Persmededelingen 2006 van Doel 2020

Het archief van de persmededelingen van Doel 2020 vindt u hier.


Persmededeling Doel 2020 - 06.01.2006

Vlaamse overheid weigert discussie over verloedering in Doel

Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst van nieuwe bewoners in Doel de leefbaarheid verder aantastte en een golf van criminaliteit teweegbracht. Iets wat in Doel en bij de bewonersvereniging Doel 2020 voor verontwaardigde reacties zorgde.

Door de pers gepubliceerde beelden van huizen die beheerd worden door nieuwe bewoners versus verloederde panden die zogezegd onder controle staan van de overheid maakten intussen duidelijk dat de verloedering in Doel grotendeels het werk is van de overheid zelf.

Met die gegevens wilde het VTM-programma 'Recht op Antwoord' een uitzending verzorgen over de feitelijke situatie in Doel en tevens peilen naar wie verantwoordelijk is voor dit alles.

Zowel oorspronkelijke bewoners, als nieuwe beheerders verklaarden zich dadelijk akkoord mee te werken aan het programma. Maar van overheidswege weigert men een gesprek aan te gaan met de Doelenaars! Geen discussie dus in 'Recht op Antwoord' over de manier waarop met overheidsgeld (de leegstaande panden in Doel werden aangekocht met Vlaams overheidsgeld) wordt omgesprongen in dit dorp. Evenmin over hoe de overheid haar beloften inzake het leefbaar houden van Doel rijmt met haar verrottingsstrategie in het dorp.

Het is andermaal de illustratie van een beleid dat te pas en te onpas de mond vol heeft over democratische besluitvorming maar er terzelfdertijd alles aan doet om elk open gesprek over die besluitvorming te ontlopen.

In Doel heersen, door de kortzichtigheid van de Vlaamse overheid, mensonwaardige toestanden. Doel 2020 hoopt dat de Vlaamse overheid inziet dat zij een gesprek hierover niet kan blijven uitstellen. Wij, van onze kant, blijven ter beschikking om mee te zoeken naar een constructieve oplossing waarin iedereen zich kan vinden.


Persmededeling Doel 2020 - 31.01.2006

Doel 2020 heeft vragen bij hervormingsplannen van burgemeester Willockx

Bewoners van Doel zien door begrenzing van de haven geen belemmering meer voor heropbouw van hun dorp

In een interview begin deze week stelt de burgemeester van Sint-Niklaas Freddy Willockx dat een tweede dok op de linker Scheldeoever "momenteel niet aan de orde" is. 

En verder "De havenontwikkeling moet nu pauzeren. We zullen in 2010 wel zien (...) zolang er geen waarborgen zijn voor een verbetering van de mobiliteit in het Waasland en de leefbaarheid van de Wase polderdorpen is een tweede dok op de linker Scheldeoever uitgesloten."

Daarmee wordt voor de zoveelste keer op rij duidelijk gemaakt dat er van een verdere havenuitbreiding in het Waasland geen sprake meer is. Dat de kans groot is dat de Haven van Antwerpen inderdaad de grenzen van haar ruimtelijke groei heeft bereikt.

Het impliceert dat er ook geen enkele reden meer is om niet opnieuw in Doel te investeren. Het Waasland kampt met een chronisch tekort aan betaalbare woningen. Waar zit hem dan de logica om circa honderdvijftig woningen in Doel bewust(!) leeg te laten staan?

Voor de burgemeester van Sint-Niklaas, Freddy Willockx (SP.A), moet er ook een hervorming komen van het huidige havenbestuur. Daarbij pleit hij voor een evenwichtig samengesteld Antwerps-Waas intercommunaal bedrijf dat zowel de activiteiten op rechteroever als op linkeroever beheert. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat zo een hervorming pas zin heeft als de Waaslandse politici ook vastbesloten zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen én ophouden met het Antwerpse havenpatronaat op zijn wenken te bedienen. Want laat het duidelijk zijn: De vernietiging van de Wase polders en de poging om ook het dorp Doel van de kaart te vegen hadden nooit plaatsgevonden met (meer) standvastige Wase politici.

Willockx zijn doelstellingen mogen dan nobel lijken. Het is altijd goed eerst voor eigen deur te vegen. Als burgemeester van Sint-Niklaas is Freddy Willockx mee verantwoordelijk voor het beheer dat het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas nu al jaren uitoefent in Doel. Maar dat beheer is in de feiten niets anders dan een strategie van verschroeide aarde die alleen een welbepaalde Antwerpse kliek goed uitkomt. Als Willockx het meent met zijn uitspraken dan stelt hij eerst orde op zaken in het Wase huis en zorgt hij ervoor dat er eindelijk een einde komt aan deze nu al méér dan vijf jaar aanslepende schande.

