BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 16 januari 2018

Complex Project uitbreiding containercapaciteit Haven van Antwerpen.

VR moet einde maken aan dubbelzinnigheid

Vandaag 15 januari geeft het departement MOW voor het eerst tekst en uitleg bij de werkzaamheden en resultaten van het complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA). Doel 2020 grijpt de gelegenheid graag aan om enkele voorlopige bedenkingen te maken. Het actiecomité is zelf sedert begin 2016 in overleg met het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse overheid en was nauw betrokken bij het actorenoverleg.

Doel 2020 is algemeen genomen tevreden met het verloop van de ganse procedure. Los van alle opmerkingen die kunnen gegeven worden: de openheid van zaken en de mogelijkheden tot inspraak vormen een wereld van verschil met de aanpak uit het verleden. Het is een garantie voor het feit dat alle relevante aspecten ook effectief onderzocht worden.

Er blijven wel ernstige bedenkingen te maken bij de uitgangspunten van het complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA).

  1. Zo is er de aanname dat Antwerpen bovenop de capaciteit van 15 à 17 miljoen TEU waar het nu al over beschikt bijkomend nood heeft aan een capaciteit van 4,5 à 6 miljoen TEU extra. Daar waar nu goed 10 miljoen TEU behandeld wordt wil men dus een capaciteit van in totaal 21 miljoen TEU
  2. Het bij voorbaat uitsluiten van Zeebrugge in het onderzoek als mogelijk deel van een oplossing lijkt ons nog altijd géén goede keuze. We zullen nooit weten of daarmee bepaalde oplossingen al of niet buiten beeld gebleven zijn.

Onaanvaardbaar vinden we het feit dat parallel met de werkzaamheden binnen het Complex Project het Centraal Netwerk Ontwikkeling Haven van Antwerpen gewoon verder werkt alsof er nooit arresten van de Raad van State geweest zijn. En alsof er ook geen complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA) bestaat. Zo staat in een ontwerptekst van het Centraal Netwerk 16/11/2017 Geactualiseerde visie ontwikkeling havengebied Antwerpen het volgende te lezen: "De GRUPs zijn nu grotendeels vernietigd wat de Linkerscheldeoever betreft. Toch blijven de partijen in het Centraal Netwerk staan achter de visie en principes die de grondslag voor de GRUPs vormden. Ze staan achter de evenwichten tussen de havenontwikkeling, bewoning, landbouw, natuur en erfgoed zoals uitgewerkt in het MMHA." (vet niet van ons) Voor wie er aan mocht twijfelen: MMHA staat voor Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief en betekent de Saeftinghezone. Het gaat uit van een maximale inname van het ganse poldergebied in en om Doel... En gaat opnieuw uit van de opruiming van de unieke natuur waarop die GRUPs juist gesneuveld zijn...

Daarbij wordt binnen het Centraal Netwerk Ontwikkeling Haven van Antwerpen nog altijd uitgegaan van de opvatting dat net als vroeger eventuele schade aan bestaande natuur kan opgelost worden met "natuurcompensaties". Blijkbaar is het in het Netwerk nog niet doorgedrongen dat de manier waarop in het verleden aan "natuurcompensatie" werd gedaan op de Linkerscheldeoever, volledig in tegenspraak staat met de Europese wetgeving. Volgens het Europees milieurecht moet inzake natuur worden ingezet op preventie, behoud, instandhouding en beheer. Dat is de regel. "Natuurcompensatie" is de grote uitzondering. Enkel als kan worden aangetoond dat er géén alternatieven voor een economisch project voor handen zijn, mag natuur worden vernietigd en zijn natuurcompensaties mogelijk.

De procedure complex project heeft de verdienste dat ze de potentie heeft om een 20 jaar aanslepend conflict op te lossen. Dat uitgerekend op zo een moment het Centraal Netwerk Ontwikkeling Haven van Antwerpen dat eveneens behoort tot het Departement MOW met een door het Europees Hof en door de Raad van State afgewezen plan blijft rondleuren is onbegrijpelijk. Het zorgt bovendien voor een dubbelzinnigheid die het ganse opzet en de geloofwaardigheid van het complex project in het gedrang brengt. Met het complex project heeft de VR in een bijzonder moeilijk dossier een stuk geloofwaardigheid herwonnen. Wil ze die behouden dan moet ze 'onverwijld' een einde maken aan de dubbelzinnigheid. Én start ze best rond de ganse natuurproblematiek zo snel als mogelijk een volgend complex project op.