Persmededelingen 2008 van Doel 2020

Het archief van de persmededelingen van Doel 2020 vindt u hier.


Persmededeling Doel 2020 - 23.01.2008

Rechter in Dendermonde spreekt zich niet uit over wettigheid van afbraken

Saeftingedok blijkt hoe langer, hoe meer onhaalbare kaart

De stelling van de Maatschappij Linkerscheldeoever dat de kortgedingrechter de Maatschappij over de ganse lijn gelijk geeft is op zijn minst voorbarig. De rechter wenst zich namelijk niet uit te spreken over de wettigheid of onwettigheid van de afbraken. Hij stelt dat dit dispuut voor een andere rechtbank zijn beslag moet krijgen. Wie dus denkt dat de weg juridisch geëffend ligt voor de volledige afbraak van het Scheldedorp Doel dwaalt. Doel 2020 beraadt zich dan ook met zijn raadslieden over de verdere stappen die het dient te nemen.

Los van het juridisch gelijk – en dat is waarschijnlijk veel belangrijker - blijft de vraag of wat de overheid in Doel met veel geweld doorvoert juist en rechtvaardig is?! In die zin is het veelzeggend dat van overheidswege elke vorm van dialoog met de bewoners systematisch wordt afgewezen. Erger nog, geen enkele minister heeft sinds 2001 nog een voet op het grondgebied van Doel gezet.

Nochtans wonen in Doel nog altijd 400 mensen. Op legale wijze. Zij zijn officiële huurders en gebruikers of eigenaar van hun woonst. Het ganse dorp staat nog altijd als woongebied op de kaart. Dat wil zeggen dat de overheid de eigenaars niet kàn onteigenen. Ook al toetert de Vlaamse minister-president Kris Peeters nu rond dat in 2009 Doel van de kaart moet zijn.

Voor Doel 2020 blijft het onaanvaardbaar dat perfect bewoonbare woningen en historisch erfgoed tegen de vlakte gaan zonder dat daar ook maar een argument voor bestaat. Voor het grondgebied Doel bestaat namelijk géén enkel plan waaruit blijkt dat het noodzakelijk moet ingenomen worden voor een verdere havenuitbreiding. Cijfers van o.m. het Nederlands Planbureau tonen bovendien aan dat de Europese havens in de range Le Havre – Hamburg het volgende decennium afstevenen op een overcapaciteit. Ook zonder bijkomende infrastructuur!

Bovendien rijdt de regio zich nu al hopeloos vast. En dat terwijl het Deurganckdok nog maar voor een fractie benut wordt.

Doel 2020 vindt het in die zin stuitend dat Peter Deckers, voorzitter van de Maatschappij Linkeroever, maar tevens schepene van de gemeente Beveren amper zijn vreugde kan verbergen bij de idee dat de afbraak van zijn eigen deelgemeente kan hervat worden. Mogen wij ons luidop afvragen wie of wat mijnheer Deckers in deze vertegenwoordigt? Naar ons aanvoelen zeker en vast niet de wensen van de bevolking van Beveren.


Persmededeling Doel 2020 - 30.01.2008

Eisen Antwerps Havenbedrijf missen elke grond

Doel 2020 vraagt reactie van Vlaamse Regering

Naar aanleiding van de presentatie van de trafiekcijfers van de haven van Antwerpen heeft het Antwerps Havenbestuur op een persconferentie opnieuw aangedrongen op een snelle beslissing rond het Saeftingedok. Een Saeftingedok dat volgens gedelegeerd-bestuurder Eddy Bruyninckx in de 'verkorte' versie bijkomend voor 7 km containerkade moet zorgen.

Voor Doel 2020 zijn de uitspraken van Bruyninckx een illustratie van het feit dat men in het Antwerpse Havenhuis elke zin voor maat verloren heeft. Momenteel draait het nog altijd onafgewerkte Deurganckdok op een vijfde van de voorziene capaciteit. Maar de ganse regio kreunt wel hoe langer hoe meer onder het toenemende havenverkeer. Volgens een mobiliteitsstudie die werd opgemaakt voor het Milieu effecten Rapport voor het Strategisch Plan voor de afbakening van de Antwerpse Haven, wordt in geval van het Saeftingedok (en rekening houdend met al de geplande toekomstige infrastructuur), het wegverkeer in de regio "zwaar gehypothekeerd" en dreigt de bereikbaarheid van de omliggende gemeenten "ernstig in gevaar te komen". Het is moeilijk voor te stellen dat mensen met een positie als Bruyninckx deze informatie blindweg negeren.

Cijfers van o.m. het Nederlands Planbureau tonen bovendien aan dat de Europese havens in de range Le Havre – Hamburg, het volgende decennium qua containerbehandeling afstevenen op een overcapaciteit. Ook zonder bijkomende infrastructuur.

Bovendien is er het financiële plaatje. De kostprijs van het Deurganckdok werd in de Kosten-Batenanalyse becijferd op goed 200 miljoen euro. Intussen liep de kostprijs op tot 650 miljoen euro. Heeft men het over alle er mee samen hangende investeringen dan spreken we zelfs over een bedrag van 3 miljard euro.

Zo iets noemt men in het normale leven wanbeleid.

En toch kan het Antwerps Havenbestuur ongehinderd doorgaan met het ontvouwen van megalomane plannen waar noch een financieel, noch een maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Zelfs het juridisch kader ontbreekt. Want waar de havenbestuurders het Saeftingedok dromen is de bestemming nog altijd landbouw en woongebied.

Voor Doel 2020 is het onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering, die per slot van rekening de verantwoordelijkheid draagt inzake het Vlaamse havenbeleid, hierin ongestraft laat begaan. Het Vlaams havenbeleid wordt niet geholpen met onnozele stemmingmakerij, maar met een open debat over wat mogelijk én wenselijk is inzake haveninfrastructuur. Een debat dat niet gestuurd wordt door een handvol lobbyisten maar waarin àlle betrokken partijen op evenwichtige wijze aan bod komen. Zo iets heet goed bestuur. Maar in de feiten staan we daar mijlenver van af.


Persmededeling Doel 2020 - 27.05.2008

Fietsers voor het behoud van Doel vandaag in het… het Vlaams Parlement

Woensdag (morgen) ontvangen in het huis van Vlaamse volksvertegenwoordigers

Twee weken geleden vertrok Fons Mees met verschillende medestanders vanuit Antwerpen voor een vijf weken durende fietstocht door alle provincies van Vlaanderen. Doel van zijn onderneming: duidelijk maken wat momenteel in Doel gebeurt en steun verwerven voor het meest bedreigde dorp in Vlaanderen.

Fons doorkruiste al de provincies Oost en West-Vlaanderen en kwam vandaag toe in Brussel. In het Vlaams Parlement overhandigde hij aan de voorzitter een memorandum dat duidelijk maakt dat Doel ook een meerwaarde kan zijn voor de Antwerpse Haven en voor het imago van Vlaanderen.

Morgen wordt hij door de verschillende politieke partijen ontvangen in het huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Fons zal er de zogenaamde ‘Doelpraline’ overhandigen die vorige maand werd genomineerd op een internationaal congres van kunstenaars en patissiers in Italië. De ontvangst vindt plaats tussen 10u en 11u.

U bent uiteraard hartelijk uitgenodigd op dit evenement.

Indien u Fons wil contacteren dan kan dat op het nummer 0478-62 68 89

Namens Fons dank voor uw aandacht!


Persmededeling Doel 2020 - 3.07.2008

Ontpoldering rond Doel nog altijd geen evidentie

Scheldeverdragen mogelijk naar af door afwijzing ontpoldering door Nederlandse 1ste kamer

De bijna voltallige Eerste Kamer is tegen het onder water zetten van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder.

Dat bleek uit een debat dinsdagavond met landbouwminister Gerda Verburg en staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat over de ratificatie van de vier Scheldeverdragen met Vlaanderen. Hoewel de ontpoldering daar slechts een klein onderdeel van uitmaakt, dreigt de goedkeuring van alle overeenkomsten door de opstelling van de Eerste Kamer spaak te lopen. In Nederland wijzen de meeste partijen op het gebrek aan draagvlak voor de plannen. Ook vinden zij het in een tijd dat de voedselprijzen sterk stijgen niet te verkopen dat er landbouwgrond onder water wordt gezet.

De ontpoldering van de Hedwigepolder is onlosmakelijk verbonden met de ontpoldering van Prosperpolder op Vlaams grondgebied. Die zit al in een vergevorderd stadium. Maar als de ontpoldering van de Hedwigepolder niet doorgaat vervalt het gans project. Mogelijks komen daardoor zelfs àlle Scheldeverdragen op losse schroeven te staan..

De handelswijze in Nederland staat in schril contrast met Vlaanderen. Hier werd amper gediscussieerd over het ingrijpende project. Deze week werd de laatste eigenaar bij spoedprocedure onteigend. Een beetje vreemd voor een project waarvan verre van vaststaat dat het wel kan doorgaan. De ontwikkeling in Nederland geeft alleszins een stevig argument aan de betrokkenen die de inrichting van het intergetijdengebied willen aanvechten voor de Raad van State.


Persmededeling Doel 2020 - 4 juli 2008

Persmededeling n.a.v. de havendagen

Doel 2020 tevreden met uitspraken minister-president Kris Peeters over Saeftingedok

Bewonersvereniging vraagt dat de minister-president handelt in overeenstemming met zijn woorden

Naar aanleiding van de havendagen die dit weekeinde plaatsvinden maakte minister-president Kris Peeters duidelijk dat er tijdens deze legislatuur géén beslissing komt over de mogelijke aanleg van een Saeftingedok dwars over Doel. De minister-president stelt bovendien dat voor zulkdanige infrastructuurwerken een maatschappelijke kosten-batenanlyse noodzakelijk is én er een voldoende maatschappelijk draagvlak moet aanwezig zijn.

Doel 2020 toont zich tevreden met de uitspraken van de minister-president maar vraagt dat hij daar nu ook consequent naar handelt. Als de discussie over het Saeftingedok nog moet gevoerd worden, dient ook de verrottingsstrategie van de Vlaamse overheid in het dorp Doel onmiddellijk te stoppen.

Doel 2020 vraagt dan ook met aandrang aan minister-president Kris Peeters, aan de leden van de Vlaamse Regering, aan de leden van de meerderheid in het Vlaams Parlement dat zij een einde maken aan de praktijken van ondergeschikte overheden die nu al sedert maanden met àlle middelen de mensen in het dorp Doel proberen weg te pesten. Zolang de discussie over het Saeftingedok niet is afgehandeld, zolang Doel op de kaart staat als woongebied is er géén enkele reden om de Doelenaars te verjagen. Ontbreekt zelfs élke rechtsgrond om dat te doen. De praktijken die momenteel algemeen worden toegepast door de Maatschappij Linkeroever, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waasland, de Sociale Huisvestingsmaatschappij en de gemeente Beveren zijn een rechtsstaat onwaardig en horen thuis in totalitaire regimes.

Zo werden in opdracht van de Maatschappij Linkeroever vorige week nog zeven perfect bewoonbare huizen afgebroken. Bovendien kregen alle inwoners die niet (meer) in een huis wonen dat hun eigendom is deze week het bericht dat zij volgende zomer hun huis moeten verlaten omwille van de verdere uitbreiding van de haven van Antwerpen. In het licht van de uitspraken van de minister-president is dat een méér dan voorbarige handelswijze. Want voor wat er op de plaats van die leeggekomen huizen (waar het handvol eigenaars ondertussen wél mag wegrotten) moet gebeuren, is dus… nog niets beslist.

Deze week heeft de Vlaamse regering aangetoond dat zij in staat is terug te komen op ondoordachte of onvoldoende onderbouwde beslissingen. Met de uitspraken van Peeters over het Saeftingedok is het moment daar om ook voor Doel schoon schip te maken. ‘Stop and look back’ is geen schande. Het is een teken van goed bestuur en wijs beleid. In het andere geval dreigt Doel een onuitwisbare schandvlek te worden voor Vlaanderen.


Persmededeling Doel 2020 - 5 juli 2008

Actiecomité toont keerzijde van de medaille

Alternatieve infopunten en rondleidingen op dag van de Antwerpse Haven

Naar aanleiding van de Antwerpse havendag voert Doel 2020 een ganse dag actie in de Antwerpse Haven. Zo worden er langs de verschillende routes van de havendag alternatieve infopunten opgezet. Leden van het actiecomité geven ook alternatieve rondleidingen.

Daarmee wil Doel 2020 op de havendag een leemte invullen. Voor het actiecomité kan het niet dat er uitsluitend gefocust wordt op economie en natuur. Terwijl mens en landbouw die sedert eeuwen dit gebied hebben gevormd worden genegeerd.

Het actiecomité wil de bezoekers ook wijzen op het historisch erfgoed in de streek. Dat wordt door toedoen van de havenautoriteiten systematisch vernietigd zonder dat daartoe dwingende redenen zijn.

