BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 5 september 2011

Rond 16u deze avond is de 18de eeuwse schuur van Hof ter Walle in Kieldrecht... ingestort!

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is rechtstreeks verantwoordelijk voor teloorgang beschermd monument.

Hof ter Walle was één van de oudste en meest authentieke hoeves van de polder. Tot voor twee jaar geleden was het ook één van de best bewaarde. Vanaf 2009 werd er gepoogd de monumentale schuur af te breken maar dat zorgde telkens voor ruim protest. In 2010 werd de ganse site voorlopig beschermd. In april 2011 definitief. De instorting van de schuur is géén toeval. Ze is te wijten aan de schuldige nalatigheid van de Vlaamse Landmaatschappij die dit monument bewust heeft laten verwaarlozen en ernstige instandhoudingswerken heeft onmogelijk gemaakt. Het is een zoveelste dieptepunt in het schandalige beleid dat de polders van Doel, Kallo, Kieldrecht en Verrebroek al sinds de jaren '60 kenmerkt. Het is bovendien een aanfluiting van het erfgoedbeleid en maakt het werk van de minister van Erfgoed ronduit belachelijk.

Ondanks herhaaldelijk aandringen op beschermende maatregelen ondernam de verantwoordelijke administratie VLM (Vlaamse Landmaatschappij) om het beschermd monument in stand te houden NIETS. Méér dan twee jaar lang bleef het rotte stro liggen en stond het 18de eeuwse gebinte zonder dakbedekking in weer en wind. De Erfgoedgemeenschap Doel&Polder meldde eerder dat niet alleen de dakstructuur zorg vraagt, maar dat bij de ondoordachte afbraakwerken van 2009 scheuren ontstaan zijn in enkele stenen muren. Herstel hiervan was nochtans niet opgenomen in het bestek van de VLM. Een voorstel van de aannemer om het dak op een efficiënte manier te verstevigen werd geweigerd. De gescheurde westmuur mocht niet heropgemetst worden. Een voorstel tot vervanging van de houten wanden werd eveneens afgewimpeld. De werken moesten "voorlopig" zijn en binnen de 20 dagen afgerond. Want "binnen de vijf jaar wordt de schuur afgebroken en elders overeind gezet", aldus iemand van de VLM. Dat is dus de taal die mensen uit de Vlaamse overheid hanteren ten aanzien van beschermd(sic) bouwkundig erfgoed.

Het verhaal rond Hof ter Walle leest als de kroniek van een aangekondigde verwoesting. Het actiecomité Doel 2020, later bijgesprongen door de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder voerde al sedert 2004 actie voor het behoud van de hoeve. Voor de 18de eeuwse schuur was in 2007 een sloopvergunning afgeleverd. In het voorjaar van 2009 en 2010 werd gepoogd om de schuur af te breken maar dat zorgde telkens voor heftig protest en een dagenlange bezetting van de hoeve door actievoerders. Ook in de Erfgoedwereld was heel wat beroering omwille van de slooppogingen. Hof ter Walle moest namelijk niet verdwijnen voor havenuitbreiding maar omdat het aan de rand(!) van een tijdelijk natuurcompensatiegebied ligt.

In januari 2009, werd na dagenlange acties de voorgenomen sloop in opdracht van minister-president Kris Peeters opgeschort. Een onderzoek van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) maakte kort nadien duidelijk dat het om een hoeve ging met grote erfgoedwaarde. Toch werd in maart 2010 nog een tweede poging ondernomen om de historische schuur van Hof ter Walle af te breken. Het zorgde opnieuw voor een heftige confrontatie met actievoerders. Minister van Erfgoed, Geert Bourgeois, besliste de dag na de nieuwe poging tot sloop om Hof ter Walle voorlopig te beschermen. Die voorlopige bescherming werd in april 2011 omgezet in een definitieve bescherming. Maar toen men eindelijk in mei van dit jaar wilde aanvangen met instandhoudingswerken werd dit verhinderd door de administratie 'Natuur en Bos' omdat... er zwaluwen nestelden. Dat er zwaluwen broeden was algemeen geweten. Er was al sedert oktober 2010 aangedrongen op dringende instandhoudingswerken aan de schuur. De werkzaamheden hadden zonder problemen voor het broedseizoen kunnen afgewerkt worden maar de VLM bleef – vreemd genoeg – talmen met de werken. Na 15 augustus konden de werken uiteindelijk starten. Maar dat was duidelijk too less, too late. Ook voor de zwaluwen...

Morgenvroeg om 9u zal de VLM op Hof ter Walle overleg plegen met de aannemer over wat er verder moet gebeuren. Ook de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder en Doel 2020 zullen daarbij aanwezig zijn. Wij hopen u daar te ontmoeten.