Persmededeling Doel 2020, 15 december 2009

Actiecomités verzamelen méér dan 15.000 handtekeningen voor Doel

Hoorzitting in Vlaams Parlement rond toekomst van het bedreigde dorp is een feit

De actiegroepen KunstDoel en Doel 2020 hebben op amper drie maanden tijd meer dan 15.000 handtekeningen verzameld om Doel opnieuw op de politieke agenda te plaatsen. Daarmee willen zij voor Doel spreekrecht afdwingen in het Vlaams Parlement. Het verzoekschrift wordt ingediend door Doelbewoonster Frie Lauwers die als eerste indienster nu ook zeker is van gehoord te worden. Een verzoekschrift dat ondersteund wordt door 15.000 handtekeningen leidt automatisch tot een hoorzitting. Dat is decretaal bepaald.

Het verzoekschrift heeft als thema ‘Doel als woon- en kunstdorp naast de Haven’. De actualiteit van dit voorstel werd deze week nog eens extra in de verf gezet doordat SP.A-voorzitter Caroline Gennez in een brief te kennen gaf eveneens gewonnen te zijn voor het idee. Zij sprak terzake van een ‘win-win operatie’. Ook de huidige economische realiteit geeft het voorstel alle kansen. Tot op de dag van vandaag bestaat er namelijk géén enkel concreet plan over wat er met Doel moet gebeuren. En het huidig economisch klimaat maakt de aanleg van een nieuw containergetijdendok hoe langer, hoe onrealistischer. Bovendien is het dorp officieel nog altijd woongebied. Daarom vragen de ondertekenaars aan het Vlaams Parlement om bij de vastlegging van een nieuw bestemmingsplan voor Doel en omgeving het dorp te behouden als woon- en kunstdorp naast de haven.

De komende dagen zullen de pakken met handtekeningen overgemaakt worden aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. Die moet dan in de loop van de komende maanden een hoorzitting vastleggen.


Persmededeling Doel 2020, 14 december 2009


'Caroline Gennez (SP.A) pleit voor behoud van Doel

Doel 2020 bereid om dialoog aan te gaan met Vlaamse Regering

Nadat Bert Anciaux eind augustus in Doel namens SP.A voor het behoud van Doel had gepleit doet SP.A voorzitter Caroline Gennez dat nu nog eens over.

Dat blijkt uit een antwoord dat de internationale kunstenaar Mat Jongenelen (Nederland) kreeg van de SP.A-voorzitter. Eerder was over het standpunt van Gennez onduidelijkheid gerezen toen zij tegenover het internationale kunstproject Cittadellarte/Love Difference van Michelangelo Pistoletto in Italië had laten blijken zich te willen neerleggen bij de verdwijning van Doel. Tegenover de Nederlandse kunstenaar Jongenelen die daarom een protestgedicht stuurde naar Gennez, komt de SP.A voorzitter daar nu op terug.

Geachte,

Dank voor uw bericht over Doel.

Het toekomstplaatje van het Saeftinghedok ziet er vandaag inderdaad anders uit. Het is niet zeker dat het dok er effectief komt.

De onzekerheid over het Saeftinghedok creëert ruimte voor bijsturing van de beslissingen uit het verleden. Sommigen denken aan een nieuwe bestemming voor Doel als kunstdorp. Een positief project dat niet de pretentie heeft de havenexpansie in de weg te staan. Zo'n kunstdorp tussen haven en polders zou de economische mastodont een menselijker, socialer gelaat kunnen geven. Een mooi bindmiddel tussen cultuur en industrie, tussen natuur en economie. Een dorp in de haven, als plek van kwetsbaarheid. Een dergelijke win-winoperatie wordt haalbaar als we beslissingen uit het verleden durven bijsturen.

Ik hoop dat mijn antwoord onze visie die rekening houdt met de laatste ontwikkelingen verduidelijkt.

Hoogachtend.

Caroline Gennez
voorzitter sp.a


Het standpunt van Gennez werd eerder ook al verdedigd door regeringspartij N-VA. En ook binnen de CD&V lijken verschillende verkozenen hoe langer, hoe meer, gewonnen voor een positieve aanpak van het dossier Doel.

Met de brief van Gennez is er duidelijk sprake van een nieuw politiek feit. Doel 2020 hoopt dat daarmee ook een einde komt aan de loopgravenoorlog rond het dossier.

Het actiecomité dringt er bij SP.A-voorzitter Gennez op aan om het niet bij woorden te laten. De SP.A moet nu ook de nodige stappen zetten om de impasse rond het dossier te doorbreken.

Doel 2020 van zijn kant is ten allen tijde bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen en in dialoog te gaan met de Vlaamse Regering. En mee te werken aan een constructieve oplossing waar àlle partijen bij kunnen winnen.


Persmededeling Doel 2020, 29 november 2009

Slopingsvergunningen historische hoeves te Kieldrecht zijn verstreken

Doel 2020 vraagt gemeente Beveren om actie voor behoud van hoeves

Tijdens de voorbije gemeenteraad in Beveren werd opnieuw ingegaan op het dossier over de met afbraak bedreigde historische hoeves in Kieldrecht.

Uit het antwoord van burgemeester Van de Vijver blijkt dat het college amper op de hoogte is van de ontwikkelingen in het dossier. En ook dat Beveren dringend werk moet maken van een erfgoedbeleid ter zake.

In januari van dit jaar startte de Vlaamse overheid in Kieldrecht met de afbraak van twee historische hoeves in de Arenbergpolder te Kieldrecht. Daaronder het 18de eeuwse Hof ter Walle, de oudste nog bestaande hoeve in de polders. De hoeves lagen voor niets in de weg maar moesten verdwijnen om dat ze aan de rand van een (tijdelijk!) natuurgebied lagen. Actievoerders hielden de hoeves dagenlang bezet. Een petitie leverde op 48u tijd méér dan 1000 handtekeningen op. En ook in de Vlaamse erfgoedwereld werd met ontzetting gereageerd om zo veel kwaadwilligheid van de Vlaamse overheid.

Minister-president Kris Peeters schortte de sloop uiteindelijk op en er kwam een uitgebreid onderzoek van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed.

Daarnaar gevraagd antwoordde burgemeester Van de Vijver afgelopen gemeenteraad dat enkel Hof ter Walle 'een erfgoedwaarde' heeft. Maar daar blijken de onderzoekers dan toch wel een ander idee over te hebben. In een uitgebreide publicatie van het VIOE blijkt nu dat Hof ter Walle een ‘hoge erfgoedwaarde’ heeft en ook de ander hoeve 'architectuurhistorisch én historisch waardevol' is. Bovendien is volgens de erfgoedonderzoekers verder onderzoek noodzakelijk.

Want ook landschapshistorisch en cultuurhistorisch hebben beide sites (o.m. als merkteken in het landschap) bijzondere waarde.

In zijn antwoord op de gemeenteraad antwoordde burgemeester Van de Vijver dat de schuur van Hof ter Walle 'wellicht zal afgebroken worden om ze vervolgens op een andere locatie weer op te bouwen'. De Vlaamse Landmaatschappij die de omliggende natuurgebieden beheert wil dan weer het historische woonhuis ombouwen 'tot een werfkeet, vergaderruimte en bezoekerscentrum'! Dat alles zou niet alleen een bijzonder dure maar ook een compleet zinloze operatie zijn. Wat er daarna nog overschiet van de 'hoge erfgoedwaarde' van Hof ter Walle laat zich raden... Voor Doel 2020 is het ook een compleet raadsel waarom een historische 18de eeuwse schuur blijkbaar onverzoenbaar is met een naastliggend natuurgebied. Terwijl een werfkeet, bezoekerscentrum, parking,... dat voor de Vlaamse Landmaatschappij niet zijn... Veel logica komt daar niet bij kijken.

Volgens de advocaten van Doel 2020 zijn de slopingsvergunningen voor beide hoeves intussen verstreken. Weliswaar werd van de schuur van Hof ter Walle de dakbedekking verwijderd en werd op het erf van de andere hoeve een bijgebouwtje gesloopt maar dat is volgens de wetgeving onvoldoende. Uit de aanvatting van de werking moet duidelijk de intentie blijken om het hele project door te zetten. En dat is hier duidelijk niet het geval. Het is ook onvoldoende om in de laatste lijn enkele werken uit te voeren die er louter op gericht zijn om het verval van de afbraakvergunning te voorkomen, zonder met de werkelijke afbraak aanvang te nemen. Hiervoor werd trouwens een klacht in ontvangst genomen door de Vlaamse Ombudsdienst.

Daar komt bovenop dat de administratie Erfgoed steeds negatief heeft geadviseerd tegen de afbraak. Ook de gemeente Beveren zelf had de afbraak negatief geadviseerd. De administratie Ruimtelijke Ordening erkent nu in de procedure voor de Ombudsdienst dat de erfgoedwaarde onvoldoende heeft doorgewogen bij de beslissing tot afbraak. Het is bovendien duidelijk dat het recente rapport van het VIOE voor een kentering heeft gezorgd en bewustmaking rond de erfgoedwaarde van beide hoeves.

Beide hoeves zijn nog altijd bewoond. Het zijn echte merktekens in het landschap en de laatste overblijvende authentieke polderhoeves in de streek die getuigen van een belangrijke cultuurgeschiedenis (de Zeeuws-Vlaamse polderexploitatie). De configuratie van beide hoeves is nog steeds intact en de afname van de latere (eterniet) dakbekleding van de schuur laat net toe om deze met weinig kosten te bekleden met een rieten dakbedekking. Op die manier wordt ook het landschap een bijkomend cachet gegeven dat het historisch belang visueel weergeeft. Het is zelfs perfect mogelijk én doelmatig om de historische hoeves te integreren in het natuurproject en aldus de landschappelijke waarde van het project te versterken. Dat zou trouwens ook het zich ontwikkelende plattelandstoerisme in de streek ten goede komen.

Doel 2020 hoopt dan ook dat de gemeente Beveren zich in overeenstemming met haar eigen vroegere advies wil inzetten voor het behoud van dit boerenerfgoed uit de streek.


Persmededeling Doel 2020, 18 oktober 2009

Maatschappij Linkeroever verspreidt desinformatie bij duizenden gezinnen in het Waasland

Doel 2020 hekelt laksheid overheid tegenover criminelen en vandalen

Deze week viel bij alle Wase gezinnen die nieuwsbrief ‘Waaslandhaven’ in de bus. Lezing van dit gloednieuwe (veelkleurige) blad maakt duidelijk dat de Maatschappij Linkerscheldeoever hiermee niet zozeer informatie op het oog heeft, dan wel propaganda voor haar vernietigingsplannen in Doel. Ronduit stuitend daarbij is dat de opruiming van Doel als een ‘fait accompli’ wordt voorgesteld. En in àlle talen wordt gezwegen over de beslissingen van de rechtbank die de Maatschappij - op straffe van dwangsom - hebben verboden om nog huizen af te breken in Doel én om nog langer mensen te verdrijven uit het dorp. Dat na de vlijmscherpe kritiek in de Vlaamse pers - in het edito van een Vlaamse krant had men het zelfs over 'de boeven van de maatschappij'! - de Maatschappij voortdoet alsof er niets aan de hand is, is veelzeggend.

Volgens voorzitter Peter Deckers van de Maatschappij Linkerscheldeoever (in de volksmond de Maatschappij Deckers) is er geen reden om de ambities voor de Linkerscheldeoever te temperen. Voor Deckers wil dat zeggen dat er sowieso verdere havenuitbreiding moet komen op de Linkeroever, of er nu nog nood is aan een containergetijdendok of niet. 'Want de haven is méér dan containers alleen.' Voor wie tussen de regels leest: Doel en de polders moeten sowieso wég. Voor wat dat zien we nog wel.

Op een moment dat het in de hemel geprezen Deurganckdok op amper 10% van zijn capaciteit draait en met het openlijk heeft over 'het te slapen leggen' van de containerterminals op Rechteroever zou men van een bestuurder van een openbare instelling toch iets méér omzichtigheid verwachten...

Doel 2020 beschuldigt er de Maatschappij en de andere verantwoordelijke overheden van om ondertussen de situatie in Doel bewust te laten verzieken. Zo is de politiepermanentie teruggebracht tot één avond om de 14 dagen. In opdracht van de gemeente wordt er wel om de haverklap gecontroleerd wie er nog wel en niet woont in Doel (die tomeloze ijver om te kunnen aantonen hoe weinig mensen er in Doel wonen is écht opmerkelijk) maar tegen dieven, rovers, criminelen en vandalen wordt er amper opgetreden. Bijna elke nacht zijn in het dorp dieven op pad. In het weekeinde vandaliseren zgn. taggers zelfs op klaarlichte dag de gevels van huizen. Snotneuzen kunnen er ongestoord de ruiten komen ingooien.

Dàt alles is het gevolg van overheden die nu al maanden aan een stuk rondtoeteren dat Doel een dorp is dat 'toch wegmoet'. En wie wil er nu nog rekening houden met een dorp dat wegmoet? Bovenop laat de Maatschappij Linkerscheldeoever het dorpsbeeld bewust verloederen door ramen en deuren te laten openstaan en tuinen te laten verwilderen. Die Maatschappij heeft dus in tijden van crisis wel centen om gratis een veelkleurige nieuwsbrief vol geleuter te verspreiden. Niet om de woonkwaliteit van de huizen in Doel te garanderen. Niet om het patrimonium dat haar is toevertrouwd in goede orde te beheren.

Doel 2020 vraagt aan de Maatschappij, de gemeente Beveren, de Vlaamse Regering dat zij de rechtszekerheid ook voor de mensen in Doel garanderen. Nét zoals zij dat doen voor andere burgers op andere plaatsen in Vlaanderen. De politiek van twee maten en twee gewichten waarbij bewoners en geweldloze actievoerders systematisch worden aangepakt en men steevast de andere kant op kijkt als men te maken heeft met criminelen en vandalen moet eindelijk ophouden.

Omdat het een rechtsstaat onwaardig is. Omdat mensen in Doel ook mensen zijn.


Persmededeling Doel 2020, 2 september 2009

Doelenaars eisen via gerechtsdeurwaarder bij Maatschappij LSO dwangsom op van 1.250.000 Euro

Nieuwe procedure moet woonrecht veilig stellen

Op een persconferentie vandaag in Doel heeft Mr. Matthias Storme meegedeeld dat Doel 2020 de door de rechtbank toegekende dwangsom van 1.250.000 Euro ook effectief opeist via de gerechtsdeurwaarder.

Die opeising is het gevolg van het arrest van het Hof van Beroep in Gent en de beschikking in kortgeding van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde die op straffe van dwangsom verdere afbraak of aantasting van de woonkwaliteit in Doel verbieden. Verschillende flagrante inbreuken maken dat het actiecomité de dwangsom nu ook kan opeisen.

Vrijdag wordt door Mr. Matthias Storme ook een nieuwe procedure ingeleid voor de Rechtbank van Dendermonde. Die moet op korte termijn komaf maken met de pogingen om de mensen in Doel te verdrijven.

Volgens Mr. Storme neemt de overheid in het dossier Doel voortdurend beslissingen die eigenlijk geen beslissingen zijn omdat ze juridisch niet onderbouwd zijn en ook niet kunnen worden aangevochten. De betrokken overheden kunnen niet anders dan de bestemming van Doel te respecteren tot ze gewijzigd is. Dat wil zeggen dat zij aan het recht op wonen in een woongebied niets kunnen veranderen.