U kan onze infopunten (vanaf 10u30) contacteren via volgende nummers:

Doel 1 algemene coördinatie en onthaal (haven) tel. 0495/16.64.75
Doel 2 (De Doolen) tel. 0479/990671
Doel 3 (Polder Ouden Doel) tel. 0479/209186
Oudarenbergpolder tel. 0472/55.61.44
Natuurontwikkelingsgebieden Linkeroever (mobiele groep 1 &2) tel. 0475/953184
Nieuwstorten Linkeroever tel. 0478/452299

Wij geven u ter plaatse graag de nodige toelichting.


Persmededeling Doel 2020 - 28 juli 2008

Vonnis Raad van State maakt geen einde aan problematiek rond mogelijke havenuitbreiding

Doel 2020 hekelt houding Maatschappij Linkeroever

De Raad Van State heeft de vordering van Doel 2020 tegen de 'tenuitvoerlegging' van de sloopvergunning voor 23 woningen afgewezen. De argumentatie die daarbij wordt gehanteerd is op zijn minst verrassend…

Volgens de Raad van State zouden de argumenten van 6 inwoners van Doel te vaag zijn. Bovendien zou er geen sprake zijn van hoogdringendheid. En dat terwijl de verantwoordelijken van de Maatschappij Linkerscheldeoever openlijk verklaren dat reeds in augustus de huizen in de Havenweg tegen de grond gaan.

Tenslotte zouden de inwoners onvoldoende kunnen aantonen dat zij onherstelbare schade lijden ten gevolge van de afbraak. Vooral dat laatste klinkt zeer vreemd, vermits Doel niet alleen op de kaart staat als woongebied, maar als “woongebied met culturele, historische en esthetische waarde”.

De uitspraak van de Raad van State is een tegenslag voor de Doelenaars. Maar het vonnis verandert ten gronde niets aan het dossier. Het neemt evenmin weg dat de Vlaamse Regering met het dorp Doel nog altijd met een huizenhoog probleem blijft opgezadeld. Want een concreet project, gesteund op wet en decreet, waarvoor Doel moet wijken, is er nog altijd niet!

In die zin ergert de bewonersvereniging Doel 2020 zich ook aan de houding van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Die verklaarde zopas 'verheugd te zijn met het vonnis'. Een overheidsinstelling die blij is dat ze huizen mag afbreken in een historisch waardevol dorp… En dat zonder dat ze een concreet project heeft voor de site. Het is waarschijnlijk nog niet eerder vertoond.

Enkele weken geleden had Vlaams minister-president Kris Peeters het inzake mogelijke havenuitbreiding op Linkeroever over het “maatschappelijk meest haalbaar alternatief”. Als woorden nog een betekenis hebben voor de minister-president, wil dat zeggen dat er inzake de projecten op Linkeroever én dus ook over de toekomst van Doel, een maatschappelijk en politiek debat dient te komen. Dat hoort zo in een samenleving waar democratische waarden nog betekenis hebben.

Als de omschrijving “maatschappelijk meest haalbaar alternatief” in de feiten niets meer is dan een maskerade voor een nieuw rondje achterkamertjespolitiek, kan men misschien beter meteen ook het woord democratie schrappen.


Persmededeling Doel 2020 - 1 augustus 2008

Doel wacht op 34e Scheldewijding en Doelse feesten

Muziekfestival Duimen voor Doel aan vierde editie toe

Zondag vinden in Doel voor de 34e keer de Scheldewijding en de Doelse Feesten plaats. Ondanks de dreigementen van de Vlaamse overheid om het dorp volgend jaar op te ruimen verwachten de Doelenaars opnieuw duizenden bezoekers en sympathisanten. De organisatoren van de Werkgroep Scheldewijding en het festival Duimen voor Doel hebben 3 augustus alvast uitgeroepen tot solidariteitsdag met het bedreigde dorp.

Die bezoekers kunnen zich trouwens aan een gevulde dag verwachten. Zo is er een grote rommelmarkt; een feestmarkt en een oude ambachtenmarkt met talrijke demonstraties waaronder vlegeldorsen, klompenmaken, bezembinden, houtdraaien, poppenmaken, pyrografie, mandenvlechten, spinnen en weven, glaskunst, siersmeden, enz…

In totaal werden meer dan 180 standhouders ingeschreven. Dat is in vergelijking met afgelopen jaren een absoluut record!

De dorpskom van Doel is voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt maar gemakkelijk toegankelijk door een pendeldienst met huifkarren die vertrekt van aan het kruispunt van de Engelse Steenweg.

Opmerkelijk zijn de verschillende tentoonstellingen in het dorp. Dat zijn er dit jaar niet minder dan zes!

In het historische Hooghuis stelt Denise Aerts tentoon met har zomeratelier bestaande uit schilderijen en keramiek.

Fototentoonstellingen onder het thema ‘Kijken naar Doel’ in De Doolen met werk van Adriaan Noortman en in het Ontmoetingscentrum met werk van Ulrich Van Spitael, Brandpunt 23, en Patrick Smeets.

Schilderijen en grafisch werk van Doelenaars Ulrich Van Spitael, Dries Van Meervenne en Jeroen Van Craenenbroeck  in ‘het Hoeveke’ (rechtover de molen van Doel)

Verder zijn er twee opmerkelijke openluchttentoonstellingen: De Doelgedichten-gedenkweide (in de Scheldemolenstraat onder de Scheldedijk) met werk van diverse dichters. En ‘Het pad van het Verdronken Land’ (rechtover de molen van Doel) geïnspireerd door het gelijkluidende boek van Suske en Wiske.

Om 14u vindt de rondgang plaats van de Beverse reuzen onder begeleiding van de Scheldezonen uit Nieuw-Namen (Nl.)

15u: Plechtige Scheldewijdingsmis in de kerk van Doel met pastoor E.H. Van de Velde en aalmoezenier Dirk De Maeght.
Om 16u  vertrekt de fanfare met pastoor en gevolg naar de Scheldedijk voor de herdenking van
 alle overledenen van water en stroom. Een bloemenkrans wordt te water gelaten.

Aansluitend heeft de Bootwijding en de Vlootshow plaats. Het geheel wordt omkaderd met gedichten gebracht door dorpsdichter Mark Meekers.

In hetzelfde weekeinde van 2 en 3 augustus vindt in Doel de vierde editie plaats van het muziekfestival Duimen voor Doel. Het festival start zaterdagavond en gaat ook zondag nog door. Op de affiche vindt men zowat het kruim van wat de hedendaagse folkmuziek in Vlaanderen te bieden heeft. Verdere info op www.duimenvoordoel.be.


Persmededeling Doel 2020 - 8 augustus 20088

Sloop van woningen in Doel bedreigt beschermde vogels

Doel 2020 dient klacht in bij Natuur en Bos

Doel 2020 heeft vandaag n.a.v. de aangekondigde sloop van 13 woningen aanstaande maandag in Doel klacht ingediend bij Natuur en Bos.

Die klacht houdt verband met de aanwezigheid van nestelende huiszwaluwen. Doel is een van de laatste plaatsen in Vlaanderen waar een grote populatie huiszwaluwen is terug te vinden. In de dorpskom bevinden zich meer dan 80 individuele bewoonde nesten. De vogels en hun typische gemetselde nesten behoren onmiskenbaar tot het natuurlijk én cultureel erfgoed van de streek. Huiszwaluwen stellen specifieke eisen aan hun milieu: dakranden uit natuurlijke grondstoffen en met contrastwerking, natuurlijk reservoir van bouwstoffen (modder) en voedsel (insecten), rust. In Doel zijn deze factoren in hoge mate voorhanden, een unicum in Vlaanderen.

Zwaluwen zijn ook decretaal beschermd. (decreet natuurbehoud, KB 9 september 1981 en art. 50 Veldwetboek).

Onder de dakrand van de woonsten die men maandag wil slopen bevinden zich zwaluwnesten. Volgens de wet betekent dat niets minder dan dat de sloop niet kan doorgaan.

De voorgenomen onnodige sloop van woonsten met zwaluwnesten illustreert dat de zogenaamde bekommernis om natuurwaarden van de Antwerpse havenautoriteiten in de feiten weinig voorstelt. Zolang natuur en natuurcompensaties kunnen gebruikt worden om de mensen uit de streek weg te pesten wordt het item gretig gehanteerd. Op het moment dat het er zou kunnen toe leiden dat Doel of het authentieke polderlandschap intact blijven, kijkt men de andere kant op.

Voor verdere info over het thema: Erfgoedgemeenschap Doel, Conventie van Faro, de Verklaring van Portoroz en het Nieuwe Charter van Athene.


Persmededeling Doel 2020, 12 augustus 2008

Maatschappij Linkeroever wil morgen sloop doorzetten.

Actievoerders barricaderen zich in bedreigde huizen.

Na de mislukte poging tot sloop vandaag in Doel komt er morgen een nieuwe poging tot sloop van de woningen in de havenweg. Naar wij uit goede bron vernamen heeft er deze avond een overleg plaatsgevonden tussen de sloper en de verschillende betrokken instanties. Daarbij zou overeen gekomen zijn dat de sloop van 12 woningen in Doel morgen absoluut doorgaat. Welke middelen daarvoor zullen ingezet worden is ons onbekend.

Om de sloop te voorkomen hebben een tiental actievoerders van Doel 2020 zich deze avond gebarricadeerd in de bedreigde huizen. Zij zullen morgen vanaf 8u samen met andere actievoerders opnieuw actie voeren.


Persmededeling Doel 2020, 12 augustus 2008

Sloop van woningen in Doel mislukt tweede dag op rij

Maatschappij Linkeroever kondigt een lukraak, onaangekondigde, afbraakgolf in het dorp aan…

Na een eerste mislukte poging gisteren om 12 huizen te slopen startte de aannemer deze morgen opnieuw met sloopwerken in Doel. Ditmaal niet met huizen waarvan de sloop was aangekondigd door de Maatschappij Linkeroever maar met lukraak gekozen woningen die voorkomen op een lijst van huizen waar intussen sloopvergunningen voor werden afgeleverd. Die handelswijze was het resultaat van een spoedvergadering met verschillende instanties die gisterenavond plaatsvond. Actievoerders maakten ook aan de nieuwe poging om tot sloop over te gaan snel een einde door de daken van betreffende huizen te bezetten. Daardoor heeft de aannemer de afbraakwerken in Doel tijdelijk opgeschort.

Terzelfdertijd heeft de directeur van de Maatschappij Linkeroever, Daan Schalck, aan de ‘Werkgroep Doelse Leefgemeenschap’ – die namens de bewoners van Doel de contacten onderhoudt met de verschillende overheden - laten weten dat er de “komende dagen, weken en maanden” zal afgebroken worden zoals het uitkomt! Met andere woorden de inwoners van Doel kunnen zich net zoals deze morgen, onaangekondigd, voor dag en dauw, gelijk waar in het dorp, verwachten aan neerploffende containers en bulldozergeweld. Dat er mensen zijn in Doel die een woning betrekken vlak naast een van de gevonniste woningen blijkt voor de directeur van deze overheidsinstelling allemaal zonder belang te zijn… (zie brief hieronder) Het enige dat blijkbaar voor deze man telt is dat Doel kapot moet.

Mogen wij ons luidop afvragen op welke andere plaats in Vlaanderen zo iets kan?! Dragen deze praktijken de goedkeuring weg van de gemeente Beveren en met name van de burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver die – we herinneren hem eraan – ook burgemeester is van de Doelenaars? Zijn de inwoners van Doel door de Vlaamse Regering vogelvrij verklaard omdat ze het aandurven ludiek(!) te protesteren tegen de afbraak van hun dorp?

Hoe men er ook over denkt, het probleem Doel is niet van de baan. Voorbije weken hebben aangetoond dat Doel een probleem is met een bijzonder grote maatschappelijke relevantie. Beslissingen over het dorp en de streek kunnen onmogelijk het resultaat zijn van achterkamertjesoverleg. Ze dienen gepaard te gaan met een breed maatschappelijk en politiek debat. Als het minister-president Kris Peeters menens is met zijn zoektocht naar het “Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief” dan zorgt hij ervoor dat dit debat er ook komt.

Brief van de Maatschappij Linkeroever i.v.m. de afbraak

Onderwerp: FW: sloop Doel

Geachte,

Vorige week deelde ik u de planning mee voor de sloop van 13 huizen in Doel.  Door een aantal acties is het voor ons onmogelijk de werken uit te voeren zoals we die aan u hebben meegedeeld.  We zijn dan ook verplicht geweest onze oorspronkelijke planning bij te sturen.  Hoe wij de komende dagen, weken en maanden verder zullen werken, zal afhangen van de omstandigheden ter plaatse.

Wij hebben momenteel sloopvergunningen voor volgende panden:

Camermanstraat 1, 3, 5, 10, 14, 21, 22, 23, 27, 31, 33, 35, 37, 43, 45.
Engelsesteenweg 1A, 2A, 2B, 25, 27, 29, 30, 40, 42A, 43, 55A, 61, 70, 86.

