VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Persmededeling Doel 2020, 5 februari 2018

Nieuw verbod op afbraak Hoog Huis in Doel

Vonnis is slecht nieuws voor Antwerpse havenplannen van Weyts

Vandaag kregen de advocaten van Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder het vonnis van de kortgedingrechter in Dendermonde mbt de geplande afbraak van het Hoog Huis te Doel. De rechter heeft daarbij het verbod tot afbraak van het 17de eeuwse beschermde monument Hoog Huis in Doel herbevestigd. Dat is serieuze streep door de rekening van diegenen die hopen dat Doel op korte termijn kan plaats maken voor een verder havenuitbreiding.

Ondanks een uitspraak van de Raad van State die Doel opnieuw tot woongebied heeft verklaard wil de vzw die het beschermde Hoog Huis in handen heeft gekregen het monument nog altijd afbreken en heropbouwen in Prosperpolder om het vervolgens als een soort cultuurcafé uit te baten. De afbraakplannen worden gesteund door de gemeente Beveren, de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Antwerps Havenbedrijf. Daartoe werd eerder een zogenaamde convenant afgesloten met de Vlaamse Regering. Maar voor de bewoners, Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) is de afbraak van het monument onaanvaardbaar.

In maart 2017 had de rechter op eenzijdig verzoekschrift van de eisers de afbraakwerken al verboden. Daar was vervolgens verzet tegen aangetekend door vzw Casuele en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Die laatste heeft met de vzw grond geruild waardoor zij nu de grond bezit waar het Hoog Huis opstaat en de vzw een lap grond in bezit heeft in Prosperpolder... De vzw Casueele en de VLM hadden bij hun verzetsprocedure bijkomend steun gekregen van de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Antwerps Havenbedrijf als "vrijwillig tussenkomende partijen". De zaak van D2020 en de EGD&P werd olv Igor Rogiers verdedigd door niet minder vier advocaten: benevens Rogiers zelf, Matthias Storme, Gwijde Vermeire en Philippe Vandecasteele.

De vzw Casuele had voor de rechter betoogd dat een snelle afbraak noodzakelijk is omdat het monument zich in slechte staat zou bevinden. Dat wordt door de rechter als argument niet weerhouden omdat de vzw zélf moet zorgen voor "het behoud in de goede staat van het monument en die verantwoordelijkheid niet kan afwentelen op de bewoners van Doel zoals zij meent dit te mogen stellen." De rechter spreekt van "op het eerste gezicht onwettige vergunningen." Bovendien acht de rechtbank het evenmin uitgesloten dat de vzw Casueele nog vooraleer er een uitspraak ten gronde komt probeert om "een onomkeerbare toestand" te scheppen. De rechter heeft dan ook beslist dat het beschermde Hoog Huis niet mag afgebroken worden vooraleer er een definitief arrest is in beroep. Daarmee is de afbraak en ontmanteling voor lange tijd van de baan.

De actiecomités en de bewoners van Doel zijn tevreden met de uitspraak. Zij vragen dat de bestemming van Doel, namelijk woongebied met bijzondere historische waarde, wordt erkend en gehonoreerd en dat inzake het Hoog Huis de eigenaar zich kwijt van zijn plichten t.a.v. dit unieke monument: instandhoudingswerken en restauratie ipv verwaarlozing en afbraak. De actiecomités en de bewoners vragen dat ook de plannen om van Prosperpolder een soort museumdorp te maken (met een herbouwde Hoog Huis en molen uit Doel...) worden herzien. Dat idee leeft vooral sterk bij het gemeentebestuur van Beveren dat daarvoor de steun krijgt van het Antwerps Havenbedrijf. EGD&P en D2020 hebben zich daar altijd tegen verzet. Zij willen dat het huidige karakter van Prosperpolder bewaard blijft en het ganse poldergebied de aandacht krijgt die het verdient.

Het Vonnis is slecht nieuws voor wie hoopt dat het Saeftinghedok er komt. De uitspraak van de kortgedingrechter illustreert dat er naast de voor Europa al zwaar wegende millieubezwaren nog wel meer hinderpalen zijn die een afbraak van Doel in de weg staan.Persmededeling Doel 2020, 1 februari 2018

Weyts plooit voor verlanglijstje grote reders en haalt terzelfdertijd zijn eigen complex project onderuit.

Actorenoverleg Complex Project 31 januari: alle Saeftinghedokvarianten scoren slecht tot zeer slecht op vlak van natuur, mobiliteit en veiligheid

Gisterenavond heeft minister Ben Weyts kennis gegeven van de 'politieke beslissing' om los van de 8 alternatieven die momenteel worden onderzocht nog een 9de alternatief te bestuderen. Een alternatief dat – gans toevallig waarschijnlijk – volledig beantwoordt aan de vraag van rederij MSC. En dat nog maar eens neerkomt op een ruimteverslindend project dat de streek volledig op de schop neemt. want laat ons wel wezen. In de hoofden van de reders is een 'kleiner' Saeftinghedok enkel aanvaardbaar als het op termijn ook kan verlengd worden...

Deze politieke beslissing werd gecommuniceerd uitgerekend op het moment dat een belangrijke ronde in het actorenoverleg 'complex project containercapaciteit Haven van Antwerpen' plaatsvond. Op die bijeenkomst, gisteren in het Elzenveld in Antwerpen, waren van 14u tot 21u méér dan 100 actoren aanwezig die kennis en opmerkingen deelden en deelnamen aan verschillende debatrondes met betrekking tot de studienota's van het complex project. Dat complex project is namelijk nog steeds lopende. Helemaal op het einde van de dag werd door het hoofd van de Task Force Freddy Aerts nog meegedeeld dat er tegen een volgende actorenoverleg einde maart een extra Saeftinghedok-bouwsteen zal worden onderzocht. Van een "9de alternatief", laat staan van een politieke beslissing werd op geen enkel moment gesproken. Daarmee lijkt Weyts – initiatiefnemer van het complex project en de grote openheid die er mee samenhangt – opnieuw aan te sluiten bij de voldongenfeitenpolitiek van weleer.

Dat men op het kabinet Weyts zelfs niet het fatsoen heeft om te wachten tot de belangrijke bijeenkomst van gisteren beëindigd was is ronduit grof. Het getuigt van een totaal gebrek aan respect ten overstaan van iedereen die afgelopen anderhalf jaar veel tijd en energie gestoken heeft in het complex project van Weyts.

Mocht Weyts gisteren aanwezig geweest zijn, hij zou waarschijnlijk twee keer nagedacht hebben vooraleer zijn ondoordachte demarche te lanceren. Op de bijeenkomst gisteren kwam namelijk tot uiting dat alle Saeftinghedokvarianten zonder uitzondering bijzonder slecht scoren.

In de sessie natuur en water stelde onderzoekster Erika Van den Bergh (INBO) dat voor alle Saeftinghedokalternatieven – en ook nog voor verschillende andere bouwstenen - een direct én indirect habitatverlies van significante soorten het gevolg zijn. Ook op vlak van water wordt bij alle Saeftinghedokvarianten een grote impact verwacht. Bovendien bestaat er grote onzekerheid omtrent de hydro-morfoligische effecten van een nieuw dok. Het maakt dat zowel voor de Kaderrichtlijn Water als in het Kader van de Europese natuurwetgeving (artikel 6.4) bij Europa de uitzonderingsprocedure moet gevolgd worden. De kans op slagen van een project met een dubbele uitzonderingsprocedure bij de Europese Commissie acht de onderzoekster erg klein. Volgens de logica van de Europese wetgeving moeten de alternatieven gekozen worden die de minste impact hebben op natuur. En daar zijn de Saeftinghedokvarianten NIET bij.

De vertegenwoordigers van de grote rederijen mochten dan in een andere sessie de lof zingen van het Saeftinghedok, voor professor Dirk Lauwers (UA) is er een groot probleem met de operationaliteit omdat de voorwaarden voor een vlotte doorstroom naar het hinterland niet vervuld zijn. Volgens Lauwers wordt de impact van de alternatieven op de mobiliteit ook veel te licht ingeschat. Zo blijft het effect van de filewaarde (lengte en duur) buiten beeld. Ook het feit dat er op de Antwerpse Ring al file ontstaat vanaf een capaciteit van 60% wordt nergens meegenomen. Lauwers bekritiseerde ook de vage voorstelling met % en het gebrek aan concrete cijfers. De mobiliteitsstudie vertrekt ook te veel van aannames waarvan nog afgewacht moet worden of ze effectief hard kunnen gemaakt worden. In die zin verduidelijkte Wim Van Hees (Ademloos) dat de allereerste vergadering van het 'Toekomstverbond' olv gouverneur Cathy Berckx net gestart is.

Vooral bij de doelstellingen van modal shift werden ernstige vragen gesteld. De veronderstelde stijging van 37% naar 42% voor de binnenvaart omvat in realiteit de omslag van honderdduizenden containers extra. Volgens Patrick Van Bockstal (Waterwegen en Zeekanaal) is dat materieel onmogelijk tenzij volop geïnvesteerd wordt in multi-modale platformen in het achterland. "Maar dat zal geld kosten". Volgens verschillende wetenschappers bestaat er momenteel onvoldoende monitoring rond hoe de modal shift evolueert. Maar de opvatting heerst dat de modal split momenteel omgekeerd verloopt en het vrachtverkeer nog toeneemt.