Doel 2020 maakt zich ook boos over de manier waarop de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband systematisch aan desinformatie doen. Dat wordt onder meer duidelijk gemaakt in een nota van de studiecel Luctor et Emergo olv. ere-senator Ferdinand de Bondt (zie bijlage).

Tot slot ziet het actiecomité een nieuw politiek feit met de keuze van SP.A voor het behoud van het Scheldedorp. Doel 2020 vraagt dan ook met aandrang dat de Vlaamse Regering het debat over Doel heropent.


Persmededeling Doel 2020, 31 augustus 2009

Duizenden mensen op nieuwe solidariteitsdag voor behoud van Doel

SP.A pleit bij monde van Bert Anciaux voor behoud van Doel

Afgelopen zondag waren opnieuw duizenden mensen aanwezig in Doel. Zij luisterden er naar toespraken van Wim Van Hees (Ademloos), Frie Lauwers (Kunstdoel) en vertegenwoordigers van N-VA, VB, Groen en SLP. Maar het was vooral de boodschap van SP.A die voor ongeloof (en hoop) zorgde. De tekst werd voorgebracht door Bert Anciaux maar verwoordde het standpunt van de ganse SP.A. Dat werd afgelopen avond ook nog eens bevestigd door de SP.A-woordvoerder.

Hieronder integraal de tekst van SP.A

Met de catastrofale cijfers die nu bekend zijn is duidelijk dat uitbreidingsplannen voor de Antwerpse Haven volledig haaks We vinden economie zeer belangrijk. Ze zorgt mee voor welvaart en welzijn. Zeker in deze tijden van economische crisis is het belangrijk de economie te ondersteunen. Maar dit mag niet onmenselijk gebeuren.

We geloven sowieso in een kruisbestuiving tussen economie, ecologie en cultuur. De sp.a wil dit verbond alle kansen geven. Net nu is er veel nood aan een menselijke aanpak van de samenleving en van de economie.

De sp.a blijft loyaal het standpunt verdedigen dat Doel moet verdwijnen indien het nieuwe dok aangelegd wordt. Die keuze is in het verleden door verschillende partijen gemaakt. Indien de haven een bijkomend dok nodig heeft, dan zal Doel verdwijnen.

Vandaag is er nog geen enkel teken aanwezig dat met de bouw van het Saeftingedok zal gestart worden. Zolang er
geen nood is aan dit bijkomende dok, moet het resterende dorp van Doel niet verdwijnen. Er moet geen geld en energie gestoken worden in het afbreken van woningen. Enkel de bouwvallige en gevaarlijke woningen moeten afgebroken worden. Net nu, in tijden van economische en financiële crisis, moet er geen overheidsgeld en gemeenschapsgeld gestoken worden in het afbreken van woningen. We hebben deze middelen broodnodig om net bijkomende woningen in Vlaanderen te bouwen.

Inmiddels
, in afwachting van het starten van de eventuele bouw van het Saeftinghedok, kan Doel als 'kunstenaarsdorp binnen de haven' blijven bestaan.

De sp.a wil dit unieke samenspel van economie (de haven), ecologie (de polders) en cultuur (het kunstenaarsdorp), even alle kansen geven en zien hoe het zich kan ontwikkelen. We nodigen alle partijen en betrokkenen uit om te onderzoeken hoe dit project kansen kan krijgen.


Dat standpunt vormt voor Doel 2020 een nieuw feit. De bewonersvereniging wil graag ingaan op de door Anciaux voorgestelde dialoog maar dringt vooral aan op een aanpassing van het woonrecht. En dat omdat de beëindiging van het woonrecht in eerste instantie de oudere Doelenaars dreigt te treffen. Het woonrecht behoort momenteel tot de bevoegdheid van SP.A minister Freya Van den Bossche. Doel 2020 vraagt dan ook – dringend - aan de minister een herstel van de rechtszekerheid voor deze Doelenaars.


Knack, 26 augustus 2009


'Er is niemand onteigend in Doel'

Op 31 augustus vervalt het tijdelijke woonrecht in Doel. Maar duidelijk niet alle leven.

De ontmanteling van het polderdorp Doel ten voordele van de Antwerpse haven gaat een nieuwe fase in. Wanneer we Marina Apers van Doel 2020 bellen, is ze net met een deurwaarder op stap in haar bedreigde havendorp. 'Het is onwaarschijnlijk wat hier allemaal gebeurt', zegt ze. 'We zijn alle onregelmatigheden aan het vaststellen. Een aannemer ging vrijdag met een koevoet gewoon binnen in een nog bewoonde woning. Huisvredebreuk, maar niemand die erom maalt. Of ze laten weer eens "per ongeluk" iets vallen op een huis waar ze helemaal geen sloopvergunning voor hebben.'

Op 31 augustus vervalt het tijdelijke woonrecht in Doel. Dat betekent dat de overheid eigenaars die hun huis vrijwillig verkocht hebben maar er zijn blijven wonen, kan verplichten hun woning te verlaten. 'Hetzelfde geldt voor mensen die er via het zakelijk recht wonen', aldus Apers. 'Maar daarnaast zijn er ook nog heel wat eigenaars, zoals ik, die hun huis niet vrijwillig verkocht hebben. En die kunnen ze er niet zomaar uitzetten. Doel is tot nader order nog altijd woongebied. De bedoeling is psychologische druk uit te oefenen: "Zie je, nu zijn jullie daar nog met elf eigenaars. Wat ga je nu doen?" Ik wil trouwens een groot misverstand rechtzetten. Iedereen denkt dat de Doelenaars onteigend zijn. Dat klopt niet. De overheid voedt die leugen opdat heel België zou denken: "Ah ja, het is terecht dat ze moeten opstappen." Maar niemand in Doel is onteigend. Daarvoor moeten ze het openbaar nut kunnen bewijzen waarom Doel moest verdwijnen. Hoewel ze al veertien jaar een verkrottingspolitiek voeren, kunnen ze dat niet.'

Waarom zou de overheid dat misverstand voeden? Apers: 'Alle mensen die hun huis verkocht hebben, deden dat vrijwillig. Zij die dat vóór 2004 deden, kregen ook premies. Op voorwaarde dat ze op het grondgebied van Beveren bleven wonen. Maar om hen te huisvesten, hebben ze wel tuinen van andere Bevere- naars moeten onteigenen. En mensen die op de lijst stonden voor een sociale woning werden achteruitgesteld. Stel dat straks blijkt dat Doel toch bewoond kan blijven, dan zeggen die mensen natuurlijk: "Waarom moest ik mijn tuin afgeven? Of waarom ben ik achteruitgesteld?" Daarom is het van groot belang dat die onteigeningsmythe blijft bestaan.'

© 2009 Roularta Media Group


Persmededeling van de verenigde actiegroepen voor Doel, 24 augustus 2009

30 augustus: Verenigde actiegroepen lanceren actie voor “spreekrecht voor Doel”

Aanstaande zondag 30 augustus, op de voorlaatste dag van het woonrecht, lanceren de verenigde actiegroepen Doel een nieuwe campagne om spreekrecht voor Doel in het parlement te verkrijgen. Tegelijkertijd komen een aantal kunstenaars met nieuwe werken en initiatieven hun solidariteit met het dorp betuigen.

Programma

Zondag 30 augustus op de kade van de jachthaven te Doel

Aanvang 15 uur

Verwelkoming door Frie Lauwers namens de bewoners
Speech door Frank De Vos, DorpsDichterDoel, namens KunstDoel vzw
Speech door Wim Van Hees, voorzitter Ademloos vzw, namens de verenigde actiegroepen
Twee minuten spreektijd per politieke partij die Doel "het spreken waard" vindt
Uitrollen en bevestiging van 50-meter-lang spandoek op de Scheldedijk door KunstKater collectief uit Lier
Doop "Mayday…Mayday…Mayday… voor Doel" zeilboot van waterkunstenares Brigitte Strick
Bezoek consulaat Culturele Vrijhaven Ruigoord (Amsterdam) in Doel
Inhuldiging beeld "De Visser" van René Frik en Maarten Donders, ter vervanging van het originele beeld dat dit voorjaar voorbarig ontmanteld werd door de huisvestingsmaatschappij

Heel de namiddag: muziek door verschillende bands; nomadische "Mobile Artistique Théatrale" keuken


Persmededeling Doel 2020, 30 juli 2009

Doel 2020 boos over nieuwe uitzetting in Doel

De bewonersvereniging Doel 2020 reageert boos op de uitzetting van een bewoner vandaag in Doel. Dat gebeurde deze namiddag op last van de deurwaarder en onder zware politiebescherming. En dat terwijl overal in het dorp wordt gewerkt aan de voorbereiding van de 35e Scheldewijding.

Toppunt van stijl: De bezittingen van de bewoner worden ingeladen in een oplegger van ‘rioleringen Smet’.

De uitzetting gebeurde op basis van een beschikking uit 2006(!) waarbij op eenzijdig verzoekschrift en om ‘hoogdringende redenen’ werd bedongen dat het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas zogenaamde krakers mocht uitzetten.

Voor Doel 2020 is het een raadsel in welke mate een vonnis dat in 2006 om ‘hoogdringende’ redenen werd toegestaan op eenzijdig verzoekschrift nu nog werkzaam kan zijn.

Maar blijkbaar zijn een aantal lokale overheden zo gefocust op de ontruiming van Doel dat àlle middelen goed zijn om de bewoners weg te krijgen. En men zelfs niet meer kan wachten tot 31 augustus.

De bewonersvereniging vraagt zich af of de lokale overheden in het Waasland niets anders te doen hebben dan de Doelenaars nog maar eens te komen pesten en intimideren.

Intussen blijkt uit een verslag over een vergadering omtrent het einde van het woonrecht op het gemeentehuis van Beveren dat voor 50% van de Doelenaars die moeten vertrekken géén oplossing naar andere woonsten toe bestaat. M.a.w. deze mensen worden verjaagd uit hun huizen die van de rechtbank niet mogen afgebroken worden. En zonder dat zij een oplossing in het vooruitzicht hebben.

Is dat het warme Vlaanderen waar Peeters II voor opkomt? Ons doet dat eerder denken aan de zwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis.

Verdere info ter plaatse: Frie Lauwers: 0495/16.64.75


Persmededeling Doel 2020, 29 juli 2009

Doel verwacht opnieuw duizenden bezoekers voor 35e Scheldewijding en Doelse Feesten op zondag 2 augustus

Organisatoren geven met solidariteitsdag signaal aan de Vlaamse Regering

Het Scheldedorp Doel verwacht nu zondag duizenden bezoekers voor de jaarlijkse Scheldewijding en de Doelse Feesten. Die krijgen dit jaar een bijzonder karakter omwille van de intentie van de Vlaamse Regering om het woonrecht einde augustus te beëindigen. In die zin werden de Scheldewijding en de Doelse Feesten dit jaar uitgeroepen tot een solidariteitsdag met het bedreigde dorp.

Eerder leidde de organisatie van de dag ook al tot spanningen met het gemeentebestuur van Beveren dat de subsidies voor het evenement op de valreep halveerde. Daardoor dienden verschillende activiteiten geschrapt en staat het organiserend komitee dit jaar voor een enorm financieel risico.

Het heeft er de Werkgroep Scheldewijding niet van weerhouden opnieuw uit te pakken met een groots opgezet evenement. Naast de traditonele Scheldewijding en Vlootshow zijn er dit jaar niet minder dan 240 standhouders (een absoluut record in de voorbije 35 jaar en het dubbele van vorig jaar!). Drie podia zorgen voormuziek. Er lopen zeven tentoonstellingen op verschillende locaties.

Er is de bedichting van Doel in de Pastorijstraat. En ook de projecten van KunstDoel Inside en Outside zijn zondag a.s. te bezichtigen. Daaronder kunstwerken van topartiesten uit de hedendaagse Vlaamse kunstscène.


Met de Solidariteitsdag voor Doel willen de bewoners en organisatoren aantonen dat het dorp ondanks al de aangerichte schade nog altijd veel te bieden heeft. In die zin sluit de solidariteitsdag naadloos aan op de oproep van de Erfgoedwereld en de Internationale Kunstscène. Die lanceerden eerder deze maand nog een oproep aan de Vlaamse Regering om het dorp Doel omwille van zijn unieke karakter te behouden.

Daar is gezien het huidige economische klimaat en de malaise in de Antwerpse haven ook alle reden toe. Argumenten om het dorp op te ruimen zijn er niet.

Met de solidariteitsdag hopen de Doelenaars en hun medestanders de nieuwe Vlaamse Regering dan ook op betere gedachten te brengen.

In bijlage vindt u een volledig programma

Graag tot dan!


28 juli 2009

Westerschelde voorlopig niet verdiept

DEN HAAG - De vaargeul van de Westerschelde mag voorlopig niet worden verruimd en verdiept. Dit heeft de Nederlandse Raad van State dinsdag bepaald in een voorlopige uitspraak.

De Zeeuwse Milieufederatie en de Vogelbescherming hadden bewaar gemaakt tegen de werkzaamheden in de Westerschelde, omdat deze zouden leiden tot een aantasting van het natuurgebied Westerschelde en Saeftinghe.
De raad oordeelt in zijn voorlopige uitspraak dat de Nederlandse landbouw- en visserijminister Gerda Verburg "niet met voldoende zekerheid heeft kunnen concluderen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast".
Later dit jaar zal de Raad van State een definitieve uitspraak doen in de beroepsprocedure die de organisaties hebben aangespannen. De twee organisaties lieten weten blij te zijn met de uitspraak.

Bron: BELGA/ANP

Vaargeul Westerschelde mag niet worden verdiept

De vaargeul van de Westerschelde mag voorlopig niet worden verruimd en verdiept. Dat heeft de Raad van State vanmiddag bepaald. Het is volgens de rechter onzeker of de "natuurlijke kenmerken van het gebied" niet worden aangetast.

De Zeeuwse Milieufederatie en de Vogelbescherming hadden om een schorsing van een door minister Verburg (Natuur, CDA) verleende vergunning gevraagd. Zij vrezen een aantasting van de zogenoemde "laagdynamische natuur" in het natuurgebied Westerschelde en Saeftinghe.

Minister Verburg was van oordeel dat de verruiming en verdieping van de vaargeul ten behoeve van de scheepvaart naar de haven van Antwerpen geen "significante effecten" zou hebben op deze natuur, onder meer door het "flexibel terugstorten" van baggerspecie aan de randen van de Westerschelde. De baggerspecie wordt gewonnen door de verruiming van de vaargeul.

De Raad van State is er niet van overtuigd dat deze werkzaamheden de natuur afdoende zullen beschermen en heeft nu verboden dat de werkzaamheden binnenkort zullen beginnen. Later dit jaar volgt de definitieve uitspraak.

Wel of niet ontpolderen

Het gaat om de derde verdieping van de vaargeul van en naar de haven van Antwerpen. De verdieping maakt deel uit van een groots project waarbij niet alleen de toegankelijkheid van de haven wordt verbeterd, maar ook de veiligheid in met name Vlaanderen wordt vergroot, en de natuur van de Westerschelde zou worden hersteld. Voor dat laatste heeft Zeeland jaren gedebatteerd over het wel of niet onder water zetten van polderland ten behoeve van natuur. Het kabinet besloot onlangs de Hertogin Hedwigepolder niet te ontpolderen, en op andere wijze de natuur in de Westerschelde te herstellen. Het project, waarvoor Nederland en Vlaanderen een verdrag hebben gesloten, ging ervan uit dat de verdieping van de vaargeul kon plaatsvinden. De uitspraak van de Raad van State lijkt deze plannen nu te doorkruisen.