Havenweg 1, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 30A, 30B, 32/34, 36
Hooghuisstraat 3, 5, 9.

Vermits het onmogelijk is de werken volgens onze plannen, zoals ook aan u meegedeeld, uit te voeren, kan ik enkel meedelen dat wij, waar de omstandigheden het ons toelaten, de werken waarvoor wij een vergunning hebben in de komende dagen, weken en maanden zullen uitvoeren.

Met vriendelijke groeten.

Daan Schalck
Directeur Maatschappij Linkerscheldeoever
Grote Markt 41
9120 Beveren
03/766.41.89
0476/89.82.93


Persmededeling Doel 2020, 13 augustus 2008

Doel 2020 wil politieke oplossing voor dossier Doel

Goed beleid is terugkomen op foute beslissingen

Doel 2020 heeft vandaag aan alle leden van de betrokken commissies van het Vlaams Parlement een zwartboek gestuurd over de geplande sloop in Doel.

Dit dossier werd opgesteld door ere-senator en gewezen staatssecretaris voor de Hervorming van de Instellingen Ferdinand De Bondt.

Het dossier geeft een nauwkeurig overzicht van wat zich momenteel met betrekking tot Doel en daaraan gekoppeld het lot van de omringende polders afspeelt: een langzaam en bijzonder duur proces van moord met voorbedachte rade.

De manier waarop piekfijne woningen in Doel - door de overheid aangekocht met veel geld - bewust werden gevandaliseerd wordt in dit dossier volledig uit de doeken gedaan. Met naam en toenaam.

Met het publiek maken van deze feiten wil Doel 2020 aantonen dat in Doel en omgeving een loopje wordt genomen met de democratie en de bestaande wetgeving. Dat de Maatschappij Linkeroever – die aan niemand rekenschap aflegt - handelt alsof zij boven de wet staat.

Doel 2020 vraagt met aandrang aan alle leden van het Vlaams Parlement dat zij zich inzake Doel niet langer zand in de ogen laten strooien. Een democratie die naam waardig verdraagt geen sluipmoord zoals die momenteel in Doel plaatsvindt.

De gebeurtenissen van afgelopen dagen tonen aan dat het niet langer volstaat zich te verschuilen achter een zogenaamd “beslist beleid” dat inhoudelijk niet de minste betekenis heeft. Wie een dorp van de kaart wil vegen dient daarvoor zéér stevige argumenten te hebben. Maar tot hiertoe heeft daar nog niemand iets van vernomen.

U vindt de tekst van Ferdinand De Bondt terug op volgende link: www.doel2020.org/Teksten/doel2020/2008-08-06_(LeE90)_J'Accuse.pdf


Persmededeling Doel 2020, 14 augustus 2008

Afbraakwerken in Doel hervat, gestopt, en weer hervat

Ondanks de aankondiging van de aannemer om alle sloopwerken in Doel op te schorten zijn de werken toch weer hervat.

Daarop hebben een aantal actievoerders de omliggende daken van huizen bezet. Ondanks die bezetting ging de sloop van betrokken huizen toch door. De kraan hield slechts op als er pers en er verschillende gemeenteraadsleden op de scène verschenen.

De bulldozers reden daarop naar een andere plaats in het dorp om sloopwerken aan te vatten. Terwijl men elders probeert om straten af te sluiten.

Blijkbaar is het van geen tel dat er ondertussen ook nog mensen wonen in Doel. Met de handelswijze van de Maatschappij die de sloop van Doel – hoe dan ook – wil doorzetten lijkt Doel momenteel wel een oorlogsgebied.

Doel 2020 vraagt dat de overheden hun gezond verstand gebruiken en ophouden met deze zinloze en lukrake afbraakacties die ook mensen in gevaar brengen.

Doel 2020 vraagt dat alle afbraakwerken worden opgeschort en dat er gesprek komt in plaats van het brutale geweld waar Doel nu mee wordt geconfronteerd.


Persmededeling Doel 2020, 14 augustus 2008

Afbraakwerken in Doel (opnieuw) in complete chaos stilgelegd.

De afbraakwerken in Doel liggen weer stil. Deze morgen waren de afbraakwerken opnieuw gestart. Toen actievoerders op de daken klommen startten de kranen hun werk elders in het dorp. Daarop gevolgd door andere actievoerders die ook die daken bezetten.

Als gevolg van beschuldigingen van de aannemer werden er ook Doelenaars opgeleid door de politie. Volgens de aannemer zouden zij verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van het asbestboek, een document dat noodzakelijk is om de sloop te kunnen verderzetten. Er werden in het dorp huiszoekingen verricht maar er werd niets gevonden.

Doel 2020 maakt zich intussen boos op burgemeester Van de Vijver. Die werd verschillende malen opgebeld met de vraag zich op het terrein te komen vergewissen van de compleet chaotische en onveilige situatie. Niet alleen werden lukraak uitgekozen huizen opzettelijk vernield maar reden kranen en containerwagens over en weer in bewoonde straten tussen spelende kinderen. Voor de burgemeester was er echter niets aan de hand en is alles wat er gebeurt “beslist beleid”.

De manier waarop de Doelenaars momenteel worden aangepakt is pure horror. Doel lijkt wel in staat van beleg. Met de overheid in een rol die lijkt gecopiëerd uit de donkerste periodes van onze geschiedenis.

Doel 2020 is niet van plan het hierbij te laten. Volgens Daan Schalck van de Maatschappij Linkeroever zal er vanaf nu (onaangekondigd) worden afgebroken waar en wanneer het uitkomt. Doel 2020 zal bijgevolg (onaangekondigd) actie voeren waar en wanneer het uitkomt.

Anderzijds ijvert de bewonersvereniging voor een politieke oplossing van het probleem. In die zin vraagt zij aan de Vlaamse parlementsleden om tussen te komen en er voor te pleiten dat alle afbraakwerken worden opgeschort en er opnieuw dialoog komt met de bewoners.


Persmededeling Doel 2020 (internationaal), 20 augustus 2008

Flemish devolved government sends riot police to destroy the historic village of Doel

The Flemish Executive started last week with the demolition of the village of Doel on a massive scale. The historic village is situated in the vicinity of the Port of Antwerp. However there are still 200 inhabitants in the village who resist the demolition of their homes. That is the reason why the Flemish Executive resorted to sending a 100 strong squad of riot police to the village in order to force through the start of the demolition works.

The sheer brutality and heavy handed approach of the Flemish Executive has left the remaining villagers humiliated and the wider region in a state of shock. The streets are strewn with rubble, big ugly gaps appeared in between the houses. The village now looks like a war torn zone. But still, the villagers show resilience and announced to go on with their resistance in a bid to save their village.

This aggressive demolition policy also resulted in indignant reactions in several political parties. The media are now a daily presence in Doel and send images of destroyed houses and streets around the globe.

The Executive claims that Doel has to disappear for the construction of a new dock, named Saeftinghedok, however it is very unlikely that such a dock would ever be build there. Doel is namely also the location of a large nuclear power plant, and according to the Seveso-directive it would be irregular - not to say irresponsible - to develop an industrial zone or dense industrial activity so close to the power plant. On top of that there is a notable lack of road infrastructure that could carry such an influx of heavy truck & container traffic. Traffic is now already up to its maximal capacity in the region.

Most crucial, however, is the fact that there is no official decision made over the future of the village. On the contrary, officially it is still designated as a residential neighbourhood. Minister-President Kris Peeters of the Flemish Executive himself acknowledged that a possible decision to construct the famous Saeftinghedok could still be for years on the shelve. At the moment an actual law is effectively guaranteeing the status of residential neighbourhood till at least August 2009. The wanton destruction of Doel is a pure political decision of the Flemish Executive without any legal substance.

The residents association "Doel 2020" demands the immediate end of the siege and demolition works and a return to normality and legality.

Sources:


22 augustus 2008, persconferentie Doel 2020

Perstekst inzake de sloop van Doel

Vandaag hield Doel 2020 een persconferentie in De Doolen in Doel.

Daarbij waren aanwezig ere-senator en voormalig staatssecretaris voor de hervorming van de instellingen Ferdinand De Bondt; mr. Igor Rogiers; Frie Lauwers, Maurice Vergauwen, Marina Apers, Stefaan Willaert, allen inwoners van Doel; Paul van Broeck, landbouwer in de bedreigde ProsperPolder; Jan Creve, woordvoerder Doel 2020.

Na de gebeurtenissen van afgelopen week is het dorp Doel nog altijd in shock. Het centrum lijkt gebombardeerd en de opruimingswerken duren waarschijnlijk nog dagen.

Men heeft diegenen die op een legitieme manier opkomen voor een eerlijke zaak duidelijk een lesje willen leren. Het zijn de methodes van bange mensen mét macht die hopen op die manier het dossier Doel snel van de baan te hebben. In de feiten maken zij het alleen maar erger. Er is in Doel enorm veel woede. Maar ook vastberadenheid.

De Doelenaars zijn intussen wel wat gewoon. Sinds jaren maakt de overheid wonen in Doel onmogelijk. Daarbij ging men op een bepaald moment zelfs zover dat de aannemer de opdracht kreeg van de Maatschappij Linkeroever om verschillende woningen professioneel onbewoonbaar te maken. Dat gebeurde o.m. door met de kraan de raamkozijnen uit de woonsten te duwen. Doel 2020 beschikt terzake over alle bewijzen die dit kunnen staven.

Ondanks het feit dat er door bewoners herhaaldelijk werd gevraagd om op te treden tegen vandalen en rovers in Doel is er
nooit iets ondernomen. Zelfs niet nadat de daders met naam en toenaam werden doorgegeven aan de overheid. Een schril contrast met inzet van de federale oproerpolitie tegen het ludieke protest van bewoners en actievoerders.

Wat is dit voor een gemeente, wat is dit voor een land waar de overheid de plaatselijke bevolking tot vijand uitroept en de dorpsbewoners laat belegeren door haar oproerpolitie?

De argumenten

Volgens de burgemeester van Beveren was het brutaal optreden van afgelopen maandag nodig uit ‘veiligheidsoverwegingen’. Wie bekommerd is om de veiligheid van de mensen handelt niet zoals afgelopen maandag. Wie bekommert is om de veiligheid van mensen laat geen huizen afbreken die palen aan (met kinderen) bewoonde huizen.

Wij hebben vandaag met eigen ogen (en in aanwezigheid van mensen van de pers) kunnen vaststellen dat zich tussen het puin van de kapotgeslagen huizen stukken van asbestplaten bevinden. Nochtans bleek volgens de opdrachtgevende overheid in deze alles “in orde”.

Er is de voorbije week enorm aan desinformatie gedaan. Niet in het minst over de mensen die in Doel wonen of er op de barricaden staan. Welnu, in Doel wonen nog altijd 400 mensen. Daarvan 200 in de dorpskern. In de argumentatie die we deze week hoorden werd er op gewezen dat een groot deel van de inwoners van Doel “inwijkelingen” zijn. Alsof dat de brutaliteit van afgelopen maandag rechtvaardigt…

Een deel van de inwoners van Doel woont hier slechts enkele jaren. Maar er woont ook nog altijd een representatieve groep autochtone Doelenaars in het dorp. Er zijn mensen die hier nog altijd in hun eigen huis wonen en die moeten aanzien hoe de overheid hun leefomgeving, op de kaart - de facto woongebied - herschept in een maanlandschap.

Elke zomer krijgt het dorp bezoek van méér dan 100.000 mensen. De Scheldewijdingsfeesten vorige maand trokken 10.000 bezoekers.

De middelen die de Vlaamse overheid hanteert zijn een schande voor dit land. Zij zijn een rechtsstaat en een democratie onwaardig. Als de Vlaamse overheid zo overtuigd is van haar groot gelijk waarom neemt zij dan haar toevlucht tot brutaal geweld?

Als
de Vlaamse overheid zo overtuigd is van haar gelijk waarom neemt zij dan met opzet niet bindende "beslissingen" zodat die beslissingen niet juridisch kunnen aangevochten worden maar ze wel hypocriet kunnen stellen dat het beslist is?

Het is een wettelijke verplichting van behoorlijk bestuur om bij de ruimtelijke planning altijd met alle belangen rekening te houden en die af te wegen. Maar dat weigert men nog steeds. Systematisch.

Niet alleen in Doel trouwens. In gans de omgeving – een gebied van zo’n 50 à 60 km2 worden momenteel huizen en boerderijen systematisch opgekocht door de overheid met geen andere bedoeling dan ze af te breken. We spreken niet alleen over Doel maar ook over Prosperpolder en het grondgebied van Kieldrecht en Verrebroek. Het gaat over een gebied tot tegen de Nederlandse grens en tot tegen de dorpskom van Kieldrecht. De repercussies voor landbouwers in het gebied gaan zelfs tot 20 à 30 km van hier.

