VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Persbericht Vlaams Belang, 6 maart 2009

Vlaams Belang geschokt dat Maatschappij LSO waardevolle woningen in Doel afbreekt

Nieuwe strategie om overgebleven inwoners weg te jagen

Op de gemeenteraad van dinsdagavond ll interpelleerde ik over de houding van het gemeentebestuur van Beveren tegenover het Saeftinghedok en Doel. De voorbije weken had 1ste schepen Luc Maes al laten weten dat hij ernstige bezwaren had tegenover het Saeftinghedok. Teleurstellend genoeg vernamen we zowel van de burgemeester als van Luc Maes zelf, dat Maes zijn uitspraken had gedaan als provincieraadslid en niet als 1ste schepen van de gemeente Beveren. Blijkbaar wil men in het college niet te veel aandacht besteden aan dit onderwerp. Ook onze oproep om een gefundeerd gezamenlijk standpunt tegenover het Saeftinghedok op te stellen viel in dovenmansoren.

De realiteit wijst echter uit dat het vele studiewerk omtrent het Saeftinghedok (waar vanuit alle hoeken protest tegen komt) nog jaren kan aanslepen en dat er geen enkele reden is om de afbraak van het dorp Doel verder te zetten.

In Doel heerst er momenteel bij de inwoners – zowel de gebruikers van het woonrecht als de inwoners die nog steeds eigenaar zijn van hun huis – de onzekerheid wat er de komende maanden staat te gebeuren. Op mijn vraag om rekening te houden met de leefbaarheid en woonkwaliteit van deze inwoners werd ontwijkend geantwoord. Zowel Beveren als de Vlaamse regering zitten met een probleem. Men wil het dorp tegen eind augustus ontruimen maar er ontbreekt momenteel een wettelijke grond tot onteigening van de overgebleven eigenaars. Eveneens begint men te begrijpen dat het op straat zetten van de vele huurders (waaronder nog tal van oorspronkelijke Doelenaars – waaronder een aantal senioren - die weigeren te verhuizen) tot sociale en menselijke drama's zal leiden.

Woensdag hebben we geschokt mogen vernemen hoe de Maatschappij LSO (gesteund door de gemeente Beveren) de overgebleven inwoners wil wegjagen. De Maatschappij is in de Camermanstraat (niet toevallig één van de mooiste straten van Doel) begonnen met de afbraak van waardevolle woningen. Het is een echt schande dat men een herenhuis uit de Napoleontische periode dat dienst deed als dokterswoning, Camermanstraat nr. 37, heeft afgebroken. Dit herenhuis had een bijzondere waarde en dateert van omstreeks 1800. Het huis is ondermeer bekend door de twee kanonskogels die in de zijgevel staken (en destijds door de Nederlandse vloot in 1832 van op de Schelde naar Doel werden geschoten). Volgens mijn beperkte informatie is het voormalige restaurant Paviljoentje in de Camermanstraat één van de volgende geviseerde woningen.

Het afbreken van de meest waardevolle woningen met een nog ongeschonden aanblik aan de buitenzijde, is niet minder dan een strategie om het dorp te veranderen in een oorlogslandschap en de overgebleven inwoners aan te zetten op te krassen. Dit is volledig in tegenspraak met de gegarandeerde belofte omtrent de verzekering van woonkwaliteit uit de regeringsbeslissing van 19 mei 2000.

De Vlaamse regering heeft immers op 19 mei 2000 de beslissing genomen dat de inwoners van Doel woonrecht wordt gegarandeerd tot het ogenblik dat een bouwvergunning voor een bijkomend containerdok wordt afgeleverd. De huidige Vlaamse regering ontkent de bepalingen in de beslissing van 19 mei 2000. Ook het college miskent deze regeringsbeslissing. Op de gemeenteraad van dinsdagavond heb ik bepaalde alinea's hieruit voorgelezen, met alle plezier had ik de volledige regeringsverklaring willen voorlezen. Maar voor burgmeester Van de Vijver zijn regeringsbeslissingen niet van tel als het hem niet uitkomt, hij verwijt de overgebleven Doelenaars dat zij niet naar hem hebben geluisterd om destijds in te gaan op het sociaal begeleidingsplan. Blijkbaar is het een persoonlijke strijd geworden waar zelfs de overgebleven oorspronkelijke Doelenaars die destijds geloof hechtten aan de regeringsbeslissing van 19 mei 2000 het slachtoffer van worden.