Willockx' pleidooi voor democratisering en zijn uitspraak "...dat niet langer in achterkamertjes wordt gepraat over zo'n belangrijk maatschappelijk gebeuren." wordt door Doel 2020 toegejuicht. Wij kunnen niet anders dan hopen dat de burgemeester meent wat hij zegt. Doel 2020 is ten allen tijde bereid om zijn deel bij te dragen aan een constructieve oplossing. We hopen van hem hetzelfde.


Persmededeling Doel 2020 - 21.3.2006

Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid lanceert rechtstreekse aanval op bewoners

Doel 2020 wil einde aan stemmingmakerij in polderdorp en pleit voor dialoog

Doel 2020 wil dat er een einde komt aan de stemmingmakerij die momenteel plaatsvindt rond het polderdorp Doel. En waarbij men het laat uitschijnen alsof de bewoners van Doel niets meer zijn dan outlaws die zich nergens aan gelegen laten. De Doelenaars willen dat hun problemen opgelost worden door dialoog, niet door met de spierballen te rollen.

Dat laatste gebeurt niet alleen met diverse uitlatingen in de pers maar ook door een recent schrijven van de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid aan de inwoners van Doel. In die brief die vandaag wordt geciteerd in het hoofdartikel van De Wase Koerier, stelt gedelegeerd-bestuurder Gust Deckers dat de afbraak van het dorp op korte termijn nog altijd de enige beleidsoptie is... En dat nieuwe bewoners maar beter kunnen opkrassen.

Volgens De Wase Koerier vormt de brief een amalgaam van onwaarheden. Het weekblad vraagt zich af of "de Maatschappij zichzelf daar een dienst mee bewijst?" Want "al jaren bewijst de Maatschappij dat zij eigenlijk onbekwaam is om het patrimonium in Doel op een serieuze manier te beheren. Met als gevolg de voor iedereen zichtbare, verkrotting, verloedering, onleefbaarheid. Als visitekaartje kan dat tellen. Maar blijkbaar vormt dat geen beletsel voor diezelfde Maatschappij om de bevolking van het veelgeplaagde Scheldedorp nog eens openlijk te provoceren." Aldus De Wase Koerier, volgens wie de brief een eenmansactie betreft van gedelegeerd-bestuurder Deckers en die bovendien géén enkele juridische waarde heeft.

Voor Doel 2020 is het alleszins grotesk dat de man die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de verloedering van Doel en terzake steeds zijn verantwoordelijkheid is ontvlucht, nu de inwoners wil laten opkrassen.

Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zouden zijn in Doel: verloedering en verkrotting, sluikstorten, concentratie van armoede, asielzoekers die er zonder middelen van bestaan worden afgezet, diefstallen in onbewoonde huizen, vandalisme… Het komt er allemaal in min of meerdere mate voor. Maar dat is het resultaat van een jaren aanslepende verrottingsstrategie waarbij men doelbewust het patrimonium liet verkommeren en de bevolking aan haar lot overliet. Niet van de komst van nieuwe bewoners of zogenaamde krakers.

Afgelopen jaren deden méér dan 300 mensen een aanvraag om met hun gezin een van de leegstaande woningen in Doel te kunnen huren. Slechts twintig huizen werden effectief toegewezen. De rest werd prijsgegeven aan het verval. Om die reden namen steeds meer kandidaat-bewoners zélf een huis in beheer.

In de dorpskern van Doel wonen opnieuw om en bij de 400 mensen. Veel van deze mensen hebben de verwaarloosde woning die zij betrekken eigenhandig weer opgeknapt. Veel nieuwe bewoners willen niet liever dan zichzelf in regel stellen. Maar dat is vooralsnog onmogelijk door de systematische weigering om nieuwe Doelenaars in te schrijven.

Doel 2020 heeft er steeds alles aan gedaan om de bestaande samenlevingsproblemen in Doel aan te kaarten en voor de bestaande problemen tot een oplossing te komen. In die zin voerden wij de voorbije weken gesprekken met alle betrokkenen.

Doel 2020 is tevreden met de belofte van het Bevers gemeentebestuur om Doel niet langer links te laten liggen en er de veiligheid optimaal te garanderen. De zogenaamde "zero-tolerance" die werd ingevoerd mag echter geen drogreden vormen om op te treden tegen de bewoners zelf. Een duurzame oplossing kan niet zonder betrokkenheid van de bewoners. Als het dossier Doel de voorbije jaren iets bewezen heeft, dan wel dat beslissingen over de hoofden heen van de bewoners niet werken. Wij kunnen alleen maar hopen dat alle betrokkenen dit ten volle beseffen.


