BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 17 mei 2017

Nieuwe stappen tegen illegale werken in Prosperpolder

Erfgoedgemeenschap Doel&Polder bevriest deelname aan verdere gesprekken met Vlaamse overheid

Nadat een delegatie van Doel 2020 gisteren geen toestemming kreeg om de werf te betreden heeft het actiecomité vandaag nieuwe stappen gezet tegen de illegale werken in Prosperpolder. Zo werden vandaag het Gemeentelijk Havenbedrijf en de aannemer schriftelijk in gebreke gesteld (zie hieronder), werd de burgemeester formeel gevraagd om de werken stil te leggen en werd een klacht neergelegd bij de bouwinspectie.

Vandaag vond in Antwerpen ook een nieuwe overlegronde plaats in het kader van "Complex Project Uitbreiding Containercapaciteit". Naar aanleiding van de houding van het Antwerps Havenbestuur heeft de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder te kennen gegeven haar "deelname aan de gesprekken te bevriezen tot er van iedereen aan de tafel duidelijke tekenen zijn van ernst en toewijding in dit dossier." Doel 2020 nam wel deel aan de overlegronde vandaag. Maar het mag duidelijk zijn dat de houding van het Havenbedrijf een ernstige bedreiging vormt voor de dialoog en het vertrouwen in het kader van het complex project. Uitgerekend nà het arrest Van de RvSt met nog méér materiaal en middelen aan de slag gaan getuigt niet echt van goede trouw.

Doel 2020

Aan het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Betreft: illegale werken Prosperpolder

Beste,

Met deze stellen wij het Havenbedrijf formeel in gebreke inzake de aan de gang zijnde werken in Prosperpolder-Zuid. Deze werken zijn gezien de uitspraak van de Raad van State manifest onwettig. Het bestaan van een vergunning doet daaraan niets af. De basis voor de vergunning is namelijk weggevallen.

Bijkomend zijn er ook de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Zie gewestplan bijlage IV artikel 2 die in Havenuitbreidingsgebied geen andere handelingen toelaten dan diegene die betrekking hebben op de grondkleur en de exploitatie van bestaande landbouwbedrijven. Duidelijker kan niet. Wij vragen u dan ook deze werken onmiddellijk te willen staken.

En wij sommen de redenen uitgebreid op:
  • het vernietigingsarrest van de Raad van State nr. 238.186 van 12 mei 2017 (vernietiging van het GRUP vastgesteld bij BVLR van 30 april 2013 en van het voorlopig vaststellingsbesluit);
  • het vernietigingsarrest van de Raad van State nr. 236.927 van 20 december 2016;
  • het gezag van gewijsde 'erga omnes' of dus tegenover iedereen van de arresten Raad van State; de terugwerkende kracht van deze arresten;
  • de stedenbouwkundige vergunning van 24 april 2015 steunt op het GRUP van 30 april 2013;
  • de verplichting voor elke administratieve overheid om rekening te houden met de arresten van de Raad van State (wettigheidsbeginsel, art. 37 Regentsbesluit 23 augustus 1948);
  • de onverenigbaarheid met de gewestplanvoorschriften (KB St –Niklaas-Lokeren)
  • de dwingende plicht van elke bestuurlijke overheid om zich te schikken naar hogere wetgeving en arresten van de Raad van State.
Elke overheid, dus ook een gemeentebestuur, of havenbestuur, is verplicht de effectiviteit van EU-recht te garanderen. In casu is er géén twijfel mogelijk. Uit het arrest van 21 juli 2016 Hof van Justitie (waarop de arresten Rvst nr. 236.927 en 238.186 steunen) blijkt dat sprake is van een onwettige toepassing EU natuurbehoudsrecht. Het plan is onwettig ingevolge foutieve toepassing artikel 6, lid 3 van de habitatrichtlijn en bijgevolg is het enig mogelijk rechtsherstel een stopzetting van alle werken in uitvoering van dit onwettig plan.

Mogen wij hierop per kerende (positief) antwoord ontvangen?

Met beleefde groeten,

Namens Doel 2020,
Jan Creve
Denis Malcorps