BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 december 2017

Expert milieurecht ziet geen ruimte voor uitbreidingsalternatieven Haven van Antwerpen

Infovergadering van Doel 2020 in Kieldrecht

In het auditorium van het Cultureel Centrum Ermenrike te Kieldrecht gaf Doel 2020 gisteren voor een publiek van bewoners en landbouwers uit het gebied een stand van zaken over de plannen van de Vlaamse Regering inzake de Antwerpse Havenuitbreiding. Dat leverde enkele opmerkelijke vaststellingen op.

Advocaat Igor Rogiers startte de avond met een overzicht van de recente procedures die geleid hebben tot de vernietiging van het GRUP Afbakening Haven Van Antwerpen. Rogiers wees op het grote belang van het herstel van het oude gewestplan en wees ook op verschillende andere procedures die door de beslissingen van de Raad van State een andere wending hebben gekregen.Het gaat hier om verschillende sloopdossiers die werden afgewezen en ook de afbraak van het Hoog Huis in Doel die door de uitspraak van het Hoog Huis – in afwachting van behandeling door de rechtbank - werd opgeschort. Ook de bestemmingswijziging van Prosperpolder waardoor het dorp dreigde te veranderen in een soort van polder-Bokrijk werd ongedaan gemaakt.

Denis Malcorps (Doel 2020 en 3G) uit Doel gaf voor het publiek een overzicht van de verschillende stappen die tot nog toe zijn gezet in het Complex Project Extra-Containercapaciteit Haven van Antwerpen en hoe dit proces de komende maanden wordt afgerond. Malcorps maakte ook enkele voorlopige vaststellingen en conclusies:

  • Het uitgangspunt van het complex project is dat de containercapaciteit in Antwerpen (niet bvb in Zeebrugge) en grotendeels voor de sluizen moet worden gecreëerd
  • Momenteel wordt in de Antwerpse Haven 10 miljoen TEU containers verhandeld. De huidige capaciteit berust op 15 tot 17 miljoen TEU. Het complex project gaat uit van een uitbreiding met nog eens 6 miljoen TEU containers... Er wordt dus gemikt op méér dan een verdubbeling van wat momenteel aan containers in de Antwerpse Haven wordt verhandeld. De mobiliteitseffecten daarvan zullen volgens de voorlopige resultaten de regio en met name het gebied onder de expressweg extra belasten, zeker bij een concentratie van de containerverhandeling op de Linkerscheldeoever
  • Het onderzoek in het kader van het Complex Project verloopt ernstig en grondig. Ook voor de inbreidingsprojecten die Doel en de polder vrijwaren
  • De implicaties inzake natuur / mogelijke natuurcompensatie worden niet behandeld in het kader van het complex project

Advocaat, dr. in de rechten en milieu-expert Hendrik Schoukens – op de avond uitgenodigd als extern expert – ging dieper in op dit natuurthema en de Europese wetgeving hierover. Daaruit blijkt dat de manier waarop in het verleden aan "natuurcompensatie" werd gedaan in Vlaanderen, en in het bijzonder op de Linkerscheldeoever, volledig in tegenspraak staat met de Europese wetgeving. Het verklaart waarom het Europees Hof van Justitie en de Raad van State het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen hebben vernietigd. Schoukens had het over "lessen in bescheidenheid". Volgens het Europees milieurecht moet inzake natuur worden ingezet op preventie, behoud, instandhouding en beheer. Dat is de regel. "Natuurcompensatie" is de grote uitzondering. Enkel als kan worden aangetoond dat er géén alternatieven voor een economisch project voor handen zijn, mag natuur worden vernietigd en zijn natuurcompensaties mogelijk. Of van die voorwaarde – géén alternatieven voor handen – sprake is in Vlaanderen, of zelfs binnen het Antwerps havengebied, valt te betwijfelen. Schoukens is ook van mening dat de "blokkendoosbenadering" waarbij men uitgaat van de volledige maakbaarheid van natuur op haar grenzen botst. Daarentegen "moet de intrinsieke waarde van de Polder- en Scheldenatuur geherwaardeerd worden".

Jan Creve (Doel 2020) tenslotte hekelde de manier waarop de gemeente Beveren in het ganse beslissingsproces weinig verder komt dan een zwaktebod. En dat terwijl Doel en de polder juist hun oude bestemming hebben teruggekregen en de aanleg van grote stukken zogenaamde 'robuuste natuur' niet in overeenstemming blijkt te zijn met de Europese regelgeving. Dat zou juist een aanzet moeten zijn om het behoud en de authenticiteit van het resterende poldergebied te vrijwaren. Maar Beveren blijft – begrijpen wie kan – in plaats van volop te ijveren voor een inbreidingsscenario, bij voorbaat uitgaan van een havenuitbreidingsscenario...