Ernstige bedenkingen bij de Saeftinghedokvarianten werden ook gemaakt door Electrabel, de uitbater van de Kerncentrale en het Federaal Agentschap Voor Nucleaire Controle (FANC). Zij waarschuwden zowel bij de aanleg als de uitbating van het dok voor verhoogde risico's. Ook in de aanvoer van onbekende lading en toenemend verkeer zien beide instanties toenemende risico's voor de nucleaire veiligheid.

Dat wordt dus allemaal genegeerd door de minister. En daarmee zit Weyts met een groot probleem qua geloofwaardigheid. Want de kans dat hij ooit landt met zijn alternatief 9 is zo goed als nul.Persmededeling Doel 2020, 22 januari 2018

Doel 2020 viert 20 jaar Doel 2020

Afgelopen zaterdag heeft Doel 2020 zijn 20-jarig bestaan gevierd in gemeenschapshuis De Doolen. Dat gebeurde exact 20 jaar nadat de Vlaamse Regering heeft beslist dat Doel moest verdwijnen.

Er waren in totaal zo'n 150 genodigden. Die werden toegesproken door voormalig parlementslid Nelly Maes, professor Matthias Storme, eerste advocaat van D2020 en hoogleraar, en Jan Creve, woordvoerder Doel 2020. Orgamusa, de groep rond zangeres Jorunn Bauweraerts, zorgde tot in de late uurtjes voor de muzikale noot.


(Foto: Bruno Stevenheydens)


Nelly Maes blikte terug op de manier waarop Doel voorbije decennia in de verdomhoek werd geduwd en vergeten. Zonder dat dit nodig was. Ze sprak van een "moord op Doel" die ze zonder meer als "barbaars" weg zette. Het voormalig Kamerlid stelde zich in het kader van de huidige uitbreidingsplannen ook de vraag of we dat eigenlijk nog wel willen steeds meer containertrafiek in het Waasland? En of het niet hoog tijd is dat er nauwere samenwerking komt tussen de verschillende Vlaamse Havens.

Prof. Mathias Storme noemde de actie voor het behoud van Doel het langstlopende en hardnekkigste verzet in Vlaanderen sedert WO II. Een verzet dat niet het verzet is van een 'one issue' beweging maar gebaseerd is op een ideologisch strijd: het geloof in de samenhang tussen mens, natuur, landbouw, erfgoed en lokale gemeenschap. Storme vertelde dat hij ooit door Havenbaas Eddy Bruyninckx was uitgenodigd voor een etentje om na te gaan of er geen compromis mogelijk was met Doel 2020. De havenman die gewoon was om koopjes te sluiten begreep niet vanwaar de hardnekkigheid voor het behoud van Doel vandaan kwam.

Storme bracht hulde aan al de "authentieke mensen" die hij hier heeft leren kennen en die bereid waren om hun nek uit te steken. En ook aan alle advocaten die hebben meegevochten om Doel juridisch op de kaart te houden. Zowel hij als Jan Creve brachten de mede-oprichter van Doel 2020, Ferdinand de Bondt, in herinnering. Een man die volgens Storme een standbeeld heeft verdiend.Persmededeling Doel 2020, 16 januari 2018

Complex Project uitbreiding containercapaciteit Haven van Antwerpen.

VR moet einde maken aan dubbelzinnigheid

Vandaag 15 januari geeft het departement MOW voor het eerst tekst en uitleg bij de werkzaamheden en resultaten van het complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA). Doel 2020 grijpt de gelegenheid graag aan om enkele voorlopige bedenkingen te maken. Het actiecomité is zelf sedert begin 2016 in overleg met het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse overheid en was nauw betrokken bij het actorenoverleg.

Doel 2020 is algemeen genomen tevreden met het verloop van de ganse procedure. Los van alle opmerkingen die kunnen gegeven worden: de openheid van zaken en de mogelijkheden tot inspraak vormen een wereld van verschil met de aanpak uit het verleden. Het is een garantie voor het feit dat alle relevante aspecten ook effectief onderzocht worden.

Er blijven wel ernstige bedenkingen te maken bij de uitgangspunten van het complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA).

  1. Zo is er de aanname dat Antwerpen bovenop de capaciteit van 15 à 17 miljoen TEU waar het nu al over beschikt bijkomend nood heeft aan een capaciteit van 4,5 à 6 miljoen TEU extra. Daar waar nu goed 10 miljoen TEU behandeld wordt wil men dus een capaciteit van in totaal 21 miljoen TEU
  2. Het bij voorbaat uitsluiten van Zeebrugge in het onderzoek als mogelijk deel van een oplossing lijkt ons nog altijd géén goede keuze. We zullen nooit weten of daarmee bepaalde oplossingen al of niet buiten beeld gebleven zijn.

Onaanvaardbaar vinden we het feit dat parallel met de werkzaamheden binnen het Complex Project het Centraal Netwerk Ontwikkeling Haven van Antwerpen gewoon verder werkt alsof er nooit arresten van de Raad van State geweest zijn. En alsof er ook geen complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA) bestaat. Zo staat in een ontwerptekst van het Centraal Netwerk 16/11/2017 Geactualiseerde visie ontwikkeling havengebied Antwerpen het volgende te lezen: "De GRUPs zijn nu grotendeels vernietigd wat de Linkerscheldeoever betreft. Toch blijven de partijen in het Centraal Netwerk staan achter de visie en principes die de grondslag voor de GRUPs vormden. Ze staan achter de evenwichten tussen de havenontwikkeling, bewoning, landbouw, natuur en erfgoed zoals uitgewerkt in het MMHA." (vet niet van ons) Voor wie er aan mocht twijfelen: MMHA staat voor Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief en betekent de Saeftinghezone. Het gaat uit van een maximale inname van het ganse poldergebied in en om Doel... En gaat opnieuw uit van de opruiming van de unieke natuur waarop die GRUPs juist gesneuveld zijn...

Daarbij wordt binnen het Centraal Netwerk Ontwikkeling Haven van Antwerpen nog altijd uitgegaan van de opvatting dat net als vroeger eventuele schade aan bestaande natuur kan opgelost worden met "natuurcompensaties". Blijkbaar is het in het Netwerk nog niet doorgedrongen dat de manier waarop in het verleden aan "natuurcompensatie" werd gedaan op de Linkerscheldeoever, volledig in tegenspraak staat met de Europese wetgeving. Volgens het Europees milieurecht moet inzake natuur worden ingezet op preventie, behoud, instandhouding en beheer. Dat is de regel. "Natuurcompensatie" is de grote uitzondering. Enkel als kan worden aangetoond dat er géén alternatieven voor een economisch project voor handen zijn, mag natuur worden vernietigd en zijn natuurcompensaties mogelijk.

De procedure complex project heeft de verdienste dat ze de potentie heeft om een 20 jaar aanslepend conflict op te lossen. Dat uitgerekend op zo een moment het Centraal Netwerk Ontwikkeling Haven van Antwerpen dat eveneens behoort tot het Departement MOW met een door het Europees Hof en door de Raad van State afgewezen plan blijft rondleuren is onbegrijpelijk. Het zorgt bovendien voor een dubbelzinnigheid die het ganse opzet en de geloofwaardigheid van het complex project in het gedrang brengt. Met het complex project heeft de VR in een bijzonder moeilijk dossier een stuk geloofwaardigheid herwonnen. Wil ze die behouden dan moet ze 'onverwijld' een einde maken aan de dubbelzinnigheid. Én start ze best rond de ganse natuurproblematiek zo snel als mogelijk een volgend complex project op.Persmededeling Doel 2020, 15 december 2017

Expert milieurecht ziet geen ruimte voor uitbreidingsalternatieven Haven van Antwerpen

Infovergadering van Doel 2020 in Kieldrecht

In het auditorium van het Cultureel Centrum Ermenrike te Kieldrecht gaf Doel 2020 gisteren voor een publiek van bewoners en landbouwers uit het gebied een stand van zaken over de plannen van de Vlaamse Regering inzake de Antwerpse Havenuitbreiding. Dat leverde enkele opmerkelijke vaststellingen op.

Advocaat Igor Rogiers startte de avond met een overzicht van de recente procedures die geleid hebben tot de vernietiging van het GRUP Afbakening Haven Van Antwerpen. Rogiers wees op het grote belang van het herstel van het oude gewestplan en wees ook op verschillende andere procedures die door de beslissingen van de Raad van State een andere wending hebben gekregen.Het gaat hier om verschillende sloopdossiers die werden afgewezen en ook de afbraak van het Hoog Huis in Doel die door de uitspraak van het Hoog Huis – in afwachting van behandeling door de rechtbank - werd opgeschort. Ook de bestemmingswijziging van Prosperpolder waardoor het dorp dreigde te veranderen in een soort van polder-Bokrijk werd ongedaan gemaakt.