[Persmededeling Doel 2020 - 8.5.2006]

Doel 2020 klaagt politie-repressie aan in Doel

'Maatschappij Deckers' draagt verpletterende verantwoordelijkheid inzake verloedering Doel

Sedert vorige week voert de politie in opdracht van het parket van Dendermonde een onderzoek uit naar "de diefstal van water en electriciteit". Daarvoor hebben twee ploegen van de politie van Beveren een lijst gekregen met 124 (!) adressen waar het onregelmatig gebruik van nutsvoorzieningen dient gecontroleerd maar ook wie er woont. Daarbij worden niet alleen foto's genomen van de water en electriciteitsinstallatie maar ook van de bewoners zelf -zij en frontaanzicht- waarbij men, zoals in de betere Hollywoodprent een bord voor zich dient te houden met daarop naam en geboortedatum!

Bovendien, als geldt het ware criminelen, worden vingerafdrukken genomen van de bewoners. Afsluiter van het bezoek is de vraag of de bewoner akkoord gaat met het contract dat de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid aanbiedt. En waarbij voor bewoning van het pand een onrealistisch bedrag wordt gevraagd. Dat laatste wordt eveneens opgenomen in het dossier.

Heeft de politie van Beveren écht niets beters te doen? De meeste mensen die in Doel wonen, ook zij die zogenaamd een huis kraken, zijn mensen die op normale manier hun brood verdienen. Zij willen niets liever dan het huis dat zij bewonen officieel te KUNNEN huren. Maar dat kan tot hiertoe niet omdat de gedelegeerd-bestuurder van de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid, Gust Deckers, de voorbije jaren eenvoudigweg weigerde om de huizen in Doel te verhuren. Jarenlang heeft deze man de andere kant opgekeken toen -vaak prachtige- huizen systematisch werden leeggeroofd en gevandaliseerd. Nu er mensen zijn die deze huizen opnieuw proberen fatsoeneren wil hij niets liever dan ze manu militari te laten uitdrijven.

De politie van Beveren moet dus komen vaststellen wie op welk adres woont in Doel. Alsof men dat niet weet! Want het merendeel van de nieuwe bewoners heeft wel degelijk aangifte gedaan van het feit dat ze in Doel op welbepaald adres wonen. Iets wat nota bene is vastgesteld door. de politie van Beveren! Alleen weigert de gemeente om deze nieuwe bewoners in te schrijven. Omdat ze geen toestemming hebben gekregen van Gust Deckers, de man dus die liever rovers ziet in Doel dan fatsoenlijke, betalende, jongelui.

Omdat deze bewoners niet ingeschreven zijn in Beveren krijgen zij bij aanvraag geen reglementaire water- of electriciteitsaansluiting. En daardoor kan men nu, zonder problemen, op 124 adressen, op zoek naar zogenaamde water- en electriciteitsdieven.

Voor Doel 2020 is het hallucinant te moeten vaststellen dat uitgerekend op een moment dat bewoners en gemeente in gesprek zijn met elkaar om te komen tot een duurzame oplossing men zijn toevlucht neemt tot repressieve methodes die buiten alle proportie staan tot de (ongewilde) feiten. Als er één iemand is die in heel deze onverkwikkelijke zaak een verpletterende verantwoordelijkheid draagt dan is het wel de gedelegeerd-bestuurder van de Maatschappij. Die kan niet alleen schuldige nalatigheid verweten worden. Zijn geknoei zadelt de Vlaamse gemeenschap met een miljoenenverlies op. Maar de man ondertekent nog altijd brieven net alsof er niets gebeurd is. En niemand vindt het blijkbaar ook nodig hem daarop aan te spreken.

Samen met de bewoners van Doel, àl de bewoners, kiezen wij voor een constructieve oplossing. Maar die kan er alleen komen in wederzijds respect. Niet met repressie. Niet met dictatoriale briefjes van iemand die zichzelf op die manier hoopt te overleven. We kunnen alleen maar hopen dat de betrokken overheden dat (eindelijk) zullen begrijpen.


Persmededeling Doel 2020 - 8.5.2006

Doel 2020 voerde actie bij bezoek van minister Peeters

Controverse met minister duurt voort – Uit regeringsdocumenten blijkt dat Peeters de waarheid over eerdere regeringsbeslissingen verdraait!

Bij de voorstelling van het "plan-MER voor het ontwerp-strategisch plan voor en de afbakening van de Haven van Antwerpen en omgeving" in het cultureel centrum te Beveren hebben enkele tientalen leden van Doel 2020 actie gevoerd vor het behoud van Doel.

Op de voorstelling die op voorhand ruim was bekend gemaakt waren benevens minister Kris Peeters ook, de gouverneur van Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de burgemeesters van Beveren en Zwijndrecht, vertegenwoordigers van de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid, de Intercommunale en het Havenbedrijf aanwezig.