Vogelbescherming Nederland laat weten "erg blij" te zijn met de uitspraak. "De organisatie vindt dat de werkzaamheden pas gestart kunnen worden, wanneer een begin is gemaakt met de eerder toegezegde natuurherstelprojecten."

Bron: www.nrc.nl/binnenland/article2312855.ece/Vaargeul_Westerschelde_mag_niet_worden_verdieptPersmededeling Doel 2020, 19 juli 2009

Ook internationale kunstscène pleit nu voor Doel bij minister-president Kris Peeters

Namens Love Difference - Artistic Movement for an InterMediterranean Politic, heeft de internationaal bekende kunstenaar Michelangelo Pistoletto bij minister-president Kris Peeters gepleit voor het behoud van het Scheldedorp Doel. Eerder richtten méér dan 100 erfgoedverenigingen al een gelijkaardige oproep tot de nieuwe Vlaamse Regering.

De Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto vertoefde eerder in Doel op uitnodiging van KunstDoel. Die vereniging wil dat Doel als kunstdorp kan blijven bestaan en fleurde het dorp reeds op met tientallen kunstwerken. Daaronder bevinden zich intussen heel wat grote namen uit de hedendaagse kunstscène. Het verblijf in Doel inspireerde de voortrekker van Love Difference in die mate dat hij zich rechtstreeks richt tot Kris Peeters.

Pistoletto die kunstprojecten uitvoerde over de ganse wereld ziet Doel als “één van de meest unieke plekken” die hij ooit bezocht. Volgens hem zou het dorp mits een kleine investering “een hoogst originele locatie” kunnen worden voor allerlei kunstprojecten.

Pistoletto ziet met het project ook een mogelijkheid om “industriële, sociale, culturele en politieke be-langen te verzoenen als voorafspiegeling van een nieuwe en warmere samenleving”.

De brief van Michelangelo Pistoletto aan Kris Peeters kan je hier lezen.


Persmededeling Doel 2020, 16 juli 2009

Cijfers Deurganckdok illustreren onzin van verdere havenuitbreiding

Doel 2020 vraagt Vlaamse Regering te handelen in overeenstemming met economische realiteit

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de goederenoverslagcijfers van de Antwerpse Haven en het Deurganckdok verregaande gevolgen hebben voor het toekomstige havenbeleid.

In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering ging men nog uit van een verdere havenuitbreiding. Zo staat er te lezen:

Het gebied ‘Saefthinghe’ wordt ingericht als havengebied overeenkomstig het ‘meest maatschappelijk haalbaar alternatief’ van de plan-MER. De invulling kan gefaseerd gebeuren en kan maritiem, industrieel of logistiek zijn of een combinatie ervan, in functie van de economische behoeften. De studies voor de realisatie van een opengetijdedok worden voortgezet.”

Met de catastrofale cijfers die nu bekend zijn is duidelijk dat uitbreidingsplannen voor de Antwerpse Haven volledig haaks staan op de economische realiteit. Eerder bleek ook al elke juridische ondergrond te ontbreken voor een verdere uitbreiding. In die zin legden verschillende rechtbanken al een volledig sloopverbod op in Doel.

De bewonersvereniging Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse Regering dat zij handelt in overeenstemming met deze nieuwe economische realiteit. D.w.z. dat zij een einde maakt aan de onzinnige vernietiging van het historische dorp Doel en de verdrijving van de resterende bewoners. Maar ook dat zij deze nieuwe feiten aangrijpt als een kans voor de regio én de haven. Doel heeft als historisch Scheldedorp nog altijd heel wat troeven. Ook voor de haven. Dat wordt ook door internationale erfgoedverenigingen erkend die voorbije dagen pleitten voor het behoud van Doel. Het wordt hoog tijd om met dat gegeven eindelijk iets te doen.

Persmededeling Doel 2020, 15 juni 2009

Gemeente Beveren negeert uitspraken rechtbank ivm deelgemeente Doel

Subsidies Scheldewijding gehalveerd, schoolvervoer opgedoekt, bibliotheek gesloten

Anderhalve maand voordat de Scheldewijding en de Doelse Feesten plaatsvinden (op 2 augustus 2009) heeft het college van Burgemeester en Schepenen van Beveren laten weten dat de subsidies voor de Scheldewijding worden gehalveerd. Gisteren stuurde de werkgroep daarover aan het college nog een schrijven (zie hieronder). Het college heeft nu via de pers laten weten dat het comité het voor dit jaar met half zo veel geld zal moeten doen. Voor wie de feiten op een rijtje zet (zie hieronder) is het klaar dat deze beslissing niets te maken heeft met beleidsmatige keuzes. Maar louter is geïnspireerd door rancunes tegenover wie opkomt voor het behoud van het dorp Doel. Daarmee is duidelijk dat in Beveren de subsidiekraan open of toegaat in functie van de persoonlijke voorkeuren van de burgemeester. Daarin gaat men zelfs zo vér dat men de gangbare procedures overhoop haalt en tussenkomt bij de gemeentelijke administratie.

Op de zitting van vandaag heeft het college ook beslist dat de bibliotheek in Doel dichtgaat en het schoolvervoer voor de kinderen van Doel wordt afgeschaft. Want “het woonrecht eindigt op 31 augustus”. Daarmee ontkent de gemeente als het ware het bestaan van die mensen in Doel die nog altijd (volledig rechtmatig) in een officieel woongebied in hun eigen woning wonen en die daar ook nà 31 augustus nog rechtmatig zullen wonen. Voor Doel 2020 is het ronduit stuitend te moeten vaststellen dat de gemeente daarmee een deel van haar eigen bewoners herleidt tot niet-bewoners of niet-mensen. De bewonersvereniging vraagt zich af wat de volgende stap van het college zal zijn? Afsluiten van water en elektriciteit? Prikkeldraad?

Met haar beslissingen maakt het Bevers college dus duidelijk dat het zich niets aantrekt van de uitspraken van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Die stelde vorige week in haar beschikking:
"De enige constante die voor de rechtbank overeind blijft is dat Doel woongebied is." En: "De vergunde sloopwerkzaamheden hebben er de schijn van dat de zoals tot op heden tot 31 augustus 2009 gedoogde bewoners in dit woongebied op een onredelijke en onverantwoorde wijze uit dit woongebied worden verjaagd." De bewonersvereniging zal de volgende dagen dan ook laten nagaan of ze de gemeente Beveren omwille van haar beslissingen in gebreke kan stellen.

Hoe dan ook, het is waarschijnlijk uniek in dit land: de gedrevenheid waarmee een burgemeester en zijn college - tegen beslissingen van de rechtbank in - vechten voor de vernietiging van een van hun deelgemeenten.Aan het college van burgemeester en schepenen,

Betreft: subsidie Scheldewijding en Doelse Feesten

Mevrouwen, mijne heren,

Ondanks de moeilijke situatie die de deelgemeente Doel doormaakt staan ook dit jaar weer tientallen vrijwilligers klaar om de duizenden bezoekers aan de Scheldewijding en de Doelse Feesten een onvergetelijke dag te bezorgen.

Dit jaar moeten we het echter meemaken dat anderhalf maand voor de Scheldewijding en de Doelse Feesten er nog altijd de grootste onduidelijkheid is of de toegekende subsidie ook effectief zal worden uitbetaald. Maandenlang al wordt de voorzitter van de Werkgroep Scheldewijding, oud-veldwachter Maurice Vergauwen, van het kastje naar de muur gestuurd, zonder ook maar de minste verklaring. Zowel bij de dienst Feestelijkheden, als bij de dienst Financiën van de gemeente Beveren spreekt men van een situatie die “nooit eerder vertoond” is.

Dat sommige mensen in het schepencollege weinig sympathie hebben voor alles wat de deelgemeente Doel op de kaart houdt is één ding. Dat men daarbij zover wil gaan om de subsidies van een officieel erkend feestcomité achter te houden is toch wel bijzonder sterk.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de Werkgroep Scheldewijding, een officieel erkend feestcomité van de gemeente Beveren dat nu al vele jaren lang de Scheldewijding en de Doelse Feesten organiseert volgens een vast en bekend stramien.

Het dossier van de WG Scheldewijding werd eind augustus 2008 ingediend. Na nazicht en goedkeuring kreeg de Werkgroep Scheldewijding op 3 februari van de dienst Financiën van de gemeente Beveren de vraag om het voorziene volmachtformulier voor uitbetaling van de jaarlijkse subsidies te ondertekenen. Op dit document stonden zowel het dossiernummer als het toegekende bedrag vermeld. Voor de Scheldewijding en de Doelse Feesten gaat dat om een jaarlijks terugkerend bedrag van 9.800 Euro.

Op 10 februari werd het document ondertekend teruggestuurd door voorzitter Maurice Vergauwen en secretaris Marina Apers.

Toen de uitbetaling uitbleef werd contact opgenomen met de Dienst Financiën. Daar werd ons medegedeeld dat op 6 april opdracht tot uitvoering van de overschrijving was gegeven. Maar… dat de feitelijke uitvoering “op het hoogste niveau” was tegengehouden. Als we de mensen van de dienst Financiën van de gemeente Beveren mogen geloven is zo iets nog nooit eerder gebeurd.

Ondertussen zijn we 14 juni en weet de Werkgroep officieel nog altijd van… niets. Net zo min trouwens als de dienst Financiën en de dienst Feestelijkheden. Via de pers vernemen we dat het gemeentebestuur “geen geld wil geven om oorlog te voeren”. En dat voor “een rommelmarkt en wat optredens” toch niet zoveel subsidie moet gegeven worden. De Scheldewijding afdoen als “een rommelmarkt en wat optredens”, il faut le faire… Trouwens mocht dit laatste argument al ergens op slaan dan is het toch wel erg vreemd dat het al niet veel eerder gebruikt is. Bijvoorbeeld voordat het dossier van de Werkgroep werd goedgekeurd…

Wie een beetje vertrouwd is met de organisatie van een groot evenement als de Scheldewijding weet dat daarvoor maanden op voorhand de nodige engagementen worden genomen. Dat op voorhand de nodige voorschotten en waarborgen dienen betaald. Door het uitblijven van de toegezegde subsidie worden die waarborgen en voorschotten momenteel door de organisatoren uit eigen zak betaald. Als dat het opzet was van het college, wel dan is de actie volledig geslaagd.

Naar ons gevoel getuigt het echter vooral van weinig goede smaak om mensen die zich elk jaar opnieuw vrijwillig inzetten voor een groot evenement op de gemeente op deze manier aan te pakken. Wij vragen u dan ook – nogmaals - dat de WG Scheldewijding dezelfde behandeling krijgt als alle andere feestcomités in de gemeente. En dat net als voor al die andere feestcomités de toegezegde subsidie wordt uitbetaald. I.p.v. ze op het allerlaatste moment te blokkeren. Waarvoor dank.

Met vriendelijke groeten,

Namens de WG Scheldewijding
Persmededeling Doel 2020, 11 juni 2009

Sloop in Doel onwettig!

Doelenaars verkrijgen (opnieuw) sloopverbod bij de rechtbank

De advocaten van Doel 2020, mr. Matthias Storme en mr. Igor Rogiers hebben opnieuw een sloopverbod bekomen. Ditmaal bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Die uitspraak op basis van het milieustakingsrecht is ten gronde.

Nadat de Doelenaars vorige maand reeds in kortgeding een sloopverbod bedongen voor het Hof van Beroep in Gent, heeft nu ook de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde een sloopverbod opgelegd. En dat op basis van het milieustakingsrecht. De rechtbank erkent de onrechtmatigheid en onwettigheid van de sloop en dat er in Doel bij de slopingswerken een inbreuk tegen de milieuwetgeving aanwezig is. Dat werd door de diverse betrokken overheden steeds betwist. Maar de rechtbank in Dendermonde laat geen twijfel bestaan: "De enige constante die voor de rechtbank overeind blijft is dat Doel woongebied is." En nog straffer:
"De vergunde sloopwerkzaamheden hebben er de schijn van dat de zoals tot op heden tot 31 augustus 2009 gedoogde bewoners in dit woongebied op een onredelijke en onverantwoorde wijze uit dit woongebied worden verjaagd."

De inwoners van Doel traden in deze zaak op in naam van de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen omdat deze hebben nagelaten de onwettigheid van de sloop aan te klagen. Vreemd genoeg is de gemeente Beveren daarna "vrijwillig tussengekomen" tégen haar eigen inwoners die deze onwettige toestanden aan de kaak stellen.

Volgens de Maatschappij Linkerscheldeoever zouden de verzoekers door zich in de plaats te stellen van de gemeente "de bevoegdheden van de democratisch verkozen organen schenden." De tussenkomst van de gemeente Beveren spreekt in dezelfde zin. Volgens de gemeente Beveren zijn de eisen van de verzoekers niet in overeenstemming met de belangen van de gemeente Beveren. Dat werd echter als "niet ontvankelijk en onnozel" afgedaan omdat de gemeente in hoofde van een deel van haar inwoners reeds partij was.

De rechtbank is ook bijzonder scherp voor de Maatschappij Linkerscheldeoever. "Nu er werd vastgesteld dat Doeldorp onveranderd woongebied is dient de Maatschappij Linkerscheldeoever er voor te zorgen dat de woningen en panden waarvan zij eigenaar is geen verdere schade aan het woongebied toebrengen”.

De Maatschappij Linkerscheldeoever werd een dwangsom opgelegd van 1 miljoen euro per inbreuk. En dat zowel voor wat elke nieuwe sloop betreft als voor aangerichte schade aan het woongebied.

Verdere info:

Mr. Matthias Storme
Mr. Igor Rogiers


Persmededeling Doel 2020, 3 juni 2009

Doel 2020 vreest sabotage Scheldewijdingsfeesten in Doel door inhouding subsidie

Doel 2020 vreest dat het gemeentebestuur van Beveren de jaarlijkse Scheldewijdingsfeesten in Doel probeert te fnuiken door het inhouden van de toegezegde subsidie. Dat blijkt uit de manier waarop de Werkgroep Scheldewijding en haar voorzitter oud-veldwachter Maurice Vergauwen nu al maanden aan het lijntje wordt gehouden door de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver.

Op 3 februari van dit jaar kreeg de Werkgroep Scheldewijding in Doel van de dienst financiën van de gemeente Beveren de vraag om het voorziene volmachtformulier voor uitbetaling van de jaarlijkse subsidies te ondertekenen. Ondertekening van dit formulier impliceert dat het dossier volledig is, nagekeken en goedgekeurd, en dat het voorziene subsidiebedrag voor de organisatie van de jaarlijkse feesten kan uitbetaald worden. Zowel het dossiernummer als het toegekende bedrag staan trouwens op dit formulier vermeld. Voor de Scheldewijding en de Doelse Feesten gaat dat om een jaarlijks bedrag van 9.800 Euro.

Op 10 februari werd het document ondertekend teruggestuurd door voorzitter Maurice Vergauwen en secretaris Marina Apers. Maar de subsidie kwam niet.

De voorzitter van de Werkgroep Scheldewijding oud-veldwachter Maurice Vergauwen deed voorbije maanden herhaaldelijk navraag maar werd daarbij van het kastje naar de muur gestuurd.