Denis Malcorps (Doel 2020 en 3G) uit Doel gaf voor het publiek een overzicht van de verschillende stappen die tot nog toe zijn gezet in het Complex Project Extra-Containercapaciteit Haven van Antwerpen en hoe dit proces de komende maanden wordt afgerond. Malcorps maakte ook enkele voorlopige vaststellingen en conclusies:

  • Het uitgangspunt van het complex project is dat de containercapaciteit in Antwerpen (niet bvb in Zeebrugge) en grotendeels voor de sluizen moet worden gecreëerd
  • Momenteel wordt in de Antwerpse Haven 10 miljoen TEU containers verhandeld. De huidige capaciteit berust op 15 tot 17 miljoen TEU. Het complex project gaat uit van een uitbreiding met nog eens 6 miljoen TEU containers... Er wordt dus gemikt op méér dan een verdubbeling van wat momenteel aan containers in de Antwerpse Haven wordt verhandeld. De mobiliteitseffecten daarvan zullen volgens de voorlopige resultaten de regio en met name het gebied onder de expressweg extra belasten, zeker bij een concentratie van de containerverhandeling op de Linkerscheldeoever
  • Het onderzoek in het kader van het Complex Project verloopt ernstig en grondig. Ook voor de inbreidingsprojecten die Doel en de polder vrijwaren
  • De implicaties inzake natuur / mogelijke natuurcompensatie worden niet behandeld in het kader van het complex project

Advocaat, dr. in de rechten en milieu-expert Hendrik Schoukens – op de avond uitgenodigd als extern expert – ging dieper in op dit natuurthema en de Europese wetgeving hierover. Daaruit blijkt dat de manier waarop in het verleden aan "natuurcompensatie" werd gedaan in Vlaanderen, en in het bijzonder op de Linkerscheldeoever, volledig in tegenspraak staat met de Europese wetgeving. Het verklaart waarom het Europees Hof van Justitie en de Raad van State het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen hebben vernietigd. Schoukens had het over "lessen in bescheidenheid". Volgens het Europees milieurecht moet inzake natuur worden ingezet op preventie, behoud, instandhouding en beheer. Dat is de regel. "Natuurcompensatie" is de grote uitzondering. Enkel als kan worden aangetoond dat er géén alternatieven voor een economisch project voor handen zijn, mag natuur worden vernietigd en zijn natuurcompensaties mogelijk. Of van die voorwaarde – géén alternatieven voor handen – sprake is in Vlaanderen, of zelfs binnen het Antwerps havengebied, valt te betwijfelen. Schoukens is ook van mening dat de "blokkendoosbenadering" waarbij men uitgaat van de volledige maakbaarheid van natuur op haar grenzen botst. Daarentegen "moet de intrinsieke waarde van de Polder- en Scheldenatuur geherwaardeerd worden".

Jan Creve (Doel 2020) tenslotte hekelde de manier waarop de gemeente Beveren in het ganse beslissingsproces weinig verder komt dan een zwaktebod. En dat terwijl Doel en de polder juist hun oude bestemming hebben teruggekregen en de aanleg van grote stukken zogenaamde 'robuuste natuur' niet in overeenstemming blijkt te zijn met de Europese regelgeving. Dat zou juist een aanzet moeten zijn om het behoud en de authenticiteit van het resterende poldergebied te vrijwaren. Maar Beveren blijft – begrijpen wie kan – in plaats van volop te ijveren voor een inbreidingsscenario, bij voorbaat uitgaan van een havenuitbreidingsscenario...Persmededeling Doel 2020, 8 december 2017

Pleidooi van Antwerpse Scheepvaartvereniging (AVS) en rederijen voor Saeftinghedok is louter lobbywerk voor eigen winkel

De containerrederijen pleiten bij monde van de Antwerpse Scheepvaartvereniging voor de aanleg van het Saeftinghedok. Momenteel loopt het onderzoek van het complex project 'Extra Containercapaciteit Antwerpen' en worden acht scenario's bestudeerd. Alle scenario's voorzien in extra terminalcapaciteit voor ongeveer 6 miljoen containers, bovenop de bestaande capaciteit van 15 miljoen TEU. Ook de inbreidingsscenario's.

Dat de rederijen nu al druk zetten op overheid en samenleving - nog voordat de studies zijn uitgevoerd - zegt veel over hun motieven. Dat zij vragende partij zijn voor het Saeftinghedok is niet verbazend. Zij willen hun kosten zo laag mogelijk houden en maximale uitbreidingsmogelijkheden krijgen. Daarvoor willen ze geen enkele behandeling meer achter de sluizen (tot 2015 bevond de grootste containerterminal van Antwerpen - die van MSC - zich nog volledig achter de sluizen). Alles moet op één locatie gebeuren. Enz. enz.

Het is duidelijk dat de rederijen hun belangen al te veel vereenzelvigen met die van de samenleving. En als ze niet op hun wenken worden bediend laten ze het uitschijnen alsof de Antwerpse haven en de Vlaamse economie zullen terechtkomen in een of ander apocalyptisch doemscenario. Alsof de toekomst van de ganse Vlaamse economie afhankelijk is van een paar kilometer containerkaai... Het is een argument dat ook in het verleden telkens opnieuw werd gebruikt bij op stapel staande havenuitbreidingsprojecten, echter zonder veel betekenis.

Wat telt zijn niet enkel de kosten van de rederijen, maar de kosten voor de ganse samenleving. Dat daarbij niet enkel naar het voorkeursscenario van de rederijen moet worden gekeken wordt met de dag steeds duidelijker. Niet alleen zal de uitbouw van gigantische Europese containerhubs zware infrastructuurkosten met zich meebrengen, het zal ook veel druk zetten op de leefbaarheid in het Waasland en Antwerpen. In het bijzonder op vlak van mobiliteit. Dit betekent nog eens ettelijke miljoenen vrachtwagens extra op de baan. Het zou wel eens kunnen dat dit een zwaardere kost is voor onze economie dan de baten van nog maar eens een nieuw containerdok.

De verklaring van de Antwerpse Scheepvaartvereniging is hoe dan ook opmerkelijk want het onderzoek en het actorenoverleg rond de verschillende alternatieven is nog altijd niet afgerond. De onderzoeken over de verschillende scenario's worden pas in de loop van de maand gepubliceerd en op 17 januari vindt nog een belangrijk actorenoverleg plaats. Het feit dat de reders voor hun beurt spreken lijkt vooral een paniekreactie, ingegeven door het besef dat het Saeftinghedok-alternatief verre van een evidentie wordt.Persmededeling Doel 2020, 22 november 2017

Veer Doel-Lillo kan belangrijke rol spelen in verhelpen van mobiliteitsproblemen rond Antwerpen

Een blokkering van het veer in Doel om louter politieke redenen is niet langer aanvaardbaar

In de regio's Antwerpen en Waasland staat het verkeer dagelijks uren stil. De verbinding tussen Rechter- en Linkeroever wordt met de dag problematischer. Verschillende bedrijven in de Waaslandhaven zien mensen van Rechteroever vertrekken omwille van de mobiliteitsproblemen. Katoennatie op Linkeroever neemt geen mensen meer aan van Rechteroever. Transportbedrijven verlaten de regio.

Als oplossing schuift de Vlaamse overheid nu het gebruik van extra-waterbussen en veren op de Schelde naar voor. Maar daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan die verbindingen waar de inzet van waterbussen en / of een veer echt een verschil kunnen maken voor het verkeersinfarct. De (Waasland)haven en de Kerncentrale van Doel (1000 werknemers) die meest gebaat zouden zijn met dit extra-transport blijven volledig buiten schot... Ook aan de steeds problematischer kruising van de Schelde ten noorden van Antwerpen wordt hiermee niets verholpen. En dat terwijl er in Doel en Lillo een bruikbare steiger ligt! Begrijpen wie kan.Voor wat het veer Lillo-Doel betreft werd eerder het veiligheidsargument aangehaald om het veer af te schaffen. De nabijheid van het Deurganckdok en de schepen op de Westerschelde zouden een verder gebruik onmogelijk maken omdat een kruising van de rivier voor al te veel risico's zou zorgen. Dat valt moeilijk te geloven. Wie al eens het veer heeft genomen aan het veel drukker bevaren IJ in Amsterdam of over de Elbe in Hamburg kan moeilijk geloven dat het handvol schepen dat per uur de Schelde op- of afvaart een belemmering zou vormen voor een veerdienst. We mogen er toch van uitgaan dat de kapiteins bij VLOOT voldoende professionaliteit in huis hebben om een rivier met normaal scheepsverkeer te kunnen kruisen?

Trouwens, er is nu ter hoogte van Doel-Lillo ook kruisend scheepsverkeer. Dagelijks. Doorgaans varen die zelfs veel trager dan een veerboot. Bij vertrekkend scheepsverkeer uit het Deurganckdok wordt dat bovendien via de radio ruim op voorhand gecommuniceerd. In het geval het zich vroeger - toen het veer nog in gebruik was - voordeed vertrok het veer gewoon 10 minuten later. Er heeft zich terzake nooit enig probleem voorgedaan.

Het is meer dan aangewezen om het veer Doel-Lillo opnieuw – en permanent – in gebruik te nemen. Ook als de steiger Liefkenshoek operationeel wordt. Doel is niet alleen makkelijker bereikbaar dan Liefkenshoek voor wie vanuit het Waasland in de Antwerpse Haven moet geraken. Het veer van Doel ligt op 5 minuten(!) wandelafstand van de Kerncentrale van Doel en de terminals van het Deurganckdok. Louter technisch en praktisch gezien is de ingebruikname van de steiger perfect mogelijk. Alle infrastructuur is aanwezig. De steiger werd trouwens afgelopen zomer nog volledig hersteld.

Dat deze oplossing nooit ernstig is onderzocht is louter het gevolg van politieke rancunes. Voor sommigen in het centrum van de economische en politieke macht mag Doel onder geen beding herleven. En in die zin mag er op geen enkele manier iets positief gebeuren. Voor de buitenwereld moet het idee overeind blijven dat niets in het dorp nog enige waarde heeft of kan hebben. Het past niet binnen de havenplannen en ideeën, en dus: het bestaat niet.

