BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 22 december 2018

Definitieve keuze van Vlaamse Regering voor een minidok en bevestiging dat Doel en polders kunnen blijven

Doel 2020 blijft voorzichtig: problemen rond mobiliteit en natuur zijn verre van uitgeklaard

Doel 2020 is tevreden met de herbevestiging door de VR dat Doel en de polder bij een havenuitbreiding wordt ontzien en volop wordt ingezet op inbreiding ipv uitbreiding. Het is de verdienste van mininster Ben Weyts en zijn voorzitter van de taskforce ECA, ir Freddy Aerts, dat zij in dit dossier voor een definitieve omslag hebben gezorgd. Maar er is vooralsnog geen reden tot euforie. Inzake mobiliteit blijft onduidelijk hoe Weyts zijn garanties "geen vrachtwagen erbij" kan hard maken. En er is ook het natuurverhaal. Voor nieuwe 'maaknatuur' die het historisch polderlandschap niet respecteert is alleszins geen ruimte én draagvlak meer.

De Vlaamse regering heeft bevestigd dat ze kiest voor het door minister Ben Weyts voorgestelde alternatief 9bis. Daarbij wordt de extra capaciteit grotendeels gerealiseerd door inbreiding. Verder wil men met dit plan voorzien in een minidok dat als een soort van appendix aan het Deurganckdok hangt. Bij dit plan wordt een minimum aan ruimte ingenomen. Een leefbaarheidsbuffer moet hinder voor de omgeving zo veel als mogelijk beperken. In Doel komt er bovendien opnieuw ruimte voor bewoning.

Afgezien daarvan blijft er nog veel onduidelijkheid over de verkeersafwikkeling. Weyts heeft zich sterk gemaakt dat er met de geplande uitbreiding op de weg geen vrachtwagen mag bijkomen. Of die belofte kan nagekomen worden valt nog te bezien. Ze is alleszins essentieel voor de leefbaarheid van de ganse regio. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat er ook geen ruimte meer is voor de aanleg van bijkomende "maaknatuur". Er is geen draagvlak voor in de streek. De aanleg van nieuwe zogenaamde "robuuste natuur" botst bovendien al te vaak op juridische bezwaren. Ook inzake natuur moet respect voor het historisch polderlandschap en de bestaande bewoning het uitgangspunt worden.

Momenteel zit het plan in de fase van kennisgeving. In april 2019 wil de Vlaamse Regering overgaan tot de voorlopige vaststelling. Daarna volgt het openbaar onderzoek.