Uiteindelijk kreeg de Werkgroep op de Dienst Financiën van de gemeente te horen dat op 6 april opdracht tot uitvoering van de overschrijving zou gegeven zijn. Maar… dat de feitelijke uitvoering op het hoogste niveau – lees: burgemeester Marc Van de Vijver – was tegengehouden. En dat zonder enige commentaar of uitleg aan de organisatoren die ondertussen reeds volop engagementen hebben genomen voor de organisatie van dit jaarlijks gebeuren. Een gebeuren waar trouwens jaarlijks méér dan 10.000 mensen op afkomen.

Als we de mensen op de dienst financiën van de gemeente Beveren mogen geloven is zo iets nog nooit eerder gebeurd.

Navraag deze week bij gemeentesecretaris Jan Noppe door de Werkgroep Scheldewijding leert ons dat het college het dossier “nog moet bekijken”. Een antwoord waar eerder ook al de dienst Feestelijkheden van de gemeente, de gemeenteontvanger en de dienst financiën van de gemeente het mee moesten stellen. Een antwoord dat blijkbaar niet alleen door ons als bijzonder vreemd wordt beschouwd, gezien de hiervoor beschreven procedure.

Nog vreemder is het feit dat ons vanuit het schepencollege van Beveren werd gemeld dat wordt overwogen om met een deel van de subsidie van de Werkgroep Scheldewijding tegemoet te komen aan een vraag van Oud-Doelenaars om een reünie te organiseren… Wie of wat deze oud-Doelenaars zijn is een raadsel.

Wel duidelijk is dat burgemeester Marc Van de Vijver ondanks het arrest van het Hof van Beroep in Gent – jammer genoeg – blijft doorgaan met de mensen uit zijn deelgemeente Doel voor het hoofd te stoten.

Doel 2020 vraagt aan burgemeester Marc Van de Vijver om te stoppen met dit soort van cynische machtsspelletjes. Hij zal er de Scheldewijding en de Doelse Feesten niet mee tegenhouden. Meer nog: hij bewijst er géén van zijn bewoners in Groot-Beveren een dienst mee. Die bewijzen namelijk elke zomer opnieuw dat ze Doel wél in hun hart dragen. Misschien zou het goed zijn mocht de burgemeester zich daar zelf eens van komen vergewissen. Hij is bij deze uitgenodigd.


Persmededeling Doel 2020, 30 mei 2009,

Fons Mees besluit morgen in Doel wekenlange fietstocht door Vlaanderen voor behoud van Doel

Drie weken lang fietste Fons Mees (73) door Vlaanderen om aandacht te vragen voor het bedreigde dorp Doel. Op zijn tocht deed hij alle gebieden aan die bedreigd worden door de aanleg van grote infrasturctuurwerken.

Om de link tussen milieu en gezondheid duidelijk te maken, zamelde Fons onderweg geld in voor Kom op tegen Kanker.

Morgen eindigt Fons zijn tocht waar hij hem startte: in Doel. We verwachten hem daar rond 16u op De Doolen.

U kan Fons echter ook rechtstreeks contacteren op het nr. 0478/62.68.89


12 mei 2009 (Gazet van Antwerpen)

Vlaamse havens zakken verder weg

De overslag in de Vlaamse havens is tijdens het eerste kwartaal globaal met 18,6% afgenomen. De scores voor april en begin mei zijn nog slechter. Maar de werkgelegenheid zakt niet verder.

Volgens de kwartaalcijfers van de Vlaamse Havencommissie kenden de vier Vlaamse zeehavens tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een globale overslag van 53,26 miljoen ton. Dat is 18,6% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In Antwerpen bedroeg de teruggang 19,5%, in Gent 25% en in Oostende 29,4%. Zeebrugge mocht zich ‘verheugen’ met slechts een verlies van 8,1%. Antwerpen zakte met een kwartaaltotaal van 37,3 miljoen ton onder hetzelfde kwartaal van 2004.

Inzake containeroverslag was er globaal een terugval met 15% in standaard-containers (TEU). In Antwerpen bedroeg dat percentage 16,4.

Deurganckdok: -48%

Inmiddels is de situatie niet verbeterd. Een belangrijke bron heeft het over een achteruitgang met 25% in containeroverslag, een andere heeft het zelfs over een neergang met 48% in het Deurganckdok.

De globale containercijfers verdoezelen dat omdat rederij MSC zijn West-Europese trafiek concentreert op het Delwaidedok. Ook gegevens van het bootmannenbedrijf Brabo wijzen op een dalende trend. “We noteerden in mei 32% minder activiteiten”, aldus Brabo- directeur Ronny Detienne.

Maar de jobcijfers wijzen op stabilisering. Zowel Paul Valkeniers (werkgeversorganisatie CEPA) als BBTKvakbondsman Marc Loridan hebben het over een status-quo.

Bron: www.gva.be


9 mei 2009

School uit Aalst betoogt in Doel voor behoud van het dorp

Op 28 april begroetten wij in het dorp een groep scholieren uit Aalst met hun leerkrachten. De jongeren hadden spandoeken bij die opriepen voor het behoud van het dorp en wandelden ermee in groep door de straten.
Bron: www.kunstdoel.net/nl/nieuws/school-uit-aalst-betoogt-doel-voor-behoud-van-het-dorp


Persmededeling Doel 2020, 8 mei 2009

Bevers College van Burgemeester en Schepenen wil géén kunstdorp in Doel

Het schepencollege van Beveren wil géén rekening houden met de kunstwerken in het bedreigde polderdorp Doel. Dat heeft burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) laten weten op vragen van gemeenteraadslid Ludo De Block (Kartel Pro) en Bruno Stevenheydens (VB) die wilden weten hoe de gemeente stond tegenover de waardevolle werken die bekende kunstenaars als Fred Bervoets hebben gemaakt in woningen in Doel. Ook de opstelling van de Minister van Cultuur Bert Anciaux die het project van een kunstenaarsdorp wél genegen is, verandert volgens Van de Vijver niets aan de zaak.

Het staat de burgemeester van Beveren natuurlijk vrij om zijn neus op te halen voor de kunst van Jan Decleir, Fred Bervoets, Luc Tuymans en andere… Maar misschien kan de burgemeester duidelijk maken wat
zijn visie is op de toekomst van Doel en de polders van Kieldrecht, Doel en Prosperpolder. Dat lijkt ons voor iemand die een zetel op het oog heeft in het Vlaams Parlement toch wel zinvol.

Doel 2020 betreurt de houding van het college. De bewonersvereniging begrijpt ook de handelswijze niet van het gemeentebestuur van Beveren. Want dat laat namelijk een deel van zijn gemeente – nodeloos - vernietigen zonder een tegenstem te laten horen. Dat Beveren nochtans een verschil kan maken werd dit jaar al herhaalde malen duidelijk.

Toen in Kieldrecht de oudste hoeves uit de regio tegen de vlakte dreigden te gaan, wisten actievoerders niet alleen de sloop te voorkomen. Er volgde ook een grondig erfgoedonderzoek en een gesprek met de betrokken administraties. Dat de sloop nog doorgaat is allerminst zeker. Het gemeentebestuur van Beveren werd herhaaldelijk verzocht om te bemiddelen. Maar de enige manier waarop het gemeentebestuur toen tussenkwam was om… actievoerders te laten arresteren.

Ook voor het behoud van Prosperpolder weigerde het college – ondanks herhaaldelijk aandringen door bewoners, landbouwers en actiegroepen - zich te engageren. De schrapping van het ermee samenhangende project in de Hedwigepolder maakt nochtans duidelijk dat met wat Beverse vastberadenheid Prosperpolder ongeschonden had kunnen blijven.

Last but not least was er het arrest van het Hof van Beroep in Gent. Daaruit blijkt dat de sloop in Doel compleet onwettig was. Dat de burgemeester van Beveren dit nieuwe feit compleet negeert, is méér dan jammer. Het tast niet alleen zijn geloofwaardigheid aan als burgemeester. Maar het maakt ook duidelijk dat inwoners van Beveren en het Waasland niet kunnen rekenen op Van de Vijver als het er op aankomt hun belangen te verdedigen.


7 mei 2009 (Belga)

Antwerpse haven overweegt prognose Saeftinghedok bij te stellen door crisis

De Antwerpse haven overweegt de toekomstprognoses voor het Saeftinghedok bij te stellen. "Bij een vertraging van de groei zoals die zich nu voordoet, moeten we misschien de capaciteitsuitbreiding verschuiven", zei Antwerps haventopman Eddy Bruyninckx aan Belga. Hij achtte het mogelijk dat de eerste fase van het nieuwe dok pas een jaar later aan de markt zou worden aangeboden.

"We zullen het project omwille van een crisis van acht of negen maanden echter absoluut niet afblazen", benadrukte Bruyninckx in de marge van zijn reactie op de visienota van Groen! en GroenLinks op de toekomst van de Vlaamse en Nederlandse havens. De twee partijen overhandigden hun tekst woensdag aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Bruyninckx verwijst naar de planning waarmee de Antwerpse haven altijd heeft gewerkt voor het Saeftinghedok: "We hebben altijd zeer helder gezegd dat die gebaseerd is op enerzijds de verwachte duurtijd van de procedure en anderzijds de verwachte groeivoeten. Op basis van de groeivoeten waarmee we hebben gerekend, zouden we in 2015 of 2016 een eerste deel aan de markt willen kunnen aanbieden. Als die groeivoeten veranderen, heeft dat ook een effect in de tijd. Dat betekent zeker niet dat we het project afblazen, maar je zou bij 2015/2016 wel een jaar kunnen bijtellen."

Het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever schreven eind 2008 een marktconsultatie uit over de Ontwikkelingszone Saeftinghe. Die is gelegen op de linkeroever van de Schelde, ten noorden van het huidige Deurganckdok, en omvat naast een containergetijdendok ruimte voor logistieke en industriële activiteiten. Volgens het Havenbedrijf was er heel wat interesse voor de plannen.


Persmededeling Doel 2020, 6 mei 2009

Arrest Hof van Beroep vernietigend voor Vlaamse overheid

Afgelopen vrijdag raakte via de griffie van het Hof van Beroep in Gent bekend dat alle sloophandelingen in het dorp Doel onwettig zijn en bijgevolg verboden. Gisteren kregen de raadslieden van Doel 2020 ook inzage in het arrest. Dat is ronduit vernietigend voor de Vlaamse overheid. Bijna op alle punten worden de klagers, allen bewoners van Doel, in het gelijk gesteld door de rechtbank. In het arrest heeft men het over nalatigheid van ambtenaren, wetsontduiking van de overheid en schending van de rechten van de bewoners.

In de motivatie van het vonnis maakt de rechter bij het Hof van Beroep duidelijk dat ‘
de vergunningen verleend zijn m.b.t. woningen die hoofdzakelijk gelegen zijn in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. (...) Uit de motivering van de afgeleverde sloopvergunningen blijkt dat er geen toetsing aan de goede plaatselijke ordening is gebeurd. (…) Het is daarbij ten zeerste de vraag of op die wijze niet op een oneigenlijke manier de facto een wijziging van het gewestplan wordt bewerkstelligd.

Volgens de rechtbank moeten de wijzigingen in een woongebied met ‘
culturele, historische en/of esthetische waarde gericht zijn op een behoud. Het toekennen van sloopvergunnigen die de afbraak van veel woonhuizen in de dezelfde dorpskern tot voorwerp hebben lijkt een negatie te zijn van voormelde wetsbepaling.’

Volgens de rechtbank betekenen de sloopvergunningen
een zware aantasting van het zicht en de leefomgeving’ en maken zeeen aantasting uit van de rechten van de bewoners’. Bovendien ziet de rechtbankgeen enkel actueel rechtmatig belang om de sloopwerken al dan niet beperkt verder te zetten’. De rechtbank vermoedt zelfs dat de overheid door ‘haar handelwijze betracht een onomkeerbare toestand te scheppen die de belangen van de bewoners op ernstige en blijvende wijze kan schaden. (…) De bewoners van Doel kunnen tot op heden aanspraken laten gelden op het respecteren van de gewestplanbestemming “woongebied” die niet kan worden aangetast door sloopvergunningen waarvan in het kader van onderhavige procedure voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat ze onwettig zijn.’

Elke verdere poging tot sloop in Doel wordt daarom vanaf nu beboet met een dwangsom van 250.000 euro per dag en per overtreding.


4 mei 2009 (Het Laatste Nieuws/Waasland)

Minister van Cultuur Bert Anciaux opent 'KunstDoel-Inside'

"Kunstenaarsdorp moet kunnen"

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (sp.a) heeft zaterdag 'KunstDoel-Inside' geopend, in het bedreigde Scheldedorp Doel. Hij is het idee voor een tijdelijk kunstenaarsdorp wel genegen. "Maar ik wil ook geen illusies creëren. We gaan niet opnieuw huisvesting toelaten", voegt hij er meteen aan toe. Voor de opening van het kunstproject in Doel kwam zaterdag een massa volk opdagen. Ook bekende politici zoals Vera Dua en Mieke Vogels (Groen!) waren van de partij, net als delegaties van N-VA en Vlaams Belang.

Euforisch

Bij de inwoners is de sfeer euforisch nadat het hof van beroep een sloopverbod uitvaardigde. "Een belangrijke overwinning", zegt Jan Creve van Doel 2020.

Eva Van Tulden en Frie Lauwers van de vzw KunstDoel moesten hun speech in zeven haasten aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze deden een oproep naar de Vlaamse regering om Doel en de resterende bewoners nu met rust te laten. "We zijn niet tegen de haven maar blijf van Doel af zolang het niet nodig is," klinkt het. Ze pleiten er ook voor om van Doel een kunstenaarsdorp te maken.

Minister Anciaux is dat laatste idee wel genegen. Hij waarschuwt er tegelijk voor dat Doel nooit meer een echte dorpsgemeenschap kan worden. Opnieuw huisvesting toelaten, is voor hem uitgesloten. "Ik ga niet de heilige uithangen. Als lid van de Vlaamse regering heb ik mee de beslissing genomen dat Doel moet verdwijnen en ik draag mee de verantwoordelijkheid. Die beslissing werd door een groot deel van de politiek gedragen en wordt niet teruggedraaid. Ik ga geen signaal geven dat er onenigheid bestaat over dit dossier binnen de regering."

Kaarten

Anciaux geeft wel toe dat de kaarten anders liggen nu het hof van beroep een sloopverbod heeft uitgevaardigd. "Als het Saeftinghedok er komt, moet Doel sowieso wijken. Intussen moet er echter niks vernield worden als dat niet nodig is", vindt de minister. Doel kan volgens hem in tussentijd best een vrijplaats zijn voor kunstenaars. KunstDoel vroeg de minister om dat ook te bepleiten bij de meerderheidspartijen, maar daarop wou Anciaux nog niet reageren.

De minister kreeg na zijn speech een rondleiding door Doel en bezocht het project KunstDoel-Inside. De voorbije maand maakten een tiental gerenommeerde Belgische kunstenaars werken in met sloop bedreigde huizen. De bedoeling is de woningen symbolisch tegen afbraak te beschermen en de bewoners een hart onder de riem te steken. "Dit project raakt me diep en ik heb er grote waardering voor", zegt Anciaux. "Het is een unieke plaats om kunst te tonen die bovendien maatschappelijk belangrijk is."

