie.Persmededeling Doel 2020, 27 april 2015

Havenbaas Eddy Bruyninckx wil Saeftinghedok ondanks dreigende verkeersoverlast

Antwerpse Haven lijkt hoe langer, hoe meer, loopjongen van één rederij

Deze morgen verklaarde havenbaas Eddy Bruyninckx – naar aanleiding van de onderwaterzetting van de Deurganckdoksluis - dat het Antwerps havenbestuur volgende week een formele vraag zal stellen aan de Vlaamse Regering voor de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok. Als het Saeftinghedok er komt, verdwijnt het Scheldedorp Doel. Maar het (zoveelste) pleidooi van de Antwerpse havenbaas Eddy Bruyninckx voor de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok ontbreekt rationele argumenten en overtuigt ook niet. Het mist ook – zeker in de regio - alle draagvlak

Met de komst van een megadok valt ook te vrezen voor toenemende druk op de leefbaarheid van de dorpen in het Waasland. Een verkeersinfarct valt daarbij niet uit te sluiten. Bruyninckx vroeg deze morgen voor het megalomane project van de haven expliciet steun aan de burgemeester van Beveren en de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. Vragen staat vrij maar de havenbaas zal in het Waasland of Oost-Vlaanderen ongetwijfeld maar weinig steun vinden voor zijn project. Doel 2020 blijft zich alleszins verzetten tegen dit project dat 1500 ha open ruimte opslokt, waarvoor honderden mensen moeten verhuizen en waar een nog onbekend kostenplaatje aanhangt.

De groeiende trafiekcijfers van de Haven van Antwerpen mogen dan mooi ogen, ten aanzien van het vrachtvolume in Rotterdam is Antwerpen nog altijd een bescheiden speler. Bovendien scoort Rotterdam in containertrafiek een stuk sterker. Antwerpen, stijgt met van 4,7% tot 8,9 8 miljoen teu. Concurrent Rotterdam heeft in 2014 12,3 miljoen containers afgehandeld, 5,8% méér dan in 2013...

De groei van Antwerpen wordt grotendeels gerealiseerd door trafiek van Zeebrugge af te snoepen. Omwille van die "groei" wordt nu gepleit voor een (peperduur) nieuw containerdok terwijl de bestaande terminals in Zeebrugge leeg komen te staan.

Ook Vlaams Havencommissaris Toon Colpaert waarschuwde daar recent nog voor. Volgens Colpaert staart men zich in Vlaanderen (lees: Antwerpen) al te veel blind op de trafiekcijfers. De trafiek is met een derde gestegen maar de werkgelegenheid groeit niet mee met de overslag. Colpaert zegt letterlijk dat de pleitbezorgers van het Saeftinghedok moeten beseffen "dat er in Zeebrugge twee van de drie containerterminals volledig leeg komen te staan." Een discussie over nauwere samenwerking tussen de verschillende havens is volgens Colpaert niet meer te ontwijken. Samenwerking of zelfs fusie is ook wat Joachim Coens (CEO van de haven van Zeebrugge), Fernand Huts en minister Ben Weyts voorstaan... Maar Antwerpen blijft bezig met maar één ding: een (onnodig) Saeftinghedok.

Bovendien wil Antwerpen het Delwaidedok - een compleet uitgeruste terminal met de nog altijd grootste(!) sluis ter wereld - schrappen als containerdok wanneer MSC verhuist van linkeroever naar rechteroever. Nergens vinden we een argument waarom het Delwaidedok plots ongeschikt zou zijn als containerterminal. Het Saeftinghedok, dat in feite het Delwaidedok zal vervangen, zal honderden miljoenen euro's kosten en de onteigening van 1500 hectare polders en honderden bewoners vereisen. Om nog maar te zwijgen van de bijkomende mobiliteitsproblemen in het Waasland en rond Antwerpen. Alleen daarom al is Antwerpen het verplicht aan de overheid én de belastingsbetaler om het Delwaidedok te behouden als terminal.

Vraag is ook of het Antwerps Havenbestuur momenteel niet té veel kaarten inzet op één speler: de rederij MSC. Het is niet omdat rederij MSC haar trafiek wil concentreren op één plaats (inclusief onbeperkte groeimogelijkheden) dat daarmee de belastingbetaler moet opdraaien voor een Saeftinghedok dat feitelijk overbodig is. De Antwerpse haven lijkt hoe langer, hoe meer de speelbal van één grote speler. En dat is niet zonder risico.Persmededeling Doel 2020, 14 september 2014

Dorp dat niet weg wil lanceert eigen bier

Sedert begin augustus beschikt het polderdorp Doel over een eigen origineel gebrouwen bier dat luistert naar de naam "Doelse Dwarskop". De Doelse Dwarskop is geen etiketbier maar een nieuw gebrouwen bier waarvan door de lokale brouwerij het Paenhuys in juni een eerste brouwsel van 600 liter werd gemaakt. Eind juli werd het bier van hoge gisting op fles getrokken. Tijdens de Scheldewijding werd het voor het eerst geschonken. Eind september is een volgend brouwsel klaar.Het idee van een eigen bier ontstond naar aanleiding van de festiviteiten van 400 jaar Doel maar het werd uiteindelijk concreet gemaakt door enkele jongeren van de Derde Generatie. In de lente werd brouwerij het Paenhuys bereid gevonden een eerste proefbrouwsel te maken. Het werd uiteindelijk een licht bitter, blond bier van 7° alcohol. Wat het bier zo bijzonder maakt is de toevoeging van verse Doelse tarwe.

Het etiket werd ontworpen door dorpstekenaar Jeroen Janssen. Voorlopig wordt het bier alleen verkocht bij evenementen in Doel en de polder of in gemeenschapshuis De Doolen.Doel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer geïnteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reëel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en –industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.