Hieronder de persverklaring bij deze regeringsbeslissing. Een beslissing die destijds door sommige regeringspartijen werd uitgelegd dat indien er geen economische noodzaak voor een 2de containerdok zou zijn, Doel zou blijven!

Bruno Stevenheydens, fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren, volksvertegenwoordiger, www.brunostevenheydens.org

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 MEI 2000

Akkoord over Doel

De Vlaamse regering heeft vandaag een akkoord bereikt m.b.t. het havengebied op de Linkerscheldeoever. Hierbij werd rekening gehouden met de resultaten van de leefbaarheidsstudie en het regeerakkoord van juli 1999.

De beslissing gaat uit van twee principes:

- Aan de inwoners van Doel wordt woonrecht gegarandeerd tot op het ogenblik dat de bouwvergunning voor een tweede dok wordt afgeleverd. Ondertussen kunnen zij ten volle gebruik maken van het Sociaal Begeleidingsplan.

- Aan de Antwerpse Haven wordt, gelet op het belang ervan voor de Vlaamse economie en de werkgelegenheid, de garantie geboden dat, indien de behoefte daartoe duidelijk wordt aangeduid, een tweede containerdok kan gebouwd worden dat noodzakelijkerwijze op het grondgebied van het dorp Doel moet komen.

Op basis van het regeerakkoord, dat bepaalt dat er voor elke haven een strategisch plan dient te worden opgesteld, zal een werkgroep bestaande uit alle betrokkenen, een Strategisch plan voor de Antwerpse haven (linker- Èn rechteroever) opstellen, waarbij de principes en de harde grenzen van het Strategisch plan Linkerscheldeoever gehandhaafd blijven. Dit volwaardig strategisch plan zal ondermeer de fasering en uitvoeringsmodaliteiten van het tweede containerdok bevatten. Dit plan zal ook duidelijk maken op welke manier het ruimtegebruik op de Rechterscheldeoever kan geoptimaliseerd worden, welke samenwerkingsverbanden met andere havens (Vlaamse en Nederlandse) mogelijk en wenselijk zijn en welke budgettaire middelen in de toekomst vereist zullen zijn voor de verdere expansie.

De Vlaamse regering handhaaft de beslissingen van de vorige regering m.b.t. de gewestplanwijzigingen en zal deze uitvoeren.

Het Sociaal Begeleidingsplan Doel wordt uitgebreid met een bewoningsrecht. Hierdoor kunnen de inwoners die onteigend worden, in Doel blijven wonen tot het ogenblik dat op basis van de principes van het Strategisch plan Antwerpse haven, het Havenbedrijf aantoont dat het tweede containerdok nodig is en de Vlaamse regering de bouwvergunning aflevert. De Vlaamse minister bevoegd voor Huisvesting zal hiervoor de nodige maatregelen nemen.

Vanaf 2004 zal de Vlaamse regering de procedure opstarten van de gedwongen onteigeningen, voor die inwoners die geen gebruik hebben gemaakt van het sociaal begeleidingsplan. De onteigenden zullen wel gebruik kunnen maken van het bewoningsrecht.

Tijdens de periode van het bewoningsrecht zullen renovatie- en instandhoudingswerken kunnen uitgevoerd worden zodat de panden in die periode kunnen worden beheerd volgens het principe van de 'goede huisvader'.

Voor meer persinfo: Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. (02)553 70 14, e-mail: johan.vanhoecke@vlaanderen.be