Wie een historisch dorp van 800 jaar wil afbreken, een complete streek wil vernietigen moet daarvoor bijzonder goede argumenten hebben. Maar die argumenten mogen wij blijkbaar niet horen.

Actie

Doel 2020 zet geen punt achter zijn actie. Wij zijn aangeslagen maar niet verslagen. De reacties uit alle hoeken van Vlaanderen sterken ons in de overtuiging dat die actie méér dan ooit noodzakelijk is. De actie voor het behoud van Doel gaat trouwens al lang niet meer enkel om Doel. Het is voor alles de keuze voor een leefbaar Vlaanderen waar respect voor mens, natuur en erfgoed geen loze begrippen (meer) zijn.

In onze politieke actie richten wij ons de volgende dagen tot de Vlaamse volksvertegenwoordiging met de vraag haar verantwoordelijkheid op te nemen en een einde te maken aan dit zinloos overheidsgeweld en de wetsontduiking van de overheid. Alle volksvertegenwoordigers zullen daarbij ook een dossier overhandigd krijgen ivm de anomalieën in de aan gang zijnde sloop.

Inwoners van Doel starten ook een reeks nieuwe procedures tegen de afbraak. Uit de feiten blijkt namelijk zonneklaar dat de werken volledig indruisen tegen de wetgeving inzake stedenbouw. De afzonderlijke sloopvergunningen mogen dan naar de vorm wel in orde lijken, dat wil niet zeggen dat men in een woongebied zomaar ganse straten tegen de vlakte kan gooien. Daartoe is een gewestplanwijziging noodzakelijk. Een gewestplanwijziging die wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

De bewonersvereniging heeft ook ernstige vragen bij de objectiviteit in de lopende procedures. Zo hebben wij moeten vaststellen dat de gewestelijke stedelijke ambtenaar die de slopingsvergunningen moet goedkeuren de argumentatie van de Maatschappij Linkeroever integraal overneemt. Tikfouten incluis…

Mede daarom zal Doel 2020 ook een klacht indienen bij de Vlaamse ombudsman.


Persmededeling Doel 2020, 24 augustus 2008

Voorzitter Maatschappij Linkeroever bevestigt ontbreken van wettelijk kader voor sloop

Voorschriften inzake asbestverwerking werden niet gevolgd bij afbraak

De aankondiging van Doel 2020 dat het verdere juridische stappen zal zetten tegen de sloop in Doel krijgt steun uit onverwachte hoek. Volgens Doel 2020 mogen de afzonderlijke sloopvergunningen dan naar de vorm in orde zijn, maar om ganse straten te kunnen afbreken in een woongebied stelt de wet dat er eerst een wijziging van bestemming dient plaats te vinden.

Dit wordt bevestigd door niemand minder dan de directeur van de Maatschappij Linkeroever, Daan Schalck. In een reactie op de nieuwe juridische stappen van Doel 2020 weet die te vertellen dat hieromtrent “het planproces (nog) loopt”. Daarmee geeft Schalck expliciet te kennen dat men zich met de sloop volkomen buiten de wettigheid bevindt en er inderdaad nog altijd géén plan is op basis waarvan men in Doel kan handelen of het géén woongebied meer is.

Het is dus allesbehalve evident dat vooraleer dit “planproces” is voltooid, vooraleer een openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden, vooraleer de Volksvertegenwoordiging zich over dit “planproces” heeft kunnen buigen, al onomkeerbare daden worden gesteld. Maar daar ziet Daan Schalck géén graten in. Voor iemand die in een vorig leven ooit nog volksvertegenwoordiger was, is dit toch wel een vreemde gedachtenkronkel. In een democratie geldt de wet voor iedereen. Ook voor voormalige volksvertegenwoordigers die nu als directeur de afbraak van een dorp promoten . Misschien kan iemand dat eens aan mijnheer Schalck gaan uitleggen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de Maatschappij Linkeroever een loopje neemt met wetten en voorschriften. Zo werden op 22 en 23 december 2006 door de Maatschappij aan een aannemer in buurgemeente Kieldrecht opdracht gegeven om een aantal huizen professioneel onbewoonbaar te maken. Ondanks de logenstraffing van deze feiten door de voorzitter van de Maatschappij beschikt Doel 2020 intussen over het verslag van de Maatschappij (en opgesteld voor datum van betreffende afbraak) waar zwart op wit staat: “Bij slechte woningen (sic) worden direct deuren en ramen verwijderd om nieuwe kraakpogingen tegen te gaan.”

De chaotische afbraak van vorige maandag waarbij 15 huizen tot puin werden gereden in de Havenweg in Doel, kwam er eveneens in opdracht van de directeur van de Maatschappij Linkeroever. Het maakt dat er tot op de dag van vandaag hopen ongesorteerd puin en afval liggen in de dorpskern. Iedereen kan bovendien vaststellen dat zich daar stukken (gebonden) asbest tussen bevinden van eternitplaten die normaliter – zoals voorgeschreven – voorafgaand dienen verwijderd.


Persmededeling Doel 2020, 27 augustus 2008

78 pct wil afbraakwerken stopzetten

In
Knack van vandaag 27 augustus op blz. 8 brengt het weekblad het antwoord van de rubriek ‘Stem zelf’ over de vraag 'Afbraakwerken in Doel opschorten’ ?

De uitslag op basis van bijna 1300 uitgebrachte stemmen spreekt voor zich. Ja : 78 % ; Nee : 22 %.

De enige conclusie die de Vlaamse Regering daaruit kan trekken is dat het onmiddellijk moet gedaan zijn met de nodeloze afbraak van dit dorp.

Tegelijk vraagt de bewonersgroep Doel 2020 die voor Doel en de omringende polders opkomt, op het hoogste niveau betrokken te worden bij de toekomst van deze unieke plek.

Het resultaat is hier te zien.


Persmededeling Doel 2020, 29 augustus 2008

Actie Doel 2020 op Beverse Feesten

Leden van doel 2020 hebben vrijdagavond in het centrum van Beveren twee reuzenspandoeken bevestigd op een appartementsgebouw in aanbouw. Daarop de slogans: Goed beleid is terugkomen op foute beslissingen’ en Doel: stop nutteloze dorpsmoord’. De spandoeken zorgden voor heel wat commotie. De laatste vrijdag van augustus is traditioneel het hoogtepunt van de Beverse Feesten met het college van burgemeester en schepenen in de hoofdrol.

Eerder deze week werden er op de Beverse Feesten door verschillende deelnemende muziekgroepen solidariteitsbetuigingen gedaan voor het bedreigde Doel. Het illustreert hoe in de culturele wereld het verzet tegen de nutteloze sloop alsmaar toeneemt.

Voor Doel 2020 is de handelswijze van burgemeester Van de Vijver onbegrijpelijk. De bewonersvereniging beschouwt de burgemeester van Beveren dan ook als één van de hoofdverantwoordelijken in de dramatische ontwikkelingen van afgelopen weken.


Persmededeling Doel 2020, 31 augustus 2008

Doel 2020 voert actie op IJzerbedevaart

Enkele tientallen leden en sympathisanten van Doel 2020 hebben deze namiddag actie gevoerd op de IJzerbedevaart in Diksmuide. Dat had te maken met de aanwezigheid van minister-president Kris Peeters en verschillende andere leden van de Vlaamse Regering. Maar ook de houding van het IJzerbedevaartcomité zorgt voor wrevel. Voor Doel 2020 getuigt het toch wel van bijzonder slechte smaak om telkens op de barricaden te springen voor de Vlaamse eisen en voor vrede te pleiten overal in de wereld maar de andere kant op te kijken als een compleet Vlaams dorp zonder reden van de kaart geveegd wordt. Vorige week schreef de bewonersvereniging daarover een brief aan de voorzitter van het comité Walter Baeten maar die bleef onbeantwoord.

Actievoerders hielden slogans omhoog met daarop “Geen Vlaamse dorpsmoord op Doel” – “Mijnheer de minister-president slaap zacht!” – “Geen Vlaanderen zonder Doel” en “Vrede… ook in Doel”. Aan de aanwezigen werden ook pamfletten bedeeld met daarin een oproep aan minister-president Kris Peeters om een einde te maken aan de zinloze afbraak van het dorp.

Voor Doel 2020 dient de Vlaamse Regering zich in de aanloop naar meer autonomie voor de regio ernstig te bezinnen over welk Vlaanderen het eigenlijk wil. Met het bulldozer- en politiegeweld zoals het afgelopen weken in Doel werd ontplooid laat Vlaanderen zich alleszins van zijn minst fraaie kant zien.

Doel 2020 pleit voor een Vlaanderen met een duurzame economie waar respect voor mens en gemeenschap géén loze woorden zijn. In die zin vraagt de bewonersvereniging aan minister-president Kris Peeters de zinloze afbraak in Doel onverwijld stop te zetten en een einde te maken aan de rechtenloze toestand in Doel. Als de rechtsstaat voor de minister-president iets betekent dan dient men op zijn minst de nog lopende procedures omtrent de afbraak af te wachten. Doel 2020 vindt het evenmin kunnen dat Maatschappij Linkeroever bij de afbraak zowat alle regels met de voeten treedt zonder dat daartegen wordt opgetreden.

Uit een enquête in het weekblad Knack waar bijna 1300 mensen aan deelnamen bleek dat nagenoeg 80%(!) wil dat er een einde komt aan de afbraak van woningen in Doel. Als minister-president Kris Peeters het meent met zijn “Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief” dan weet hij op basis van deze enquête welke richting dat moet uitgaan. Doel 2020 eist alleszins dat er een definitief einde komt aan de Vlaamse achterkamertjespolitiek waarbij de burger keer op keer wordt geconfronteerd met voldongen feiten. Wie ervan droomt een dorp van de kaart te vegen moet ook maar de moed hebben daar een breed maatschappelijk debat voor aan te gaan.


Persmededeling Doel 2020, 9 september 2008

Doelenaars zijn géén dieven

Stop twee maten en gewichten

Vandaag heeft de raadkamer van Dendermonde 57 Doelenaars doorverwezen naar de correctionele rechtbank op beschuldiging van diefstal van water en/of elektriciteit.

Enkel een handvol Doelenaars dat vorige week zijn situatie persoonlijk was komen toelichten werd vrijgesteld van vervolging. Daarmee maakt de rechtbank duidelijk dat zij gegronde twijfels heeft bij de beschuldigingen van de overheid. Maar anderzijds neemt zij met de doorverwijzing het zekere voor het onzekere. Voor Doel 2020 is de procedure de zoveelste illustratie van de intimidatiepolitiek die de overheid nu al jaren volgt in Doel. Het laat ook zien hoe er in het dorp een politiek van twee maten en twee gewichten wordt toegepast.

De beschuldigingen dateren van twee jaar geleden. De systematische weigering door de Maatschappij Linkeroever om de leegstaande maar bewoonbare huizen ter beschikking te stellen van kandidaat-huurders leidde er toen toe dat kandidaat-bewoners zelf huizen in beheer namen. Dat zorgde voor een enorme opwaardering van het dorp. Maar de gemeente Beveren weigerde de nieuwe bewoners in te schrijven en alle pogingen die toen door de bewonersvereniging Doel 2020 werden aangewend om te komen tot een regularisatie ten aanzien van de nutsmaatschappijen botsten op een categoriek neen. Elke aanvraag om de elektriciteit- en waterrekening te kunnen betalen werd onder druk van de Maatschappij Linkeroever en de Intercommunale Land van Waas systematisch geweigerd. Méér zelfs iedereen die zijn goede wil toonde door de watermaatschappij te contacteren met de vraag om een meter wordt vandaag als een ordinaire dief doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Ongetwijfeld een unicum in de geschiedenis van de nutsmaatschappijen in ons land…

De willekeur van de ganse operatie blijkt ook uit de samenstelling van de groep beschuldigden. Want de 57 die nu doorverwezen worden, zijn niet alleen voormalige krakers. Er bevinden zich zelfs mensen bij die steeds op een reguliere manier gehuurd hebben in Doel maar wiens betalingen eenvoudig werden geweigerd…

Voor Doel 2020 is de doorverwijzing van vandaag de zoveelste illustratie van de manier waarop verschillende overheden samenspannen om Doel en de Doelenaars klein te krijgen. En dat door overheden die er zelf niets aan gelegen om elke regelgeving met de voeten te treden. Om Doel kapot te krijgen is blijkbaar alles toegestaan. Zelfs de vervolging van mensen die met de beste bedoelingen gehandeld hebben. Dat een overheid zijn toevlucht neemt tot zulke pesterijen is tekenend voor het niveau waarmee men in het dossier Doel zijn gelijk wil halen.


Persmededeling Doel 2020, 15 september 2008

In Doel worden zelfs beschermde zwaluwen niet beschermd

Deze morgen startte de Maatschappij van Grond- en Industrialisatiebeleid met de afbraak van Engelsesteenweg 1A te Doel. Dit huis is bekend geworden door de acties van Doel 2020. In 2006 werd dit huis zonder sloopvergunning grondig vernield. Met twee hijskranen werden de ramen ingebeukt . ‘Om verdere kraakacties te voorkomen’, klonk het.