Wij kunnen nog enigszins begrijpen dat het oordeel over de verbinding Doel-Lillo voorbije jaren vooral bekeken werd vanuit een standpunt waarbij de verdwijning van Doel onontkoombaar leek. Maar die stelling is niet meer houdbaar. Doel is weer woongebied. Op deze moment weigeren om het veer Doel-Lillo - zonder ernstig en onafhankelijk onderzoek - opnieuw in te zetten is de schouders ophalen ten aanzien van duizenden mensen die elke dag opnieuw in en om de haven de verkeersellende dienen te trotseren. Ons inzien is dat niet langer aanvaardbaar.

Eerder werd daarover tussengekomen op de laatste gemeenteraad in Beveren door onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens.

In dezelfde zin heeft Doel 2020 daarover vandaag een brief geschreven aan de administrateur-generaal, Kapitein J. D'Havé van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en aan bevoegd minister Ben Weyts.Persmededeling De Derde Generatie, 12 november 2017

500 aanwezigen op fakkeltocht voor het behoud van Doel

De steun voor Doel en polders neemt toe

Afgelopen zaterdag, 11 november, vond voor de vierde keer op rij de fakkeltocht plaats voor het behoud van Doel en de polder georganiseerd door de Derde Generatie, de jeugd van Doel en de polder. Daarbij wordt telkens een tocht met fakkels gemaakt door een deel van het door de haven bedreigde gebied. De tocht vindt plaats in stilte maar is een aanklacht tegen de aanhoudende bedreiging van het gebied waar de jongeren van de Dede Generatie zijn opgegroeid en nog altijd hun toekomst zien. Dit jaar ging de protesttocht langs minder bekende paden in het dorp Doel. Het leverde een recordopkomst op van om en bij de 500 mensen. Een indrukwekkend protest van honderden mensen die in stilte met fakkels het 3 kilometer lange traject afwandelden.

De Derde Generatie heeft alvast laten weten blijvend te zullen ijveren voor het voortbestaan van de streek.

Foto's mits bronvermelding vrij te gebruiken.Persmededeling Doel 2020, 25 oktober 2017

Dijkgraaf van Polder Land van Waas verkoopt ongemerkt ALLE eigendommen in de polders van Kieldrecht, Verrebroek en Doel

Voormalig bestuurslid vraagt aan polderbestuur de beslissing van de dijkgraaf aan te vechten

Op de laatste vergadering van de Polder Land van Waas is zonder dat de aanwezigen zich daar bewust van waren goedkeuring gegeven om àlle onroerende eigendommen van de Polder Land van Waas in de polders rond Kieldrecht en Verrebroek te verkopen aan het Vlaams Gewest. Bij één van de vele variapuntjes bleek onder een reeks nietszeggende perceelnummers de goedkeuring in kwestie te zitten. Dat berichtte vandaag De Wase Koerier.

De impact van de verkoop kan moeilijk onderschat worden. Het betreft werkelijk alles: gronden, polderwegen, dijken, afwateringsgrachten. En dat voor het ruime poldergebied rond Kieldrecht, Verrebroek en Doel.

De verkoop vindt plaats in het kader van de Antwerpse havenuitbreiding. Maar die is intussen vernietigd door de Raad van State... Bovendien is op eerdere vergaderingen door de ingelanden (alle eigenaars in de polder Land van Waas) met overgrote meerderheid van stemmen opdracht gegeven aan het Polderbestuur om NIET mee te werken aan de vrijwillige verkoop ten behoeve van de Havenuitbreiding.

Volgens de informatie waar Doel 2020 momenteel over beschikt is er door de dijkgraaf van de Polder Land van Waas ism de plaatsvervangende ontvanger-griffier een officiële belofte tot verkoop gedaan aan de onteigeningscommissaris Van Bockstael maar is die door de dijkgraaf verborgen gehouden voor zowel het bestuur als de algemene vergadering. Op de algemene vergadering waar het punt ongemerkt tussen de variapuntjes stond waren ook slechts 38 van de ongeveer 400 ingelanden aanwezig. Eerder werd nochtans op de algemene vergadering van 2015 met 162 van de 181 aanwezigen gestemd om juist op géén enkele manier mee te werken aan vrijwillige verkopen in functie van de Havenuitbreiding of de GRUP-plannen.

Met deze belofte tot verkoop stelt de dijkgraaf het voortbestaan van de Polder Land van Waas zélf op het spel. Het zorgt momenteel ook voor grote onrust bij de ingelanden. In een open brief doet voormalig bestuurslid Kris De Smit een oproep aan het huidig bestuur om het belang van de polder te laten primeren en er alles aan te doen om de noodlottige verkoop alsnog tegen te houden. Het polderbestuur komt morgen donderdag, bij elkaar.

Voor D2020 is het duidelijk dat het Polderbestuur de belangen moet dienen van de polder en de mensen van de polder. Zeker niet die van diegenen die een nutteloze havenuitbreiding en de ondergang van de polder bepleiten.Persmededeling Doel 2020, 22 september 2017

Capaciteitsstudie WesterSchelde onverwacht stopgezet

Manoeuvre om ongewenste resultaten voor Antwerpse Haven buiten beeld te houden?

Via de nieuwsbrief van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is zopas duidelijk geworden dat de Capaciteitsstudie Schelde is stopgezet. Dat uitgerekend nu – terwijl zich recentelijk verschillende incidenten voordeden op de Westerschelde – deze studie wordt afgevoerd vindt Doel 2020 hoogst verontrustend.

Volgens de nieuwsbrief van september van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft de VNSC "geconstateerd dat het beschikbaar gestelde budget ontoereikend is voor de aanbesteding van de Capaciteitsstudie Schelde." Terzelfdertijd wordt "de urgentie, het nut en de noodzaak om een complexe en dure capaciteitsstudie nu te laten uitvoeren." in vraag gesteld. "Alles afwegend besliste de VNSC daarom om de aanbestedingsprocedure voor de capaciteitsstudie stop te zetten."

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is een initiatief van zowel Vlaanderen als Nederland. In 2014 werd met het oog op de aanbesteding voor deze studie het volgende geschreven: "Een belangrijke vraag is of de capaciteit van de vaarweg voldoende zal zijn om de getijafhankelijke schepen, die binnen eenzelfde tij op- en afvaren in combinatie met het bestaande/toekomstige scheepsaanbod zee-, binnen- en andere schepen, veilig te kunnen blijven afwikkelen. Om maximaal gebruik te maken van de capaciteit van de vaarweg moeten daarenboven diverse (complexe) processen in en rond de vaarweg en de havens naadloos op elkaar aansluiten. Op 26 april 2013 besliste het Ambtelijk college van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) tot een nadere uitwerking van een plan van aanpak Capaciteitsstudie Schelde met het oog op het vaststellen van de bestaande capaciteit, het identificeren van huidige en toekomstige knelpunten in de capaciteit van de vaarweg naar de Scheldehavens en het formuleren van oplossingen. De studie maakt integraal deel uit van de Agenda voor de Toekomst van de VNSC". In 2016 werd nog aangekondigd dat de studie in het voorjaar van 2017 van start zou gaan...

Het belang van de studie kan - wie voortgaat op de woorden van VNSC – moeilijk onderschat worden. Het Antwerps Havenbedrijf zet ook maximaal in op het aantrekken van steeds meer containertrafiek (zie het lopende Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen) én steeds grotere schepen. De aanleg van extra containercapaciteit zal een forse toename van het scheepvaartverkeer op de Westerschelde met zich meebrengen, met name voor wat het aantal megacontainerschepen betreft. Deze mastodonten kunnen nauwelijks de Westerschelde bevaren en brengen uitzonderlijke veiligheidsrisico's met zich mee. Dat uitgerekend nu – na herhaalde incidenten op de vaarweg – deze belangrijke studie die de capaciteit van de Westerschelde moet beoordelen wordt stopgezet kan alleen maar verbazing opwekken. Dat Vlaanderen en Nederland plots over geen budget meer zouden beschikken voor de aanbesteding van wat zij drie jaar geleden nog als een noodzakelijke studie beschouwden valt moeilijk aan te nemen. Vraag is dan ook wie tot stopzetting van deze studie heeft beslist. En waarom?

De stopzetting van de studie valt samen met een hernieuwde propagandaslag van het Antwerps Havenbedrijf en de Antwerpse reders voor het Saeftinghedok. Zo was er vorige week nog de persmededeling van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (dd 14 september) die een rechtstreekse aanval vormde op de inbreidingsscenario's die binnen het complex project onderzocht worden. "De reders willen nu weten waar de haven van Antwerpen morgen wil spelen: met Seafthinge (sic) in de Champions League voor vele volgende generaties of met versnipperde alternatieven in een lagere, regionale afdeling." Ondertussen rijdt de ganse regio zich elke ochtend en avond in en om de Linkeroeverhaven vast tussen muren van vrachtwagens. Maar volgens de goednieuwsshow van het Havenbedrijf wordt dat allemaal binnen afzienbare tijd opgelost...

De huidige houding van het Havenbedrijf is op zijn minst weinig deontologisch. Het Antwerps Havenbedrijf werkt namelijk zelf mee aan het Complex Project Extra Containercapaciteit Haven van Antwerpen. Dat onderzoek loopt nog altijd. Ondertussen achter en voor de schermen lobbyen voor het meest ruimteverslindende alternatief, namelijk het Saeftinghedokscenario, dreigt de geloofwaardigheid van de totale procedure Complex Project ernstig aan te tasten.