Kristof Pieters


4 mei 2009 (Belga)

Sloop woningen in Doel strijdig met ruimtelijke ordening

De sloop van woningen in Doel is strijdig met het huidige gewestplan en de geldende ruimtelijke ordening. Dat is samengevat de belangrijkste conclusie van het Hof van Beroep in Gent. De advocaten van de Doelenaars konden maandag het volledig vonnis inkijken.

Volgens meester Igor Rogiers is nu duidelijk dat de afgeleverde sloopvergunningen onwettig waren. Daarom heeft het Hof van Beroep een moratorium afgekondigd met een dwangsom van 250.000 euro voor elke woning die nog gesloopt wordt in Doel. Het gaat weliswaar om een vonnis in kortgeding maar Rogiers verwacht niet dat de beslissing anders zal zijn in een zaak ten gronde.

Het Hof van Beroep spreekt ook van een 'zware aantasting van de leefomgeving' in Doel en stelt vast dat de sloopwerken dus voor heel wat hinder zorgen. Ook is er volgens het Hof geen rechtmatig belang aangetoond die de sloop rechtvaardigt en mag men geen onomkeerbare situatie scheppen.

"Hiermee is duidelijk gemaakt dat het zogenaamde 'beslist beleid' om Doel te slopen en waarmee de Vlaamse regering steeds schermt, geen enkele rechtsgrond heeft", aldus Rogiers. Het vonnis van het Hof van Beroep heeft wel geen invloed op het woonrecht in Doel. Dat loopt af eind augustus. Enkel wie niet in der minne zijn woning verkocht, zal daarna nog in Doel kunnen blijven.


2 mei 2009

Opening KunstDoel-Inside: fotoreportages

Fotoreportage van Erik Olaerts
Fotoreportage van Richard De Nul
Fotoreportage van Paul Maes
2 mei 2009

Opening KunstDoel-Inside in aanwezigheid van minister AnciauxDe TV-zenders brachten een mooi verslag van de opening van KunstDoel-Inside. Klik op de foto voor het verslag in het journaal van TV1 en een interview met Vlaams cultuurminister Bert Anciaux.

VTM reportage: http://www.vtm.be/nieuws/opgeknipt.html?vpos=8&vID=PIt_8318_vtm_id
TV-Oost reportage: http://www.tvoost.be/nl/nieuws/zoek?src=DOEL
VRT reportage: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/archief/2.1222/cultuur%2Ben%2Bmedia/090502Doel_Kunstdorp
Belga-TV reportage: http://www.standaard.be/video/videoPlayer.aspx?cat=0&subcat=0&videoId=238792


2 mei 2009 (De Morgen, Belga)

Doel tijdelijk kunstenaarsdorp

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux heeft een kunstproject in het bedreigde Scheldedorp Doel geopend. De sfeer in Doel is uitgelaten omdat het hof van beroep in Gent donderdag een sloopverbod uitvaardigde.

Minister Anciaux is het idee om van Doel tijdelijk een kunstenaarsdorp te maken, wel genegen. Hij waarschuwt er echter voor dat Doel nooit meer een levende dorpsgemeenschap kan worden. "Als lid van de Vlaamse regering heb ik mee de beslissing genomen dat Doel moet verdwijnen en daar gaan we niet op terugkomen. Ik ga dus geen signaal geven dat er onenigheid bestaat over dit dossier binnen de regering. Wel moet er niets vernield worden wat niet nodig is", aldus de minister.

"Doel moet sowieso wijken"

Als het Saeftinghedok er komt, moet Doel volgens Anciaux sowieso wijken. Intussen kan het dorp wel een vrijplaats zijn voor kunstenaars, zolang die geen schade berokkent aan andere betrokken partijen. Aangezien het hof van beroep een sloopverbod heeft uitgevaardigd, is het idee voor een kunstenaarsdorp volgens de minister geen droom die onrealiseerbaar is. De organiserende vzw KunstDoel vroeg de minister om dit ook te bepleiten bij de meerderheidspartijen, maar daarop wou Anciaux nog geen reactie geven.

Symbool tegen afbraak

De minister bezocht na zijn speech het project KunstDoel-Inside. De voorbije maand maakten een tiental gerenommeerde Belgische kunstenaars werken in met sloop bedreigde huizen. De bedoeling is de woningen symbolisch tegen afbraak te beschermen en de bewoners een hart onder de riem te steken. De artiesten die kunstwerken in stelling brachten tegen bulldozers, zijn Guillaume Bijl, Fred Bervoets, Guy Van Bossche, Jan Decleir, Jan Van Imschoot, Kati Heck, Koen van den Broek, Luc Tuymans, Mitja Tušek en Ria Pacquée.

Later volgt nog het project KunstDoel-Outside. Tientallen kunstenaars adopteerden hiervoor symbolisch een huis in Doel en maken werken die voor de ramen worden gehangen. (belga/jv)

Bron: www.demorgen.be


Persmededeling Doel 2020, 1 mei 2009

Sloop van huizen in Doel is onwettig

Hof van Beroep in Gent verbiedt elke verdere sloop in Doel. De zaak gaat terug tot 3 september 2007 waarbij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde op eenzijdig verzoekschrift het verbod had opgelegd nog woningen in Doel te (laten) slopen en dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500.000,00 Euro per inbreuk. Op 18 januari 2008 werden de vorderingen van de inwoners van Doel door dezelfde Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde afgewezen. Een arrest van het Hof van Beroep d.d. 30 april 2009 vernietigt deze beschikking en legt opnieuw een sloopverbod op. Daarmee volgt de rechtbank de stelling van de Doelenaars en hun advocaten Mr. Matthias Storme en Mr. Igor Rogiers dat de sloop in een woongebied – en dat is Doel nog altijd – onwettig is. Doel 2020 betreurt dat - in tegenstelling met de belofte die de advocaten van de Maatschappij Linkerscheldeoever eerder deden – niet gewacht is met de sloop tot deze procedure definitief voorbij was. Het had veel menselijke ellende kunnen vermijden.

Want de manier waarop de voorbije maanden werd gesloopt in Doel, blijft vragen oproepen. Vanwaar al die haast voorbije maanden bij de Vlaamse overheid terwijl er géén enkel project op tafel ligt?

Waarom werden de voorbije maanden systematisch de meest waardevolle en historische huizen vernietigd terwijl men de krotten tot op de dag van vandaag overeind heeft laten staan? Waarom werden systematisch in de nog ongeschonden straten in Doel huizen in de (bewoonde) huizenrij weggeslagen? Terwijl men met een minimum aan hinder én moeite (echte vervallen) huizen had kunnen slopen aan de rand van het dorp. Wie heeft eigenlijk opdracht gegeven om elke morgen opnieuw vanaf zes uur ’s morgens - zonder wat voor waarschuwing dan ook aan de bewoners – (bewoonde) straten af te zetten als gold het een staat van beleg?

Sedert de sloopwerkzaamheden begonnen is het aantal onregelmatigheden en overtredingen niet meer te tellen. Dat gaat over vernietiging van nesten van beschermde vogels, geknoei met asbest, het in gevaar brengen van bewoners, tot en met schriftvervalsing door de voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever Peter Deckers. Waarom is hier tot op de dag van vandaag niets tegen ondernomen? Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor deze beschamende, ronduit onmenselijke aanpak?

Op de Internationale Erfgoedconferentie die vorige maand in Mechelen plaatsvond werd naast de vernietiging van de oude binnenstad in Bakoe, Azerbeidjan, Doel vermeldt als ‘worst case scenario. Voor wie luidop droomt van een ‘warm, sociaal en open Vlaanderen’ (dixit Kris Peeters) kan dat tellen. Gaat minister-president Kris Peeters na dit arrest van het Hof Van Beroep toch nog verder met de verrottingsstrategie in Doel die heel Vlaanderen te kijk zet in de wereld? Of neemt hij eindelijk de uitgestoken hand aan van de Doelenaars om samen te zoeken naar een bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen? Van iemand die steeds de mond vol heeft over ‘dialoog’ zou men mogen verwachten dat hij ook in zijn eigen Vlaanderen de daad bij het woord voegt.

Morgen vindt om 11u in Doel de officiële opening plaats van de tentoonstelling KunstDoel-Inside. Die wordt geopend door de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux. De aanwezigheid van Anciaux maakt duidelijk dat ook in de Vlaamse Regering de eensgezindheid over het lot van Doel ver te zoeken is. De evenementen van KunstDoel tonen bovendien aan dat er voor Doel een àndere oplossing mogelijk is. Én er ook een draagvlak voor bestaat.


23 april 2009 (Persbericht Bruno Stevenheydens)

Nutteloze afbraak dient stopgezet te worden

Ondanks eerdere klachten negeert aannemer en Maatschappij LSO veiligheidsafspraken

Inhoud achtergelaten asbestzak Camermanstraat - Voor meer foto's, klik hierVanaf de vroege ochtend – van 6.15 tot ongeveer 7.15 uur - hebben mandatarissen van het Vlaams Belang actie gevoerd in de Hooghuisstraat in Doel. Gedurende enige tijd hebben we bepaalde werken belet. Vanaf het ogenblik dat de aannemer zelf ter plaatse kwam en zijn werknemers aanmaande verder te werken werd de sfeer grimmiger. Zonder rekening te houden met de actievoerders en de veiligheid, zette de aannemer de kraan opnieuw in beweging. Op het ogenblik dat ik vanaf het voetpad aan de overkant foto’s nam van werknemers die op een dak asbest aan het verwijderen waren, werd ik bekogeld met stukken asbest en andere brokstukken. (De brokstukken vlogen me rakelings om de oren en zijn tegen de muren van het ontmoetingscentrum in de Hooghuisstraat uit elkaar gespat.) Zowel tegen nieuwe feiten van de jongste dagen ivm onzorgvuldige asbestverwijdering als tegen het smijten met asbest heb ik zonet klacht neergelegd bij de politie (zie bijlage). Geen van de actievoerders werd betekend of aangehouden. Het is dan ook de bedoeling om nieuwe acties te voeren; we rekenen er echter op dat de gemeente op zijn minst haar verantwoordelijkheid neemt tegen de onzorgvuldige manier van werken.

Het is onbegrijpbaar dat de Maatschappij LSO – daarin gesteund door de gemeente Beveren –verder gaat met het afbreken van woningen. Zoals wij reeds eerder hebben aangeklaagd, is dit een intimidatiepolitiek om de overgebleven inwoners te ontmoedigen en aan te zetten te verhuizen. Onder hen ook een aantal senioren en oorspronkelijke Doelenaars die niet willen verhuizen, maar wie het bijzonder moeilijk wordt gemaakt doordat hun vertrouwde dorp zo zinloos wordt geschonden.

Van de gegarandeerde woon- en leefkwaliteit blijft weinig over. Door het aan- en afrijden van vrachtwagens en de wijze waarop de woningen worden afgebroken lijkt Doel op een oorlogsgebied. Op verschillende momenten werd geheel Doel gekenmerkt door één grote stofwolk. De huidige Vlaamse regering ontkent de regeringsbeslissing van 19 mei 2000 waarin gesteld werd dat Doel pas weg moet op het ogenblik dat de bouwvergunning voor een 2de containerdok op linkeroever wordt afgeleverd en dat de woonkwaliteit zou gegarandeerd blijven. De huidige trafiekvermindering in de haven maakt een bijkomend dok utopisch en toch gaat men door met de afbraak; wie begrijpt dit nog?

Er blijft ook de onnauwkeurige en brutale manier van werken van de aannemer zonder gevolg te geven aan een aantal dringende veiligheidsafspraken.

Gisterenmorgen heb ik bij de milieudienst reeds melding gemaakt van (zie foto’s):
- Het onbeschermd achterlaten van een asbestzak met asbestresten. Geen omheining te bekennen, geen waarschuwing om af te blijven. Nochtans was de aannemer al voldoende verwittigd dat hij zorgvuldig moest omspringen met asbestafval.
- Tijdens de recente gedeeltelijke afbraak van een woning in de Camermanstraat heeft de aannemer opnieuw de asbestplaten op de zolder laten stukslaan en stukbreken. Dit ondanks de duidelijke instructies dat de platen zorgvuldig moesten verwijderd worden.

Het Vlaams Belang zal haar acties niet beperken tot deze ochtend. Onze doelstellingen zijn duidelijk: het behoud van Doel, hoe geschonden het dorp er vandaag ook mag uitzien. Doel dient net zoals het veel kleinere Lillo-fort op rechteroever behouden te blijven en hiervoor ook de definitieve zekerheid te krijgen. Elke zomer opnieuw maken enkele tienduizenden (zeker meer dan 60 000) mensen gebruik van de overzet van Lillo-fort naar Doel. Lillo-fort is met ongeveer 50 inwoners een oase van rust in het havengebied op rechteroever en biedt heel wat mogelijkheden voor recreatie en horeca. Doel heeft met enkele honderden inwoners veel meer mogelijkheden en dient die ook te krijgen! Het Vlaams Belang wil van Doel opnieuw een levendig dorp maken met bewoning, toerisme, waardevolle gebouwen, hotelfaciliteiten en tal van recreatieve en culturele troeven. Een oase van rust aan de rand van de haven. Net zoals Lillo-fort een meerwaarde voor de haven! Wanneer gaat men dat in Beveren en Brussel eens beseffen?

Bruno Stevenheydens
Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren
Klacht van volksvertegenwoordiger Bruno Stevenheydens

Beveren, 23 april 2009

Politie Beveren
Gravendreef 1
9120 Beveren

Graag zou ik klacht neerleggen tegen
- Maatschappij Linkerscheldeoever, Grote Markt 41, 9120 Beveren
- bvba Smet, aannemings- en verhuurbedrijf, Kreek 106, 9130 Kieldrecht

- omwille van het laten uitvoeren of uitvoeren van afbraakwerken in strijd met de regelgeving, en het negeren van duidelijk gemaakte afspraken rond asbestverwijdering, waardoor zowel het personeel dat de afbraakwerken uitvoerde als omwonenden onnodige en zware gezondheidsrisico's lopen.

- omwille van het feit dat ik deze morgen opzettelijk bekogeld werd met asbestresten en andere brokstukken op het ogenblik dat ik op het voetpad (aan de kant van het ontmoetingcentrum in de Hooghuisstraat) foto’s aan het maken was van de werknemers die zonder enige beveiliging (omwille van de hoogte) vanuit de dakgoot asbest aan het verwijderen waren. Het waren deze werknemers die mij bekogelden om te raken. De asbestresten zijn op het voetpad en tegen de muur van het ontmoetingscentrum uit elkaar gespat.

Deze morgen was ik in Doel aanwezig om te protesteren tegen de afbraakwerken uitgevoerd door aannemer Smet in opdracht van de Maatschappij LSO. Ik heb de aannemer persoonlijk aangesproken op zijn gebrek aan verantwoordelijkheid ivm het zorgvuldig verwijderen van asbest. Hierbij ben ik in discussie gegaan met de aannemer en hem erop gewezen dat er reeds enkele dagen een witte asbestzak met resten asbest in de Camermanstraat door zijn firma werd achtergelaten. De aannemer betwistte het gevaar hiervan, maar een half uur nadien werd de zak door personeel van de aannemer eindelijk opgehaald.