Zij werden geconfronteerd met Doelenaars die het vragenuurtje niet afwachtten om de discussie aan te gaan. Minister Peeters werd herhaaldelijk in de rede gevallen en geconfronteerd met zijn stelling alsof over Doel het laatste woord zou gevallen zijn. Andere manifestanten hielden affiches omhoog met daarop "Respect?" "Democratie!" en "Doel Blijft".

Ook na de voorstelling kwam het tot verhitte discussies met de zaal. De verbazing én verontwaardiging was groot toen bleek dat in het voorliggende ontwerp-plan géén enkele duidelijkheid wordt verschaft over bijkomende infrastructuurwerken of wat de voorgestelde havenuitbreiding inhoudt. De enige boodschap voor de aanwezigen was: Doel verdwijnt (ook als het voor niets in de weg ligt); de haven breidt uit. En daarvoor worden de laatste stukken landbouwareaal omgezet in zogenaamd natuurgebied. De aanwezigen verweten Peeters onkunde en woordbreuk en vragen dat het plan naar de prullenmand gaat.

Doel 2020 neemt het niet dat de minster het laat uitschijnen alsof het doek over Doel al gevallen is. Terwijl via een studie nog moet uitgemaakt worden of een verdere havenuitbreiding wel wenselijk is. Bovendien blijkt dat de de regeringsbeslissing waar de minster zich op beroept, namelijk die van19 mei 2000, iets helemaal anders zegt dan datgene wat de minster laat uitschijnen!

En wij copiëren:

Regeringsbesissing

Deze beslissingsfiche vervangt en vernietigt de beslissing

VR/PV/2000/20-punt 33 die u eerder werd overgezonden.

VLAAMSE REGERING

vergadering van vrijdag 19 mei 2000

----------------------------

VR/PV/2000/20 - punt 33

Betreft

3. m.b.t. Doel:

3.3. dat in de woonkern Doel de woonkwaliteit en woonzekerheid, via het tijdelijke bewoningsrecht, bestendigd worden tot de datum van aflevering van een bouwvergunning voor een tweede getijdendok in het kader van de gefaseerde ontwikkeling van het havengebied in het linkerscheldeoevergebied. Op basis van de verklaringen van het Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is de aflevering van een bouwvergunning voor een tweede getijdendok ten vroegste noodzakelijk in het jaar 2007,

3.4. de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, te gelasten de nodige initiatieven te nemen om de woonkwaliteit en woonzekerheid te bestendigen,

Zonder commentaar!


Persmededeling Doel 2020 - 10.5.2006

Doelenaars voeren actie aan de kantoren van de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid

Méér dan 100 nieuwe Doelenaars dienen aanvraag tot regularisatie in

Deze middag heeft een delegatie van Doelenaars op de kantoren van de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid de aanvragen tot regularisatie overhandigd van méér dan 100 nieuwe inwoners. Daarmee maken zij duidelijk dat zij bereid zijn op constructieve wijze mee te werken aan het door het gemeentebestuur voorgestelde actieplan voor Doel.

Eerder was er in Doel nogal wat te doen over de (zinloze) politiecontroles in 124(!) woningen en de dreigende toon van de brieven die door de Maatschappij aan de nieuwe bewoners waren verstuurd. Doel 2020 wil de kans die momenteel bestaat om tot een oplossing te komen echter niet zomaar van tafel vegen. Daarom geeft het aan het gemeentebestuur vooralsnog het voordeel van de twijfel. Anderzijds willen wij met de aanvragen tot regularisatie die vandaag overhandigd worden datzelfde gemeentebestuur duidelijk maken dat het merendeel van de nieuwe Doelenaars bereid is zijn deel bij te dragen tot de normalisering van de situatie.

Met dien verstande dat een duurzame oplossing voor de bewoningsproblemen in Doel er slechts kan komen met wederzijds respect en vertrouwen. En om dat te bereiken is, of men het graag heeft of niet, dialoog met de Doelse gemeenschap onvermijdelijk.

De voorbije maanden heeft men vanuit een welbepaalde hoek de honderden zogenaamde krakers stelselmatig afgedaan als halve of hele criminelen. Zij werden beschuldigd van onrechtmatig huizen in te nemen, water en elektriciteit te stelen en verantwoordelijk te zijn voor de neergang van het dorp. Dat is, op zijn zachtst gezegd, de waarheid geweld aandoen. Gedurende jaren heeft men de leegstand in Doel kunstmatig aangehouden. De bewoners die in Doel achterbleven heeft men bewust laten verrekken. De huizen werden (bewust) prijsgegeven aan rovers en verval. Klachten werden genegeerd. Slechts op het moment dat zogenaamde krakers met eigen middelen panden begonnen op te knappen vond men het nodig om in te grijpen… En te verhinderen dat mensen zich op regelmatige wijze konden inschrijven, een water of elektriciteitsaansluiting zouden kunnen krijgen.

