BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 27 april 2016

Actie op gemeenteraad van Beveren tegen afbraken in Doel en verkoop van beschermd kerkorgel

Gisteren, dinsdag 26 april hebben een 15tal leden van D2020 en de Derde Generatie actie gevoerd op de gemeenteraad in Beveren. Dat naar aanleiding van de openbare aanbesteding voor de afbraak van meer dan 250 woningen die door de MLSO werd uitgeschreven. Én omwille van het nieuws dat het Antwerps Havenbedrijf nu loopt te leuren met het orgel van Doel, iets dat zelfs hun eigendom niet is.Beide punten werden tijdens de zitting aan bod gebracht door onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens. Maar er werd ook uitgebreid op ingegaan door Kristien Hulstaert (Groen).

Bij het begin van de gemeenteraad werd bijgaand pamflet uitgedeeld. Bij de behandeling van het agendapunt over de afbraken werden ook affiches omhoog gestoken die de geplande afbraak aanklagen. Volgens schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) is het raamakkkoord voor de afbraken een 'fait divers' zonder betekenis. Iets wat zowel werd bestreden door raadslid Stevenheydens als de aanwezigen in het publiek. Hulstaert wees er ook op dat de MLSO er is om de Linkeroever te ontwikkelen, niet om het Saeftinghedok door de strot te duwen van de bevolking.

Op de vraag van Stevenheydens of het schepencollege – in overeenstemming met het bestuursakkoord van de meerderheid - stappen zou ondernemen om het behoud van bewoning in Doel en de polder blijvend te verzekeren tot zolang dit mogelijk is kwam er geen duidelijk antwoord. Iets wat door het publiek allesbehalve gesmaakt werd.

Zie hieronder ook punt zoals verschenen op de agenda van de gemeenteraad.

Punt 20: Ten verzoeke van onafhankelijk raadslid Stevenheydens: Wonen/slopen in Doel. (D 01)

In het bestuursakkoord meerbepaald op pagina 40 staat een alinea over wonen in Doel en het bewoonbaar maken/houden van woningen mits kleine aanpassingen indien noodzakelijk. Met die alinea heeft de meerderheid te kennen gegeven dat zij behalve de huidige bewoonde woningen in Doel nog andere woningen graag bewoond zou zien. Onderaan pagina 40 van het bestuursakkoord staat: "Het college heeft ook formeel aan de MLSO al laten weten dat het voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de bewoonbare woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO."

Het bestuursakkoord werd goedgekeurd op de raad van december 2013. Op dat ogenblik was het GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen' reeds geruime tijd vastgesteld door de Vlaamse regering. Het gemeentebestuur heeft in 2013 een vernietingingsprocedure opgestart tegen dat GRUP. De auditeur van de Raad van State heeft recent geadviseerd een aantal argumenten van het gemeentebestuur te volgen.

Tegen die achtergrond is het onbegrijpelijk dat de MLSO recent de huurders te kennen heeft gegeven dat aan hun huur/gebruikovereenkomst in het najaar van dit jaar een einde komt. Nochtans is er geen reden waaruit concreet zou blijken dat dit zo snel moet gaan. Gezien het bestuursakkoord en de invloed van de gemeente Beveren zou men eerder verwachten dat men de bewoning zo lang als mogelijk zou behouden.

Op 13 april werd bekend dat de MLSO een overheidsopdracht heeft uitgeschreven voor de sloop van meer dan 250 woningen en hoeves op het grondgebied van Doel. Niet enkel de leegstaande woningen zijn in deze opdracht inbegrepen, ook de bewoonde en de woningen die ver buiten het dorpscentrum gelegen zijn.

Beide beleidsdaden zijn onbegrijpelijk. Elk bewoond huis in Doelcentrum en/of de Saeftinghezone is een verkrotte woning minder. Elk bewoond huis zorgt voor meer toezicht op de onmiddellijke omgeving. De houding van de MLSO druist in tegen het bestuursakkoord van de gemeente Beveren, dit terwijl Beveren een zeer belangrijke partner is in het bestuur van de MLSO.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

Wat was het standpunt van de leden van het college omtrent het opzeggen van de huurders/gebruikers? Werd het college informeel of formeel om een standpunt gevraagd?

Wat was het standpunt van de vertegenwoordigers van de gemeente in de MLSO?

Enkele jaren geleden heeft het college de nodige brieven en mails gestuurd om bij de bevoegde instanties (waaronder de MLSO) aan te dringen om de bewoning zo lang als mogelijk te behouden. Heeft het college dit opnieuw gedaan?

Wat was het standpunt van de leden van het college omtrent het uitschrijven van de overheidsopdracht tot sloop van meer dan 250 gebouwen? Wat was het standpunt van de vertegenwoordigers van de gemeente in de MLSO?

Wat is het standpunt van de meerderheidspartijen hierover?

Is het college bereid om conform het bestuursakkoord bij de MLSO aan te dringen deze woningen (die momenteel nog in goede staat zijn) met tijdelijke contracten verder te verhuren of te laten gebruiken en de huidige contracten niet op te zeggen? Is men vanuit de meerderheid bereid om conform het bestuursakkoord er bij de MLSO op aan te dringen terug te komen op de aangehaalde beslissingen?