In welke mate het stopzetten van de studie van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie een manoeuvre betreft om ongewenste resultaten buiten beeld te houden valt niet te zeggen maar de timing is opmerkelijk. Feit is dat zowel het Antwerps Havenbedrijf als Alfaport mee deel uitmaken van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.

Doel 2020 vraagt dat alle lopende studies met betrekking tot de veiligheid van en op de rivier op een normale manier hun beslag kunnen krijgen. Doel 2020 verwacht van het Havenberdrijf en de reders dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en zich inzake het complex project constructief opstellen en ophouden met lobbywerk achter de schermen. Iedereen heeft recht om te weten wat de consequenties zijn van de verschillende scenario's voor toenemende containercapaciteit – uitbreiding of inbreiding.

Voor de Antwerpse Haven en de reders mag het dan comfortabel zijn om aan te geven waar hun voorkeur naartoe gaat. Maar uiteindelijk is het wel de gemeenschap, zijn het de Vlaamse burgers, die daar de prijs voor betalen. In euro, in ruimte en in de gevolgen naar mobiliteit toe.Persmededeling Doel 2020, 4 september 2017

Toekomstplan van gemeentebestuur voor Ouden Doel baseert zich op... vernietigd GRUP-plan

Beveren toont veel te weinig ambitie tegenover expansiedrang van Antwerpse Haven op Waas grondgebied

Afgelopen week heeft het gemeentebestuur van Beveren in het gehucht Ouden Doel zijn toekomstplannen ontvouwd voor het gehucht. Vreemd genoeg neemt de gemeente Beveren daarbij het door de Raad van State vernietigde GRUP-plan nog altijd als kader waardoor – als het plan zou doorgaan – Ouden Doel een afgezonderd eiland wordt tussen twee dijken te midden van slikken en schorren. Op veel applaus konden de gemeenteplannen bij de voorstelling niet rekenen.

In het PolderMAS te Ouden Doel heeft het gemeentebestuur van Beveren zijn toekomstplan voor het gehucht Ouden Doel voorgesteld. Daarvoor waren de Beverse schepen Boudewijn Vlegels en een daartoe aangesteld studiebureau afgezakt naar het PolderMAS. Maar veel enthousiasme kon het plan niet losmaken.

De reden daartoe is niet ver te zoeken. In haar toekomstplan doet de gemeente Beveren alsof de omvorming van Doelpolder-Noord tot slikken- en schorrengebied nog altijd een vaststaand feit is. En daarmee is volgens de gemeente Beveren Ouden Doel als een soort eiland te midden van slikken en schorren het hoogst haalbare... Nogal eigenaardig gezien de Raad van State juist alle plannen die Ouden Doel en het omliggende gebied bedreigden heeft vernietigd.

Daarmee is het gemeentelijk uitvoeringsplan dat nu op tafel ligt een zwaktebod dat vooral tegemoet komt aan de maximalistische uitbreidingsplannen van de Haven van Antwerpen (lees Saeftinghedok). De gemeente geeft daarmee (gewild of niet) de boodschap dat ze enkel gaat voor het behoud van Ouden Doel "als eiland" en ze de rest van het gebied volledig opgeeft. Dat wordt ook vertaald naar de manier waarop het ganse plan voor Ouden Doel is opgevat. Alle voorgestelde plannen en maatregelen gaan uit van het behoud van Ouden Doel "als eiland". Concreet betekent dat: het verdwijnen van de Oostlangeweg en het voorzien van een nieuwe toegangsweg langs de historische Zoetenberm. Verder wil men het gehucht meer ontsluiten voor toerisme en wil men bekijken hoe er meer verblijfsrecreatie kan komen of hoe en waar de molen van Doel eventueel kan ingeplant worden...

Het is ook niet te begrijpen dat tijdens de voorstelling van het gemeentelijk plan op geen enkel moment werd gesproken over de andere gehuchten: Saftingen en Rapenburg. Die vormden nochtans samen met Ouden Doel het onderwerp van de inzet van de bewoners uit het gebied die zich daartoe enkele jaren geleden verenigden in het comité RODS (Rapenburg, Ouden Doel, Saftingen) en uitdrukkelijk de steun kregen van het gemeentebestuur.

Met het voorstel tot gemeentelijk uitvoeringsplan worden vooral voorafnames gedaan op een toekomst die nog niet gekend is. Die volledig afhangt van de uitkomst van het Complex Project. Maar die op deze manier wel volledig tegemoet komt aan de wensen van het Antwerps Havenbedrijf. Volgens schepen Vlegels wil het gemeentebestuur gewoon klaarstaan om Ouden Doel te redden tegen dat de uitslag van het Complex Project bekend is. Maar dat de gemeente daarbij maar met één scenario rekening houdt lijkt vooral illustratief voor het gebrek aan durf tegenover de gebiedshonger van de Antwerpse Haven.

Binnen enkele maanden krijgen de bewoners het studiebureau nog eens op bezoek. Dan zullen de resultaten meegedeeld worden. Ondertussen worden in het kader van de lopende procedure wel verschillende overlegmomenten voorzien met 'Havenland', 'Grenspark Groot-Saeftinghe' en de 'Klankbordgroep' toevallig allemaal bevolkt met het Havenbedrijf, de MLSO en administraties die blijven zweren bij het door de Raad van State vernietigde GRUP-plan. Dat is niet ernstig. Bewoners en actiecomités vragen expliciet dat de verslagen van àlle bijeenkomsten en vergaderingen raadpleegbaar zijn. Zij willen ook om in het verder overleg en de klankbordgroep betrokken worden.Persmededeling Doel 2020, 30 augustus 2017

Nieuwe maatregelen natuur op Linkeroever illustratie voor blijvende problemen met maaknatuur

Vlaamse overheid wil natuurgebied Putten-West in Oud Arenberg te Kieldrecht achter 2 meter hoge draad... Maatregel is illustratie van onhoudbare tunnelvisie op natuur

ANB, het Agentschap Natuur en Bos heeft bij de Gemeente Beveren een aanvraag ingediend om natuurcompensatiegebied Putten-West volledig te omheinen met een draad van twee meter hoog... Die zou moeten dienen om de vos bij de vogels in het gebied vandaan te houden. Voor Doel 2020 lijkt de maatregel vooral te illustreren dat het een illusie is om te denken dat natuur gelijk waar en ten allen tijd door mensenhanden kan gecreëerd worden. Het actiecomité vreest bovendien dat de maatregel snel zal uitgebreid worden. Daardoor dreigt de polder op tal van plaatsen in Kieldrecht, Doel, Verrebroek doorsneden te worden met een metershoge afsluiting en zullen sommige straten zelfs aan beide zijden met een hoge draad afgescheiden worden van het aangrenzende gebied. Zo zullen - als het plan doorgaat - de bewoners van de Pillendijk rechtstreeks op de twee meter hoge afsluiting moeten kijken. Of dat alles de natuur ten goede komt is zeer de vraag.

Het zogenaamde natuurcompensatiegebied Putten-West werd samen met Doelpolder-Noord en Drijdijck aangelegd als natuurcompensatie voor het Deurganckdok. De gebieden zijn vooral gericht op weidevogels en/of strandvogels. Iets wat voor een soort van tunnelvisie zorgt die ook al in (het recente) verleden tot absurde situaties leidde. Zo moesten vijf historische boerderijen die in de Oud Arenberg lagen (vanaf dan Putten-West genoemd) afgebroken worden omdat ze voor verstoring van weidevogels konden zorgen. Dat was ook het lot van Hof ter Walle. Massaal protest maakte dat de sloop van de eeuwenoude schuur werd gestaakt. Maar de schuur stortte later in door het wanbeheer van de Vlaamse Land Maatschappij (VLM)...

Enkele jaren geleden heette het dat in de buurt van de natuurcompensaties alle hoge bomen en vooral de typische populierenrijen moesten gekapt worden omdat ze konden dienen als uitkijkpost voor roofvogels. Slechte (roof)vogels dus die goede (weide)vogels bedreigen. Na de aanvankelijke euforie over de terugkeer van de vos, bleek de vos plots ongewenst. Want, bedreiging voor de weidevogels. Daarvoor werd het ganse gebied van Putten-West omspannen met elektriciteitsdraad. Maar dat blijkt nu "onderhoudsintensief te zijn" en het maaiwerk zorgt voor "verstoring van de weidenvogels". En daarmee zijn we nu aan de volgende fase gekomen: het volledig afzetten met draad van natuurgebied. Daarmee hoopt men de vos buiten te houden en de broedresultaten van bepaalde vogels op te krikken.

Dat daarmee de druk van de vos groter wordt op de rest van de polder – en ook op de andere natuurcompensatiegebieden – is logisch. Er valt dus te verwachten dat op termijn die andere natuurgebieden eveneens zullen moeten omheind worden. Met nog meer druk op de rest van de polder... Afgezien van de visuele verschrikking die een méér dan twee meter hoge draad meebrengt zijn er ook nog andere implicaties. De afsluiting met "fijnmazig gaas" houdt niet alleen de vos buiten maar zowat àlle landdieren. Daaronder de egel, grote marterachtigen, haas, ree...

Het is duidelijk dat deze ingreep enkel in functie staat van de broedresultaten van bepaalde vogelsoorten en niets anders dan dat. De ontwikkeling van een evenwichtig ecologisch systeem dient het niet. Voor dat laatste is er tijd nodig maar dat is iets dat aan de haven- en natuurcompensatieplanners duidelijk niet besteed is.