Samen met de Doelenaars, àlle Doelenaars, hopen wij dat deze episode definitief achter ons ligt. Daartoe biedt het actieplan van het gemeentebestuur van Beveren ongetwijfeld een uitweg. Doel 2020 heeft inzake Doel en de mensen die er wonen steeds zijn verantwoordelijkheid genomen. We zullen dat ook nu weer doen. Concreet wil dat zeggen dat wij onze kennis van, en onze bekendheid met het terrein ter beschikking willen stellen. Aan de betrokken overheden (gemeente –intercommunale – maatschappij) vragen wij dat zij hun vooroordelen laten vallen en samen met ons aan tafel gaan zitten om de problemen die er zijn, eindelijk, op een voor iedereen aanvaardbare manier op te lossen.


Persmededeling Doel 2020 - 08.06.2006

Doel 2020 misnoegd over ‘totalitaire handelswijze’ bij openbaar onderzoek

Plan-MER voor het ontwerp-strategisch plan voor en de afbakening van de Haven van Antwerpen en omgeving' blijkt niets meer dan verdoken pleidooi voor opruiming van Doel

 

Morgen 8 juni wordt in Beveren-Waas het "plan-MER voor het ontwerp-strategisch plan voor en de afbakening van de Haven van Antwerpen en omgeving" (sic!) voorgesteld.

Op basis van deze kennisgeving, zo heet het, krijgen publiek en maatschappelijk middenveld de kans om opmerkingen te geven over de inhoud van het nog op te maken Milieu Effecten Rapport. Althans zo wordt beweerd.

Afgezien van de kromtaal in de titel (want over wat gaat het nu eigenlijk?) en het feit dat een aantal belangrijke stukken in het te raadplegen dossier ontbreken, volgt men hier een hoogst merkwaardige procedure.

Een plan-MER moet het Gewestelijk ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van de Haven van Antwerpen voorafgaan, nadat het strategisch plan is vastgesteld. De waarde van dit onderzoek is dus van nul en generlei waarde.

Desondanks wordt door de verschillende overheden bijzonder veel belang gehecht aan dit pseudo-onderzoek. Daar kan moeilijk een andere reden voor gevonden worden dan dat men het pad wil effenen voor een nieuwe aanslag op de streek. De gelijkenis van de verschillende te onderzoeken varianten voor de afbakening van de haven vertonen in die zin griezelig veel gelijkenis met de megalomane projecten uit de late jaren ’60.

En ook de passage over Doel is in deze zin bijzonder betekenisvol. Volgens de stellers van het document is de verdwijning van Doel een direct gevolg van "beslist beleid", eerder vastgesteld in de beslissingen van de Vlaamse Regering van 20 januari 1998 en 19 mei 2000. Blijkbaar ontgaat het de stellers van het document dat de twee gewestplanwijzigingen waarbij Doel en omgeving als industriegebied of havengebied werden bestemd, op verzoek van Doel 2020 door de Raad van State zijn geschorst. Er is dus geen enkele reden om nog te verwijzen naar de beleidsbeslissingen van 20 januari 1998 en 19 mei 2000. De toestand in Doel en omgeving is deze zoals vastgesteld op het gewestplan van 7 november 1978.

In het Doel-akkoord van 20 mei 2000 werd trouwens overeengekomen om de leefbaarheid van Doel te garanderen tot minimum 2007. In 2007 zou dan een definitieve beslissing vallen over de toekomst van het dorp. En vorig jaar nog zei minister-president Leterme dat een beslissing over Doel waarschijnlijk maar ten vroegste in 2009 zou vallen. Dat blijkt nu plots allemaal zonder voorwerp te zijn want de verdwijning van Doel heet nu "beslist beleid". Zo moet er over iets waar geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat, niet meer gediscussieerd worden. Zo kan men los van de werkelijke noden van de Antwerpse Haven de verrottingsstrategie in de streek consequent doorzetten voor de volgende tien, twintig jaar.

Meest stuitende hierbij is ongetwijfeld dat men zelfs bij die varianten (zelfs bij de zogenaamde nulvariant) waarbij men afziet van verdere grote infrastructuurwerken in de haven, het historische dorp nog altijd van de kaart wil vegen. Mogen we vragen met welke argumenten? Is de afbraak van Doel dan nog iets anders dan een primitieve afrekening met de voorstanders van het behoud van Doel?

In die zin is het onbegrijpelijk dat de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen hierin (nog) geen duidelijk standpunt hebben ingenomen.