Gisterenmorgen stelde ik reeds het volgende vast in Doel waarvan ik de milieudienst verwittigde (met de nodige foto’s):

1. In de Camermanstraat merkte ik op het terrein waar enkele woningen recent werden afgebroken (woning Camerman en voormalig restaurant Paviljoentje) afval op dat blijkbaar nog opgehaald moe(s)t worden. Op de foto's ziet u het afval, waaronder een grote witte asbestafvalzak. Iedereen kan hieraan. Geen omheining te bekennen, geen waarschuwing om vanaf te blijven. Kinderen kunnen hier in neuzen.
Blijkbaar hanteert de aannemer geen voorzichtigheidsregel en laat hij een gevulde asbestzak onbeheerd achter. Nochtans is de aannemer al voldoende verwittigd dat hij voorzichtig moet omspringen met asbestafval en het niet zomaar mag laten slingeren.

2. De woning (Camermanstraat 31) staat er nog half. Deze woning heeft men pas na mijn klacht van 16 maart (over de onzorgvuldige asbestverwijdering) deels afgebroken. Maar ook hier (zie foto's) is te merken dat de platen onder de dakpannen zijn stukgebroken. Er waren toch afspraken gemaakt dat men deze platen zorgvuldig moest verwijderen zonder te breken? (door eerst de dakpannen, en de latjes te verwijderen en vervolgens de platen te verwijderen zonder te breken!).

Ik leg klacht neer tegen de Maatschappij LSO en de aannemer omdat beiden reeds verschillende keren werden geïnformeerd over onzorgvuldig uitgevoerde werken. Algemeen is geweten – zelfs door particulieren - dat het verwijderen van asbestplaten met de nodige veiligheidsmaatregelen dient te gebeuren en conform de wetgeving. Indien met dat niet doet dan zijn de gevaren voor de gezondheid zeer ernstig. Een overheidsinstantie heeft een voorbeeldfunctie. De Maatschappij Linkerscheldeoever is reeds verschillende keren gewaarschuwd over onveilig uitgevoerde werken. Ook de aannemer was op de hoogte van de geldende wetgeving. Beiden hebben zij te weinig verantwoordelijkheidzin om de werken nog verder uit te voeren.

Ik dring via deze klacht aan op een gepaste opvolging. Indien nodig kan ik getuigen oproepen die mijn verklaringen kunnen bijtreden.

Hoogachtend,

Bruno Stevenheydens
21 april 2009

Foto's van de actie tegen de afbraak van hotel Europe 1

Bekijk de fotoreeks van Maarten Haenen over de actie tegen de afbraak van hotel Europe 1 in de Camermanstraat 21.

21 april 2009

Groene wereldfietser Fons Mees fietst voor de derde maal voor Doel

Vanaf 9 mei trekt Fons weer 21 dagen lang door Vlaanderen en zal hij evenveel knelpunten bezoeken. Hij fietst voor het behoud van Doel, voor veilige fietspaden in Vlaanderen en voor gezondheid in het kader van de "Kom op tegen kanker" campagne, in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Fietsersbond vzw en de Vlaamse Liga tegen Kanker (weerman Frank De Boosere).

Fons en zijn fietsmakkers vertrekken op zaterdag 9 mei om 10u30 aan het stadhuis in Antwerpen, met de zegen van Luc Versteylen. Van daar rijden zij via de Scheldelaan naar Lillo-Fort, waar ze om 12u30 de veerdienst naar Doel nemen, om dan om 14 uur aldaar te vertrekken naar Beveren.

16 april 2009

Toegemetste kauwennesten

Op 16 april heeft de afbreekfirma Smet in Doel met een speciale hoogtewerker schouwen en gaten in de huizen toegestopt. Naar de vraag van het waarom, antwoordde hij: "die paar stomme vogels hier, gaan mij niet liggen hebben".

De reden is dat milieudiensten afbraak van huizen verbieden wanneer er vogelnesten inzitten.

Het is schrijnend te zien hoe die vogels nu wanhopig proberen hun nesten binnen te geraken. Volgens de politie van Beveren ter plaatse heeft de aannemer alle recht om die schouwen toe te metsen. Is Smet hier inderdaad toe gerechtigd?


Persmededeling Doel 2020, 17 april 2009

Nederlands kabinet schrapt ontpoldering Hertogin Hedwigepolder

Vlaamse Regering staat met de billen bloot

Er komt geen ontpoldering in Zeeland om de natuur van de Westerschelde te herstellen. Dat heeft de Nederlandse ministerraad vanochtend besloten. Die beslissing heeft verregaande gevolgen voor Vlaanderen. Het project dat Nederland schrapt vormt namelijk een onverbreekbaar geheel met de ontpoldering van Prosperpolder (ten noorden van Doel). Daar heeft men echter niet gewacht op de beslissing in Nederland. De boeren en eigenaars die er woonden werden er vorig jaar onteigend en ook de werken werden er reeds opgestart. Met een ongekende verwoesting van een van de mooiste polders tot gevolg. Allemaal zinloos dus. Het is een zoveelste illustratie van het wanbeleid dat plaatsvindt op de Linkerscheldeoever.

Volgens een advies van een commissie onder leiding van VVD'er Ed Nijpels zou het onder water zetten van de Hertogin Hedwigepolder en de Belgische Prosperpolder, beiden ten noorden van Doel, op de grens van Nederland met Vlaanderen de beste optie geweest zijn. Die stelling werd mee ingegeven door het feit dat het project (ook het Nederlandse deel) volledig zou betaald worden door Vlaanderen. Het kabinet Balkenende kiest nu voor een plan van de Zeeuwse waterschappen om buitendijkse schorren aan te leggen. Het draagvlak voor ontpoldering is volgens het kabinet te gering. Daarmee staat de regering van Kris Peeters opnieuw met de billen bloot.

Voor Doel 2020 laten deze gebeurtenissen opnieuw zien met welke kortzichtigheid en onnodige voortvarendheid de Vlaamse regering te werk gaat in Doel en de omliggende polders. De beslissing van de Nederlandse regering toont ook aan dat het ànders kan. Dat het beleid wél rekening kan houden met de gevoeligheden van een regio.

Doel 2020 hoopt dat deze zoveelste miskleun op rij minister-president Peeters eindelijk tot bezinning kan brengen. De bewonersorganisatie roept ook de lagere overheden (provincie en gemeente) in Vlaanderen op om het stilzwijgen te doorbreken en opnieuw te kiezen voor de mensen van de regio. In de plaats van vage, megalomane plannen die uiteindelijk onuitvoerbaar blijken.


17 april 2009

Nederlands besluit tegen ontpoldering Hedwigepolder heeft ook Vlaamse gevolgen

BEVEREN 17/04 (BELGA) = Het is voorlopig onduidelijk wat het effect is van het Nederlandse regeringsbesluit om de Hedwigepolder in Zeeland niet te ontpolderen maar het zal zeker ook gevolgen hebben in Vlaanderen. Dat zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) van Beveren. Het Nederlandse kabinet besliste vrijdag dat er geen ontpoldering komt maar wel de aanleg van een buitendijkse schor langs de Westerschelde. Het gaat om een natuurcompensatie voor de verdieping van Schelde zoals vastgelegd in de Scheldeverdragen.

Normaal gezien zouden Nederland en Vlaanderen één groot gebied op de grens van Beveren en Hulst ontpolderen maar bij onze noorderburen stuitte dit op veel protest. Een ruime meerderheid in het Nederlandse parlement kantte zich al tegen de ontpoldering en nu heeft ook de regering beslist om het project af te blazen. In Beveren zijn de werken echter al volop bezig. Burgemeester Van de Vijver gaat nu contact opnemen met de Vlaamse administratie om te bespreken wat de gevolgen zijn van de Nederlandse beslissing.

"Er zal onder meer bekeken moeten worden of de natuurwaarden van het project nog gehaald kunnen worden", aldus Van de Vijver. "Prosperpolder is echter niet alleen een compensatie voor de verdieping van de Westerschelde maar ook voor de havenuitbreiding. Ik denk dan ook niet dat het Vlaamse luik zal afgevoerd worden." Van de Vijver is wel verheugd dat de Hertogin Hedwigepolder onaangeroerd blijft. Het grootste deel van de pachters zijn immers Vlaamse en Beverse landbouwers.

Er is echter nog een achterdeurtje. Als de Europese Commissie niet akkoord gaat met het alternatief van een buitendijkse schor, kan de Hedwigepolder alsnog ontpolderd worden. Het alternatief zal Nederland bovendien ook geld kosten, zo'n 180 tot 200 miljoen euro. Zou de Hedwigepolder onder water zijn gezet, dan had Vlaanderen dat betaald. Nederland verwacht eind april een reactie van Europa.

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu vinden het besluit van de Nederlandse overheid compleet ongeloofwaardig. De 'alternatieven' die nu naar voor worden geschoven, zijn volgens de twee natuurorganisatie al grondig onderzocht door de commissies Maljers en Nijpels en naar de prullenbak verwezen. Het lijkt hen dan ook weinig waarschijnlijk dat de Europese Commissie tot andere besluiten kan komen dan de Nederlandse experten zelf. "Nederland koopt vandaag hoogstens uitstel en schuift de hete aardappel door naar de Europese Commissie", luidt het in die hoek.


17 april 2009

Hedwigepolder (2): Boerenbond wil nieuw overleg rond Prosperpolder

BEVEREN 17/04 (BELGA) = De Boerenbond reageert positief op de beslissing van de Nederlandse minister van Landbouw en Natuur Gerda Verburg om de Hedwigepolder in Zeeland niet te ontpolderen. De beslissing heeft tot gevolg dat de 600 ha natuurcompensatie die in het kader van de uitdieping van de Schelde niet worden gerealiseerd via ontpoldering maar wel via natuurinrichting buitendijks binnen het Scheldebekken.

Driehonderd ha vruchtbare poldergrond in de Hedwighepolder blijft zo gespaard en dat is goed nieuws omdat het grootste deel van deze polders wordt bewerkt door jonge Vlaamse landbouwers, aldus de Boerenbond.

In het verlengde hiervan dringt de landbouworganisatie bij de Vlaamse ministers Kris Peeters, bevoegd voor havens, en Hilde Crevits (milieu) aan op overleg met betrekking tot de herinrichting van de Prosperpolder Noord, die aan de Hedwigepolder grenst. De Boerenbond stelt voor ook deze polder te sparen en net als in Nederland buitendijks slikken en schorren te creëren als natuurcompensatie. De reeds onteigende gronden kunnen ook aangewend worden in het kader van de natuurcompensatie voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Op deze manier kunnen andere voor natuurcompensatie aangewezen landbouwgronden gespaard worden, aldus de Boerenbond./.GEL


Persmededeling Doel 2020, 16 april 2009

Doel 2020 aangenaam verrast door pleidooi minister-president Kris Peeters voor een “warm Vlaanderen”

Cijfers Antwerpse Haven illustreren zinloosheid verdere havenuitbreiding

Doel 2020 is aangenaam verrast door het pleidooi van Kris Peeters voor een warm, sociaal en open Vlaanderen. Want daarmee zit de minister-president volledig op dezelfde golflengte als het actiecomité. De pas vrijgegeven cijfers over de resultaten van de Haven van Antwerpen maken bovendien duidelijk dat een verdere havenuitbreiding ten koste van het dorp Doel en de omliggende polders compleet zinloos is geworden.

Doel 2020 ijvert sedert zijn ontstaan - nu 12 jaar geleden - voor een Vlaanderen waar mens en gemeenschap centraal staan. Voor een economie ten dienste van de mens en havens die in harmonie leven met hun omgeving. Die laatste idee werd met betrekking tot de Haven van Antwerpen concreet uitgewerkt in de publicatie
Hub Doel-Lillo. Een concept dat naadloos aansluit bij Peeters pleidooi voor een warm, sociaal en open Vlaanderen.

Een concept ook dat aan belang wint nu de Haven van Antwerpen te maken krijgt met een nooit geziene terugval. 20% minder omzet tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar wil zeggen dat de afwerking van het Deurganckdok waarschijnlijk nog jàren op zich zal laten wachten. En dat een nog verdere havenuitbreiding (met eventueel een bijkomend superdok) wel helemaal zinloos is geworden. In die zin vormt het pleidooi in
Hub Doel-Lillo voor harmonie tussen haven en polder, haven en Scheldedorp een bijzonder actueel alternatief. Dat niet alleen omdat ze gedeeld worden door de minister-president himself maar ook omdat de zachte waarden die erin worden gepromoot een belangrijke economische meerwaarde kunnen vormen.

Kris Peeters maakte vandaag bij de voorstelling van zijn boek duidelijk dat hij nog altijd gelooft in de dialoog. In de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. Doel 2020 maakt dan ook graag van de gelegenheid gebruik om de minister-president uit te nodigen voor een dialoog met de meest bedreigde gemeenschap in zijn eigen Vlaanderen. Een gemeenschap van 200 zielen die nu dagdagelijks door politie en bulldozers wordt belegerd in haar eigen dorp. Maar niets liever wil dan te kunnen leven in een warm, sociaal en open Vlaanderen waar er - in plaats van al dat overheidsgeweld - vooral ruimte is voor ‘dialoog’. De bewoners van Doel zullen de komende dagen de nodige inspanningen doen om de dialoog met de Vlaamse overheid op te starten. We hopen dat de minister-president het niet alleen bij woorden laat en de uitgestoken hand ook aanneemt.

De brochure Hub Doel-Lillo kan u hier downloaden.


16 april 2009 (persmededeling Vlaams-Socialistische Beweging)

V-SB tegen het geweld tegen het Doels verzet

Het polderdorp Doel is deze week weer met een wansmakelijke vertoning een 'hot item' geweest, eerst met brandstichtingen en vervolgens met afbraak van huizen waarop zich nog actievoerders bevonden.

Voor een echte reden voor afbraak van dit historisch waardevol polderdorp is het eigenlijk koffiedik kijken. Tot op heden heeft de Vlaamse overheid geen duidelijke plannen met het dorp. Er zijn plannen voor een nieuw getijdendok (Saefthingedok) waarvoor Doel zou moeten wijken. Tot op heden is hiervoor echter geen bouwaanvraag ingediend. Nog een punt waarin de Vlaamse overheid en zijn diensten zich in de illegaliteit bevinden is het feit dat Doel volgens de eigen ruimtelijke ordening nog steeds staat ingekleurd als woongebied. Ook was er de duidelijke consensus dat Doel mocht bewoond blijven tot er een duidelijk plan voorgelegd kan worden waarom het dorp moet wijken. Die plannen zijn er niet. Toch zet men koppig de afbraak verder.

Afbraakwerken starten terwijl er nog mensen op de daken en kranen zitten, die in hun recht zijn, is blijkbaar toegelaten. Op de muren beuken terwijl mensen zich in en om het huis bevinden, is ook geen probleem. Dat er hier mensenlevens zouden op het spel gezet worden, heeft men blijkbaar niet door of is van geen tel. De instinctieve krachten beginnen het te halen op de morele krachten. Een actie-reactie-principe wordt gehandhaafd.

Ook poogt men de brandstichtingen op materiaal van de aannemers in de schoenen van Doel2020 te steken. Het zijn bekende trucs om verzet in de kiem te smoren.

Wanneer men daden louter met leugens kan funderen en 'weerbarstigen' het aan het licht pogen te brengen, dan kan de zenuwachtigheid grondig oplopen. Dat zagen we dus overduidelijk voorbije dinsdag.