Twee jaar later blijkt dat er zich verschillende zwaluwnesten bevinden. De afbreker stond op 12 augustus klaar om dit huis met zwaluwen en al te liquideren. Doel 2020 sloeg alarm en er ontstond spontaan protest. Laïs, Think of One en andere muziekgroepen komen protesteren tegen de zinloze afbraak van Doel. Natuur en Bos stelt vast dat Doel één van de grootste kolonies huiszwaluwen van het land herbergt en dat deze dieren niet verontrust mogen worden. Een strikte interpretatie van de wet voorziet enkel in een bescherming voor de dieren en niet voor de nesten. Maar specialisten terzake wijzen er op dat huiszwaluwen een grote plaatstrouw kennen. Zij vliegen tot 10000 km ver naar hun overwinteringsoorden in midden- en zuidelijk Afrika. Wanneer ze bij hun terugkomst hun nest – en in dit geval hun ganse nestelgebied – verlaten weten, moeten ze een nieuw nest bouwen. Dit kan bij het verdwijnen van het volledige huis en de buurt soms meer dan een maand vertraging opleveren, zodat de dieren in plaats van 3 nog maar maximum 1 nest kunnen grootbrengen. De onnodige afbraak van Doel is alleen al om deze reden nefast.

De tijdelijke stopzetting van de afbraak van dit zwaluwenhuis was geen blijk van gezond verstand, maar plat opportunisme, want de Maatschappij Linkerscheldeoever besliste deze morgen om het huis toch af te breken. Specialisten van het Vogelasielcentrum in Kieldrecht wijzen er op dat de zwaluwen nog niet aan het ‘kooien’ zijn. Zij hebben de nesten nog niet verlaten en troepen nog niet samen voor de herfsttrek. De afbraak van dit huis maakt van de zwaluwen wat iedereen in Doel is: opgejaagd wild!


Persmededeling Doel 2020, 16 september 2008

Huisvestingsmaatschappij helpt mee aan ‘zuivering’ van Doel

Doel 2020 reageert geërgerd op het voornemen van de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij om het standbeeld “de vissers” in de Visserstraat te Doel te verplaatsen naar een andere deelgemeente. Dat staat met zoveel woorden te lezen in de notulen van het schepencollege dat gewoon “akte” neemt van het voornemen.

Met dit voornemen zet ook de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij nieuwe stappen in de uitvoering van een plan om Doel te zuiveren van zijn bewoners – vooraleer daar enige rechtsgrond voor is. Eerder heeft de huisvestingsmaatschappij zijn eigen inwoners grotendeels kunnen wegjagen door hen voor te trekken op mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Hierna kan men de leeggekomen woningen laten verkommeren ... mits een handig verslagje: “rijp voor afbraak” (?), of rijp voor de 'minnelijke' verkoop.

Als kers op de taart kan dan ook het standbeeld ‘vissers’ worden weggeroofd.

Maar het voornemen van de Huisvestingsmaatschappij staat haaks op wat kan. Van zodra een beeld geplaatst en gefinancierd op het openbaar domein wordt ingeplant is dit een onderdeel van het openbaar domein. Het kan niet worden verplaatst zonder instemming van de gemeenteraad. De reactie van het college van Burgemeester en schepenen is dus niet alleen ondermaats en beschamend maar ronduit onvoldoende. Doel 2020 zal daarover dan ook de fractievoorzitters van de gemeenteraad aanschrijven.

De laksheid van het Beverse college van burgemeester en schepenen in deze kwestie is de zoveelste illustratie van een compleet gebrek aan visie en daadkracht bij de Beverse bestuurders. Het stelselmatig wegkijken van wat in Doel gebeurt begint zulkdanig genante vormen aan te nemen dat men zich kan afvragen of burgemeester Van de Vijver Doel en de polders al niet beter nu van de hand kan doen aan zijn Antwerpse havenvrienden. Veel verschil zou het alleszins niet maken.


Persmededeling Doel 2020, 30 september 2008

Doel 2020 voert actie op de gemeenteraad in Beveren

Naar aanleiding van de gemeenteraad deze avond had Doel 2020 vorige week aan het college van burgemeester en schepenen toestemming gevraagd om bij het begin van de gemeenteraad kort het woord te mogen voeren. Dat leek de bewonersvereniging noodzakelijk om aan de gemeenteraadsleden uit eerste hand verslag uit te brengen over wat er voorbije weken in Doel is gebeurd. Gisterenavond werden wij echter schriftelijk in kennis gesteld van het feit dat het college ons dit weigert.

Om die reden zal Doel 2020 vanavond om 20u met enkele tientallen actievoerders op de gemeenteraad op een vriendelijke en ludieke manier actie voeren. Daarmee willen wij een antwoord geven op de manier waarop de overheid de mensen in Doel systematisch brutaliseert en criminaliseert.

In Doel wonen ménsen die het verdienen om ook als dusdanig behandeld te worden.

Tevens wil Doel 2020 de manier aanklagen waarop het college van burgemeester en schepenen systematisch zijn verantwoordelijkheid ontloopt inzake deelgemeente Doel. Doel is nog altijd woongebied. Het maakt deel uit van Beveren en niet van de Haven van Antwerpen. Doelenaars hebben dezelfde rechten als iedereen in dit land. En in Doel gelden dezelfde regels als overal in Beveren. Alleen is daar weinig van te merken. Integendeel. Wat in Doel gebeurt heeft de allure aangenomen van een strafexpeditie tegen de eigen bevolking. En dat enkel en alleen omdat de mensen uit Doel het lef hebben op te komen voor hun eigen dorp. Omdat ze er op blijven wijzen dat er géén enkel concreet en uitvoerbaar plan bestaat voor Doel en omgeving.

Twintig jaar geleden ontstond er in Vlaanderen een golf van sympathie met de dorpen die in Roemenië werden bedreigd door de megalomane plannen van dictator Ceaucesu. Ook Beveren deed toen vol enthousiasme mee met de solidariteitsacties voor het behoud van die Roemeense dorpen. 20 jaar later – op het moment dat zich hetzelfde voordoet aan de eigen voordeur – zit Beveren zélf aan tafel met de Ceaucescu’s. Blijkbaar is het goed kersen eten met dorpsopruimers.

Maar het komt de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur niet ten goede. Beveren mag zich dan aanprijzen als hedendaagse ‘heerlijkheid’, voor een deel van haar bewoners is daar niets van te merken. Die krijgen enkel te maken met hardheid en brutaliteit, onbegrip en een behandeling als tweederangsburgers.

Doel 2020 zal vanavond ook de vraag stellen of onze burger’vader’, het college en onze secretaris al eens nagedacht hebben over wat ze daarmee eigenlijk denken te bereiken? Het is een vraag waarop ze vroeg of laat àlle bewoners van Beveren antwoord zullen moeten geven.


30 september 2008

Brief aan de gemeenteraadsleden van Beveren

Beveren, ‘heerlijkheid’…. maar niet voor iedereen.

Voorafgaand aan het college van vorige week vroeg Doel 2020 aan het college van burgemeester en schepenen toestemming om bij het begin van de gemeenteraad kort het woord te mogen voeren. Gezien de bewogen gebeurtenissen van vorige week leek het ons méér dan zinvol om aan de gemeenteraadsleden uit eerste hand verslag te kunnen uitbrengen over wat er voorbije weken in Doel is gebeurd. Gisterenavond werden wij echter schriftelijk in kennis gesteld van het feit dat men ons dit weigert.

Misschien is dat niet zo verbazend. Sedert weken staat Doel in het middelpunt van de belangstelling. Mensen uit alle hoeken van Vlaanderen drukken hun verontwaardiging uit over wat er gebeurt. Het aantal onregelmatigheden is nog amper te tellen. Maar op het gemeentehuis van Beveren blijft men doen alsof er in de noordelijke deelgemeenten niets aan de hand is.

Volgens de burgemeester van Beveren was het brutaal optreden van afgelopen weken nodig uit ‘veiligheidsoverwegingen’. Maar handelt iemand die bekommerd is om de veiligheid van zijn mensen op deze manier?

In welke deelgemeente van Beveren kunnen tientallen afbraakcontainers wekenlang op de openbare weg blijven staan?

Waar in Beveren kunnen kranen met rupsbanden van 6u ’s morgens vrij door de dorpskom denderen?

In welke straten van Beveren kan een huis in alle vroegte met de bulldozer platgegooid zonder dat de bewoners van de aanpalende woning daarvan worden verwittigd?

Waar kunnen huizen waar géén sloopvergunning voor is ‘per ongeluk’ zo zwaar beschadigd worden dat er een ganse hap uit het dak is?

Waar kunnen medewerkers van de ‘Maatschappij’ zich gewoon met de koevoet toegang verschaffen tot woningen om te zien “of ze te renoveren zijn”?

Het zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange reeks van incidenten die zich voorbije weken hebben voorgedaan. Wat momenteel in Doel gebeurt heeft de allure aangenomen van georganiseerde barbarij, van een strafexpeditie tegen de eigen bevolking. En dat enkel en alleen omdat de mensen uit Doel het lef hebben op te komen voor hun eigen dorp. Omdat ze er op blijven wijzen dat er géén enkel concreet en uitvoerbaar plan bestaat voor Doel en omgeving.

Twintig jaar geleden ontstond er in Vlaanderen een golf van sympathie met de dorpen die in Roemenië werden bedreigd door de megalomane plannen van dictator Ceaucesu. Ook Beveren deed toen vol enthousiasme mee met de solidariteitsacties voor het behoud van die Roemeense dorpen. 20 jaar later – op het moment dat zich hetzelfde voordoet aan de eigen voordeur – zit Beveren zélf aan tafel met de Ceaucescu’s. Blijkbaar is het goed kersen eten met dorpsopruimers.

Maar het komt de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur niet ten goede. Beveren mag zich dan aanprijzen als hedendaagse ‘heerlijkheid’, voor een deel van haar bewoners is daar niets van te merken. Die krijgen enkel te maken met hardheid en brutaliteit, onbegrip en een behandeling als tweederangsburgers.
Heeft onze burgervader, heeft het college, heeft onze secretaris al eens nagedacht over wat ze daarmee eigenlijk denken te bereiken? Hebben de geachte leden van de gemeenteraad al eens nagedacht of ze dit in hun gemeente zomaar kunnen laten gebeuren? Het is een vraag waar ieder van u vroeg of laat - tegenover àlle inwoners van Beveren – zal op moeten antwoorden.

Doel 2020


Persmededeling Doel 2020, 8 oktober 2008

Maatschappij Linkeroever laat huizen ontmantelen

Doel 2020 klaagt belangenvermenging aan

Vandaag werden in Doel in opdracht van de Maatschappij Linkeroever door de firma ‘afbraakwerken Smet’ huizen ontmanteld die niet op de lijst voorkomen van te slopen woonsten. Gevraagd naar het opzet werd aan de bewoners medegedeeld dat de ontmanteling plaatsvond om ‘diefstal te voorkomen’. Daarbij werden keuken, centrale verwarmingselementen en ramen meegenomen door werknemers van de firma die eerder ook de afbraakwerken in Doel uitvoerden. Het is niet het enige incident van voorbije dagen. Vorige week verschaften werknemers van de Maatschappij zich met een koevoet toegang tot verschillende huizen in de dorpskom om vast te stellen “of ze te renoveren” waren… Bewoners die vroegen naar de bedoeling van al dat nodeloos vandalisme werd geantwoord dat ze maar beter “snel een ander huis konden gaan zoeken”.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de Maatschappij met deze handelswijze de huizen die nog perfect bewoonbaar zijn eveneens wil rijp maken voor de sloop.

Afgezien daarvan is het zeer de vraag binnen welk juridisch kader de firma Smet hier opereert? Op basis van wat zijn deze werken die volledig los staan van de sloop gegund aan de firma Smet? Wat gebeurt er met de materialen die uit de huizen worden meegenomen?

Bovendien stelt zich hier ook een deontologische vraag. De zaakvoerder van betrokken firma – die ook al eerder de afbraak mocht uitvoeren - blijkt namelijk niemand minder dan de schoonbroer van de voorzitter van de Maatschappij Linkeroever…

Op deze manier wordt de lijst met onregelmatigheden die in Doel plaatsvindt wel héél lang. Doel 2020 vraagt dan ook met aandrang aan de leden van de gemeenteraad van Beveren, aan de leden van de betrokken commissies in het Vlaams Parlement, om dringend na te gaan in hoeverre de rechtsregels in Doel met de voeten worden getreden. In hoeverre hier ook geen verregaande vorm van belangenvermenging plaatsvindt.