Het bestaan van het dorp Doel is voor de volgende decennia op géén enkele wijze in het gedrang. Doel vormt zelfs op géén enkele wijze een hinderpaal voor de ontwikkeling van het Deurganckdok. Ook niet als dit dok ooit nog eens volledig operationeel mocht worden. Wat is dit voor een regering die dan met dit soort onzin instemt? Wat hebben wij voor Vlaams Parlement dat dit lijdzaam laat gebeuren?

Wij roepen alle democraten op zich met hand en tand te verzetten tegen dit soort van totalitaire handelswijze waarbij niet de noodzaak maar het groot gelijk voorop lijkt te staan. Los van het feit dat de Vlaamse Regering inzake Doel nog maar eens haar beloften lijkt in te slikken, is het onaanvaardbaar dat men tussen de lijnen door het lot van een dorp wil bezegelen. Zoiets hoort thuis in totalitaire regimes. In een democratie die naam waardig worden ingrijpende beslissingen zoals over de toekomst van een dorp als Doel genomen nà een breed maatschappelijk debat. Niet als gevolg van een rondje keuvelen onder ingenieurs en havenplanners.


Persmededeling Doel 2020 - 09.06.2006

Doel 2020 voerde actie bij bezoek van minister Peeters

Uit regeringsdocumenten blijkt dat Peeters de waarheid over eerdere regeringsbeslissingen verdraait

Bij de voorstelling van het "plan-MER voor het ontwerp-strategisch plan voor en de afbakening van de Haven van Antwerpen en omgeving" in het cultureel centrum te Beveren, hebben enkele tientalen leden van Doel 2020 actie gevoerd voor het behoud van Doel.

Op de voorstelling die op voorhand ruim was bekend gemaakt waren naast minister Kris Peeters, ook de gouverneur van Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de burgemeesters van Beveren en Zwijndrecht, vertegenwoordigers van de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid, de Intercommunale en het Havenbedrijf aanwezig.

Zij werden geconfronteerd met Doelenaars die het vragenuurtje niet afwachtten om de discussie aan te gaan. Minister Peeters werd herhaaldelijk in de rede gevallen en geconfronteerd met zijn stelling alsof over Doel het laatste woord zou gevallen zijn. Andere manifestanten hielden affiches omhoog met daarop "Respect?" "Democratie!" en "Doel Blijft".

Ook na de voorstelling kwam het tot verhitte discussies met de zaal. De verbazing én verontwaardiging was groot toen bleek dat in het voorliggende ontwerpplan géén enkele duidelijkheid wordt verschaft over bijkomende infrastructuurwerken of wat de voorgestelde havenuitbreiding inhoudt. De enige boodschap voor de aanwezigen was: Doel verdwijnt (ook als het voor niets in de weg ligt); de haven breidt uit. En daarvoor worden de laatste stukken landbouwareaal omgezet in zogenaamd natuurgebied. De aanwezigen verweten Peeters onkunde en woordbreuk en vragen dat het plan naar de prullenmand gaat.

Doel 2020 neemt het niet dat de minster laat uitschijnen alsof het doek over Doel al gevallen is. Terwijl via een studie nog moet uitgemaakt worden of een verdere havenuitbreiding wel wenselijk is. Bovendien blijkt dat de de regeringsbeslissing waar de minster zich op beroept, namelijk die van19 mei 2000, iets helemaal anders zegt dan datgene wat de minster laat uitschijnen.

Wij copiëren:

Regeringsbeslissing

Deze beslissingsfiche vervangt en vernietigt de beslissing

VR/PV/2000/20-punt 33 die u eerder werd overgezonden.

V L A A M S E R E G E R I N G

vergadering van vrijdag 19 mei 2000

VR/PV/2000/20 - punt 33

Betreft

3. m.b.t. Doel:

3.3. dat in de woonkern Doel de woonkwaliteit en woonzekerheid, via het tijdelijke bewoningsrecht, bestendigd worden tot de datum van aflevering van een bouwvergunning voor een tweede getijdendok in het kader van de gefaseerde ontwikkeling van het havengebied in het linkerscheldeoevergebied. Op basis van de verklaringen van het Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is de aflevering van een bouwvergunning voor een tweede getijdendok ten vroegste noodzakelijk in het jaar 2007,

3.4. de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, te gelasten de nodige initiatieven te nemen om de woonkwaliteit en woonzekerheid te bestendigen,

Zonder commentaar!


Persmededeling Doel 2020 - 14.06.2006

Stelt minister Kris Peeters zich boven de wet?

CD&V dreigt geloofwaardigheid te verliezen

Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters heeft gisteren in het Vlaams parlement herhaald dat Doel geen toekomst meer heeft als woonkern en dat moet bekeken worden hoe het tijdelijk woonrecht kan uitdoven.