Wie de natuurplanners afgelopen weken / maanden aan het werk zag, botste op nog meer Kafkaiaanse toestanden. Zo ligt het 'robuuste natuurgebied' Drijdyck sedert dit voorjaar grotendeels droog. In de plaats van vogels waren er voorbije maanden vooral... kranen en bulldozers te zien. Die moeten er de exotische plantengroei onder controle krijgen. In Doel-dorp zijn er door de MLSO intussen twee grote zwaluwpalen geplaatst in de hoop dat de talrijke zwaluwen – Doel heeft één van grootste huiszwaluwenkolonies in Vlaanderen – zich dààr komen vestigen ipv onder de dakgoten van de huizen. Tevergeefs. Niet één zwaluw die zich de voorbije zeven jaar heeft genesteld in de constructies van de MLSO. Bij een poging om in de Nieuw Arenbergpolder het unieke natuurgebied Putten-Weiden te hermaken werden honderden kg zeezout uitgestrooid. In een volgende fase wilde men er nog eens metersdiepe buizen in de grond steken om er zoute kwel mee op te wekken... Maar lukken doet het niet. Tot slot is er nog het "kiekendiefproject van de VLM". Dat is er op gericht om de populatie van de kiekendief in de regio op te krikken. Dat de kiekendief echter - net als de vos - ook wel een jonge(weide)vogel of een eitje lust wordt daarbij blijkbaar even over het hoofd gezien.

Voor Doel 2020 zijn de huidige omheiningsplannen van Putten-West een illustratie van een stuk hoogmoed, een gebrek aan visie en een gebrek aan realisme. Natuur laat zich niet door mensenhanden bedwingen of nabootsen. Het vormt een ingewikkeld ecologisch evenwicht en kan niet worden geïnstrumentaliseerd zoals een machine om de broedaantallen van enkele vogelsoorten te maximaliseren. Bestaande natuur kan ook niet zomaar elders worden nagemaakt. De visie van de Vlaamse overheid op natuur en de plannen om alles op te lossen met massale zogenaamde natuurcompensatie zijn gewoon onhoudbaar. De Vlaamse overheid moet – conform de Europese regelgeving - inzetten op natuurbehoud. In en met respect voor een cultuurlandschap. Compleet afgeschermde en omheinde safariparken voor strandvogels vormen op dat vlak een karikatuur van wat natuur is.

Wie een bezwaar wil indienen tegen de twee meter hoge omheining rond Putten-West kan daarvoor tot 8 september een bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen, Stationstraat 2 te 9120 Beveren.Het Vettig Kwartierke

Doel is geen spookdorp - Doel is not a ghost town

[6 augustus 2017]

Kaar van Het Vettig Kwartierke heeft een luchtige kijk op de Doelse Feesten en het dorp.

Kaar has his own style to cover the Doel village festival and interview locals and visitors.Persmededeling Doel 2020, 13 mei 2017

Vernietiging van GRUP Afbakening Haven van Antwerpen Linkeroever

Doel, gehuchten en poldergebied definitief weer op de kaart!

Bij arrest van 12 mei 2017 heeft de Raad van State de geplande natuurcompensaties in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' vernietigd. Dat is opmerkelijk snel want op 28 april vonden nog de laatste pleidooien voor de Raad van State plaats. De vernietiging komt er op vraag van inwoners van Doel en Ouden Doel. Volgens de Raad van State maken deze groengebieden immers één onwettig procédé uit met de al vernietigde havenbestemmingsgebieden.

De Raad van State vernietigde eerder al, met zijn arrest van 20 december 2016, de havenbestemmingsgebieden op de linker Scheldeoever, waaronder de zone van het Saeftinghedok.

Met het arrest van 12 mei zijn nadat eerder Doel opnieuw woongebied werd ook de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg gered. Nieuw Arenberg kan niet ingenomen worden als natuurcompensatiegebied. De werken die in Prosperpolder plaatsvonden en waarbij een groot deel van de poldergrond werd afgegraven zijn illegaal. Ondanks de verwachte vernietiging van de natuurcompensaties op Linkeroever werd afgelopen weken met kranen en bulldozers nog volop doorgewerkt in Prosperpolder. Dat is een meer dan storende vaststelling. Doel 2020 zal de komende dagen met zijn raadslieden overleggen om na te gaan wat op termijn de implicaties zijn voor onwettige omgraving van Prosperpolder.

Het belang van dit laatste arrest kan moeilijk onderschat. Van het plan om 1500 ha historisch cultuurlandschap op de schop te nemen voor de havenuitbreiding blijft niets over. Ondertussen is met de procedure Complex Project Extra Containercapaciteit Haven van Antwerpen duidelijk geworden dat een verhoging van de containercapaciteit perfect te realiseren valt binnen de huidige havengrenzen.

Met het arrest van gisteren is een bladzijde omgedraaid. Doel 2020 verwacht van de overheid dat ze dat erkent en dat daar vanaf nu naar gehandeld wordt. Dat wil zeggen dat de verrottingsstrategie finaal ophoudt. Dat wil zeggen dat alle betrokken administraties en overheden ophouden met pesterijen en obstructie. En dat vanaf nu wordt meegewerkt aan het herstel van de leefbaarheid in het ganse gebied, de bescherming van het bouwkundig erfgoed en dat leegstaande panden worden vrijgegeven aan belangstellenden. Doel 2020 is bereid daarin zijn verantwoordelijkheid op te nemen. We verwachten van de Vlaamse overheid hetzelfde.Persmededeling Doel 2020, 16 februari 2017

Antwerps Havenbedrijf erkent (voor het eerst) dat mobiliteitsproblemen rond Antwerpen gerelateerd zijn aan havenverkeer

Verhoging containercapaciteit Linkeroever botst op zijn limieten

In een pas vrijgegeven persbericht erkent het Antwerps Havenbedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis dat de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen gerelateerd zijn aan het havenverkeer. In totaal is niet minder dan 25% van alle vrachtverkeer rond Antwerpen havengerelateerd. Om daaraan te verhelpen wil men vrachtwagens die moeten laden of lossen op de containerterminals van het Deurganckdok nu ook de mogelijkheid geven om 's nachts te kunnen laden en lossen. Dat mag dan een zinvolle maatregel zijn, de maatregel maakt vooral duidelijk dat de toename van containertrafiek problematisch wordt en de behandeling van containers op Linkeroever op zijn limieten botst.Sedert de verhuis van de containerrederij MSC van Rechteroever naar Linkeroever is de drukte op Linkeroever enorm toegenomen. Dat is mede het gevolg van het feit dat een groot deel van de containers die nu op Linkoeroever in plaats van op Rechteroever gelost worden eigenlijk bestemd is voor... Rechteroever. DP World en MSC ontvangen nu naar eigen zeggen gemiddeld zo'n 1700 en 2600 trucks per dag aan het Deurganckdok. Daar zijn pieken bij tot 1000 trucks per uur...

De maatregel mag dan op het eerste zicht positief blijken, hij gaat wel al te gemakkelijk voorbij aan een aantal problemen. In welke mate kan de vrachtwagensector hierop inspelen? Want die moet dan ook chauffeurs vinden die 's nachts rijden. Bovendien moeten zij in overeenstemming met hun nachtwerk (bijkomend) betaald worden. Nog een probleem is de levering van de vracht. Het is niet omdat het Havenbedrijf laat weten dat er op het Deurganckdok 's nachts kan geladen en gelost worden dat dat ook het geval is voor de bedrijven waar de vracht van komt of voor bestemd is. Ook de kantoren van de douane zijn 's nachts niet geopend.

De problemen met de de terminals aan het Deurganckdok, de lange wachtrijen, de files op de E34 en de omliggende secundaire wegen maken vooral duidelijk dat inzake containerbehandeling op de Linkeroever de grens bereikt is. Men kan ongetwijfeld door ingrepen hier en daar de pijn nog wat verzachten. Maar met bijna 10 miljoen containers op Linkeroever heeft men duidelijk de limieten bereikt van wat de regio én het wegennet aankan. Wie in deze context nog durft pleiten voor een Saeftinghedok met een extra-containercapaciteit van minimum 15 miljoen containers op jaarbasis is duidelijk niet goed bij zijn hoofd.Videoverslag, 21 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie Doel 2020 en De Derde Generatie

In De Doolen. Sprekers Wim Van Hees (Ademloos) en Jan Creve (Doel 2020)Klik hier voor de versie met uitgebreide toespraken.Persmededeling Doel 2020, 10 december 2016

Complex Project voor extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen: een opportuniteit voor Vlaanderen

Vrijdag 9 december ging het openbaar onderzoek van start voor het complex project extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen. Daarmee wil men zoeken naar een oplossing voor het zogenaamde tekort aan ruimte voor de behandeling van containers in de Haven van Antwerpen.

Het decreet 'complexe projecten' is vorig jaar goedgekeurd en kadert binnen een proces van de overheid om grote infrastructuurprojecten sneller en gemakkelijker goedgekeurd te krijgen. De uitbreiding van containerbehandelingscapaciteit is het eerste echte grote project waarvoor dit decreet wordt ingezet. Het tijdstip komt niet als een verrassing. Verwacht wordt dat het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen - dat de bouw van het Saeftinghedok inhoudt en momenteel voor grote delen is geschorst - binnenkort wordt vernietigd door de Raad van State. Eveneens op 9 december vinden voor de Raad van State de ultieme pleidooien plaats over het zogenaamde Reparatie-GRUP.