Doel telt nog altijd enkele honderden inwoners. Bovendien is het dorp als woongebied ingekleurd. De bewoners hebben er dezelfde rechten als elders in Vlaanderen. Het is bijgevolg aan de verschillende overheden en hun vertegenwoordigers om er voor te zorgen dat zij als eerste die rechtsregels respecteren en er geen schijn van partijdigheid of belangenvermenging ontstaat.


Persmededeling Doel 2020, 9 oktober 2008

Doel bestaat niet meer volgens gemeente Beveren

Haven van Antwerpen bevestigt groei ondanks crisis

Op initiatief van de afdeling NVA-Beveren vond gisterenavond in Beveren een debat plaats over de toekomst van de Antwerpse Haven.

Daarbij kruisten Chris Coecke, adviseur bij het onderzoeksdepartement van de Antwerpse havenautoriteiten, Peter Deckers, CD&V- schepen van Beveren voor o.a. ruimtelijke ordening en linkeroever en Jan Peumans, Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA de degens.

Voor Doel 2020 vallen daarbij vooral de uitspraken van Peter Deckers en Chris Coecke te noteren. Voor een publiek van enkele tientallen aanwezigen verkondigde Deckers, notabene schepene van de gemeente Beveren, dat voor hem “het dorp Doel niet meer bestaat”. Toen daarop gereageerd werd door mensen die nog in Doel wonen reageerde de schepene met een “ja, maar niet lang meer”.

Doel 2020 stelt de vraag of de schepene Deckers zich eigenlijk wel bewust is van zijn verantwoordelijkheden? En wiens belangen de man als schepene van ruimtelijke ordening in Beveren eigenlijk dient? Die van het havenbonzen of die van de bewoners van de gemeente Beveren?

De uitspraak van Chris Coecke zorgde zowaar voor nog meer consternatie. Volgens de man zal ook met de huidige financiële crisis de Antwerpse haven blijven groeien. Namelijk 2,5%, tot na de komma juist. Allemaal in de sterren geschreven en dus onbetwistbaar.

We onthouden ons dan ook van verdere commentaar…


Persmededeling Doel 2020, 12 oktober 2008

Klacht wegens schriftvervalsing tegen voorzitter en gevolmachtigde van Maatschappij Linkeroever

Schijn van belangenvermenging neemt toe

Inwoners van Doel hebben klacht ingediend tegen Peter Deckers en Gust Deckers, respectievelijk voorzitter en de gevolmachtigde van de Maatschappij Linkeroever, om voor de hand liggende redenen ook wel genoemd de Maatschappij Deckers.


De feiten hebben betrekking op de afbraak van 8 open en halfopen bebouwingen in de Scheldemolenstraat gedurende de maand juni. In de afgeleverde slopingsvergunningen voor de woonsten is daarbij toegevoegd “overwegende dat het akkoord van de aanpalende eigenaar van de aanvraag is toegevoegd”. Dat is voor alle betrokken woonsten het geval … maar stemt niet overeen met de feiten. De bewoners van minstens één van de huizen die nog altijd eigenaar zijn van hun woonst hebben op géén enkel moment ingestemd met de afbraak van de aanpalende woonst. Desondanks bevindt er zich een document in de slopingsaanvraag – en ondertekend door de heren Deckers en Deckers – waarin staat dat de eigenaars wél instemmen met de sloop. Zo iets heet in de geldende rechtspraak ‘schriftvervalsing’.

Zowel de gouverneur als het college van burgemeester en schepenen van Beveren werden van deze feiten op de hoogte gesteld. Van het college kwam géén enkele reactie. De gouverneur van Oost-Vlaanderen André Denys reageerde wel en wij citeren: 'Uw klacht heeft overigens betrekking op een strafbaar feit. Uiteraard heb ik ten aanzien daarvan geen bevoegdheid, maar het staat u natuurlijk vrij klacht in te dienen bij het parket of bij de onderzoeksrechter'. Intussen werd door de bewoners een klacht ingediend bij de stedenbouwkundige ambtenaar in Gent die een slopingsvergunning afleverde. Over de suggestie van de gouverneur om ook een strafrechterlijke procedure te starten tegen voornoemde heren beraden de bewoners zich nog. De feiten tonen alleszins glashelder aan met welke lichtzinnigheid (of moeten we spreken van bedrog?) de slopingsvergunningen worden afgeleverd.

Het is niet de eerste onregelmatigheid in het dossier Doel. Deze week nog werden in opdracht van de Maatschappij systematisch huizen leeggeplunderd die niet op de lijst van te slopen woningen staan. De ontmanteling van de huizen waarbij alles wat nog verkoopbaar is werd weggehaald gebeurde nota bene door de aannemersfirma die wordt geleid door de schoonbroer van de voorzitter van de Maatschappij. Wat er met de ontvreemde goederen is gebeurd is tot hiertoe een raadsel.

Op basis van documenten blijkt nu ook dat de sloop van woningen in Doel na een openbare aanbesteding was toegewezen aan een firma in West-Vlaanderen maar uiteindelijk wordt uitgevoerd door… ‘Afbraakwerken Smet’, zelfde schoonbroer van de voorzitter van de Maatschappij Linkeroever.

Met die feiten creëren de heren Deckers als bestuurders van een publieke instelling op zijn minst een vermoeden van twijfelachtige praktijken.

Doel 2020 wil dan ook een grondig onderzoek naar voornoemde feiten en vraagt dat er volledige openheid van zaken komt. De bewonersvereniging eist bovendien dat – gezien de grond waarop de sloopvergunningen in Doel worden afgeleverd - àlle afbraakwerken - of wat daarvoor moet doorgaan - onmiddellijk gestopt worden. En dat met inbegrip van de door de Maatschappij georganiseerde plunderingen van volstrekt bewoonbare huizen.


Persmededeling Doel 2020, 2 november 2008

Vlaams minister Bert Anciaux pleit voor correctie inzake Doel

Doelenaars vragen maatschappelijk debat over toekomst Scheldedorp

Vlaams minister Bert Anciaux heeft er deze week in zijn blog voor gepleit om het dorp Doel te behouden zolang er geen duidelijkheid is over het Saeftingedok.

Wat Anciaux vertelt is in de voorwaardelijke wijze. Maar daarmee bevindt de discussie over de toekomst van het dorp zich wel op het hoogste Vlaams beslissingsniveau in Vlaanderen. Het siert minister Bert Anciaux dat hij een beslissing waar hij mee verantwoordelijk voor is, openlijk in vraag durft stellen. Het siert hem dat hij hardop durft zeggen wat momenteel velen denken. Ook binnen de andere Vlaamse meerderheidspartijen. Ook in de Vlaamse Regering.

In zijn blog zegt de minister o.m. het volgende:


(…) Of het Saeftinghedok er ooit komt is geenszins een zekerheid. De discussie is niet wat er moet gebeuren indien het dok nodig is; dan moet Doel verdwijnen. Zoveel is duidelijk. De vraag is wat er moet gebeuren indien het dok er niet komt, of er vooralsnog niet komt?

Heel misschien moeten goede beslissingen soms eens herzien kunnen worden. Heel misschien zijn goede bestuurders diegenen die heel misschien eens kunnen terugkomen op vroegere besluiten. Nogmaals, niemand vraagt dat de haven moet wijken. Niemand vraagt dat de haven belemmerd moet worden in zijn expansie. Heel misschien kunnen we een win-win-operatie realiseren. Heel misschien kan de haven er beter uitzien met behoud van Doel, zolang het dok er niet komt. Een dorp van de haven, een dorp in de haven. Het maakt die economische mastodont plots een stuk menselijker. Het maakt het geldgewin plots wat socialer. Aanvaardbaarder. Het dorp kan een zinvolle en bescheiden invulling krijgen: een kunstendorp, of een dorp op de grens tussen haven en polders. Een veilige haven! Een vrij-plaats waar mensen zich kunnen terugtrekken.

(…) Ik ben zelf mee verantwoordelijk voor de teloorgang van Doel. Ik werp niemand enig verwijt toe. Ik wijs niemand met de vinger. Dit project kan maar lukken indien we als politieke wereld sterk genoeg staan om moeilijke beslissingen uit het verleden licht te corrigeren. Een kleine bijsturing waar niemand slechter van wordt. Anders moeten we het niet doen. Zonder valse hoop, zonder het voorspiegelen van luchtkastelen. Indien de haven het dok nodig heeft, dan zal Doel verdwijnen. Dat is de baseline, dat is het uitgangspunt. Maar laat intussen, gewoon intussen, het dorp toch een mooi bindmiddel worden tussen cultuur en industrie, tussen natuur en economie. Laat inmiddels mensen creatief zijn, vol goede bedoelingen. Zonder enige negatieve bijklank. Het zou een mooi begin kunnen zijn van het herstellen van vertrouwen.”


Met de uitspraken van Bert Anciaux manifesteert de twijfel over het nut van de vernietiging van Doel zich nu tot in het hart van de Vlaamse Regering. Onder die omstandigheden toch doorgaan met de afbraak van het historische dorp zou toch wel van bijzonder veel cynisme getuigen.

De uitspraken van de minister hebben bovendien de verdienste af te stappen van het confrontatiemodel dat al jaren opgeld maakt in de regio. Een confrontatiemodel waarbij mens en gemeenschap systematisch tot vijand worden uitgeroepen van de Antwerpse haven en economie. De tijd lijkt dan ook rijp voor een breed maatschappelijk debat waarin àlle actoren meepraten. De Vlaamse Regering heeft de unieke kans om dit debat mogelijk te maken. Doel 2020 van zijn kant is bereid om daaraan op een constructieve manier mee te werken.

Klik hier voor de volledige tekst van Anciaux' blogtekst.


Persmededeling Doel 2020, 4 november 2008

Tientallen Doelenaars voor correctionele rechtbank in Dendermonde

Beschuldigingen van ‘diefstal van water en elektriciteit’ blijken weinig om het lijf te hebben

Deze morgen dienden voor de correctionele rechtbank van Dendermonde een 50-tal Doelenaars en voormalige bewoners te verschijnen op beschuldiging van diefstal van water en elektriciteit. Een twintigtal onder hen kwam ook effectief opdagen om zijn verdediging op te nemen.

De feiten dateren uit de periode 2004 tot 2006. Door de systematische weigering van de Maatschappij Linkerscheldeoever om leegstaande huizen te verhuren aan belangstellenden werden steeds meer huizen ingenomen door jonge mensen en kunstenaars die ze ook onderhielden en opknapten. Op aanstichten van de Maatschappij Linkerscheldeoever weigerden de nutsmaatschappijen echter te voorzien in water en elektriciteit waardoor de nieuwe bewoners soms ongewild in de illegaliteit terechtkwamen.

Uit de pleidooien van advocaten en gedaagden voor de rechtbank bleek dat de meeste bewoners er alles aan gedaan hebben om zich in regel te stellen. Dat konden de gedaagden ook bewijzen op basis van documenten. Maar er kwam nooit een antwoord. Een vrouw had zélf een watermeter laten plaatsen en al de gegevens doorgespeeld aan de watermaatschappij. Maar ook zij kreeg nooit reactie, zelfs niet nadat ze bij haar vertrek uit de woning de eindcijfers had doorgegeven. Eén man had verschillende keren een waterlek in zijn tuin gemeld. Maar de watermaatschappij kwam nooit langs.

Voor wat de zogenaamde diefstal van elektriciteit betreft, bleken van de gedaagden slechts 4 onder hen niet in regel te zijn met de betaling van hun elektriciteitsrekening. Bovendien hadden zij te kennen gegeven dat ze ingaan op een minnelijke schikking.

De beklaagden uit Doel pleitten voor vrijspraak omdat het overduidelijk is dat er geen bedrieglijkheid in het spel is. Het openbaar ministerie pleitte dat de misdrijven bewezen waren, maar drong niet aan op straffen. Zij pleitte voor opschorting van straf.

Voor Doel 2020 is met de zitting alleszins bewezen dat de beschuldigingen van ‘diefstal’ schromelijk overtrokken zijn. Het is duidelijk dat de Maatschappij Linkerscheldeoever alles heeft gedaan om een oplossing voor de nieuwe bewoners te dwarsbomen en enkel uit was op een confrontatie met bedoeling de Doelenaars en de actie voor het behoud van Doel te criminaliseren. Heeft zij daarbij de nutsmaatschappijen proberen manipuleren?

Er blijft alleszins de vraag waarom de nutsmaatschappijen - die toch een sociale functie vervullen - op géén enkel moment zijn ingegaan op pogingen tot vergelijk met de bewoners. Zelfs niet nadat deze werden geregulariseerd door de gemeente Beveren.

Uitspraak volgt op 2 december.


Persmededeling Doel 2020, 6 november 2008

Geen eensgezindheid bij Vlaamse meerderheid over toekomst van Doel

Doel 2020 klaagt manipulatie van cijfers aan door minister-president

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat er binnen de Vlaamse meerderheid geen eensgezindheid bestaat omtrent het dossier. In die zin de afbraak toch doorzetten zoals de minister-president vandaag opperde, vindt de bewonersvereniging ronduit misdadig.