Hij zei dat dit volgt uit beslissingen die de vorige Vlaamse regeringen namen. De invulling op de gewestplannen, waar Doel als industrie- en havengebied staat aangeduid, maakt het volgens Peeters bovendien "zonneklaar dat Doel geen toekomst meer heeft als woonkern".

Doel 2020 wees er eerder op dat de regeringsbeslissing waar Peeters zich op beroept net het tegenovergestelde zegt. Daarin wordt de aflevering van een bouwvergunning voor een tweede getijdendok als absolute voorwaarde gesteld voor een mogelijke verdwijning van Doel.

Bovendien lijkt de minister niet te beseffen dat Doel nog altijd op de kaart staat als woongebied. Het gewestplan waar hij naar verwijst is namelijk geschorst door de Raad van State. Peeters blijkt dit straal te negeren. Moeten we daaruit opmaken dat de minister zich boven de wet plaatst?

Doel 2020 stelt bovendien vragen bij de geloofwaardigheid van de CD&V die onder de slogan 'respect' naar de kiezer wil trekken terwijl haar ministers, zonder dat daar ook maar één zinnig argument voor aan te dragen is, ondertussen een compleet dorp van de kaart willen vegen.


Persmededeling Doel 2020 - 10.09.2006


Geen zinloze afbraak in Doel !

Doel 2020 voert vandaag actie bij historische hoeve te Doel

Deze week neemt de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid een aanvang met de procedure tot sloping van 10 woningen in Doel. Dat is een gevolg van een slopingsbevel dat onlangs door de burgemeester van Beveren werd uitgevaardigd. In een volgende fase zouden nog eens 17 woningen onder de sloophamer verdwijnen.

Het is duidelijk dat tengevolge van de jarenlange verwaarlozing en laksheid van de overheid, in een aantal gevallen afbraak nog de enige overblijvende optie is. Voor Doel 2020 is het echter onaanvaardbaar dat op de lijst van af te breken gebouwen ook historische en bewoonde gebouwen voorkomen.

Ronduit stuitend is het voorbeeld van de historische hoeve in de Liefkenshoekstraat 24 in Doel, een vroeg-19de eeuwse hoeve in classicistische stijl.

Als gevolg van de laksheid van de overheid werd deze prachtige hoeve de voorbije jaren zo goed als volledig leeggeroofd. Tot en met de ramen en deuren toe. Een half jaar geleden werd de hoeve in beheer genomen door jonge vrijwilligers die met eigen middelen begonnen zijn aan instandhoudingswerken en een begin van renovatie. Sedert enkele maanden wonen er ook twee mensen die bij de Intercomunale van het Land van Waas hun regularisatie aanvroegen.

Ondanks het feit dat het gebouw herhaaldelijk ter sprake kwam in de onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en Doel 2020 én het gemeentebestuur op de hoogte is van de bewoning, leverde de burgemeester nu toch een slopingsbevel af.

Een ultiem gesprek, dat gisteren plaatsvond, met burgemeester Marc Vandevijver, leidde tot de toezegging dat er voorlopig geen uitzetting van de bewoners - of afbraak - komt, en dat er opnieuw wordt gepraat over de toekomst van het pand.

Doel 2020 ziet dit als een eerste stap in de goede richting. Maar voor het actiecomité is het onaanvaardbaar dat de Doelse gemeenschap voortdurend in het ongewisse wordt gelaten over de ingrepen die men in het dorp wil uitvoeren.

Terwijl in de andere deelgemeenten van Beveren de bevolking wordt voorgelicht aan de hand van hoorzittingen en inspraakmomenten, krijgen de Doelenaars systematisch af te rekenen met een politiek van voldongen feiten. Voor wie bekommerd is om goed bestuur, is dat niet langer verdedigbaar. Van een verdere afbraak van woningen kan géén sprake zijn zonder duidelijke voorlichting van de bevolking, zonder échte inspraak van de Doelse bevolking.

Doel 2020 eist bovendien van het gemeentebestuur dat het, anders dan in het verleden, ook rekening houdt met de historische waarde van gebouwen en het typische dorpsgezicht van Doel. Voor Doel 2020 is het onaanvaardbaar dat voor verwaarloosde en gevandaliseerde panden enkel de afbraakoptie overeind blijft; daar waar ook andere mogelijkheden voor handen zijn.

Een dertigtal actievoerders zetten vandaag de eisen van Doel 2020 kracht bij met spandoeken en vlugschriften. In de hoeve houden de bewoners naar aanleiding van Monumentendag een ganse dag open deur. Zij zijn ook nog volgende dagen te bereiken op tel. 0496-79 02 15 van Gunther Vanneste.