In het kader van het complex project extra containerbehandelingscapaciteit Haven van Antwerpen zijn voorbije maanden verschillende alternatieven uitgewerkt. Naast het oude plan voor een mega-containerdok:het Saeftinghedok, zijn er ook verschillende inbreidingsscenario's die voorzien in extra containercapaciteit maar geen nieuwe open ruimte aansnijden. Zowel het dorp Doel als het omliggende historische poldergebied zouden zelfs gespaard kunnen blijven. Het is alvast positief te noemen dat voor de eerste keer inbreidingsscenario's op een serieuze en onafhankelijke manier onderzocht zullen worden. Dat is althans waar Doel 2020 op hoopt. Dat zou niet alleen een historische breuk betekenen met het Antwerpse beleid van ongebreidelde ruimtelijke uitbreiding zoals het voorbije decennia zijn beslag vond. Het zou ook de al twee decennia aanslepende patstelling kunnen doorbreken.

Doel 2020 verwacht dat in het verdere effectenonderzoek en de keuze van een voorkeursbesluit niet enkel de belangen van de haven en containerrederijen zullen gewogen worden, maar ook die van de omgeving.

De focus mag niet enkel liggen op groeicijfers, er moet ook voldoende rekening worden gehouden met de draagkracht van de regio Waasland-Antwerpen. Want met iedere nieuwe kaaimuur, ieder nieuw magazijn en ieder logistiek park dat in gebruik wordt genomen, gaat de mobiliteit verder achteruit. Het is dus van belang om de impact op leefbaarheid en draagkracht volwaardig te bestuderen en als voorwaarden mee te nemen bij de keuze voor een alternatief. Ook milieu-effecten waaronder luchtvervuiling, de waarde van open ruimte en erfgoed, de potentie van het dorp Doel als het niet wordt afgebroken zijn factoren die hetzelfde gewicht verdienen als de economische factoren.

Het complex project zou niet alleen de jarenlange controverse met bewoners en actiecomités kunnen wegnemen maar sluit ook perfect aan bij de klimaat- en milieudoelstellingen van de VR. Doel 2020 hoopt dat ook de Wase gemeenten, in het bijzonder Beveren, voluit zullen gaan voor een inbreidingsmodel. Zeker nu dag na dag blijkt hoe zelfs de secundaire wegen kreunen onder al te veel havenverkeer.

Dat het Antwerps Havenbestuur en de Antwerpse burgemeester nu reeds de alternatieven voor het Saeftinghedok afdoen als onzin bewijst hoe zij mensen uit het verleden blijven, blind voor de veranderingen die de samenleving en economie ondergaan. Info over het complex project is te vinden via deze link.Persmededeling Doel 2020, 1 maart 2016

Europese Commissie oordeelt dat Vlaanderen de natuurwetgeving aan haar laars lapt

Procesmanager GRUP doet alsof er niets aan de hand is...

Gisteren raakte bekend dat de Europese Commissie in een advies aan het Europees Hof heeft laten weten dat de Vlaamse natuurcompensatieplannen in het kader van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen strijdig zijn met de Europese wetgeving. Het Europees Hof van Justitie moet nu uitspraak doen waarna de Raad van State een oordeel kan vellen over het GRUP. Dat werd eerder al deels geschorst door de Raad van State.

Uit het advies blijkt voor de zoveelste maal op rij dat de Vlaamse regering de eigen wetten & decreten niet blijkt na te leven in Doel en de Polder. Ditmaal betreft het wetgeving die waardevolle natuur moet beschermen.

In de polders van Doel en Kieldrecht zijn natuurgebieden gelegen die op Europees niveau gelden als waardevol. Meer specifiek Putten-Weide en het schor ter hoogte van Doel. De plannen voor het Saeftinghedok vegen deze gebieden eenvoudigweg van de kaart. Aangezien het hier gaat om waardevolle natuur mogen deze gebieden niet worden aangetast en moeten ze zoveel als mogelijk gevrijwaard blijven en in stand worden gehouden. Als men dit soort natuur toch wil vernietigen, moet een bijzondere procedure worden gevolgd bij Europa. Dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen. En in zo een geval moeten dan ook compensaties worden aangelegd.

De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om deze uitzonderingsprocedure NIET te volgen. De VR heeft geen enkele poging gedaan om deze waardevolle natuur te vrijwaren. De VR heeft zelfs niet onderzocht of dit zou kunnen en heeft meteen gekozen voor vernietiging. Terzelfdertijd heeft de VR simpelweg beslist een grote hoeveelheid natuurcompensaties aan te leggen - en daarbij sterk te overcompenseren - in de veronderstelling dat daarmee de kous af is.

Dit schendt de beschermingsstatus van de waardevolle natuurgebieden en maakt van de beschermingsstatus dode letter, niet enkel in de polders maar in heel Vlaanderen. Daarom oordeelt het Europees Hof dat de Vlaamse regering zich moet houden aan de natuurwetgeving. Dat wil in dit geval zeggen dat àls zij deze gebieden wil vernietigen zij daarvoor een uitzonderingsprocedure moet volgen. De afgelopen jaren heeft het Vlaams Gewest zich voor de Raad van State in allerlei bochten gewrongen om dit oordeel te ontlopen. Door allerlei redenen te verzinnen waarom zij deze uitzonderingsprocedure niet zou hoeven te volgen. Maar dat is dus niet gelukt.

Het betreft hier ook geen complexe of onbekende wetgeving. Het is daarom moeilijk te geloven dat de Vlaamse regering zich per ongeluk heeft vergist. Het heeft er alle schijn van dat dit een bewuste keuze is geweest om zich te onttrekken aan de Europese natuurwetgeving om zodoende de procedures voor het Saeftinghedok te versnellen. Het is niet de eerste keer - en waarschijnlijk niet de laatste keer - dat de Vlaamse regering zich boven de wet stelt in Doel. Het spreekt eveneens boekdelen over de visie van het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse regering op natuur. De geveinsde verbazing van Jan Hemelaer heeft in dit opzicht meer weg van slecht amateurtoneel. Schermen met "informele contacten" om recht te praten wat krom is doet de geloofwaardigheid van de VR in deze geen goed.

Bijzonder onthutsend is het feit dat na de schorsing van het GRUP, na deze nieuwe opdoffer van de Europese Commissie de GRUP-procesmanager gewoon doorgaat alsof er niets aan de hand is. De persmededeling van Hemelaer besluit als volgt: "Intussen blijven de betrokken overheden de maatregelen voortzetten om de impact van de havenontwikkeling op bewoners, landbouw, milieu en natuur, mobiliteit... op te vangen en te milderen. Ook de natuurontwikkeling gaat verder, want de natuurgebieden moeten ingericht zijn vooraleer er verdere havenontwikkeling kan plaatsvinden. Dat staat los van de keuze voor de proactieve of de compenserende aanpak." Dat laatste klopt langs geen kanten. Wat de rest van die newspeak betekent kan men hier dagelijks vaststellen: de verdrijving van honderden bewoners en de systematische verwoesting van een historisch landschap van 15km2. De bedoeling is duidelijk: Europa én Vlaanderen uiteindelijk voor voldongen feiten plaatsen.Persmededeling Doel 2020, 21 oktober 2015

Jaarlijkse rapport van de Nationale Bank van België is kritisch voor Antwerpse Haven

Doel 2020 wél, haventenoren niet aanwezig op voorstelling

Maandagavond 19 oktober heeft de Nationale Bank van België haar jaarlijks rapport over de Belgische havens voorgesteld in de Antwerpse Kamer van Koophandel. Daarbij was er een opvallend verschil in teneur met de hoera-berichten die het Antwerps Havenbedrijf bijna wekelijks de wereld in stuurt.

"Een sfeer van malaise", zo omschreef een spreker het. De NBB sprak zijn bezorgdheid uit over de dalende werkgelegenheid in de haven van Antwerpen. Ook de toegevoegde waarde en investeringen blijven achter. Een analyse die in schril contrast staat met elke hoera-bericht over wat meer tonnenmaat. Blijkt dus dat de groei van tonnenmaat (in vooral containers) geen extra-werkgelegenheid of toegevoegde waarde oplevert.

Diensthoofd micro-economische analyse van de NBB - George van Gastel – uitte ook kritiek op de vorming van allianties door containerrederijen. Volgens de econoom brengen deze allianties de vrije marktwerking in het gedrang. De rederijen misbruiken hun macht en spelen havens tegen elkaar uit, wat vooral leidt tot gigantische kosten voor de belastingbetaler, dixit de NBB-econoom. Dat is zeer goed merkbaar in Antwerpen waar MSC de containertrafiek domineert en zeer veel invloed heeft op het beleid. In die mate zelfs dat beslissingen van de Vlaamse Regering rond het Saeftinghedok en het verdwijnen van Doel er louter komen omdat MSC wil uitbreiden op één locatie aan het Deurganckdok. Van Gastel opperde dat Europa moet ingrijpen om deze scheefgetrokken machtsverhoudingen te herstellen.

Op de voorstelling van het rapport werd ook uitgebreid ingegaan op een eerdere doorlichting van Doel 2020 m.b.t. de gehanteerde tewerkstellingscijfers van de Haven van Antwerpen. Het toont op zijn minst aan dat de vragen die Doel 2020 stelt bij de gehanteerde cijfers pertinent zijn.