Het verzet wordt vervolgens ook nog eens onmogelijk gemaakt door dwangsommen opgelegd door een deurwaarder. Het gaat over bedragen van 2500 euro per actievoerder en 4000 euro bij een bezetting van woningen.Als Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) geloven we in het recht van mensen zich tegen illegale en illegitieme zaken te verzetten en zien het zelfs als een maatschappelijke plicht. Wanneer verzet niet meer mogelijk wordt door ongeoorloofde reactie van overheidswege kunnen we ons afvragen of we ons nog in een democratie dan wel een dictatuur bevinden.De V-SB heeft een ander Vlaanderen voor ogen!


14 april 2009

De afbraak van Hotel Europe 1 in beeld

TV-nieuwsverslag van brandstichting in de Camermanstraat (TV-Oost, 13-04-2009): klik hier
TV-nieuwsverslag van de acties tegen de afbraak van Hotel Europe 1 (TV-Oost, 14-04-2009): klik hier
TV-nieuwsverslag van de acties tegen de afbraak van Hotel Europe 1 (VTM-nieuws, 14-04-2009): klik hier


14 april 2009

Bekroond Doel-filmpje

Wie meer wil weten over de geschiedenis van Doel en waarom het dorp behouden moet blijven, moet maar eens naar dit recente bekroonde filmpje kijken:De A10 Variant - Kunstdoel from H. Verheyen - F. De Groote on Vimeo.


Persmededeling Doel 2020, 14 april 2009

Afbraak bedreigt dinsdagmorgen eerste Kunstdoel-projecten

Doel 2020 zal - ondanks dwangsommen - werken opnieuw stilleggen vanaf 6.30u

Dinsdagmorgen willen de slopers in Doel het voormalige Hotel Europe en een belendend pand slopen. Daarvoor werd vrijdag reeds een deel van de straat afgezet. Doel 2020 zal die sloop opnieuw proberen voorkomen. En dat met dakbezettingen en de instelling van een cordon sanitaire rond het aanwezige werfmateriaal.

Gisteren en vandaag werden de twee bedreigde panden in de Camermanstraat onder voogdij genomen door kunstenaars van het Doel-Outside project.

Jelle Geudens, Diederik Jeangout en Nils Bogaerts van St.-Lucas Antwerpen adopteerden het rijhuis naast Hotel Europe. Hun werk sluit aan bij de opvatting dat Doel niet zomaar bestaat uit enkele koppige bewoners. ‘Het vriendelijk verzet bestaat uit allerlei mensen met verschillende achtergronden, interesses, leeftijden en woonplaatsen. Het is een groep mensen van overal ter lande, en zelfs daarbuiten. Die idee van breed verzet kan je mits goede wil ook terugvinden in ons werk.’

Catharina De Laedt heeft via haar man Michel een band met hotel Europe. Zijn oom Albert heeft in het gebouw gewoond voordat het een hotel is geworden. Hij lag tevens aan de basis van de VVV van Doel. Albert is een 20-tal jaar geleden overleden (in Doel), maar zijn echtgenote leeft nog. Catharina en Michel zijn, voordat ze beslist hebben aan KD-Outside mee te doen, met de weduwe gaan praten en zij vond het fantastisch dat er nog steeds mensen bereid gevonden worden om voor het behoud van Doel te blijven opkomen.

Ondertussen begint wat zich in Doel afspeelt hoe langer, hoe meer de vorm aan te nemen van wat zich voordoet in totalitaire regimes. Ook daar wordt vreedzaam protest in de kiem gesmoord, wordt kunst gezien als een bedreiging, gaat men dialoog uit de weg en worden mensen tot complete wanhoop gedreven.
Tegenover de zinloze afbraakacties van de Vlaamse overheid zien wij ons verzet als een democratische plicht. Met de actie van dinsdag zullen we ervoor zorgen dat het fysiek onmogelijk wordt de huizen in de Camermanstraat af te breken. Wij zullen bovendien (letterlijk) een dam opwerpen tegen het bulldozergeweld.


11 april 2009 (Provinciale Zeeuwse Courant)

Gekrakeel over containerschepen

Verontwaardiging over aankondiging komst tweede, lange zeereus

door Wout Bareman, 11 april 2009

TERNEUZEN - Zeeland en Vlaanderen liggen met elkaar overhoop over de toelating van grotere containerschepen op de Westerschelde. Aanleiding is de onverwachte mededeling van het Antwerps Havenbedrijf dat binnenkort een tweede 'extra lang' containerschip van de Italiaanse rederij MSC in Antwerpen wordt verwacht.

Daarmee worden eerder gemaakte afspraken en procedures tussen onder meer provincie, Veiligheidsregio Zeeland en Rijkswaterstaat enerzijds en de Vlaamse overheidsdiensten anderzijds geschonden. De komst van het containerschip MSC Beatrice - met 366 meter het langste schip dat ooit richting Antwerpen koerste en gisteren probleemloos terugvoer - was aan strikte voorwaarden gebonden. De 'proefvaart' en alle maatregelen eromheen zouden eerst worden geëvalueerd, alvorens toestemming zou worden verleend voor volgende containerreuzen.

De aankondiging dat binnenkort het containerschip MSC Francesca (364 meter) koers zet naar Antwerpen, leidde deze week in Zeeuwse bestuurskringen tot hevige verontwaardiging. Commissaris van de koningin Karla Peijs verzette zich fel en ook voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio voelde zich geschoffeerd. Rijkswaterstaat reageerde verbijsterd. Lonink: „Dit is hoogst onfatsoenlijk gedrag van de buren. Antwerpen heeft zich hiermee een onbetrouwbare partner getoond. Directeur-generaal Eddy Bruyninckx van het havenbedrijf komt wél een kopje koffie drinken als hij de Westerscheldegemeen-ten wil paaien voor een verdere verdieping, maar gaat het om de veiligheid dan geeft hij niet thuis. Hoe lang hameren wij er al op dat Vlaanderen moet meebetalen aan de veiligheidsmaatregelen op de Westerschelde? We moeten maar eens overwegen opcenten te heffen op de tonnage van schepen naar Antwerpen."

De ruzie leidde tot koortsachtig overleg tussen onder anderen Vlaams premier Peeters en Peijs. Bruyninckx vindt dat de communicatie over de Westerschelde snel moet verbeteren. „De komst van de Beatrice heeft bewezen dat we goed kunnen samenwerken. Alleen aan de communicatie schort het. We willen best meewerken aan veiligheidsmaatregelen." Dinsdag vindt de evaluatie van de passage van de MSC Beatrice plaats.

Bron: www.ikmaakmezorgen.nl


10 april 2009 (De Morgen)

Actievoerders Doel op de vlucht voor politie

De bezetting van het voormalige Hotel Europa in de Camermanstraat in Doel is voorlopig voorbij. De actievoerders zijn op de vlucht geslagen toen de politie en de deurwaarder arriveerden.

Vooraf werden door enkele aanwezige agenten een vijftal identiteiten gecontroleerd en opgeschreven. Die actievoerders zullen nu wellicht een waarschuwing krijgen. Bij een volgende inbreuk riskeren ze een dwangsom van 2.500 euro per persoon en per dag.

Onder politiebewaking werd vanmiddag de sloop van een woning in het Polderdorp afgerond. Het voormalige hotel staat nog overeind. (belga/svm)


Persmededeling Doel 2020, 13 april 2009

Brandstichting in Doel

Gisterenavond werd in Doel op twee verschillende plaatsen brand gesticht. Daarbij gingen containers en een kraan van afbraakwerken Smet in vlammen op. Zes brandweerwagens en twee politiecombi’s kwamen ter plaatse. ’s Nachts voerde de politie nog een inval uit in gemeenschapshuis De Doolen. Dat leverde echter geen aanwijzingen op. Verschillende inwoners werden ondervraagd maar daar bleef het ook bij. Doel 2020 distantieert zich van de acties.

Brandstichting behoort niet tot de actiemethodes van Doel 2020. Wij hebben steeds gekozen voor een kordate maar tevens geweldloze actie. En dat zal ook in de toekomst zo blijven. Met de gebeurtenissen van afgelopen nacht is intussen wél duidelijk geworden hoe het optreden van de Vlaamse overheid sommige mensen tot pure wanhoop drijft. Doel 2020 heeft afgelopen maanden herhaaldelijk gewaarschuwd voor dit soort escalatie. Gedurende maanden hebben wij de Vlaamse overheid gevraagd om dialoog met de bewoners in Doel. Als antwoord op die vraag heeft de Vlaamse overheid van Doel een soort van oorlogsgebied gemaakt waar de inwoners zo goed als rechteloos zijn.

Maandenlang worden de mensen van Doel nu al bestookt met aangetekende brieven over het einde van hun “woonrecht”, met de aankondiging van het “definitieve” einde van hun dorp. Dat daar géén enkele juridische onderbouw voor bestaat zal minister-president Kris Peeters worst wezen. Voor hem moet iedereen het dorp verlaten hebben tegen 1 september. Maar een plan over wat er dan wel moet gebeuren in Doel bestaat er niet. Afbraken vinden steeds onaangekondigd plaats. Zelfs als het aanpalende huis bewoond is. Straten worden onaangekondigd afgesloten. Vreedzame actievoerders worden bedreigd met dwangsommen van 2500 euro per dag. En om de haverklap wordt het dorp overspoeld met politie, eenvoudig omdat de inwoners hun dorp niet zomaar willen laten afbreken. Nochtans, Doel is woongebied. Nog altijd. En de bewoners hebben er in principe dezelfde rechten als gelijk waar in Vlaanderen. Alleen doet onze eigen Vlaamse overheid alsof dat niet het geval is.

Doel 2020 zal dus geweldloos verzet blijven voeren. Dat is tegenover een overheid die alle regels van de rechtsstaat aan haar laars lapt niets meer dan onze democratische plicht.


7 april 2009

Beveren bloemengemeente, maar niet meer in Doel

Vlaams Belang verzoekt college om ook dit jaar alle voorziene bloemenmanden in Doel te plaatsen

De gemeente Beveren is op de Engelsesteenweg in Doel gestart met het verwijderen van de haken waaraan men de vorige jaren tientallen bloemenmanden heeft opgehangen. Het college heeft de beslissing genomen om 2/3 van de voorziene bloemenmanden in Doel niet meer te plaatsen. Dit is weer een aanwijzing dat de overgebleven inwoners in Doel voor het gemeentebestuur niet meer van tel zijn. Verschillende inwoners zijn verbaasd en teleurgesteld dat de inkom en een deel van het centrum van Doel niet meer wordt opgefleurd met de bloemenmanden.

Op het kruispunt Oostlangeweg – Engelsesteenweg worden de 16 voorziene manden niet meer geplaatst. Op de Engelsesteenweg hingen vorig jaar 52 bloemenmanden, ook deze wil het college niet meer plaatsen. Hetgeen wel overblijft zijn de 22 manden op de dijk en de 16 manden in de omgeving van de kerk. Van het totaal van 106 bloemenmanden worden er nog nauwelijks 38 geplaatst. De bloemenmanden worden geplaatst vanaf half april tot eind oktober. Er is geen enkele reden om deze in Doel niet meer te voorzien. Ook de komende maanden zullen er heel wat toeristen naar Doel afzakken of de overzet van Lillo naar Doel nemen.In de verschillende deelgemeenten (waaronder Doel) werd er de voorbije jaren veel zorg besteed aan de bloemenmanden en het verzorgen van de bloemenperken. Namens de Vlaams-Belangfractie zal ik aandringen om het aantal bloemenmanden in Doel te behouden zoals de vorige jaren.

Bruno Stevenheydens
Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren
Volksvertegenwoordiger


Persmededeling Doel 2020, 6 april 2009

Doel 2020 zal afbraakwerken in Doel opnieuw stilleggen

Vorige week werden bij de afbraak in de Camermanstraat verschillende electriciteitskabels geraakt. Daardoor werden bij voormalig veldwachter Maurice Vergauwen die in de Camermanstraat woont, verschillende huishoudtoestellen en de telefoon vernield.

Ondertussen wil men weer aan een nieuw huis beginnen afbreken. En dat terwijl halfafgebroken huizen en de puinhopen op andere plaatsen blijven liggen.

Het zijn de zoveelste incidenten op rij die duidelijk maken dat voor de Vlaamse overheid mensen van géén tel zijn in Doel. Doel 2020 zal daarom op maandagmorgen 6 april opnieuw de afbraakwerken stilleggen. De Vlaamse Regering geeft ons géén andere keuze.
24 maart 2009

Doel worst case scenario op internationale erfgoedconferentie

Op dinsdag 24 maart nam de EGD deel aan een Europese erfgoedconferentie in Mechelen georganiseerd door de overkoepelende erfgoedverenigingen FARO, VCM en Heemkunde Vlaanderen. Het thema was erfgoed en actief burgerschap. Het publiek bestond uit erfgoedspecialisten uit gans Europa, van Heemschut Nederland tot een erfgoedvereniging in Azerbadjan.

De verbijstering over wat onze Vlaamse overheid aanricht met ons erfgoed in Doel was zo groot dat men in de plenaire vergadering achteraf Doel vermeldde als 'worst case scenario' naast Baku in Azerbadjan, waar de Middeleeuwse binnenstad en een 19de eeuwse wijk worden bedreigd door bouwpromotoren.

Vlaanderen wil in 2020 aan de top staan in Europa. Ook wat Erfgoed betreft? De EGD lanceert hiermee een campagne om zoveel mogelijk steun te krijgen bij erfgoedmensen en -verenigingen in gans Europa voor een alternatief voor de afbraak van dit stukje uniek historisch erfgoed.

Wie deze campagne wil ondersteunen mailt naar erfgoedgemeenschap-doel@hotmail.com of belt naar Johan De Vriendt +32479990671. Het werk zal vooral bestaan uit het oplijsten van e-mail-adressen en het zenden van e-mails. Wij zoeken ook een vaste vertaler Engels, Frans en Duits.

Een eerste steunlijst wordt vrijgegeven op 26 april, erfgoeddag. U bent op die dag van harte welkom in Doel (zie daarvoor www.erfgoeddag.be)

Toespraak van de vertegenwoordiger van Erfgoedgemeenschap Doel op de conferentie van 24 maart: Heritage A Human Right


27 maart 2009

Foto's van Jan Decleir, Fred Bervoets en Koen van den Broek in Doel

Erna Hellebroeck fotografeerde de kunstenaars die Doel kwamen beschermen met hun kunstwerken. Ga naar www.denul.net/places/Doel/Artists/doel.html om zijn fotoreeksen te zien.27 maart 2009 (Belga)

Jan Decleir en Fred Bervoets steunen Doel

DOEL 27/03 (BELGA) = Kunstenaars Fred Bervoets, Jan Decleir, Guillaume Bijl en Koen Van den Broek waren vrijdag te gast in Doel om er een kunstwerk te maken in een met afbraak bedreigde woning. Het gaat om een initiatief van de vzw KunstDoel. De artiesten steken de Doelenaars een hart onder de riem door hun woning symbolisch te beschermen tegen afbraak.

"Alle kunstwerken worden aangebracht op binnenmuren. Als de huizen gesloopt worden, gaan de waardevolle kunstwerken dus mee te onder", aldus initiatiefneemster Eva Van Tulden.

Jan Decleir nam vrijdagmiddag een grote muur in een gang van een woning onder handen. Fred Bervoets had op voorhand twee werken gemaakt rond Doel en kleefde die eigenhandig tegen het behang in een woning. "Met sterke lijm zodat ze er nooit meer afkomen", verzekert de kunstenaar.