Doel 2020 is bovendien geschandaliseerd door de manier waarop minister-president Kris Peeters de cijfers omtrent het aantal bewoners manipuleert. Om het voor te stellen alsof er nog amper iemand woont in Doel worden de bewoners die buiten de dorpskom wonen – maar evenzeer bedreigd zijn – systematisch buiten beschouwing gelaten. Bovendien sluit de minister-president in zijn becijfering ook iedereen uit die geen “oorspronkelijke Doelenaar” is… Op die manier schieten er in de argumentatie van de minister-president nog 80 bewoners over. En dat terwijl er nog altijd méér dan 300 Doelenaars in het dorp wonen.

Is dat de ‘newspeak’ van een christen-democratisch minister-president? Mensen die met alles volstrekt in regel zijn, die al jaren gedomicilieerd zijn in de gemeente maar systematisch uit de cijfers worden geweerd - niet als volwaardige bewoners worden erkend - omdat ze geen “oorspronkelijke” bewoners zijn?!

De hardnekkigheid waarmee Kris Peeters de vernietiging van dit historische dorp verdedigt, roept alleszins ernstige vragen op. Voor Kris Peeters moet Doel “… zeehavengebied worden bestempeld op basis van de toekomstige afbakenings-GRUP van Antwerpen.” Daarmee weten we wat het openbaar onderzoek dat nog moet gevoerd worden voor de minister-president waard is: Niets dus.

Waar ondertussen - ondanks ons aandringen - in alle talen over gezwegen wordt door Kris Peeters, dat zijn de argumenten om dit megalomane project ondanks alle tegenkanting toch door te voeren. Is het voor de hoogste gezagdrager in Vlaanderen dan echt te veel gevraagd om daar even dieper op in te gaan?

Lees hier de volledige tekst van de parlementaire handelingen.


Persmededeling Doel 2020, 15 november 2008

Festival van de politiek buigt zich vandaag over Doel

Vandaag vindt in het Vlaams Parlement voor het eerst het ‘Festival van de politiek’ plaats. Daarbij krijgen een tiental mensen de gelegenheid om een vraag te stellen aan de zes fractieleiders van de verschillende politieke partijen.

Een van de vragen die weerhouden werd is die van Antwerpenaar Fons Mees. Mees ondernam in het voorjaar nog een 6 weken durende fietstocht door Vlaanderen waarbij hij bij tientallen burgemeesters de zaak van Doel ging bepleiten. Hij werd toen al door de verschillende Vlaamse partijen ontvangen in het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Vandaag mag hij de fractieleiders van diezelfde partijen aan de tand voelen over hun houding tegenover het bedreigde polderdorp.

Het uitgangspunt van Mees is klaar: Doel is officieel nog altijd woongebied. Er is géén enkel plan dat een dringende opruiming van het dorp vereist. Waarom wil men dan een einde maken aan het woonrecht voor de bewoners? Waarom kan het dorp zijn functie van woongebied niet behouden?

Fons Mees houdt zijn tussenkomst tegenover de verschillende fractieleiders in het Vlaams Parlement vandaag, zaterdag, om 16u. U bent daar natuurlijk ook hartelijk welkom.

Fons is tevens te bereiken op het nummer 0478/62.68.89


Persmededeling Doel 2020, 16 november 2008

Doel komt ruimschoots aan bod tijdens Festival van de politiek

Alleen CD&V en VLD verdedigen nog de afbraak van Doel

Eén van de geselecteerde vragenstellers op het Festival van de Politiek in het Vlaams parlement gisteren was de Antwerpse Doelactivist Fons MEES (72) . Fons was daarvoor eerder geselecteerd uit een grote groep kandidaten. Hij duwde de vijf fractievoorzitters van het Vlaams Parlement de vraag onder de neus of zij het behoud en het herstel van Doel niet konden zien als een meerwaarde voor de haven. De vertegenwoordigers van Groen, Vlaams Belang en SPa reageerden daar gunstig op. Zij meenden vooral dat zolang het Saeftinghedok niet wordt aangelegd, er geen reden is om het dorp af te breken. Doel ligt vandaag nog steeds als woongebied op het gewestplan en de beslissing rond het al dan niet aanleggen van het Saeftinghedok is nog lang niet genomen. De kans dat het dok ooit wordt aangelegd wordt overigens met de dag kleiner. Zij waren het er mee eens dat Doel kan blijven verder bestaan. Het woonrecht dat normaal zou aflopen tegen september 2009 kan dan worden verlengd tot er een bouwvergunning is afgeleverd voor het dok. Iets wat trouwens in overeenstemming zou zijn met een vroegere beslissing van de Vlaamse Regering.

Vooral Ludwig CALUWE (CD&V) en Annick DE RIDDER (Open VLD) vielen op door een compleet gebrek aan kennis van het dossier. Volgens CALUWE werden de bewoners van Doel trouwens "menselijk behandeld" want ze hadden toch de kans gekregen om hun huizen tegen een redelijke prijs te verkopen aan de overheid… Net alsof ze daar uiteindelijk veel keuze in hadden.

CALUWE en DE RIDDER gingen zo ver in hun ‘argumentatie’ dat ze de verdwijning van Doel bepleiten uit humanitaire redenen. Volgens de vertegenwoordigers is er vandaag in Doel namelijk geen menswaardig bestaan meer mogelijk… En dus kan men maar beter euthanasie plegen op het dorp…. Alsof de nog altijd bijna 400 inwoners van Doel daar niet zelf over kunnen oordelen.

Doel 2020 nodigt bij deze Ludwig Caluwé(CD&V) en Annick De Ridder(Open VLD) uit naar Doel. De bewoners zullen hen met plezier een rondleiding geven. Het zal er op zijn minst voor zorgen dat ze in de toekomst ook weten waarover ze spreken.


Persmededeling Doel 2020, 28 november 2008

Gemeente Beveren wil conciërge gemeenschapshuis in Doel doen uitzetten op valse gronden

Bewonersvereniging Doel 2020 reageert woedend

Gisteren heeft een deurwaarder in opdracht van de gemeente Beveren een vonnis laten betekenen waardoor de conciërge van gemeenschapshuis de De Doolen, de vroegere gemeenteschool in Doel, kan uitgezet worden. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg kwam er op eenzijdig verzoekschrift van de gemeente Beveren maar werd ingediend op valse gronden. Doel 2020 is woedend.

In het verzoekschrift worden de bewoners voorgesteld als baldadige (anonieme) krakers. En dat terwijl er voor het gebruik van de gebouwen al sedert de zomer van 2000(!) een overeenkomst bestaat met de gemeente Beveren. Bovendien heeft de conciërge, een geboren en getogen Doelenaar, reeds maanden geleden zijn domiciliëring aangevraagd op het adres van De Doolen. Die inschrijving werd geweigerd. Zogezegd omdat dit in strijd zou zijn met de beslissing van de Vlaamse Regering. Navraag bij Binnenlandse Zaken maakte duidelijk dat de gemeente Beveren die inschrijving niet kàn weigeren. Daaropvolgend werd een beroepsprocedure gestart in Brussel die kortelings wordt afgerond. Is dat de reden waarom burgemeester Van de Vijver nu het grove geschut bovenhaalt? En dan maar op valse gronden mensen “onmiddellijk” wil uitzetten?

Dit zijn praktijken die thuishoren in een dictatuur.

Burgemeester Van de Vijver weet zéér goed met wie hij te maken heeft in De Doolen. Want gedurende méér dan 8 jaar bestaat er een overeenkomst over het gebruik van de gebouwen. De conciërgewoning is ook al die tijd bewoond geweest door iemand die de zorg voor het gebouw op zich nam. Van “krakers wiens identiteit niet is vast te stellen” is nooit sprake geweest.

Nog steeds volgens de gemeente Beveren zou het gebouw in zulkdanige slechte staat zijn dat bewoning is uitgesloten. Is de gemeente Beveren dan zo kort van geheugen dat ze niet weet dat haar eigen brandweer de gebouwen heeft geïnspecteerd? Dat ze niet weet dat haar eigen diensten afgelopen zomer nog medewerking hebben verleend aan evenementen op De Doolen? Dat zij deze evenementen mee subsidieert?! Dat haar eigen politieagenten afgelopen zomer (in uniform) kwamen middagmalen op De Doolen?

Is de gemeentesecretaris van Beveren, Jan Noppe, al vergeten dat hij al de medewerkers van De Doolen (schriftelijk) zijn beste wensen aanbood? We kunnen zo gerust nog even doorgaan.

Het is duidelijk dat met deze beleidsdaad(?)op géén enkele manier het belang van de inwoners van Beveren wordt gediend. Burgemeester Van de Vijver weet beter dan wie ook wat er gebeurt op het moment dat er in De Doolen geen conciërge meer aanwezig is. Dan worden zoals op andere plaatsen in Doel waar men de bewoners verjaagd heeft de gebouwen leeggeroofd en gevandaliseerd. Is het dat wat men wil? Of is het voor het gemeentebestuur een onverdraaglijke gedachte dat er in Doel mensen zijn die zorgzaam omspringen met het bouwkundig patrimonium van de gemeente Beveren? Doel 2020 raadt burgemeester van de Vijver aan om zijn tijd te besteden aan échte problemen ipv. aan pesterijen tegenover mensen die zinvol werk verrichten in zijn gemeente. Hij vergist zich grondig als hij denkt dat hij daarin gesteund wordt door zijn inwoners.

Vandaag nog zetten de advocaten van Doel 2020 een verzetsprocedure in bij de Rechtbank in Dendermonde. Of er ook andere acties volgen hangt af van de houding van het gemeentebestuur. Doel 2020 hoopt alleszins dat de rede mag terugkeren bij het gemeentebestuur van Beveren. Burgemeester Van de Vijver weet dat wij openstaan voor dialoog en constructieve oplossingen. Maar er evenmin voor terugschrikken om gepast actie te voeren als men ons geen andere keuze laat.


Persmededeling Doel 2020, 2 december 2008

Uitspraak strafrechter volgt verdediging Doelenaars

Voor Doel 2020 blijft Vlaamse overheid grootste schuldige

Deze morgen heeft de strafrechter in Dendermonde uitspraak gedaan inzake de beschuldiging van diefstal van water en elektriciteit in Doel. Daarbij kregen 20 Doelenaars opschorting van straf. Voor wie niets van zich liet horen was de strafrechter onverbiddelijk. Zij werden veroordeeld tot een maand met uitstel. Eerder waren voor de raadkamer in hetzelfde dossier ook al een tiental Doelenaars vrijgesproken die konden aantonen dat de overheid zwaar in de fout was gegaan.

Doel 2020 betreurt dat er voor de Doelenaars die aantoonbaar ter goeder trouw handelden, net als voor de raadkamer geen vrijspraak is gekomen. Anderzijds blijkt uit de uitspraak dat de rechter grotendeels de verdediging volgt. Een twintigtal Doelenaars die hun zaak persoonlijk waren komen verdedigen, en konden aantonen dat zij alles in het werk gesteld hebben om zich in regel te stellen, kregen opschorting. En in hetzelfde dossier waren er voor de raadkamer ook al vrijspraken.

Voor Doel 2020 blijft de grootste schuldige de Vlaamse overheid. Die heeft niet alleen jarenlang geweigerd om huizen die nog in perfecte staat waren ter beschikking te stellen van geïnteresseerde families. Ze heeft bovendien ook systematisch nagelaten om op te treden tegen vandalen of rovers die het bouwkundig patrimonium van Doel ten gronde richtten. Géén van de rovers of vandalen die werden gevat door de politie heeft zich ooit voor een rechtbank moeten verantwoorden. Ook al kende men hun namen. Dat diezelfde overheid tegenover de mensen die het wél goed menen elk overleg, élke poging tot minnelijke schikking afwijst en kiest voor gerechtelijke vervolging, is veelbetekenend. En illustreert ten volle de hypocrisie van de betrokken overheden.


Persmededeling Doel 2020, 3 december 2008

Uniek concert als actiemiddel voor het behoud van Doel

Culturele verenigingen uit Antwerpen en Beveren slaan handen in elkaar

Vrijdag, 5 december aanstaande wordt Doel andermaal het toneel van een meer dan uniek gebeuren. In de kerk van het bedreigde Scheldedorp vindt namelijk een integrale uitvoering plaats van “die Schöpfung” van Joseph Haydn “. Het initiatief hiervoor gaat uit van verschillende culturele verenigingen uit Beveren en Antwerpen die voor dit uitzonderlijk concert de handen in elkaar hebben geslagen. Onder hen de vzw Koma-ar educatief Antwerpen, “ de Orde van het Pilorijn” uit Beveren, en de vzw Calcant uit Antwerpen.