Persmededeling Doel 2020 - 22.12.2006

Flauwe cijfers aan Deurganckdok bevestigen leefbaarheid Doel

Doel 2020 vraagt herwaardering van Doeldorp

Volgens havenbaas Eddy Bruyninckx zal het derde deel van het Deurganckdok ten vroegste maar in 2008 worden gebouwd. Daarmee komt er opnieuw uitstel voor de voltooiing van een dok dat "hoogdringend" was. Volgens Bruyninckx wordt momenteel aan het Deurganckdok 800.000 TEU overgeslagen terwijl het dok goed is voor zo'n 7,5 miljoen TEU. Maar dat belet Bruyninckx niet om te blijven pleiten voor de aanleg van een nog veel groter containerdok, een dok dat parallel met het Deurganckdok moet aangelegd worden en dwars over het Scheldedorp Doel moet komen. Mogen wij ons luidop afvragen of de heer Bruyninckx ze eigenlijk allemaal nog op een rijtje heeft?

Voor het Deurganckdok werden 1.500 havenarbeiders extra opgeleid. Maar werk is er amper. Bovendien blijkt de toename van containertrafiek zich vooral achter de sluizen te bevinden.

Met de cijfers die nu worden neergezet blijkt overduidelijk dat de havenplanners het toch wel bijzonder groots gezien hebben. Te groots waarschijnlijk want om de miljoenen containers die men hoopt te kunnen ontvangen ook op hun bestemming te krijgen ontbreekt zelfs de benodigde infrastructuur.

Voor Doel 2020 zijn de voorliggende cijfers van het havenbedrijf een illustratie van het compleet gebrek aan realiteitszin bij sommige havenplanners. Doel 2020 roept dan ook op tot bezinning en pleit voor een realistische benadering van de havenuitbreiding. Die moet niet vertrekken van de tekentafels bij het havenbedrijf maar moet uitgaan van zuinig grondgebruik. Rekening houdend met de mensen die in de Wase polders wonen.

Met de voorliggende cijfers wordt bovendien duidelijk dat er geen enkele reden meer is om het dorp Doel te laten verdwijnen. Een dorp dat tot op de dag van vandaag nog altijd 400 zielen telt. Doel 2020 dringt er in die zin op aan dat de Vlaamse overheid de nodige middelen vrijmaakt om het historische dorp te herwaarderen. Dat noch het Vlaams gewest, noch de Antwerpse havenautoriteiten de meerwaarde inzien van een historisch Scheldedorp aan de rand van de haven is ronduit onbegrijpelijk.


Persmededeling Doel 2020 - 26.12.2006

Illegale slopingen in Doel

Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid geeft aannemer opdracht bewoonbare huizen te vernielen

Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel ‘onbewoonbaar’ gemaakt. De ruiten werden ingeslagen. De houten ramen (Pastorijstraat) en de aluminium ramen (Scheldemolenstraat) werden met geweld uit de gevel geduwd en bevinden zich vernield binnen de woonruimten.

Deze werken werden uitgevoerd door de bvba Smet Robert en zonen, aannemings- en verhuurbedrijf, zeven van gronden, Kreek 106, 9130 Kieldrecht, tel 03-773 54 69 en fax 03 773 26 82. Deze aannemer was eerder belast met de afbraak van de woningen tengevolge van de slopingsbevelen afgeleverd door de burgemeester van de gemeente Beveren. Voor de woningen die onbewoonbaar werden ‘gemaakt’, bestaat echter géén slopingsbevel. Er is ook geen slopingsvergunning voor afgeleverd.

Het verzoek tot onmiddellijke uitvoering van deze werken werd per fax medegedeeld aan de betrokken aannemer, uitgaande van de Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, en was getekend door de gedelegeerd bestuurder. Op welke basis kan de genoemde Maatschappij bevelen om gebouwen (in casu woonruimten ‘building’ en handelshuis-‘bakkerij’) onbewoonbaar te maken ?

Voor deze handelswijze dient een slopingsvergunning afgeleverd te worden door de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw te Gent, in toepassing van het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 juli 1999. In afwachting van deze ‘formaliteit’ moeten de woningen gescreend worden, niet slechts op hun bewoonbaarheid, maar op het feit of sloping in de toestand waarin ze zich bevinden de enige oplossing is.

Tenslotte, en hier knopen wij aan bij de toespraak van Albert II, is het niet overbodig te beklemtonen dat de woonkern Doel, nog steeds woongebied is, in toepassing van het Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 7 november 1978. Zulks houdt in dat al de te treffen maatregelen van welke overheid dan ook dienen te kaderen in de stedenbouwkundige bestemmingen die daaromtrent onverminderd van toepassing blijven.

Met Koning Albert II in zijn kerstboodschap van 2006 zeggen wij dat niemand vrijuit kan gaan die handelt in strijd met de wet.