Tot slot, hoogst opmerkelijk: de complete afwezigheid van de Antwerpse havenexcellenties op de voorstelling van het jaarlijks rapport van de Belgische Havens.Persmededeling Doel 2020, 13 augustus 2015

Cijfers over indirecte jobs Haven van Antwerpen kloppen niet

Geert Noels wil coördinatie en optimalisatie ipv verkwisting van vrije ruimte

In een opiniestuk in De Tijd van gisteren 12 augustus heeft Geert Noels impliciet kritiek geuit op het Saeftinghedok, de havenuitbreiding en de ermee samenhangende verspilling van open ruimte. Daarbij geeft hij ook af op zogenaamde 'indirecte' jobs, een vaag gegeven dat veelvuldig wordt gebruikt door de Antwerpse haven om haar eigen cijfers op te pompen. Zo spreekt de Antwerpse Haven al jarenlang van 90.000 indirecte jobs naast de 60.000 directe jobs in de Antwerpse haven. Dat is echter niets anders dan een schatting, men telt geen bestaande jobs.

De methodologie die wordt gehanteerd bij het schatten van dit cijfer is tot op de dag van vandaag onvindbaar. Wat die indirecte jobs juist inhouden is een goed bewaard geheim. Hoe absurd dit cijfer is, wordt duidelijk als men vergelijkt met de haven van Rotterdam. Rotterdam creëert 90.000 directe arbeidsplaatsen en daar schat men de indirecte werkgelegenheid op (maar) 60.000 jobs...

Daarmee wordt een belangrijk argument voor een toenemende schaalvergroting onderuit gehaald. De andere bedenkingen van Noels over toenemende schaalvergroting en verkwisting van open ruimte sluiten aan bij wat ook bij steeds meer Wase politici en ondernemers valt te horen.

http://www.tijd.be/opinie/column/Weg_met_slechte_regels_die_open_ruimte_verder_vernietigen.9664121-2337.art

"Nog absurder is dat de onwil om iets te doen aan de Wet-Major over de havenarbeid een belangrijke drijfveer is om 'de haven te laten starten aan de rand van de Major-perimeter'. Dat gebeurt ook om de congestie te ontwijken die het gevolg is van het hierboven beschreven beleid, met als gevolg allerlei nieuwe containerhavens en logistieke parken, die dan weer toegang vragen tot spoor- en snelweg. Een vicieuze cirkel."

"Er moet iets gebeuren met de houding van beleidsmakers om bij elk nieuw idee beslag te willen leggen op een stukje ongerepte open ruimte. De typische verdediging dat 'die nieuwe projecten, nieuwe jobs brengen' mag meestal doorprikt worden. Doorgaans gaat het om 'verschoven jobs', slechts zelden om 'nieuwe jobs'. De studies die het beslag op de open ruimte met 'de jobcreatie' ondersteunen, mogen door media én economen best wat kritischer bekeken worden. Niet alleen valt steeds de opgeblazen post 'indirecte jobs' op, onlangs zag ik daarbovenop zelfs het innovatieve begrip 'geïnduceerde jobs'. Als je een onderzoeksrapport betaalt dat jobs verzint, gaan veel deuren open. Een betere samenwerking tussen overheden zou veel terreinwinst kunnen opleveren. Meer coördinatie en een optimalisatie van de beperkte overheidsmiddelen komen alle spelers ten goede. Een betere samenwerking tussen de havens zou de investeringen efficiënter maken. Nieuwe projecten op zee in plaats van op de beperkte ruimte op land zijn daarvan een voorbeeld."Persconferentie EGD&P, 14 juni 2015

Doel en de omliggende regio: een voor Vlaanderen uniek landschap

Persconferentie oprichting vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder

Doel en de polders vormen een uniek gebied. Dat kan niet meer ontkend worden

Wat hier sedert jaren gebeurt is een aanslag op de identiteit van een gemeenschap, een stuk collectieve geschiedenis dat wordt weggenomen. Overheid moet haar erfgoedbeleid afstemmen op eigen studies en beschikbare instrumenten De waarde van deze regio wordt ook erkend door de Vlaamse overheid zelf. In die zin is de EGD&P blij met het cahier van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid over de polders rond Doel. Met het recente nummer van M&L bewijst de Vlaamse overheid dat we in Doel en de omliggende polders met veel, heel divers en bijzonder waardevol bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed te maken hebben. In"dat nummer pleiten de auteurs bovendien "voor het inpassen van de erfgoedwaarden in de toekomstige ontwikkeling van het gebied".

Het is niet de eerste keer dat die vaststellingen en aanbevelingen terug te vinden zijn in publicaties van de Vlaamse overheid. Zo verscheen in 2013 "de rurale erfgoedstudie". Naar aanleiding van deze studie deelde het Vlaams Gewest in een persmededeling op 22 mei 2013 onder meer het volgende mee: "Met deze studie geeft de Vlaamse overheid duidelijk te kennen rekening te willen houden met het ruraal erfgoed bij de verdere ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen." en "De studie is een uitstekende basis om tot een plan van aanpak te komen hoe we concreet zullen omgaan met erfgoed en landschap."

Daar is tot op de dag van vandaag niets van te merken. Eerder integendeel. De verschillende betrokken administraties en overheden blijven waardevol erfgoed verwaarlozen en afbreken tegen hoog tempo. Als Erfgoedgemeenschap vinden wij dat onaanvaardbaar.

Wij vragen de Vlaamse overheid om eindelijk werk te maken van een concreet erfgoedbeleid voor de streek en vragen dan dat de Vlaamse overheid en hun administraties hun erfgoedbeleid afstemmen op hun eigen studies.

Niet alles is maakbaar

Verplaatsing van monumenten die steen per steen worden afgebroken, het (proberen) hermaken van een uniek cultuur- of natuurlandschappen is een karikatuur van wat een erfgoedbeleid moet zijn.

Het is trouwens zeer de vraag in hoeverre hermaakte (zogenaamd robuuste) natuur een meerwaarde betekent tegenover het authentieke cultuurlandschap. Recent heeft een internationale studie aangetoond dat natuurcompensaties, ter vervanging van elders verwijderde natuur, leidt tot een dalende biodiversiteit. Bij het vergelijken van onaangeroerde en herstelde habitats bleek dat over een periode van 100 jaar slechts in 40 procent van de herstelde habitats het ecosysteem dezelfde rijkdom zal bereiken, aldus Vilt, Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw, en toch ook een onderliggende entiteit van het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Wij pleiten ervoor dat monumenten en erfgoed zoveel en zo lang als mogelijk worden behouden in context. In die zin verzetten wij ons tegen een al te voorbarige verplaatsing van het 17de eeuwse Hoog Huis en de Molen in Doel naar de 19de eeuwse Prosperpolder. In die zin verwerpen wij de vernietiging van het unieke polderlandschap.

Stopzetting verkrottingspolitiek en bijkomende studie voor Scheldedorp Doel is absoluut noodzakelijk

Het bijzondere van het dorp Doel werd zeer recent opnieuw bevestigd met een studie van de universiteit Antwerpen over stratenpatroon van Doel. Dat gaat terug tot de 17de eeuw en is uniek in Vlaanderen. De EGD&P wil daarom een complete stop van afbraken en op korte termijn een volledige inventarisatie van het dorp. Er is veel meer waardevol erfgoed in Doel dan enkel die drie beschermde monumenten. Echter, deze zijn vandaag vogelvrij verklaard en verkrotten tegen sneltempo. Zij moeten behoed worden van verkrotting. Hun erfgoedwaarde moet worden onderzocht en de overheid moet gepaste actie nemen volgens deze waarde. Het kan niet zijn dat er van het Doels erfgoed enkel Bokrijk-versies van het Hooghuis, de Molen en het kerkorgel overblijven en dat daarnaast de overheden naar goeddunken wegroven wat hen bevalt zonder enige visie (zoals is gebeurd met het Brits Monument). Deze zijn o.a. het gemeentehuis, de kapel, de pastorij, het WOI-monument en het kerkhof.

Concrete actie voor erfgoed

Het is duidelijk dat de verschillende overheden voor wat deze regio betreft niet handelen in overeenstemming met hun eigen bevindingen en wetgeving.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zal de komende weken daarover contact opnemen met het Kabinet van Vlaams Minister –President Geert Bourgeois, onder wiens bevoegdheid het beleidsdomein Onroerend Erfgoed valt.

Wij wensen daarover ook met de betreffende administraties en de verantwoordelijken voor het GRUP-project het gesprek aan te gaan. Ook de schepen van Beveren bevoegd voor erfgoed, monumenten en landschappen, zullen wij hierover op korte termijn contacteren. De EGD&P beschouwt de verschillende overheden en administraties als partners in de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de streek. Met als uitgangspunt het optimaal behoud van waardevol erfgoed en open ruimte.

EGD&P start (indien nodig) ook juridische actie De omvorming van de EGD&P tot een vzw stelt de Erfgoedgemeenschap in staat om ook juridisch op te treden.

In eerste instantie willen wij de problematiek rond erfgoed proberen op te lossen via dialoog. Intussen zal de Erfgoedgemeenschap - parallel met de gesprekken met de Vlaamse overheid en de verschillende administraties – een dossier opmaken voor de Vlaamse ombudsman. Indien nodig zullen wij ook zélf juridische stappen zetten om de vernietiging van bouwkundig erfgoed te voorkomen.

EGD&P geen doel op zich

De vzw is geen doel op zich. Het is een netwerk van mensen en verenigingen dat wil inzetten op het belang van het bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed in Doel en de polders. Dat willen we doen met studie, dialoog, bewustmaking en - indien nodig - juridische actie.Doel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer geïnteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reëel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en –industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.