Het concert gaat door in de barokkerk “ O.L.Vrouw Ten-Hemel-Opgenomen “ te Doel en vangt aan om 20.00u

Uitvoerders:
Cristel De Meulder ,sopraan
Jan Caals,tenor
Ian Degen,bas
Koor : Vocaal Collectief
Strijkers : Sebastian Symphonietta
Blazers van Jongart, voorbereid door Bob Van de Velde
Clavecimbel : Jan Van Mol
Onder de algemene leiding van Jaak Gregoor.

Met hun initiatief willen de organisatoren aantonen dat het historische Scheldedorp nog altijd heel wat potentie heeft. Ook en vooral voor de regio Beveren en de Antwerpse Haven. En dat er bétere alternatieven zijn dan een zinloze afbraak waarvan niemand weet tot wat hij moet dienen.

In dat opzet lijkt men ook goed te slagen. Momenteel is de kerk van Doel (goed voor zo een 300 plaatsen) zo goed als uitverkocht. En dat aan 25 euro per kaart… Een betere illustratie van de steun die de strijd voor het behoud van het Scheldedorp (ook in Antwerpen en Beveren) nog altijd geniet is moeilijk denkbaar. Het illustreert alleszins dat diegenen die alles op alles zetten om het dorp te laten verdwijnen zich vergissen als ze denken dat dit niemand meer beroert.

Voor verdere info omtrent het concert en de initiatiefnemers kan u terecht op www.kunstdoel.net, of bij bij Frie Lauwers 0495 16 64 75


Persmededeling Doel 2020, 8 december 2008

Overdonderende opkomst voor klassiek concert in Doel

Culturele wereld uit Antwerpen en het Waasland wijst overheden op hun verantwoordelijkheid

Vrijdagavond vond in Doel voor een stampvolle kerk (méér dan 400 aanwezigen) de opvoering plaats van ‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn. Dat dit de dag van vandaag nog altijd kan gebeuren in het bedreigde dorp Doel is een nieuwsfeit op zich. Dat de kerk van Doel gevuld werd met een uitgelezen gezelschap van vertegenwoordigers uit de culturele wereld afkomstig uit de regio Waasland en Antwerpen is bovendien een duidelijke vingerwijzing naar het beleid. Een beleid dat maar niet wil of kan toegeven dat er in Doel een nodeloze vernietiging van onvervangbaar erfgoed plaatsvindt. De complete afwezigheid op dit unieke concert van beleidsmensen en bestuurders, stak bijzonder schril af tegenover al die vertegenwoordigers uit de cultuursector.

De initiatiefnemers lieten ook geen onduidelijkheid bestaan over het opzet. Wat in Doel afgelopen vrijdag plaatsvond is waarschijnlijk nog niet vaak vertoond in Vlaanderen. Het klassiek concert startte met een striemende aanklacht tegen het beleid van de Vlaamse Regering. En een oproep om het dorp als bindmiddel tussen mens en haven te behouden. Dat laatste zorgde voor een overdonderend applaus bij de honderden aanwezigen en uitvoerders. Mede-initiatiefnemer Frank Arts (voorzitter Koma-ar Educatief vzw en oud-hoofdman van de in Beveren toonaangevende Orde van het Pilorijn) verwoordde het in zijn toespraak als volgt:

Wanneer zo dadelijk koor en orkest in grote triomf de schepping van het “licht” zullen bezingen, dan hopen wij dat “licht” figuurlijk zal uitstralen tot in onze parlementen en gemeentehuizen. Als een “verlichting” der geesten van ministers, volksvertegenwoordigers, sommige beleidsvoerders van het lokale bestuur en al wie beslissingen neemt over de uitbreiding van de Waaslandhaven. “Respect” is dikwijls een ijdel woord geworden in onze huidige maatschappij. Al te vaak zijn mateloos geldgewin, hebzucht, eigenbelang en een totaal gebrek aan lange termijnvisie in de plaats gekomen.

Wanneer een Beverse schepene, in het openbaar en zonder de minste schroom, verklaart dat de deelgemeente Doel voor hem eenvoudigweg “niet meer bestaat”, terwijl het dorp tot op heden nog steeds staat ingekleurd als woonzone; wanneer de directeur van de Maatschappij Linkeroever tussen het puin van vernielde huizen koudweg zegt “dat zijn rode hart niet bloedt”, dan getuigt dat mijns inziens van intelligente armoede, van niet te dulden grofheid, van een absoluut gebrek aan respect, fijngevoeligheid en waardigheid tegenover dit eeuwenoude dorp en zijn bewoners. En dat zijn er nog steeds een paar honderd…

“Beslist beleid” is een al te gemakkelijke dekmantel en laat bij sommigen blijkbaar geen enkele ruimte tot kritische vraagstelling of eerlijk intellectueel zoeken naar mogelijke alternatieven.

(…)

Misschien kan de haven er beter uitzien met het behoud van Doel. Het maakt die economische mastodont plots een stuk menselijker . Aanvaardbaarder. Het dorp kan een zinvolle en bescheiden invulling krijgen: een kunstendorp of een dorp op de grens tussen haven en polders! Laat het dorp intussen, gewoon intussen, een bindmiddel zijn tussen cultuur en industrie, tussen natuur en economie… Want kunst en cultuur bezorgen de samenleving ook een economische meerwaarde.”


Persmededeling Doel 2020, 9 december 2008

Enquête van Maatschappij Linkeroever heeft schijn van puur bedrog

Volgens een enquête waarvan de Maatschappij Linkerscheldeoever vandaag de ‘resultaten’ vrijgeeft zou blijken dat een meerderheid van de oorspronkelijke Doelenaars akkoord gaat met de sloop van hun vroeger dorp.

Daarvoor heeft de Maatschappij Linkerscheldeoever een enquête uitgevoerd bij wat zij noemt “een relevante groep Doelenaars die tussen 1998 en 2007 het dorp hebben verlaten.” Wie die relevante Doelenaars dan wel zijn, mogen we enkel raden. Hoeveel mensen betrokken zijn bij de enquête blijft eveneens een groot raadsel. Veiligheidshalve wordt enkel gesproken over... percenten! Volgens Daan Schalck zijn de resultaten opvallend. Ons valt vooral de niet-wetenschappelijke werkwijze van deze enquête op. Daan Schalck die van opleiding historicus is, zou toch moeten weten dat dit soort van bevraging van nul en generlei waarde is… Maar waarschijnlijk is dat ook niet de bedoeling.

Mogen wij ons hierbij luidop afvragen met wat de Maatschappij Linkeroever zich eigenlijk bezighoudt? Het dorp Doel vertegenwoordigt een kapitaalwaarde van 50 miljoen euro. Betaald door - en dus eigendom van - de Vlaamse belastingbetaler. De taak van de Maatschappij was om dit patrimonium “als een goed huisvader te beheren”. In werkelijkheid heeft de Maatschappij alles gedaan om dit patrimonium zo snel als mogelijk naar de knoppen te helpen. Door niet op te treden tegen vandalen, door dieven hun gang te laten gaan. Door zelf moedwillig ramen en deuren te vernielen en huizen niet af te sluiten.

In plaats daarvan misbruiken de heren Schalck en Deckers nu de emoties van een handvol vroegere Doelenaars om te kunnen rondtoeteren dat een historisch dorp afbreken een goede zaak is. Dat er ondertussen nog altijd géén enkel plan is voor wat er dan op de plaats van dat weggeslagen dorp moet komen doet blijkbaar niet ter zake. Dat er bij de Vlaamse bevolking hoe langer, hoe minder animo is voor hun afbraakplannen, is blijkbaar nog minder van tel. Nochtans is het bij de gratie en centen van die bevolking dat mijnheer Schalck in de directeursstoel zit, en mijnheer Deckers voorzitter mag spelen.

Dat een overheidsinstelling als de Maatschappij Linkerscheldeoever mensen die emotioneel zwaar getroffen zijn nu op deze manier misbruikt, is ronduit beschamend. Met de cijfers wil de Maatschappij aantonen dat het Sociaal Plan heeft gewerkt. De ‘cijfers’ – of juist het gebrek daaraan - lijken echter vooral aan te tonen dat de Deckersen en Schalcken over miserabel weinig argumenten beschikken om hun afbraakpolitiek te wettigen.


Persmededeling Doel 2020, 10 december 2008

Rekenkunde volgens de Maatschappij Linkerscheldeoever

In reactie op het persbericht dat Doel 2020 gisteren verspreidde heeft Daan Schalck, directeur van de Maatschappij Linkeroever, meer details gegeven bij de enquête die een studiebureau (!) in opdracht van de Maatschappij heeft uitgevoerd.

Het studiebureau heeft op de kop 52 (!) mensen gecontacteerd. Omdat het gemiddelde gezin in Vlaanderen 2,3 mensen telt heeft men die 52 dan maar vermenigvuldigd met 2,3 zodat ze dus goed kunnen bevonden worden voor 120 ex-Doelenaars... Van de bijna 900 inwoners van 10 jaar geleden worden vervolgens de oorspronkelijke Doelenaars die er nog wonen afgetrokken. Dan zijn er nog 725. En 120 op 725 is een representatieve groep, aldus de logica van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Met dat soort van rekenkunde kan men natuurlijk àlles bewijzen.

Volgens de enquête waar Daan Schalck en Peter Deckers nu mee uitpakken, vindt 58% van de ondervraagde ex-Doelenaars dat de sloop van het dorp kan doorgaan en dat er geen nieuwe bewoners mogen komen. 58%... dat zijn dus zegge en schrijve: 31(!) mensen…van de 900 die er 10 jaar geleden woonden.

De cijfers waar in de persmededeling in alle talen over gezwegen werd, en die Schalck nu vrijgeeft, maken duidelijk wat Doel 2020 gisteren reeds opperde: namelijk dat deze enquête geen enkele wetenschappelijke waarde heeft. En enkel de stemmingmakerij moet dienen. Of dat de taak is van een overheidsinstelling valt sterk te betwijfelen.

Dat het geld van de gemeenschap besteed wordt aan dit soort van ‘studies’, tart werkelijk de verbeelding. Te meer dat er anderzijds géén frank wordt gespendeerd aan het onderhoud van het aan de Maatschappij toevertrouwd patrimonium in Doel. Dat behoort nochtans - méér dan het laten uitvoeren van onnodige studies - tot de opdracht van de heren Schalck en Deckers.


Persmededeling Doel 2020, 28 december 2008

Dorpsdichter Mark Meekers overhandigt kerstbrief aan minister-president Kris Peeters

Dorpsdichter Mark Meekers overhandigde naar aanleiding van de kerstperiode onderstaande brief aan minister-president Kris Peeters. Aanleiding vormde de reactie van Kris Peeters op het overlijden van Wannes Van de Velde. Wannes Van de Velde was niet alleen een bekende van Mark Meekers. Hij ijverde ook mee voor het voortbestaan van Doel.Geachte Heer,

“Kerstmis is de dag dat ze niet schieten” zingt een stadsgenoot van u. Ik slijp de scherpe bramen van mijn pen, haal jij dat grof geschut van die angelieke glimlach van je gezicht? Dan kunnen we misschien van mens tot mens even praten.

Het blijkt dat je onverbiddelijk bent in de Doel-kwestie. Standvastigheid is een lovenswaardige zaak, maar wanneer ze tegen alle logica ingaat en ontaardt in koppigheid of halsstarrigheid overtuigt ze niemand meer.

Ik denk dat je een grote vergissing begaat wanneer je economische parameters en normen toepast op de andere domeinen van het samen-leven. Gezien je professionele achtergrond kan ik begrip opbrengen voor deze afwijking. Er is genezing mogelijk: ik stel voor dat we het eens omdraaien en humane, morele, culturele, ecologische, sociale normen toepassen op de economie...

Het Vlaanderen dat jij voorstelt is er een van medogenloze fanatici, die zoals in het geval van Doel, letterlijk over lijken gaan. Je hebt mooi bijgedragen tot dat abominabele beeld van Vlaanderen, dat de erepalm voor de zelfmoorden wegkaapt. En om het even te personifiëren: twee van mijn vier kinderen (universitairen) zien het hier ook niet meer zitten en zoeken in het buitenland een humanere wereld op. Wat zijn ze met welvaart zonder welzijn?

Ik begrijp dat een politicus niet graag gezichtsverlies lijdt, zeker niet als hij “the (un)fair face of Flanders“ representeert, toch moet een man met moed uit “the march of the folly” (Tuchman) durven stappen en bekennen dat hij een faux pas begaan heeft. Hij moet de consequenties trekken -”restitutie doen”- zoals dat in het religieus jargon van uw jeugd heette!

Mocht je in deze kerstdagen toch ergens je knie plooien, of in een designzetel aanspoelen, geef ik je hierbij een artikel te lezen over je stadsgenoot Wannes Van de Velde. Hij was een integer mens en kan een goede gids voor je zijn.

Met kerstgroeten,

Mark Meekers (Marcel Rademakers) dorpsdichter van Doel
Leo Dartelaan 20, 3001 Heverlee

Meer over Wannes Van de Velde en zijn relatie met Doel vindt u hier.


© 2008 Doel 2020