De twee kunstwerken kregen de titels 'Afscheid van de laatste polderpatat' en 'Laatste optocht in Doel'. Later deze maand zullen nog meer bekende kunstenaars werken maken in woningen. Onder meer Jan Van Imschoot, Luc Tuymans, Ria Pacquée, Mitja Tusek en Guy Van Bossche hebben hun medewerking al toegezegd.

Het kunstproject was pas voor deze zomer gepland, maar door de recente afbraakwerken voelen de organisatoren in tijd gepakt. De vzw KunstDoel wil een 'artistiek statement' maken en zo de overheid alsnog overtuigen Doel te behouden. Met de kunstenaars is wel duidelijk afgesproken dat de werken niet verkocht worden. Daarom worden ze ook gemaakt rechtstreeks op een muur. Als de huizen toch verdwijnen onder de sloophamer, wordt ook het kunstwerk vernietigd. De opening van KunstDoel-Inside is gepland op 2 mei.

Later volgt ook een 'KunstDoel-Outside'. Hier gaat het niet om bewoonde huizen, maar om leegstaande panden in de dorpskom. Voor alle ramen worden tweedimensionale kunstwerken geplaatst die bewoning suggereren in het halfverlaten dorp.

Meer informatie is te vinden op www.kunstdoel.net ./.KWO


26 maart 2009 (BBL Beleidsbabbel)

Peeters: “alles kritisch bekijken, ook het Saeftinghedok”

Het kan niet anders dan toeval geweest zijn.

Vorige week woensdag lanceerde Bond Beter Leefmilieu het Manifest OpenRuimte AdemRuimte. Daarin klaagt BBL samen met verenigingen en vertegenwoordigers uit de academische en culturele wereld onder meer de overdreven aandacht van onze politici voor logistiek aan. Het Manifest stelt onder meer dat de aanleg van het Saeftinghedok zal leiden tot een enorme verkeerschaos rond Antwerpen.

En net die dag stelde Kris Peeters in het weekblad Knack de aanleg van het Saeftinghedok in vraag. De christendemocratische Vlaamse minister-president sprak:

'We kunnen niet zeggen: laat nog meer containers tot ons komen. We hebben al problemen genoeg. In zekere zin zijn we het slachtoffer van ons succes. We moeten dus alles kritisch bekijken, ook het Saeftinghedok.'

Als een soort voorbereiding van wat komen zou, opende het interview met de kop 'Politici moeten het recht hebben om fouten te maken'.

Bron BBL-Beleidsbabbel (babbel@bblv.be), 26 maart 2009


25 maart 2009 (De Standaard)

Grootschalig kunstproject moet Doel redden

DOEL - Kan kunst Doel van de sloophamer redden? Enkele vooraanstaande kunstenaars waaronder Luc Tuymans, Fred Bervoets en Jan Decleir willen het alvast proberen. Van onze medewerker.

Terwijl actiecomité Doel 2020 de sloop van enkele huizen in de Camermanstraat probeert te verhinderen, lanceert KunstDoel een grootschalig kunstproject als ultieme poging om de afbraakwerken een halt toe te roepen. 'We hebben al meerdere ludieke acties achter de rug, maar dit project is totnogtoe onze pièce de résistance', vertelt Frie Lauwers, die samen met Eva Van Tulden de ruggengraat vormt van KunstDoel, een collectief dat ijvert voor het behoud van Doel als kunstenaarsdorp.

'We spraken Fred Bervoets aan en hij wou graag meewerken aan ons project. Voor we het goed beseften, ging de bal aan het rollen en volgden andere bekende namen zoals Luc Tuymans, Jan Decleir, Jan Van Imschoot, Koen van den Broeck, Guillaume Bijl, Ria Pacquée, Mitja Tusek en Guy Van Bossche', zegt Frie Lauwers.

De bekende kunstenaars nemen allen deel aan KunstDoel, het eerste luik van het drievoudige project. Ze zullen bij een Doelenaar thuis rechtstreeks op de binnenmuur een werk maken om op die manier de woning symbolisch te beschermen tegen de afbraak.

'Als blijkt dat de woningen onder de sloophamer gaan, zullen we al de kunstwerken zelf vernietigen.'

Het tweede luik heet KunstDoel Outside. Voor dit project worden een driehonderdtal kunstenaars uitgenodigd om een werk te maken rond bewoning. Het werk zal aan de ramen worden bevestigd om op die manier een surrealistische sfeer van virtuele bewoning te creëren.

'De kunstenaars kunnen zich inschrijven op onze website waar ze een raam kunnen reserveren. Wij geven hun dan de juiste afmetingen zodat ze aan het werk kunnen. De inschrijvingen lopen als een trein', vertelt Frie Lauwers.

KunstDoel Outside opent op zondag 24 mei onder het motto 'Wereldpremière Doel Openluchtmuseum 2009'.

Tot slot is er nog het luik Bedichting van Doel. Op een later te bepalen zondag in mei zullen over heel het dorp gedichten worden opgehangen.

KunstDoel hoopt dat het drieluik voldoende maatschappelijke deining teweeg zal brengen en dat de Vlaamse kiezer zich op 7 juni zal herinneren welke partijen en politici achter het afbraakbeleid zitten.

'Het gaat hier niet om de sloop van huizen, maar om de amputatie van een stuk van ons collectief historisch en cultureel geheugen.' Voor meer informatie kan je surfen naar www.kunstdoel.net.

Steven Tindemans

Bron: De Standaard online van 25-03-2009


24 maart 2009

Actievoerders Doel geven zakjes puin af

di 24/03/09 13:38 - Actievoerders van Groen! hebben zakjes afbraakpuin afgegeven aan de kantoren van de Maatschappij Linkerscheldeoever in Beveren. Ze protesteren zo tegen een bevelschrift dat actievoerders die de afbraak van huizen in Doel proberen te verhinderen zware boetes oplegt.

Iedereen die de werken verstoort, riskeert een dwangsom van 2.500 euro per inbreuk. Vanochtend waren enkele actievoerders naar Doel getrokken om de afbraak van het Cammermanhuis te verhinderen. Onder hen ook Jos Stassen van Groen!.

Hij is niet te spreken over het bevelschrift en zegt dat het elke vorm van protest in de kiem smoort.

"Het is een pure schande dat geweldloos verzet gebroken wordt en dat mensen boete moeten betalen omdat ze de afbraak van een huis proberen te verhinderen", aldus Stassen.

"Het is ook een schande dat de opdrachtgever dit gevraagd heeft, wij hebben alleen nog maar geweldloos verzet gebruikt en zouden dat ook blijven doen zijn, maar vandaag is dat teniet gedaan omdat men iedereen laat betalen voor elke inbreuk", besluit de groene politicus.

Afbraak van twee huizen in de Camermanstraat (TV-Oost, 24-03-2009): www.tvoost.be


24 maart 2009

De media over de sloop in de Camermanstraat

TV-nieuwsverslag van de afbraak van twee huizen in de Camermanstraat (TV 1, 24-03-2009) klik hier
Actievoerders zetten puin uit Doel af (TV-Oost, 25-03-2009): www.tvoost.be

Persmededeling Doel 2020, 24 maart 2009

Rechter legt dwangsom op aan actievoerders in Doel

Doel 2020 protesteert tegen politiestaatmethodes in de kantoren van de Maatschappij Linkerscheldeoever

Deze morgen werd bij deurwaardersexploot kenbaar gemaakt dat protest tegen de sloop van woningen in Doel vanaf nu zal worden beboet met 2.500 euro per actievoerder per dag. Met een maximum van 25.000 euro per dag…

Gedurende méér dan twee weken hielden actievoerders in de Camermanstraat in Doel huizen bezet om te voorkomen dat ze gesloopt worden door de Maatschappij Linkerscheldeoever. Deze morgen hadden actievoerders opnieuw postgevat op de daken van de woonsten. De aannemer had benevens de politie ook een deurwaarder meegebracht die meedeelde dat de Maatschappij op eenzijdig verzoekschrift een vonnis heeft bekomen bij de rechtbank van Dendermonde die de actievoerders een dwangsom oplegt tot maximum 25.000 euro per dag…

Dat de Vlaamse overheid andermaal haar toevlucht neemt tot de rechtsfiguur van het ‘eenzijdig verzoekschrift’ is een illustratie van het compleet gebrek aan argumenten bij diezelfde overheid. Gedurende méér dan een jaar vragen de bewoners van Doel en de verschillende actiegroepen om een open dialoog rond het dossier Doel. Om gesprek. Daar is ook alle reden toe want over een verdere havenuitbreiding waar nu het dorp Doel ligt bestaat géén enkel concreet plan. Huizen en historische gebouwen worden er dus afgebroken voor drie keer niets. Zinvolle en uitgewerkte alternatieven zijn er wel. Maar zelfs praten of nadenken daarover is blijkbaar te veel. Op de herhaalde vraag aan minister-president Kris Peeters om dialoog komt zelfs geen antwoord… In de plaats daarvan wordt de politie afgestuurd op vreedzame actievoerders, worden straten onaangekondigd afgesloten en bedingt onze eigen overheid vonnissen zonder dat de tegenpartij kan gehoord worden.

Nadat deze morgen de deurwaarder kennis gaf van het vonnis werd de straat door politieagenten afgesloten met twee meter hoge hekkens. Een kraan begon onmiddellijk met de afbraak van het voormalige restaurant het paviljoentje. Daarbij vloog het puin naar alle kanten en werd ook een electriciteitskabel gebroken. Zoals gebruikelijk was de veiligheidscoördinator opnieuw nergens te bespeuren. Maurice Vergauwen, de voormalige veldwachter in Doel, die recht over de te slopen huizen woont werd letterlijk opgesloten in zijn eigen huis met de straat aan twee kanten afgesloten met hekkens en twee agenten voor de deur…

Een tiental actievoerders trok vervolgens naar de zetel van de Maatschappij Linkerscheldeoever in Beveren maar directeur Daan Schalck was nergens te bespeuren. In de kantoren werden twee zakken puin uit Doel achtergelaten. Doel 2020 is alleszins niet van plan om zich de mond te laten snoeren. Wat momenteel in Doel gebeurt grenst aan het criminele. En dat zullen we blijven aanklagen. Dwangsommen of niet.


23 maart 2009

Huis Camerman wordt waarschijnlijk morgen afgebroken

Zeer waarschijnlijk wordt het waardevolle en historische Camermanhuis in het centrum van het polderdorp Doel, morgen (dinsdag 24 maart 2009) daadwerkelijk afgebroken. De aannemer heeft vorige vrijdag de ontbinding van de dak verdergezet. Alle dakpannen zijn nu van de achterzijde weggehaald.

Over de geschiedenis van dit herenhuis, zoals er maar twee bestaan in België, schreef fotograaf Richard De Nul een interessant artikel met mooie foto's. U kan het hierna downloaden.

Hele artikel in pdf
tekst-only versie
de high-resolutie afbeeldingen van het huis
low resolutie afbeeldingen van het huis

Bron: Richard De Nul, www.denul.net


Persmededeling Doel 2020, 20 maart 2009

Actievoerders Doel 2020 blokkeren opnieuw werken

Politie geeft (tijdelijke) garanties rond afbraak woningen

Actievoerders van Doel 2020 bezetten deze morgen opnieuw twee met afbraak bedreigde woningen in de Camermanstraat in Doel. Daarbij kregen zij ondersteuning van Vlaams parlementslid Jos Stassen en andere leden van Groen! die in de Camermanstraat een ontbijt organiseerden.

Even kwam het tot een opstootje toen de aannemer toch met de werken wou starten en hekkens begon te plaatsen. Maar de actie maakte elke sloopactiviteit onmogelijk. Rond 9u kwam een deurwaarder in opdracht van de Maatschappij de nodige vaststellingen doen over de blokkering van de werken. Later kwam ook de milieudienst van Beveren ter plaatse. Gevolgd door de politie van Beveren die met 5 combi’s naar Doel kwam en de Camermanstraat volledig afsloot met hekkens. Uiteindelijk kwam het (onder het oog van de camera’s) tot een vergelijk. Daarbij werd door de commissaris van politie aan de actievoerders gegarandeerd dat vandaag enkel asbesthoudend puin wordt geruimd en er niet wordt gesloopt. De milieudienst van Beveren gaf bovendien de verzekering dat voor wat de asbestbehandeling betreft volgens het boekje wordt gewerkt. Onder die voorwaarde werd besloten de actie voor vandaag voorlopig op te schorten.

Voor Doel 2020 zijn de gebeurtenissen van voorbije dagen de bevestiging van wat al herhaaldelijk werd aangeklaagd. Namelijk, dat - eens de camera’s verdwenen zijn - bij de afbraak tal van onregelmatigheden plaatsvinden. En dat de Maatschappij Linkerscheldeoever de afbraken zo organiseert dat ze maximale schade aan het dorp en het dorpsgezicht teweeg brengen. Daarbij worden in eerste instantie de meest waardevolle panden aangepakt. En héél duidelijk die straten geviseerd waar nog huiseigenaars wonen of mensen die zich duidelijk uitspreken voor het behoud van Doel. De werken starten ook steeds onaangekondigd… De bewoners mogen telkens aan den lijve ondervinden waar er afgebroken wordt, welke straten worden afgesloten. Voor directeur Daan Schalck van de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn duidelijk àlle middelen gepermitteerd. Ook als de volksgezondheid in gevaar is. Ook als er valse verklaringen moeten afgelegd. Dat daarbij niemand in de Vlaamse Regering tegen reageert is onbegrijpelijk. Want wat in Doel momenteel gebeurt, is nergens anders in Europa denkbaar.


Persmededeling Doel 2020, 12 maart 2009

Actievoerders leggen ganse dag werken stil in Doel

Actievoerders hebben vandaag een ganse dag de werken stilgelegd in Doel. Sedert begin deze week werd er actie gevoerd voor het behoud van het historische huis Camerman in de Camermanstraat in Doel. Ondanks een herhaalde vraag daartoe van actievoerders en bewoners blijft de Vlaamse overheid echter elke dialoog weigeren. Gisterennamiddag werden twee andere huizen in de Camermanstraat in opdracht van de Vlaamse overheid zwaar toegetakeld door de aannemer. Om die reden hebben wij vandaag àlle verdere werkzaamheden verhinderd. De aannemer kwam deze morgen ter plaatse maar moest onverrichterzake terugkeren omdat alle kranen geblokkeerd stonden door actievoerders. Herhaalde pogingen om toch de werken te starten leverden niets op. Later op de dag kwam de politie ter plaatse. Die controleerde de identiteit van de actievoerders maar greep niet in. De aannemer heeft klacht ingediend.

Voor Doel 2020 blijft het onaanvaardbaar dat de overheid zonder één enkel argument huizen afbreekt in een dorp dat nog altijd op de kaart staat als woongebied. Dat men straten afbreekt waar nog altijd mensen wonen (huurders én eigenaars). Daarmee laat men ons géén andere keuze dan actie te blijven voeren. Doel 2020 hoopt nochtans dat het gezond verstand het de volgende dagen mag halen. Met andere woorden dat minister-president Kris Peeters kiest voor de dialoog ipv het huidige bulldozergeweld. Tot dan blijven de gebouwen in Doel bezet en gaan de acties door.


© 2009 Doel 2020